مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات صنایع غذایی بخش 5

در این قسمت  لغات صنایع غذایی بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات صنایع غذایی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات صنایع غذایی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات صنایع غذایی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات صنایع غذایی بخش 5
نوشاب پنیر
whey beverage
مایه ماست
yoghurt starter
تودش
agglutination
تودینه
agglutinin
شکلات شیرینی‌پزی
baking chocolate
طعم لوبیایی
beany flavour
زیست‌غذا
bio food
ترکیب زیست‌فعال
bioactive compound
آمین زیست‌زاد
biogenic amine
زی‌ماست
bioghurt
بازداری زیستی
biological containment
زیست‌زهرابه
biotoxin
شکلات تلخ
bitter chocolate/ unsweetened chocolate
شکلات تلخ‌شیرین
bittersweet chocolate/ plain chocolate
مخمر آبجو
brewer’s yeast
طعم سوختگی
burnt flavour
آب‌نبات
butterscotch
طعم کره‌ای
buttery flavour
طعم کلمی
cabbagy flavour
پرک شکلات
caraque
عدد کیسون
Casson value
طعم پنیری
cheesy flavour
شمش شکلات
chocolate bar
نوشابه شکلات
chocolate beverage
برگک شکلات
chocolate chips
پوشش شکلاتی
chocolate coating
روکش شکلاتی
chocolate couverture
زبره شکلات
chocolate crumb
پی‌غذای شکلاتی
chocolate dessert/ chocolate-based dessert
مغزی شکلاتی
chocolate filling
مایع شکلات
chocolate liquor
توده شکلات
chocolate mass
پودر شکلات
chocolate powder
فراورده شکلاتی
chocolate product
شاه‌شکلات
chocolate truffle
مایع کاکائو
cocoa liquor
توده کاکائو
cocoa mass
شیر نارگیل
coconut milk
سرماتودش
cold agglutination
سرماتودینه
cold agglutinin/ cryoagglutinin
بازداری
containment/ contained use
طعم پختگی
cooked flavour
شکلات آشپزی
cooking chocolate
طعم ذرتی
corny flavour
خامه‌گیر
creamer/ cream jug
خامه‌گیری
creaming
شکلات تیره
dark chocolate,black chocolate
شکلات نوشیدنی
drinking chocolate
انفجار غباری
dust explosion
سفیدک چرب
fat bloom
ماهی قل‌قلی
fish ball
طعم ماهی
fishy taste
خردایی‌سنج
friabilimeter
زبره کیک میوه‌ای
fruit crumble/ fruit streusel
طعم میوه‌ای
fruity flavour
ژلاتینی شدن
gelatinization
عامل ژله‌ای شدن
gelling agent
ظرفیت ژله‌ای شدن
gelling capacity
ژله‌ای شدن
gelling/ gellation
کف کردن
gushing
طعم سبزی
herb flavour
شکلات داغ
hot chocolate/ hot cocoa/ just cocoa
تندشدگی آبکافتی
hydrolytic rancidity
لیپوکافت القایی
induced lipolysis
طعم نوراکسیدی
light-induced oxidized flavour
شربتی‌سازی
liquefaction
جنون گاوی
mad cow disease,bovine spongiform encephalopathy/ BSE
عصاره مالت
malt extract
مالت‌سازی
malting
غذای بالینی
medical food
طعم فلزی
metallic flavour
لیپوکافت میکربی
microbial lipolysis
زبره شیری
milk crumb
طعم نموری
musty flavour/ mouldy flavour/ muddy taste/ earthy musty flavour
مسمومیت قارچی
mycotoxicosis
قارچ‌زهرابه
mycotoxin
نوغذا
novel food
غذادارو
nutraceutical
طعم آجیلی
nutty flavour
غذای زیستی
organic food
طعم اکسیدی
oxidized flavour
طعم رنگ
painty taste
داروغذا
pharmafood/ pharma food
طعم تندشدگی
rancid flavour
بازتنوارسازی
rebodying
شاه‌انگبین
royal jelly
طعم لاستیک
rubbery flavour
قنداب‌سازی
saccharification
شکلات نیمه‌شیرین
semisweet chocolate
لجن جداشده
separator slime
طعم دودی
smoky flavour
نرم‌نوش
smoothy/ smoothie
طعم صابونی
soapy flavour
لیپوکافت خودبه‌خودی
spontaneous lipolysis
طعم خوداکسیدی
spontaneous oxidized flavour
رشته‌شکلات
streusel/ chocolate vermicelli/ chocolate strands
زبره کیک
streusel
سفیدک شکری
sugar bloom
روماند
supernatant
شیر چگال شیرین
sweetened condensed milk/ SCM
غذاویتامین
vitafood
طعم مومی
waxy flavour
طعم غیرعلوفه‌ای
weedy flavour
ترشوندگی
wettability
عامل ترشوندگی
wetting agent
طعم آب‌پنیری
whey flavour
شکلات سفید
white chocolate
طعم چوب
woody flavour
عصاره مخمر
yeast extract
غذای فوری
fast food/ fast service food
عمل‌آوری
curing
لوبیاروغنی
soya bean/ soya
تنواری
body
تنوارساز
bodying agent
اپرتی‌سازی
appertization
انبارش کم‌فشار
hypobaric storage
انبارش یخچالی
refrigerated storage
انتقال یخچالی
refrigerated transport
باکتری‌های زیست‌یار
probiotic bacteria
بوتولینوم‌زدایی حرارتی
botulinum cook/ botulinal cook
بیشینه باقی‌مانده
maximum residue limit/ MRL
پرتواپرتی‌سازی
radappertization
پرتوپاستوریزه‌سازی
radicidation/ radiation sterilization/ commercial sterility
پرتوماندگارسازی
radurization
پوراب سیب
apple must
پوراب
must
پوراب انگور
grape must
پوسیدگی
rotting/ decomposition
تخمیر جامد
solid state fermentation/ SSF
تخمیرگاه
fermenter/ fermentor
تخمیر سطحی
surface fermentation
تخمیر رشدمایه‌جامد
solid substrate fermentation/ SSF
تخمیر غوطه‌ور
submerged fermentation
تقطیرماند
stillage
ته‌تخمیر
bottom fermentation
چنده نیم‌پرتواپرتی‌‌سازی
subradappertization dose
چنده پرتواپرتی‌سازی
radappertization dose
حجم عصاره رهاشده
extract-release volume/ ERV
خواص انسدادی
barrier properties
روتخمیر
top fermentation
ریزموج‌پزی
microwave cooking
ریززیست‌یار
probiotic microorganism
سرکه سیب
cider vinegar/ apple vinegar
سیباب تخمیری
hard cider
سیباب
cider
سیباب غیرتخمیری
sweet cider
شراب سیب
cider/ apple wine
ظرفیت آب‌وندی
water binding capacity
ظرفیت آبگیری
water holding capacity
عدد د پرتوی
radiation D value
غذای کم‌فراوری‌شده
minimally processed food
غذای موج‌پز
microwaveable food
غذای محمل
vehicle food
غذای زیست‌یار
probiotic food
غذای نیمه‌خشک
intermediate moisture food/ IMF/ semi-moist food
فراوری فشاربالا
high-pressure processing
فرایند ‌فشاردماصوتی
manothermosonication/ MTS
غذای روده‌رس
enteral food
غذای فرزیست‌یار
synbiotic food
فرایند2 دهکی
12 D process
فشار آب‌ایستایی‌بالا
high hydrostatic pressure/ HHP
فساد سیباب
cider spoilage
فرایند دوازده‌دهکی
twelve D process
فرایند دمافراصوتی
thermoultrasonication
فناوری انسداد
barrier technology
فناوری چندمانع
hurdle technology
کپک‌زدگی
moldiness
کلوچک
cookie
کیک فنجانی
cup cake/ fairy cake/ patty cake
گذار شیشه‌ای
glass transition
کیک لیوانی
mug cake
گندیدگی
putrefaction
محلول مغذی روده‌رس
enteral nutrient solution/ ENS
محصول تازه‌بر
fresh-cut product
نشانگر سترونی
cannery indicator
هاگ ترشیدگی بی‌نشان
flat sour spore
یخ‌زنده‌مانی
freezing survival
لغات صنایع غذایی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.