مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم جو بخش 1

در این قسمت  لغات علوم جو بخش 1 عرضه شده است.

لغات علوم جو صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم جو / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جو / اتمسفر - ایران ترجمه

لغات علوم جو بخش 1
فرازکومه‌ای‌زاد
 altocumulogenitus
فرازکومه‌ای‌گشت
 altocumulomutatus
فرازکومه‌ای
 altocumulus
فرازپوشنی‌زاد
 altostratogenitus
فرازپوشنی‌گشت
 altostratomutatus
فرازپوشنی
 altostratus
ابر سندانی
 anvil cloud
کمانی
 arcus
کل
 calvus
گیسودار
 capillatus
کنگره‌دار
 castellanus
پرسادیس
 cirriform
پرساکومه‌ای‌زاد
 cirrocumulogenitus
پرساکومه‌ای‌گشت
 cirrocumulomutatus
پرساکومه‌ای
 cirrocumulus
پرساگشت
 cirromutatus
پرساپوشنی‌گشت
 cirrostratomutatus
پرساپوشنی
 cirrostratus
پرسا
 cirrus
ستبر
 congestus
کومه‌ای‌دیس
 cumuliform
کومه‌ای‌زاد
 cumulogenitus
کومه‌ای‌گشت
 cumulomutatus
کومه‌ای‌بارازاد
 cumulonimbogenitus
کومه‌ای‌بارا
 cumulonimbus
کومه‌ای
 cumulus
لایه‌لایه
 duplicatus
پرسانما
 false cirrus/ cirrus spissatus
ریسه‌دار
 fibratus
منگوله‌دار
 floccus
پاره‌پاره
 fractus
ابر قیفی
 funnel cloud
ناستبر
 humilis
سندانی
 incus
درون‌پیچ
 intortus
کندویی
 lacunosus
عدس‌گون
 lenticularis
پستانی
 mamma
نیم‌ستبر
 mediocris
مهسا
 nebulosus
باراپوشنی‌زاد
 nimbostratogenitus
باراپوشنی‌گشت
 nimbostratomutatus
باراپوشنی
 nimbostratus
کدر
 opacus
پلاسی
 pannus
پاره‌شفاف
 perlucidus
کلاهکی
 pileus
بارشی
 praecipitatio
پرتوی
 radiatus
گمانه
 sonde/ probe
پکیده
 spissatus
پوشنی‌دیس
 stratiformis/ stratiform
پوشن‌کومه‌ای‌زاد
 stratocumulogenitus
پوشن‌کومه‌ای‌گشت
 stratocumulomutatus
پوشن‌کومه‌ای
 stratocumulus
پوشنی‌گشت
 stratomutatus
پوشنی
 stratus
تندرسر
 thunderhead
ابر پیچندی
 tornado cloud
نیم‌شفاف
 translucidus
شیپوری
 tuba
چنگک‌دار
 uncinus
موج‌دار
 undulatus
بادبانی
 velum
مهره‌دار
 vertebratus
میلابی
 virga
بی‌دررو
 adiabatic
فرارفت
 advection
فرارفتی
 advective
بادسنج بادی
 aeolian anemometer
توده‌هوا
 air mass
هواسنج
 air meter
ذرات سپیدایی
 albedo neutrons/ albedo particles
فرازیاب
 altimeter
فرازیابی
 altimetry
فرازا
 altitude
بادشیب‌سنج
 anemoclinometer
بادسنج
 anemometer
بادسنجی
 anemometry
بادسرعت‌نما
 anemovane
فشارنگار خشک
 aneroid barograph
فشارسنج خشک
 aneroid barometer
واچرخند
 anticyclone
خودفشاروردی
 autobarotropy
پس‌گرد
 backing
سقف‌بالونی
 balloon ceiling
کژفشار
 baroclinic
کژفشاری
 baroclinity
فشارنگاشت
 barogram
فشارنگار
 barograph
فشارسنجی
 barometry
فشارورد
 barotropic
فشاروردی
 barotropy
لایه مرزی
 boundary layer
نسیم
 breeze
شناوری
 buoyancy
وارونگی کلاهکی
 capping inversion
بالون سقف‌یاب
 ceiling balloon
سقف‌نگاشت
 ceilogram
سقف‌نگار
 ceilograph
سقف‌سنج
 ceilometer
گردش
 circulation
اقلیم
 climate
اقلیم‌شناسی
 climatology
بادسنج تماسی
 contact anemometer
بادسنج فنجانی
 cup anemometer
چرخند
 cyclone
غباریخ
 diamond dust
جریان‌سو
 downstream
بادسو
 downwind
باران‌ریزه
 drizzle
گردوخاک
 dust
تنوره دیو
 dust devil
گردوغبار
 dust haze
خاک‌افق
 dust horizon
توفان خاک
 dust storm
گردچال
 dust well
خاک‌تنوره
 dust whirl
هوابرق
 electrometeor
ارتفاع
 elevation
استوا
 equator
سقف برآوردی
 estimated ceiling
فشارنگار شناوری
 float barograph
مه
 fog
جبهه
 front
یخ‌بندان
 frost
زمین یخ‌زده
 frozen ground
گردش کلی
 general circulation
یخ‌شیشه
 glaze
یخ شفاف
 glaze ice/ clear ice
جست
 gust
تگرگ‌دانه
 hailstone
غبار
 haze
بلندا
 height
مرطوب
 humid
رطوبت
 humidity
هواآب
 hydrometeor
تگرگ‌ریزه
 ice pellets
گویچه‌یخ
 ice pellets
خط هم‌چگالی
 isopycnic line
خط هم‌حجم ویژه
 isoster
آهنگ کاهش
 lapse rate
هواسنگ
 lithometeor
فشارسنج شاره‌ها
 manometer
میان‌چرخند
 mesocyclone
میان‌مقیاس
 mesoscale
پدیده هوایی
 meteor
میانگان
 mid-latitudes
تنک‌مه
 mist
فشارنگار تصویری
 photographic barograph
هواشید
 photometeor
بارش
 precipitation
فرازیاب فشاری
 pressure altimeter/ barometric altimeter
بادسنج پروانه‌ای
 propeller anemometer
پشته
 ridge
مه کم‌عمق
 shallow fog
رگبار
 shower
برف‌باران
 sleet
برف‌ریزه
 snow grains
گویچه‌برف
 snow pellets
بادسنج صوتی
 sonic anemometer
بخارآب
 steam
جنب‌جنوبگان
 subantarctic
جنب‌شمالگان
 subarctic
جنب‌مدارگان
 subtropics
همدید
 synoptic
گرماباد
 thermal wind
کج‌ناوه
 tilted trough
مدارگان
 tropics
منطقه حاره
 tropics
ناوه
 trough
پادجریان‌سو
 upstream
پادبادسو
 upwind
پیش‌گرد
 veering
دمای مجازی
 virtual temperature
پیچند دریایی
 waterspout
فشارنگار وزنی
 weight barograph
فشارسنج وزنی
 weight barometer
هوای تر
 wet air
دمای تر
 wet-bulb temperature
گردباد
 whirlwind
گردوخاک گسترده
 widespread dust
بادسنج آسیابی
 windmill anemometer
بادنما
 windvane
تابه‌سنج
 actinometer
تابه‌سنجی
 actinometry
فشار میعان بی‌دررو
 adiabatic condensation pressure
فشار اشباع بی‌دررو
 adiabatic saturation pressure
جونگاشت
 aerogram
جونگار
 aerograph
جونگاری
 aerography
جوشناسی
 aerology
هواشناسی هوانوردی
 aeronautical meteorology
هواشناسی کشاورزی
 agricultural meteorology/ agrometeorology
بسته‌هوا
 air parcel
یخ‌زنی هواگرد
 aircraft icing
هوادرخش
 airglow
فراجبهه
 anafront
بادنگاشت
 anemogram
بادنگار
 anemograph
بادشناختی
 anemological
بادشناسی
 anemology
واچرخندزایی
 anticyclogenesis
فرازه
 ascendent/ ascendant
فرازش
 ascent
تبخیرسنج
 atmometer/ atmidometer/ evaporimeter/ evaporation gauge
تبخیرسنجی
 atmometry/ atmidometry
اتمسفر
 atmosphere
جو
 atmosphere
تضعیف جوی
 atmospheric attenuation
دریچه جو
 atmospheric window
هواشناسی هواپیمایی
 aviation meteorology
آذرخش دانه‌تسبیحی
 beaded lightning
واچرخند بندالی
 blocking anticyclone
پرفشار بندالی
 blocking high
روش کپه‌ای
 bulk method
آذرخش زنجیره‌ای
 chain lightning
ابر
 cloud
رده‌بندی ابرها
 cloud classification
پوشش ابر
 cloud cover
ابرناکی
 cloudiness/ cloudage
ابرناک
 cloudy
جبهه ساحلی
 coastal front
میعان
 condensation
فشار میعان
 condensation pressure
هم‌شاری
 confluence
هم‌شار
 confluent
معادله پیوستگی
 continuity equation/ equation of continuity
پربند
 contour
خط پربند
 contour line
چرخندزایی
 cyclogenesis
باد چرخ‌گرد
 cyclostrophic wind
داده‌گواری
 data assimilation
روزدرخش
 dayglow
هواشناسی توصیفی
 descriptive meteorology
معادله فرایابی
 diagnostic equation
آشفتگی
 disturbance
آشفته
 disturbed
فروپکش
 downburst
فروهنج
 downdraft
باد فروشیب
 downslope wind
فروشست
 downwash
باد زهکش
 drainage wind
تبخیرـ تعرق
 evapotranspiration
تبخیرـ تعرق‌سنج
 evapotranspirometer
تبخیرـ تعرق‌سنجی
 evapotranspirometry
باد زمین‌گرد
 geostrophic wind
شیو
 gradient/ descendent
باد مخالف
 headwind/ opposing wind
تشباد
 hot wind
فروجبهه
 katafront
آذرخش
 lightning
آذرخش‌راه
 lightning channel
پیش‌بینی بلندمدت
 long-range forecast
کلان هواشناسی
 macrometeorology
پیش‌بینی ریاضی وضع هوا، پیش‌بینی ریاضی
 mathematical forecasting
پیش‌بینی میان‌مدت
 medium-range forecast
شب‌درخش
 nightglow
کنون‌بینی
 nowcast
پیش‌بینی عددی وضع هوا
 numerical weather prediction/ numerical forecasting/ NWP
دیدبانی
 observation
دیدبانی‌شده
 observed
دیدبان
 observer
آذرخش مرواریدی
 pearl lightning
شفق دائمی
 permanent aurora
پریشیدگی
 perturbation
پریشیده
 perturbed
پیش‌بینی فیزیکی وضع هوا، پیش‌بینی فیزیکی
 physical forecasting
گرایش فشار
 pressure tendency/ barometric tendency
معادله پیش‌یابی
 prognostic equation
پیش‌بینی مسیر
 route forecast
پیش‌بینی کوتاه‌مدت
 short-range forecast
هواشناسی همدیدی
 synoptic meteorology
باد موافق
 tailwind/ following wind
تلاطم
 turbulence
بستار تلاطم
 turbulence closure
متلاطم
 turbulent
باد فراشیب
 upslope wind
پیش‌بینی بسیار کوتاه‌مدت
 very short-range forecast
وضع هوا
 weather
پیش‌بینی وضع هوا
 weather forecast/ weather prediction
دیدبانی وضع هوا
 weather obseration
چینش باد
 wind shear
باد زناری
 zonal wind
خشکسالی مطلق
 absolute drought
رطوبت مطلق
 absolute humidity/ vapour concentration
دمای بیشینه مطلق
 absolute maximum temperature
دمای بیشینه مطلق ماهانه
 absolute monthly maximum temperature
دمای کمینه مطلق ماهانه
 absolute monthly minimum temperature
فرین‌های مطلق دما
 absolute temperature extremes
نم‌سنج جذبی
 absorption hygrometer
یخ‌چسبی
 adfreezing
هوازیست‌شناسی
 aerobiology
خشکسالی کشاورزی
 agricultural drought
هوابند
 air trap
دمای بیشینه سالانه
 annual maximum temperature
مدار جنوبگان
 Antarctic Circle
قاره جنوبگان
 Antarctica
تیرگی واچرخندی
 anticyclonic gloom
روزهای تیرگی واچرخندی
 anticyclonic gloom days
پادبسامان‌ها
 antitrades/ countertrades
خشک
 arid
خشکی
 aridity
دماسنج دمشی
 aspirated thermometer
هوانگار دمشی
 aspiration meteorograph
رطوبت‌سنج دمشی
 aspiration psychrometer/ aspirated psychrometer
دمانگار دمشی
 aspiration thermograph
رطوبت‌سنج آسمن
 Assmann psychrometer
لایه مرزی جو
 atmospheric boundary layer/ ABL
جوراهه
 atmospheric duct
لایه جو
 atmospheric layer/ atmospheric shell
منطقه جو
 atmospheric region
دماسنج پیوست
 attached thermometer
دماسنج کمکی
 auxiliary thermometer
دماسنج دوفلزی
 bimetallic thermometer
زیست‌مه
 biofog
دماسنج سیاه‌مخزن
 black-bulb thermometer
کولاک برف
 blowing snow
دماسنج بطری‌دار
 bottle thermometer
لوله بوردن
 Bourdon tube
دماسنج بوردن
 Bourdon tube thermometer
دماسنج سطلی
 bucket thermometer
آرامه
 calm
کمربند آرامه
 calm belt
نم‌سنج زغالی
 carbon-film hygrometer element
کاواک
 cavity
نم‌سنج شیمیایی
 chemical hygrometer
شیمی‌سپهر
 chemosphere
دماسنج ساعتی
 chronothermometer
تاوه پیراقطبی
 circumpolar vortex
چرخ پیراقطبی
 circumpolar whirl
وابارش ابربه‌ابر
 cloud-to-cloud discharge/ intercloud discharge
واچرخند سرد
 cold anticyclone
چرخند سرد
 cold cyclone
پرفشار سرد
 cold high
کم‌فشار سرد
 cold low
زبانه سرد
 cold tongue
واچرخند سردهسته
 cold-core anticyclone
چرخند سردهسته
 cold-core cyclone
پرفشار سردهسته
 cold-core high
رد میعانی
 condensation trail
نقشه ارتفاع‌ثابت
 constant-height chart
نقشه ترازثابت
 constant-level chart/ fixed-level chart
نقشه فشارثابت
 constant-pressure chart
پادشیو
 countergradient
شار پادشیو
 countergradient flux
باد پادشیو
 countergradient wind
دمای بیشینه روزانه
 daily maximum temperature
دمای کمینه روزانه
 daily minimum temperature
دماسنج دگرشکلی
 deformation thermometer
شبنم
 dew
رنگین‌کمان شبنم
 dew bow
شبنم‌گیر
 dew trap
شبنم‌یاخته
 dewcell
شبنم‌کاستی
 dewpoint depression/ spread/ dewpoint spread/ dewpoint deficit/ depression of the dewpoint
فرمول نقطه شبنم
 dewpoint formula
جبهه نقطه شبنم
 dewpoint front
نم‌سنج نقطه‌شبنمی
 dewpoint hygrometer
دمای نقطه شبنم
 dewpoint temperature/ thermodynamic dewpoint temperature
نقطه شبنم
 dewpoint/ fog point
فرایند بادررو
 diabatic process/ non-adiabatic process
نم‌سنج جذب تفاضلی
 differential absorption hygrometer
دماسنج لیداری جذب تفاضلی
 differential absorption lidar thermometer/ DIAL thermometer
نم‌سنج پخشی
 diffusion hygrometer
رد تبخیری
 dissipation trail/ distrail
شبنم‌سنج
 drosometer/ dew gauge
خشکسالی
 drought/ drouth
جبهه خشک
 dry front
دوره کم‌بارش
 dry spell
دماسنج خشک
 dry-bulb thermometer
خط خشک
 dryline
راهه
 duct
بوم‌سپهر
 ecosphere
پیچک
 eddy
نم‌سنج الکتریکی
 electrical hygrometer
دماسنج الکتریکی
 electrical thermometer
دماسنج الکترونیکی
 electronic thermometer
جبهه استوایی
 equatorial front
ناوه استوایی
 equatorial trough
خط هم‌پتانسیل
 equipotential line
برون‌سپهر
 exosphere
موج برونی
 external wave
چرخند برون‌حاره‌ای
 extratropical cyclone
دمای فرین
 extreme temperature
چشم توفان
 eye/ eye of tropical cyclone/ eye of the storm
چشم‌دیواره
 eyewall
انبوهش شار
 flux aggregation
وردایست تاشده
 folded tropopause
جو آزاد
 free atmosphere
لایه اصطکاک
 friction layer
دماسنج گازی
 gas thermometer
نم‌سنج پوست‌روده‌ای
 goldbeaters-skin hygrometer
کمینه چمن
 grass minimum
دمای کمینه چمن
 grass minimum temperature
نم‌سنج مویی
 hair hygrometer
جزیره گرما
 heat island
دگرگن‌سپهر
 heterosphere
همگن‌ایست
 homopause
همگن‌سپهر
 homosphere
رطوبت‌نما
 hygrodeik
نم‌نگاشت
 hygrogram
نم‌نگار
 hygrograph
نم‌حرکت‌شناسی
 hygrokinematics
نم‌شناختی
 hygrologic/ hygrological
نم‌شناسی
 hygrology
نم‌سنج
 hygrometer
نم‌سنجشی
 hygrometric
نمودار نم‌سنجشی، نمودار نم‌سنجی
 hygrometric chart
فرمول نم‌سنجی
 hygrometric formula
جدول نم‌سنجشی
 hygrometric table
نم‌سنجی
 hygrometry
نم‌نما
 hygroscope
نم‌گیر
 hygroscopic
ضریب نم‌گیری
 hygroscopic coefficient
نمداشت
 hygroscopic moisture
هسته نم‌گیر
 hygroscopic nucleus
ذرات نم‌گیر
 hygroscopic particles
آبداشت
 hygroscopic water
نم‌گیرایی
 hygroscopicity
نم‌گیری
 hygroscopy
لغات علوم جو بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.