مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم جو بخش 2

در این قسمت  لغات علوم جو بخش 2 عرضه شده است.

لغات علوم جو صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم جو / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جو / اتمسفر - ایران ترجمه

لغات علوم جو بخش 2
نم ـ دمانگاشت
 hygrothermogram/ thermohygrogram
نم ـ دمانگار
 hygrothermograph/ thermohygrograph
نم ـ دماسنج
 hygrothermometer/ thermohygrometer
یخ‌بلور
 ice crystal
نسبت آمیختگی یخ
 ice mixing ratio/ ice water mixing ratio
نم‌سنج فروسرخ
 infraredhygrometer
خورتاب
 insolation
خورتاب‌گیری
 insolation
ابزارپوش
 instrument shelter/ thermometer screen/ thermometer shelter/ thermoscreen
جبهه درون‌حاره‌ای
 intertropical front
نقشه هم‌فشار
 isobaric chart
نقشه پربند هم‌فشار
 isobaric contour chart
خط هم‌تندر
 isobront/ homobront
نقشه هم‌ارتفاع
 isohypsic chart
جریان جتی
 jet stream
فرودماسنج
 katathermometer/ catathermometer
نم‌سنج کریپتونی
 Krypton hygrometer
موج بادپناه
 lee wave
دماسنج مایعی
 liquid thermometer
نسبت آمیختگی آب مایع
 liquid water mixing ratio
دماسنج مایعی شیشه‌ای
 liquid-in-glass thermometer
دماسنج مایعی فلزی
 liquid-in-metal thermometer
نم‌سنج لیمن ـ آلفا
 Lyman-alpha hygrometer
دماسنج دریایی
 marine thermometer/ seawater thermometer
دمای بیشینه
 maximum temperature
دماسنج بیشینه
 maximum thermometer
نم‌سنج مکانیکی
 mechanical hygrometer
دماسنج جیوه‌ای
 mercury thermometer
دماسنج جیوه‌ای شیشه‌ای
 mercury-in-glass thermometer
دماسنج جیوه‌ای فولادی
 mercury-in-steel thermometer
میان‌ایست
 mesopause
میان‌سپهر
 mesosphere
میان‌سپهری
 mesospheric
جت میان‌سپهری
 mesospheric jet
هوانگاشت
 meteorogram
هوانگار
 meteorograph
استوای هواشناختی
 meteorological equator
دمای کمینه
 minimum temperature
دماسنج کمینه
 minimum thermometer
لایه آمیخته
 mixed layer
لایه آمیختگی
 mixing layer
نسبت آمیختگی
 mixing ratio/ humidity mixing ratio
دمای کمینه ماهانه
 monthly minimum temperature
وردایست چندتایی
 multiple tropopause
خنثی‌ایست
 neutropause
خنثی‌سپهر
 neutrosphere
سرمایش شبانه
 nocturnal cooling
دمای کمینه شبانه
 nocturnal minimum temperature
ذرات نانم‌گیر
 non-hygroscopic particles
پنهان‌ساز
 obscuration
پدیده پنهان‌ساز
 obscuring phenomenon
نم‌سنج نورشناختی
 optical hygrometer
مه‌کوهسار
 orographic fog
برون‌شارش
 outflow
کمبود سیری کاراندام‌شناختی
 physiological saturation deficit
لایه مرزی سیاره‌ای
 planetary boundary layer/ PBL
چشمه نقطه‌سان
 point source
چرخند قطبی
 polar cyclone
کم‌فشار قطبی
 polar low
تاوه قطبی
 polar vortex
دماسنج حفاظ‌دار
 protected thermometer
رطوبت‌سنج
 psychrometer
رطوبت‌سنجشی
 psychrometric
نمودار رطوبت‌سنجشی
 psychrometric chart
ثابت رطوبت‌سنجشی
 psychrometric constant
فرمول رطوبت‌سنجی
 psychrometric formula
جدول رطوبت‌سنجشی، جدول رطوبت‌سنجی
 psychrometric table
رطوبت‌سنجی
 psychrometry
دماسنج تابشی
 radiant thermometer/ radiation-energy thermometer
رطوبت نسبی
 relative humidity
دماسنج مقاومتی
 resistance thermometer/ electrical resistance thermometer
دماسنج وارونه‌ای
 reversing thermometer
کمبود سیری
 saturation deficit
کمبود سیری
 saturation deficit
نسبت آمیختگی سیری
 saturation mixing ratio
دریاتنک‌مه
 sea mist
دریادود
 sea smoke
نقشه تراز دریا
 sea-level chart
نقشه فشار تراز دریا
 sea-level pressure chart
نیمه‌خشک
 semiarid
دماسنج سیکس
 Six’s thermometer
رطوبت‌سنج گردان
 sling psychrometer
دماسنج گردان
 sling thermometer
دمانگار خاک
 soil thermograph
دماسنج خاک
 soil thermometer/ earth thermometer
دماسنج صوتی
 sonic thermometer
رطوبت ویژه
 specific humidity
نم‌سنج طیفی
 spectral hygrometer
پیچک‌های مانا
 stationary eddies/ standing eddies
بخارمه
 steam fog
بخارتنک‌مه
 steam mist
پوشن‌ایست
 stratopause
گرمش ناگهانی پوشن‌سپهر
 stratospheirc sudden warming
پوشن‌سپهر
 stratosphere
پوشن‌سپهری
 stratospheric
جفت‌شدگی پوشن‌سپهر
 stratospheric coupling
گرمش پوشن‌سپهر
 stratospheric warming
جنب‌جنوبگان
 subantarctic
گرمش ناگهانی
 sudden warming
نقشه سطح زمین
 surface chart/ surface map
نقشه همدیدی سطح زمین
 surface synoptic chart
دماسنج سطح
 surface thermometer
فرین‌های دما
 temperature extremes
دماسنج گرمابرقی
 thermoelectric thermometer/ thermocouple thermometer
دمانگاشت
 thermogram
دمانگار
 thermograph
دمانگاری
 thermography
پایه دماسنج
 thermometer support
دماسنجشی
 thermometric
دماسنجی
 thermometry
گرم‌ایست
 thermopause
دماهنگ‌نما
 thermoscope
گرم‌سپهر
 thermosphere
گرم‌سپهری
 thermospheric
مدل گرم‌سپهری
 thermospheric model
نم‌سنج پیچشی
 torsion hygrometer
نسبت آمیختگی ماده آب
 total water mixing ratio
بادهای بسامان
 trade winds
بسامان‌ها
 trades
کمربند باد بسامان
 trade-wind belt
ابر کومه‌ای باد بسامان
 trade-wind cumulus/ trade cumulus
بیابان باد بسامان
 trade-wind desert
جبهه باد بسامان
 trade-wind front
وارونگی باد بسامان
 trade-wind inversion
جبهه حاره‌ای
 tropical front
وردایست
 tropopause
خط شکست وردایست
 tropopause break line
نقشه وردایست
 tropopause chart
تای وردایست
 tropopause fold
قیف وردایست
 tropopause funnel
وارونگی وردایست
 tropopause inversion
برگ وردایست
 tropopause leaf
موج وردایست
 tropopause wave
وردسپهر
 troposphere
وردسپهری
 tropospheric
خط ناوه
 trough line/ axis of trough
دماسنج بی‌حفاظ
 unprotected thermometer
جزیره گرمای شهری
 urban heat island
رد بخار
 vapour trail
رطوبت‌سنج تهویه‌ای
 ventilated psychrometer
دماسنج تاوه‌ای
 vortex thermometer
پسایه
 wake
آب‌دود
 water smoke
دماسنج آب
 water thermometer
چگالی بخار آب
 water vapour density/ vapour density
دوره پربارش
 wet spell
ترکاستی
 wet-bulb depression
دماسنج تر
 wet-bulb thermometer
رطوبت‌سنج چرخان
 whirling psychrometer
شارش گرانی ـ فرارفتی
 advective-gravity flow
جت آفریقایی
 African jet
سامانه‌های باد شیب‌راستا
 along-slope wind systems
باد دره‌راستا
 along-valley wind
سامانه‌های باد دره‌راستا
 along-valley wind systems
باد بالارو
 anabatic wind
باد سال‌گرد
 anniversary wind
باد واچرخندی
 anticyclonic wind
پادباد کوه
 antimountain wind
پادنسیم دریا
 anti-sea breeze
باد پادسه‌گانی
 antitriptic wind
پادباد دره
 antivalley wind
تندوزه کمانی
 arched squall
باد پس‌گرد
 backing wind
باد صد و بیست روزه
 bad-i-sad-o-bistroz/ wind of20 days
باگیو
 baguio
جت سدی
 barrier jet
نیروی بوفورت
 Beaufort force
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت0
 Beaufort number0
عدد بوفورت1
 Beaufort number1
عدد بوفورت2
 Beaufort number2
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
عدد بوفورت
 Beaufort number
مقیاس باد بوفورت
 Beaufort wind scale
رانه بتا
 beta drift
چرخاب بتا
 beta gyre
سیه‌کولاک
 black blizzard
سیه‌بوران
 black buran
سیه‌تندوزه
 black squall
سیه‌توفان
 black storm
سیه‌توفان
 black storm
کولاک
 blizzard
بندال
 blocking/ blocking action
نوسانگر بندالی
 blocking oscillator
سردباد
 bora
مه سردباد
 bora fog
سردباد شدید
 boraccia
سردبادک
 borasca/ borasco/ bourrasque
سردباد ضعیف
 borino
غلته لایه مرزی
 boundary layer rolls
بوران
 buran/ purga/ burga
آرامگان سرطانی
 calms of cancer
آرامگان جدیی
 calms of capricorn
باد ژرف‌دره
 canyon wind
غرب‌وزان پیراقطبی
 circumpolar westerlies
سد ابر
 cloud bar
فراچاهش ساحلی
 coastal upwelling
سطح فشارثابت
 constant-pressure surface/ isobaric surface
نیروی کوریولیس
 Coriolis force
طره
 cornice
پادجریان
 countercurrent
باد عرض‌دره
 cross-valley wind
پرفشار بریده
 cut-off high
کم‌فشار بریده
 cut-off low
فرایند برش
 cutting-off process/ breaking-off process
جریان چرخ‌زمین‌گرد
 cyclo-geostrophic current
باد چرخندی
 cyclonic wind
شارش چرخ‌گرد
 cyclostrophic flow
درچو
 derecho
توفان باد فروشیب
 downslope windstorm
باد فرودره
 downvalley wind
فروچاهش
 downwelling
فن دوراک
 Dvorak technique
ناوه دینامیکی
 dynamic trough
شرق‌وزان
 easterlies
بارش مؤثر
 effective precipitation
بارش مؤثر
 effective precipitation
بارندگی مؤثر
 effective rainfall
مارپیچ اکمن
 Ekman spiral
توفان الکتریکی
 electrical storm
آرامگان استوایی
 equatorial calms/ doldrums
سامانه جریان استوایی
 equatorial current system
شرق‌وزان استوایی
 equatorial easterlies/ deep trades/ deep easterlies
فراچاهش استوایی
 equatorial upwelling
فزون‌باران
 excess rain
بس‌بارش
 excessive precipitation
جت خروجی
 exit jet
باد فروریز
 fall wind
گرم‌باد
 foehn
هوای گرم‌باد
 foehn air
کرانه گرم‌باد
 foehn bank
وقفه گرم‌بادی
 foehn break
چرخند گرم‌باد
 foehn cyclone
کاف گرم‌بادی
 foehn gap
جزیره گرم‌باد
 foehn island
دماغه گرم‌باد
 foehn nose
ایست گرم‌باد
 foehn pause/ sturmpause
دوره گرم‌باد
 foehn period
مرحله گرم‌باد
 foehn phase
توفان گرم‌باد
 foehn storm
ناوه گرم‌باد
 foehn trough
دیواره گرم‌باد
 foehn wall
موج گرم‌باد
 foehn wave
مه‌باد
 fog wind
پیش‌خیزاب
 forerunner
باد جنگل
 forest wind
گرم‌باد آزاد
 free foehn
نسیم نیم‌تند
 fresh breeze
فرانیم‌تندباد
 fresh gale
وک‌توفان
 frog storm/ whippoorwill storm
جبهه‌زایی
 frontogenesis
تابع جبهه‌زا
 frontogenetical function
جبهه‌زا
 frontogenetical/ frontogenetic
جبهه‌زدایی
 frontolysis
تندباد
 gale
هشدار تندباد
 gale warning
کاف‌باد
 gap wind
نسیم ملایم
 gentle breeze
تنظیم زمین‌گرد
 geostrophic adjustment
فرارفت زمین‌گرد
 geostrophic advection
تقریب زمین‌گرد
 geostrophic approximation
شارش زمین‌گرد
 geostrophic flow
شار زمین‌گرد
 geostrophic flux
تقریب تکانه زمین‌گرد
 geostrophic momentum approximation
تاوایی زمین‌گرد
 geostrophic vorticity
تراز باد زمین‌گرد
 geostrophic wind level
مقیاس باد زمین‌گرد
 geostrophic wind scale
باد یخساری
 glacier wind/ glacier breeze
توفان یخ‌شیشه
 glaze storm
شیوشارش
 gradient flow
شیوباد
 gradient wind
تراز شیوباد
 gradient wind level
باد گرانی
 gravity wind
زمان زوال جست
 gust decay time
زمان تشکیل جست
 gust formation time
سرعت بیشینه جست
 gust peak speed
جست‌ناکی
 gustiness
ضریب جست‌ناکی
 gustiness factor
جستی
 gusty
باد جستی
 gusty wind
چرخاب
 gyre
توفان تگرگ
 hailstorm
باد خورگرد
 heliotropic wind
گرم‌باد مرتفع
 high foehn
شتاب‌نگاشت
 hodogram
شتاب‌نگار
 hodograph
تحلیل شتاب‌نگاشتی
 hodograph analysis
غلته همرفتی افقی
 horizontal convective rolls
تاوه‌های غلتکی افقی
 horizontal roll vortices
توفند
 hurricane
هسته توفند
 hurricane core
توفندکاو
 hurricane hunter
نوار رادار توفند
 hurricane radar band/ hurricane band
آب‌کوهه توفند
 hurricane surge
کشند توفند
 hurricane tide
هشدار توفند
 hurricane warning/ typhoon warning
اعلان توفند
 hurricane watch
باد توفندنیرو
 hurricane-force wind
توفان یخ
 ice storm
جریان لختی
 inertial current
شارش لختی
 inertial flow
نسیم درون‌خشکی
 inland sea breeze
جت
 jet
محور جت
 jet axis
رگه جت
 jet streak
محور جریان جتی
 jet stream axis
پرسای جریان جتی
 jet stream cirrus
هسته جریان جتی
 jet stream core
باد جت‌اثر
 jet-effect wind
جتک
 jetlet
قره‌بوران
 karaburan
باد پایین‌رو
 katabatic wind
نسیم دریاچه
 lake breeze
نسیم خشکی
 land breeze
چرخندزایی بادپناه
 lee cyclogenesis
ناوه بادپناه
 lee trough
نرم‌وزه
 light air
نسیم سبک
 light breeze
تندوزه خطی
 line squall
توفان محلی
 local storm
باد محلی
 local wind
جریان جتی تراز پایین
 low level jet stream
جت ترازپایین
 low level jet/ LLJ
سمت مغناطیسی باد
 magnetic wind direction
میان‌جت
 mesojet
کوتوله‌چرخند حاره‌ای
 midget tropical cyclone
نسیم میانک
 moderate breeze
نسیم کوه
 mountain breeze
امواج کوهستان
 mountain waves
باد کوه
 mountain wind
باد کاف کوه
 mountain-gap wind
سامانه‌های باد کوه ـ دشت
 mountain-plains wind systems
سامانه‌های باد کوه ـ دره
 mountain-valley wind systems
توفان همرفتی چندیاخته‌ای
 multicell convective storm
نیم‌تندباد
 near gale/ moderate gale
ابرباد
 nebelwind
توف‌باران خالص
 net storm rain
جت شبانه
 nocturnal jet
خط تندوزه غیرجبهه‌ای
 non-frontal squall line
ناپیچندی
 nontornadic
پادجریان استوایی شمال
 North Equatorial Countercurrent/ NECC
جریان استوایی شمال
 North Equatorial Current/ NEC
شمال‌شرق‌وز
 northeaster/ nor’easter
شمال‌وز
 norther
شمال‌غرب‌وز
 northwester/ nor’wester
باد دریاسو
 offshore wind
باد ساحل‌سو
 onshore wind
بندال کوهساری
 orographic blocking
چرخندزایی کوهساری
 orographic cyclogenesis
توفان کوهساری
 orographic storm
شارش باد کوهساری
 orographic wind flow
جت برون‌شارشی
 outflow jet
جست بیشینه
 peak gust
باد شیارا
 plough wind/ plow wind
شرق‌وزان قطبی
 polar easterlies
نمایه شرق‌وزان قطبی
 polar easterlies index
جریان جتی شب قطبی
 polar night jet stream
باد قطبی
 polar wind
بادبخش قطبی
 polar wind divide
جریان جتی جبهه قطبی
 polar-front jet stream
خط تندوزه پیش‌جبهه‌ای
 prefrontal squall line
توفان تندری پیش‌جبهه‌ای
 prefrontal thunderstorm
شیو فشار
 pressure gradient/ barometric gradient
مرکز افت فشار
 pressure-fall centre/ centre of falls
نیروی شیو فشار
 pressure-gradient force/ pressure force
مرکز خیز فشار
 pressure-rise centre/ centre of rises
باد بیش‌وز
 prevailing wind
سمت باد بیش‌وز، سمت باد غالب
 prevailing wind direction
بردار کیو
 Q vector
جریان شبه‌زمین‌گرد
 quasigeostrophic current
نظریه شبه‌زمین‌گرد
 quasigeostrophic theory
درون‌شارش شعاعی
 radial inflow
سرعت شعاعی
 radial velocity
باد شعاعی
 radial wind
فزون‌آب
 rainfall excess/ excess water
آب‌ماند
 rainfall loss/ rainfall abstraction
جت پس‌درون‌شارشی
 rear-inflow jet
باد برآیند
 resultant wind
ابر غلتکی
 roll cloud
تاوه غلتکی
 roll vortex
غلته
 rolls
مؤلفه مسیر
 route component
مقیاس توفند سفیر ـ سیمپسون
 Saffir-Simpson hurricane scale
توفان شن
 sandstorm
نسیم دریا
 sea breeze
جبهه نسیم دریا
 sea-breeze front
باد پاره‌مسیر
 sector wind
باد سیستان
 seistan
تقریب نیمه‌زمین‌گرد
 semigeostrophic approximation
معادله‌های نیمه‌زمین‌گرد
 semigeostrophic equations
حرکت نیمه‌زمین‌گرد
 semigeostrophic motion
نظریه نیمه‌زمین‌گرد
 semigeostrophic theory
توفان محلی شدید
 severe local storm
توفان شدید
 severe storm
چرخند حاره‌ای شدید
 severe tropical cyclon
توفان نقره‌ای
 silver storm
شیب‌شارش
 slope flow
باد شیب
 slope wind
توفان باد شیب
 slope windstorm
برف‌خوره
 snow eater
توفان برف
 snowstorm
جت سومالی
 Somali jet
پادجریان استوایی جنوب
 South Equatorial Countercurrent/ SECC
جریان استوایی جنوب
 South Equatorial Current/ SEC
جنوب‌شرق‌وز
 southeaster/ sou’easter
جنوب‌وز
 souther
جنوب‌غرب‌وز
 southwester/ sou’wester
مارپیچه
 spiral band
باد نقطه‌ای
 spot wind
تندوزه
 squall
خط تندوزه
 squall line
توفان تندری خط تندوزه
 squall-line thunderstorm
توفان
 storm
لغات علوم جو بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.