مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات شیمی بخش 6

در این قسمت  لغات شیمی بخش 6 عرضه شده است.

لغات شیمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات شیمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات شیمی - ایران ترجمه

لغات شیمی بخش 6
پذیرنده
 acceptor
اکسید اسیدی
 acid oxide
باران اسیدی
 acid rain
اسیدینگی
 acidity
گروه فعال‌ساز
 activating group
انرژی فعال‌سازی
 activation energy
واکنش افزایشی
 addition reaction
قلیا
 alkali
فلز قلیایی خاکی
 alkaline earth metal
دگرشکل
 allotrope
دگرشکلی
 allotropy
آلومین
 alumina
آنیون
 anion
آنیونی
 anionic
اتم
 atom
خوداکسایش
 autoxidation
ترازو
 balance
موازنه
 balance
باز
 base
بازینگی
 basicity
بشر
 beaker
لیگاند دودندانه
 bidentate ligand
ترکیب دوتایی
 binary compound
زیست‌شیمیدان
 biochemist
زیست‌شیمی
 biochemistry
آزمون شاهد
 blank test
کوره بلند
 blast furnace
رنگ‌بری
 bleaching
کات کبود
 blue vitriol
دمای جوش
 boiling point
زاویه پیوند
 bond angle
بافر
 buffer
آهکی‌شدن
 calcification
تکلیس
 calcination
کاتیون
 cation
کاتیونی
 cationic
پیل
 cell
خانک
 cell
سلول
 cell
گریزانه
 centrifuge
گریز دادن
 centrifuge
کلردار شدن
 chlorination
کلرزنی
 chlorination
همپار سیس
 cis isomer
خاصیت جمعیتی
 colligative property
چگالنده
 condenser
ترکیب هم‌آرا
 coordination compound
عدد هم‌آرایی
 coordination number
پیوند اشتراکی
 covalent bond
پیوند اشتراکی یک‌سویه
 covalent coordinate bond
سرریزکنی
 decantation
سرریزکن
 decanter
سرریز کردن
 decanting
آب‌زدایی
 dehydration
واقطبیدن
 depolarize
واقطبیده
 depolarized
واقطبنده
 depolarizer
خشکانه
 desiccator
برق‌شیمیایی
 electrochemical
برق‌شیمی
 electrochemistry
برق‌کافت
 electrolysis
برق‌کاف
 electrolyte
برق‌کافتی
 electrolytic
الکترومنفی
 electronegative
آنتالپی
 enthalpy
وزن هم‌ارز
 equivalent weight
استر
 ester
استری شدن
 esterification
شناورسازی
 floatation
پیل گالوانی
 galvanic cell
آهن سفید
 galvanized iron
استوانه مدرج
 graduated cylinder
هیبریدشدگی
 hybridization
اوربیتال هیبریدی
 hybridized orbital
آبپوشیده
 hydrated
آبدار
 hydrated
آبپوشی
 hydration
آبدار کردن
 hydration
آبدهی
 hydration
آب‌کافتی
 hydrolytic
آب‌کافت‌شدنی
 hydrolyzable
یون
 ion
اتم یونیده
 ionized atom
ایزوتوپ
 isotope
اثر ایزوتوپی
 isotope effect
لیگاند
 ligand
مولکول
 molecule
کود نیتروژنی
 nitrogenous fertilizer
تشدید مغناطیسی هسته
 nuclear magnetic resonance
اوربیتال
 orbital
ترکیبات آلی
 organic compounds
پتروشیمی
 petrochemistry
واکنش نورشیمیایی
 photochemical reaction
پیپت
 pipette
قطبش
 polarization
بسپار شدن
 polymerize
بسپار کردن
 polymerize
پرتوزا
 radioactive
پرتوزایی
 radioactivity
واکنش‌دهنده
 reactant
واکنش‌پذیری
 reactivity
واکنشگاه
 reactor
واکنشگر
 reagent
تبدیلگر
 reformer
تبدیل
 reforming
تشدید
 resonance
رزونانس
 resonance
پیوند سیگما
 sigma bond
حلال‌کافت
 solvalysis
اسپین
 spin
سولفودارشده
 sulphonated
سولفودار شدن
 sulphonation
سولفودارکردن
 sulphonation
همپار ترانس
 trans isomer
بالون حجم‌سنجی
 volumetric flask
واپاشی بتازا
 β-decay
نادستوارگی
 achirality
موضع فعال
 active site/ active centre
هواسل
 aerosol
اوربیتال پادپیوندی
 antibonding orbital
اتمی شدن
 atomization
اصل بناگذاری
 Aufbau principle
خودیونش
 autoionization
مرتبه پیوند
 bond order
اوربیتال پیوندی
 bonding orbital
مویینگی
 capillarity/ capillary action
زنجیره‌ای شدن
 catenation
نظریه برخورد
 collision theory
کلوئید
 colloid
سوختن
 combustion
یون مشترک
 common ion
هَمارایابی
 complexation analysis
همتافت‌سازی
 complexation/ complexing
همتافت‌سنجی
 complexometry/ chelatometry
ترکیب‌بندی
 composition
پیل غلظتی
 concentration cell
نوار رسانش
 conduction band
اسیدـ باز مزدوج
 conjugate acid-base pair
الکترون‌های درونی
 core electrons
یون مخالف
 counter ion
جفت‌شدگی
 coupling
ثابت جفت‌شدگی
 coupling constant
جرم بحرانی
 critical mass
نظریه میدان بلور
 crystal field theory
تجزیه
 decomposition
الکترون‌های نامستقر
 delocalized electrons
نمک‌زدایی
 desalination
واشیشه‌ای شدن
 devitrification
واکنش جابه‌جایی
 displacement reaction
نشت مولکولی
 effusion
الکترون‌خواهی
 electron affinity
آرایش الکترونی
 electron configuration
چگالی الکترون
 electron density
انرژی زوج‌شدگی الکترون
 electron pairing energy
واکنش پایه
 elementary reaction/ step
فرمول تجربی
 empirical formula
ثابت تعادل
 equilibrium constant
واکنش تبادلی
 exchange reaction
برانگیزنده
 exciting
محصول استخراج
 extract
عامل استخراج
 extractant
استخراج
 extraction
استخراج‌کن
 extractor
آب‌سل
 hydrosol
تجزیه دستگاهی
 instrumental analysis
تبادل یون
 ion exchange
تبادلگر یون
 ion exchanger
یوننده
 ionizer
نیروی لاندن
 London force/ dispersion force/ London dispersion force
اصل طرد پائولی
 Pauli exclusion principle/ exclusion principle
سرعت واکنش
 rate of reaction
سیرشده
 saturated
سل کردن
 solation
واجفت‌شدگی اسپین
 spin decoupling
واکنش جانشینی
 substitution reaction
ابرسیرشده
 supersaturated
ابرسیرشدگی
 supersaturation
سیرنشده
 unsaturated
سیرنشدگی
 unsaturation
شیشه‌ای
 vitreous
شیشه‌ای شدن
 vitrification
محاسبه از آغاز
 ab initio calculation/ ab initio computation
همیاری مجاورتی
 anchimeric assistance/ neighbouring-group participation
حلقه‌جوشی
 annulation
حلال بی‌پروتون
 aprotic solvent
القای بی‌تقارنی
 asymmetric induction
اتصال
 attachment
خودپروتون‌کافت
 autoprotolysis
ثابت خودپروتون‌کافت
 autoprotolysis constant
دورادیکال
 biradical/ diradical
انرژی پیوند
 bond energy
گشتاور پیوند
 bond moment
عدد پیوند
 bond number
سازوکار بینابینی
 borderline mechanism
کربوکاتیون پل‌شده
 bridged carbocation
ترکیب حلقه‌کربنی
 carbocyclic compound
کربن کردن
 carbonization/ carburization
شمار بار
 charge population
طیف انتقال بار
 charge transfer spectrum
حذف چنگاله‌ای
 cheletropic elimination
واکنش چنگاله‌ای
 cheletropic reaction
چنگاله‌سنجشی
 chelometric
چنگاله‌سنجی
 chelometry
گونه شیمیایی
 chemical species
گاز طبیعی فشرده
 compressed natural gas/ CNG
ساختار سهیم
 contributing structure
هماراسیرشده
 coordinatively saturated
هماراسیرنشده
 coordinatively unsaturated
اتر تاجی
 crown ether
حلقه‌ای شدن
 cyclization
حلقه‌زایی
 cycloaddition
پیوند یک‌سویه
 dative bond/ coordinate bond/ coordinate valence
ثابت دی‌الکتریک
 dielectric constant/ relative permitivity
دی‌ان
 diene
دی‌ان‌دوست
 dienophile
حلال دوقطبی بی‌پروتون
 dipolar aprotic solvent
حلقه‌زایی دوقطبی
 dipolar cycloaddition
یون دوقطبی
 dipolar ion/ Zwitterion
گشتاور دوقطبی
 dipole moment
برهم‌کنش دوقطبی ـ دوقطبی
 dipole-dipole interaction
کربوکاتیون پل‌شده با کمبود الکترون
 electron-deficient bridged carbocation
کربوکاتیون پل‌شده بدون کمبود الکترون
 electron-sufficient bridged carbocation
پیوند هیدروژنی
 hydrogen bond
برهم‌کنش درون‌مولکولی
 intramolecular interaction
واکنش درون‌مولکولی
 intramolecular reaction
گاز طبیعی مایع
 liquefied natural gas/ LNG
گاز نفت مایع
 liquefied petroleum gas/ LPG
زوج تنها
 lone pair/ unshared pair/ nonbonding electron pair
قطبش‌نگاشت
 polarogram
قطبش‌نگاشتی
 polarographic
تجزیه قطبش‌نگاشتی
 polarographic analysis
پیل قطبش‌نگاشتی
 polarographic cell
قطبش‌نگاری
 polarography
اصل موازنه تفصیلی
 principle of detailed balancing
پروتون‌دار شدن
 protonation
پروتون‌دار کردن
 protonation
یون رادیکال
 radical ion
منزوی‌سازی
 sequestration
عامل منزوی‌ساز
 sequestring agent
گرماشیمی
 thermochemistry
پیوند سه‌مرکزی
 three-center bond
عنصر واسطه
 transition element/ transition metal
حالت گذار
 transition state
عنصر فرااورانیم
 transuranium element/ transuranic element
واکنش تک‌مولکولی
 unimolecular reaction
نرم‌سازی آب
 water softening
طیف جذبی
 absorption spectrum
اصل جمع‌پذیری
 additivity principle
دوسردندانه
 ambidentate/ ambident
نوآرایی آنیون‌گرد
 aniontropic rearrangement/ aniontropy
ساختار اتمی
 atomic structure
همجوش
 azeotrope
مخلوط همجوش
 azeotropic mixture
ارتعاش خمشی
 bending vibration
موضع اتصال
 binding site
زیست‌سطح‌فعال
 biosurfactant
صعود نقطه جوش
 boiling point elevation
مهاجرت پیوند
 bond migration
لیگاند پل‌ساز
 bridging ligand
ترکیب قفسی
 cage compound/ clathrate
اثر ده‌وگیر
 captodative effect
همتافت انتقال بار
 charge transfer complex
تعادل شیمیایی
 chemical equilibrium
شار شیمیایی
 chemical flux/ chemiflux
شیمی‌گزین
 chemoselective
شیمی‌گزینی
 chemoselectivity
عنصر دستوارگی
 chirality element
صفحه دستوارگی
 chirality plane
محور دستوارگی
 chiraltiy axis
بازپیوندش
 colligation
حذف هم‌زمان
 concerted elimination
واکنش هم‌زمان
 concerted reaction
زم‌شیمی
 cryochemistry
حجره
 cryptand
حجره مهماندار
 cryptate
الکل واسرشته
 denatured alcohol
پایین‌میدان
 downfield
واکنش الکتروحلقه‌ای
 electrocyclic reaction
الکترون‌وانهاده
 electrofugal
الکترون‌وانهاده
 electrofuge
الکترون‌دوست
 electrophile
الکترون‌دوست
 electrophilic
واکنشگر الکترون‌دوست
 electrophilic reagent
واکنش جانشینی الکترون‌دوست
 electrophilic substitution reaction
الکترون‌دوستی
 electrophilicity
گدازآور
 flux
بار قراردادی
 formal charge
واکنش رفت
 forward reaction
ستون برخش
 fractionating column
جزءجزء کردن
 fractionation
جزءجزء کردن
 fractionation
نزول نقطه انجماد
 freezing point depression
شمار عامل
 functionality
نقطه ژل
 gel point
مهمان
 guest
نیم‌واکنش
 half reaction
نیم‌پیل
 half-cell
پتانسیل نیم‌پیل
 half-cell potential
گرمای تفکیک
 heat of dissociation
اجاق سبدی
 heating mantle
همتافت پراسپین
 high-spin complex
همجوش دمابالا
 high-temperature azeotrope
توازن آب‌دوستی- چربی‌دوستی
 hydrophile lipophile balance
ترکیب نم‌گیر
 hygroscopic compound
ترکیب درون‌گیر
 inclusion compound
گاز بی‌اثر
 inert gas
واکنش جای‌گیری
 insertion reaction
پیوند یونی
 ionic bond
حاصل‌ضرب یونی
 ionic product
قدرت یونی
 ionic strength
نقطه هم‌بار
 isoelectric point/ isoelectric pH
اصل هم‌الکترونی
 isoelectronic principle
مزدوج‌شدگی هم‌ظرفیت
 isovalent conjugation
فوق مزدوج‌شدگی هم‌ظرفیت
 isovalent hyperconjugation
نظریه جنبشی گازها
 kinetic theory of gases
نظریه جنبشی
 kinetic theory/ molecular theory
قانون نسبت‌های معین
 law of definite proportions/ law of definite compositions
قانون نسبت‌های چندگانه
 law of multiple proportions
گروه ترک‌کننده
 leaving group
همتافت کم‌اسپین
 low-spin complex
همجوش دماپایین
 low-temperature azeotrope
حلال‌گریز
 lyophobic/ solvent hating
پیوند فلزی
 metallic bond
شبه‌فلز
 metalloid/ semimetal
شکل هندسی مولکول
 molecular geometry
جامد مولکولی
 molecular solid
ساختار مولکولی
 molecular structure
شمار مولکولی
 molecularity
هم‌ارز خنثایش
 neutralization equivalent
عدد خنثایش
 neutralization number
واکنش خنثایش
 neutralization reaction
تثبیت نیتروژن
 nitrogen fixation/ dinitrogen fixation
گاز نجیب
 noble gas
نافلز
 nonmetal
هسته‌زایی
 nucleation
هسته‌وانهاده
 nucleofugal
لغات شیمی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.