مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات شیمی بخش 7

در این قسمت  لغات شیمی بخش 7 عرضه شده است.

لغات شیمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات شیمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات شیمی - ایران ترجمه

لغات شیمی بخش 7
هسته‌وانهادگی
 nucleofugality
هسته‌وانهاده
 nucleofuge
هسته‌دوست
 nucleophile
هسته‌دوست
 nucleophilic
جابه‌جایی هسته‌دوست
 nucleophilic displacement
واکنشگر هسته‌دوست
 nucleophilic reagent
واکنش جانشینی هسته‌دوست
 nucleophilic substitution reaction
هسته‌دوستی
 nucleophilicity
فعال نوری
 optically active
هم‌پوشانی اوربیتالی
 orbital overlap
ترکیب آلی‌فلزی
 organometallic compound
واکنش پیراحلقه‌ای
 pericyclic reaction
چنددندانه
 polydent/ multident
پیش‌دستوار
 prochiral
پیش‌دستوارگی
 prochirality
مرکز پیش‌دستوارگی
 prochirality centre
گاز نادر
 rare gas
جهت‌گزین
 regioselective
جهت‌گزینی
 regioselectivity
واکنش برگشت
 reverse reaction/ backward reaction
واکنش جانبی
 side reaction
شیمی فضایی
 stereochemistry
فضاگزین
 stereoselective
فضاگزینی
 stereoselectivity
فضاویژه
 stereospecific
فضاویژگی
 stereospecificity
ارتعاش کششی
 stretching vibration
گروه جانشین
 substituent group
دم سطح‌فعال
 surfactant tail
دورجانشینی
 telesubstitution
بالامیدان
 upfield
سختی مطلق
 absolute hardness
نرمی مطلق
 absolute softness
برهم‌کنش نزدآور
 agostic interaction
هیدروکربن تناوبی
 alternant hydrocarbon
برهم‌کنش نانزدآور
 anagostic interaction
دورخی
 antarafacial
محوردوستی
 apicophilicity
تیزاب سلطانی
 aqua regia
آب‌جانشینی
 aquation
مایع تجمعی
 associated liquid
تجمع
 association
زیست‌حلال‌شویی
 bioleaching
سینتیک شیمیایی
 chemical kinetics/ reaction kinetics
ثابت زم‌سنجی
 cryoscopic constant
حلقه‌گسلی
 cycloelimination/ cycloreversion/ retroaddition/ retrocycloaddition
دارشیمی
 dendrochemistry
نظریه تابع چگالی
 density functional theory
پتانسیل شیمیایی الکترونی
 electronic chemical potential
مولکول درون‌پویا
 fluxional molecule
ترکیب نیم‌ساندویچی
 half-sandwich compound
ناجورلیگاند
 heteroleptic
حالت پراسپین
 high-spin state
جورلیگاند
 homoleptic
سازوکار فضای درونی
 inner-sphere mechanism
یون رسانا
 ion conductor
هم‌الکترون
 isoelectronic
هم‌لپ
 isolobal
نقطه هم‌جذبی
 isosbestic point
تبادل ایزوتوپ
 isotope exchange
واکنش تبادل ایزوتوپی
 isotopic exchange reaction
درآمیختگی ایزوتوپی
 isotopic scrambling
ناهم‌رده ایزوتوپی
 isotopologue
همپار ایزوتوپی
 isotopomer
انقباض لانتانوئیدی
 lanthanoid contraction/ lanthanide contraction
محصول حلال‌شویی
 leachate
حلال‌شویی
 leaching
فرمول خطی
 line formula
مولکول خطی
 linear molecule
لیپوکافت
 lipolysis
چربی‌گریزی
 lipophobicity/ lipophobia
حالت کم‌اسپین
 low-spin state
آنیون حلال
 lyate ion
کاتیون حلال
 lyonium ion
سنتز یک‌کاسه
 one-pot synthesis
سازوکار فضای بیرونی
 outer-sphere mechanism
ازون شدن
 ozonation
ازون‌زن
 ozonator
ازون
 ozone
ازونید
 ozonide
ازون‌ساز
 ozonizer/ ozone generator
ازون‌کافت
 ozonolysis
سینتیک فیزیکی
 physical kinetics
سازوکار واکنش
 reaction mechanism
ساختار رزونانسی
 resonance structure
سنتز برگشتی
 retrosynthesis
ترکیب ساندویچی
 sandwich compound
تک‌رخی
 suprafacial
فرمول خطی ویس‌وسر
 Wiswesser line notation/ WLN/ Wiswesser line formula/ line-formula method
تخمیر سرکه‌ای
 acetic fermentation
برجذب‌اتم
 adatom
برجذب‌ذره
 adparticle
برجذبیده
 adsorbate/ adsorbing agent
برجذبنده
 adsorbent
هواژل
 aerogel
همزن
 agitator
الکل‌ژل
 alcogel
قلیاسنجی
 alkalimetry
محلول آمونیاکی
 ammoniacal solution
جیوه آمونیاکی
 ammoniated mercury
آمونیاک‌دار شدن
 ammoniation
آمونیاک‌دار کردن
 ammoniation
آمونیاکی کردن
 ammonification
آمونیاکافت
 ammonolysis
آموکسایش
 ammoxidation/ oxyamination/ ammonoxidation
آنیون‌دار کردن
 anation
نقره‌سنج
 argentometer
نقره‌سنجی
 argentometry
پنبه نسوز
 asbestos
حوضه اتم
 atomic basin
خودهمپارش
 automerization
پس‌پیوندش
 backbonding/ back donation
آزمون آزمقیاس
 bench-scale testing
تلخابه
 bittern
سفیدگری
 bleaching
توان‌افزا
 booster/ detergent booster
آب مقید
 bound water
حباب‌ساز
 bubbler
حباب‌زا
 bubbling agent
بهساز
 builder
منحنی نقطه ابری
 cloud point curve
دمای ابری
 cloud temperature
ترکیب خوشه‌ای
 cluster compound
هم‌برجذبش
 coadsorption
شیمی ترکیبی
 combinatorial chemistry
گنجینه ترکیبی
 combinatorial library
واکنش مرکب
 composite reaction
فرمول ساختاری فشرده
 condensed structural formula
پیوندهای دوگانه هم‌جوار
 cumulated double bonds/ cumulative double bonds/ twinned double bonds
شویندگی
 detergency
راست‌چرخش
 dextrorotation
طیف‌نورسنج دوباریکه‌ای
 double-beam spectrophotometer/ dual-beam spectrophotometer
الکتروسالار
 electrocratic
درون‌دوستی
 endophilicity
برون‌دوستی
 exophilicity
مواد شیمیایی ظریف
 fine chemicals
اسید سخت
 hard acid
باز سخت
 hard base
شوینده سخت
 hard detergent
گوگردزدایی با هیدروژن
 hydrodesulfurization
لایه میانا
 interfacial layer
ماده واسط
 intermediate
واسط
 intermediate/ reactive intermediate/ reaction intermediate
پیوندهای دوگانه مجزا
 isolated double bonds
همتافت تغییرپذیر
 labile complex
تغییرپذیری
 lability
قاعده گزینش لاپورت
 Laporte selection rule
ساختار چپ‌گرد
 left-handed structure/ left-handed
اثر همترازکنندگی
 levelling effect
چپ‌چرخش
 levorotation/ levulorotation
قلیاب حدی
 limiting lye
رابطه خطی انرژی آزاد
 linear free-energy relation/ linear Gibbs energy relation
روابط خطی انرژی حلال‌پوشی
 linear solvation energy relationships
قلیاب
 lye
حلال‌سالار
 lyocratic
حلالیت‌افزا
 lyotrope/ lyotropic agent
سری حلالیت‌افزا
 lyotropic series/ Hofmeister series
حلالیت‌افزایی
 lyotropy
همزن مغناطیسی
 magnetic stirrer
مرسری‌کردن
 mercerization
قاعده عدم تقاطع
 non-crossing rule
واکنش‌های مخالف
 opposing reactions
واکنش‌های موازی
 parallel reactions
همپارش جای‌گشتی
 permutational isomerization
اسید چندعاملی
 polybasic acid
گوگرد بسپاری
 polymeric sulphur
شبه‌چرخش
 pseudorotation
واکنشگرهای ناب
 reagent chemicals
باریکه مرجع
 reference beam
طیف‌نورسنجی بازتابشی
 reflectance spectrophotometry
حفظ پیکربندی
 retention of configuration
چگالش واگشتی
 retrograde condensation
تبخیر واگشتی
 retrograde evaporation
یون‌زدایی کامل
 reverse deionization
ساختار راست‌گرد
 right-handed structure/ right-handed
ارتعاش گهواره‌ای
 rocking vibration
تبخیرکن چرخان
 rotary evaporator/ rotavap
پل نمک
 salt bridge
صابونی‌شدن
 saponification
ارتعاش قیچی‌وار
 scissoring vibration
سیلیس
 silica
خیساندن
 soaking
منحنی حل‌پذیری
 solubility curve
آزمون حل‌پذیری
 solubility test
حلال‌کوچی
 solvophoresis
ماده جذبشی
 sorptive
سرستون تقطیر
 still head
دستگاه تقطیر
 still/ distillation apparatus
تقطیرگر
 stillman
توان تعلیق‌کنندگی
 suspending power
ارتعاش کششی متقارن
 symmetrical stretching vibration
زاویه پیچش
 torsional angle
ارتعاش پیچشی
 torsional vibration/ angular vibration
ارتعاش رقاصکی
 twisting vibration
ارتعاش کششی نامتقارن
 unsymmetrical stretching vibration/ antisymmetrical stretching vibration/ asymmetrical stretching vibration
ارتعاش جنبانکی
 wagging vibration
خشک‌ژل
 xerogel/ dry gel
حالت فعال‌شده
 activated state
سری فعالیت
 activity series
دومحیط‌دوست
 amphiphilic/ amphipathic
برق‌کاف دوخصلتی
 ampholyte/ amphoteric electrolyte
شوینده دوخصلتی
 ampholytic detergent
دوخصلت‌مندی پروتونی
 amphoprotism
دوخصلت‌مندی
 amphoterism
کرنش زاویه‌ای
 angle strain
مسیر تبادل تجمعی
 associative interchange pathway
سازوکار تجمعی
 associative mechanism
الکترود کمکی
 auxiliary electrode/ secondary electrode
دوپایداری
 bistability
برجذب سوانگاشتی
 chromatographic adsorption
اسید دوپروتونی
 diprotic acid
سازوکار تفکیکی
 dissociative mechanism
سری الکتروشیمیایی
 electrochemical series/ electromotive series
ترکیب با کمبود الکترون
 electron-deficient compound
پیوند چهارمرکزی دوالکترونی
 four-center two-electron bond
سوانگاری گاز ـ جامد
 gas-solid chromatography/ GSC
شمار اتصال لیگاند
 hapticity
سوانگاری مایعی کارا
 high performance liquid chromatography
محلول پرفشار
 hypertonic solution
محلول کم‌فشار
 hypotonic solution
سازوکار تبادلی
 interchange mechanism
بین‌هالوژنی
 interhalogen
ترکیب درون‌شبکه‌ای
 interstitial compound
سوانگاری تبادل یونی
 ion exchange chromatography
تجزیه یون‌ریزکاوندی
 ion-microprobe analysis
ساختار لوویس
 Lewis structure/ electron-dot formula/ Lewis formula
فاز شبه‌پایدار
 metastable phase
حالت شبه‌پایدار
 metastable state
جانشینی متقابل
 metathesis/ double displacement/ double decomposition
پیوند چندمرکزی
 multicenter bond
معادله یونی نهایی
 net ionic equation
قاعده هشت‌تایی
 octet rule/ chemical octet rule
یون چنداتمی
 polyatomic ion
مولکول چنداتمی
 polyatomic molecule
اسید چندپروتونی
 polyprotic acid
سوانگاری لایه‌نازک شعاعی
 radial thin-layer chromatography
مرحله تعیین‌کننده سرعت
 rate-determining step/ rate-limiting step
الکترود مرجع
 reference electrode
انرژی رزونانس
 resonance energy
طیف‌نمایی یونشی تشدیدی
 resonance ionization spectroscopy/ RIS
الکترود استاندارد هیدروژن
 standard hydrogen electrode/ standard reference half-cell
پیوند سه‌مرکزی چهارالکترونی
 three-center four-electron bond
پیوند سه‌مرکزی دوالکترونی
 three-center two-electron bond
معادله یونی کل
 total ionic equation
گاز همراه
 associated gas/ gas-cap gas
مایعات همراه
 associated liquids
گاز طبیعی همراه ـ حل‌شده
 associated-dissolved natural gas
پلغ زدن
 bumping
واکنش آشوبناک
 chaotic reaction
دوآبه
 dihydrate
اوربیتال مرزی
 frontier orbital
گاز شدن
 gasification
گازساز
 gasifier
بنزول
 gasohol
نیم‌آبه
 hemihydrate
بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال‌شده
 highest occupied molecular orbital
شیمی میزبان ـ مهمان
 host-guest chemistry
باما
 HUMO
اسپینل وارون
 inverse spinel
یون‌بر
 ionophore
نظریه میدان لیگاند
 ligand field theory
ترکیب خطی اوربیتال‌های اتمی
 linear combination of atomic orbitals/ LCAO
چرخش در زاویه جادویی
 magic angle spinning
روش زاویه جادویی
 magic-angle method
اوربیتال مولکولی
 molecular orbital
نظریه اوربیتال مولکولی
 molecular orbital theory/ MO theory
یک‌آبه
 monohydrate
واچرخش نوری
 mutarotation
نوزاد
 nascent
هیدروژن نوزاد
 nascent hydrogen
واکنش نوسانی
 oscillating reaction/ clock reaction
بیش‌ولتاژ
 overvoltage/ overpotential
تف‌سنج
 pyrometer
تف‌سنجی
 pyrometry/ pyrometrics
چهارظرفیتی
 quadrivalent
ضریب بازداری
 retention factor
قرع
 retort
شیمی ابرمولکولی
 supramolecular chemistry
خط اتصال
 tie line
پیوند ظرفیت
 valence bond
نظریه پیوند ظرفیت
 valence bond theory
چگالش مویینه‌ای
 capillary condensation
هدایت مویینه‌ای
 capillary control
افت مویینه‌ای
 capillary depression
نیروهای مویینگی
 capillary forces
سوانگاری گازی مویینه‌ای
 capillary gas chromatography
عدد مویینگی
 capillary number
توری بلوری
 crystal grating
ماده خشک‌کن
 desiccant/ drying agent
واکنش انتقال الکترون
 electron-transfer reaction
عامل نامیزه‌ساز
 emulsifying agent
نامیزه‌شکنی
 emulsion breaking
کف
 foam
کف‌آبه‌روی
 foam drainage
جزءجزء کردن کفی
 foam fractionation
عدد کف
 foam number
کف‌مانی
 foaminess
پایدارکننده کف
 foaming agent/ foam booster/ foamer/ whipping agent/ aerating agent
توان کف‌زایی
 foaming power/ increase of volume upon foaming
تقطیر جزءبه‌جزء
 fractional distillation
کف‌زایی
 frothing
استیک‌اسید یخی
 glacial acetic acid
مهاجرت‌گرایی
 migratory aptitude
جای‌گیری مهاجرتی
 migratory insertion
تکه
 moiety
پویایی‌شناسی مولکولی
 molecular dynamics
هستار مولکولی
 molecular entity
مکانیک مولکولی
 molecular mechanics/ force-field method
فلز مولکولی
 molecular metal
تشخیص مولکولی
 molecular recognition
واکنش خودشیفته
 narcissistic reaction
بهره نوری
 optical yield
مرتبه واکنش
 order of reaction
ضریب سرعت نسبی
 partial rate factor
دیرپا
 persistent
تعادل فازی
 phase equilibria
نقطه فاز
 phase point
قاعده فاز
 phase rule/ Gibbs phase rule
فضای فاز
 phase space
برجذب فیزیکی
 physisorption/ physical adsorption
پرتوشیمی
 radiochemistry
پرتوکافت
 radiolysis
الکل دوآتشه
 rectified spirit
محصول افزایشی
 adduct
سوانگاری برجذب‌ریشالی
 admicellar chromatography
برجذب‌ریشال
 ad-micelle/ adsorbed micelle
ستون مویین
 capillary column/ open tubular column
یازه زنجیر
 chain extender
یازش زنجیر
 chain extension
هم‌ریشالش
 comicellization
شیمی محاسباتی
 computational chemistry
چگاله
 condensate
بلورش‌پذیری
 crystallizability
بلورش
 crystallization
درجه بسپارش
 degree of polymerization
لغات شیمی بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.