مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 22

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 22 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 22
منحنی جی
J curve
قانون جكسون
Jackson’s law
صرع جكسونی
Jacksonian epilepsy
نظریه جیمز- لانگه
James- Lange theory
ویژگیهای دیدگاه جیمز درباره آگاهی
Jamesian properties
مسایل بطری
Jar problems
زبان حرفه ای
Jargon
گفتار نامفهوم، زبان حرفه‌ای
Jargon
قانون آموزش افراد تیزهوش و با استعداد جاویتس
Javits Gifted and Talented Education Act
حسادت، رشك
Jealousy
یسوعی
Jesuit
خستگی پرواز
Jet lag
پازل چیدمانی
Jigsaw
معمای چیدمان
Jigsaw puzzle
تحلیل شغلی
Job analysis
طبقه بندی شغلی
Job classification
توصیف شغلی
Job description
عناصر شغلی
Job elements
گسترش شغلی
Job enlargement
غنای شغلی
Job enrichment
ارزشیابی شغلی
Job evaluation
تعیین شغل
Job placement
رضایت شغلی
Job satisfaction
ویژگی‌های شغلی
Job specification
شغل
Job
عقده یوكاستا
Jocasta complex
مشترك، مفصل
Joint
شادی
Joy
داوری و تصمیم گیری
Judgment and decision making
عاری از داوری
Judgment- free
داوری، قضاوت
Judgment
قضایی
Judicial
دارای قوه قضاوت سلیم
Judicious
خیزشناسی
Jumpology
درنگ (در زبانشناسی)
Juncture
مكتب تحلیل روانی یونگ
Jungian psychoanalysis
اختیار قانونی
Jurisdiction
هیأت منصفه، هیأت داوران
Jury
كمترین تفاوت محسوس
Just- noticeable difference
عدالت
Justice
توجیه پذیری
Justifiability
توجیه پذیر
Justifiable
توجیه
Justification
توجیه کردن
Justify
دادگاه نوجوان
Juvenile court
بزهكاری نوجوانان
Juvenile delinquency
نوجوان
Juvenile
هم كناری
Juxtaposition
مقیاس ك
K scale
آزمون نماد آرایی كان
Kahn’s Test of Symbol Arrangement
تغییر هراسی
Kainophobia
تغییر هراسی
Kainotophobia
لوله شکل نما
Kaleidoscope
مثلث کانیتزا (خطای باصره)
Kanizsa triangle
حروف زبان ژاپنی
Kanji
نشانگان كانر
Kanner’s syndrome
مکتب فلسفی كانت
Kantianism
اثر كاپا
Kappa effect
موج كاپا
Kappa rhythm
سرنوشت، حاصل کردار انسان
Karma
آزمون هوش نوجوانان و بزرگسالان كافمن
Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test
مجموعة آزمون‌های سنجش كافمن
Kaufman Assessment Battery
مجموعه آزمون‌های سنجش كافمن برای كودكان
Kaufman Assessment Battery for Children
فرم كوتاه آزمون هوش كافمن
Kaufman Brief Intelligence test
پیمایش مهارت‌های زبانی و تحصیلی اولیه كافمن
Kaufman Survey of Early Academic and Language Skills
آزمون پیشرفت آموزشی كافمن
Kaufman Test of Educational Achievement
روش همبستگی رتبه‌ای كندال
Kendall’s rank correlation method
ضریب ثانوی كندال
Kendall’s tau coefficient
آزمون كنت- روسانف
Kent-Rosanoff Test
آذرخش هراسی
Keraunophobia
كلیدواژه
Keyword
روش كلید واژه
Keyword method
مربع خی
Khi-square
گزینش خویشاوندی
Kin selection
كودكستان
Kindergarten
حركت خیالی
Kinephantom
سایه نما
Kinephantoscope
حركت شناسی
Kinesiology
جنبش درمانی
Kinesiotherapy
جنبش
Kinesis
حس جنبشی
Kinesthesia
حس جنبش
Kinesthesis
زبان پریشی عضلانی جنبشی
Kinesthetic aphasia
توهم جنبشی
Kinesthetic hallucination
حس جنبش
Kinesthetic sense
سنخ جنبشی
Kinesthetic type
جنبشی، حركتی
Kinesthetic
جنبش سنج
Kinestimeter
نشانه‌های عمق ناشی از  حركت
Kinetic depth cues
ربان پریشی حركتی جنبشی
Kinetic motor aphasia
حركتی (جنبشی)
Kinetic
جنبش نما
Kinetoscope
اختلال جنبشی
Kinetosis
مطالعات خویشاوندی
Kinship studies
خویشاوندی
Kinship
دزدی بیمارگونه، وسواس دزدی
Kleptomania
نشانگان كلاین فلتر
Klinefelter’s syndrome
نشانگان كلوور- بوسی
Kluver-bucy syndrome
بازتاب پرش زانو
Knee jerk reflex
دانستن چگونه
Knowing how
دانستن آنكه
Knowing that
كسب دانش،‌ اكتساب دانش
Knowledge acquisition
مؤلفه‌های اكتساب دانش، اجزای كسب دانش
Knowledge acquisition components
استدلال/ برهان معرفت
Knowledge argument
رویکرد دانش محور
Knowledge based approach
تفاوت‌های متكی بر دانش
Knowledge based differences
دانش مبتنی بر آشنایی با موارد جزئی
Knowledge by acquaintance
دانش مبتنی بر توصیف
Knowledge by description
شبکه دانش
Knowledge network
اطلاع از نتایج
Knowledge of result
بازنمایی دانش
Knowledge representation
حوزه‌های پردانش
Knowledge- rich domain
ساختارهای دانش
Knowledge structures
دانش، معرفت، معلومات
Knowledge
راهبردهای دانش فشرده
Knowledge-intensive strategies
راهبردهای دانش- اتكا
Knowledge-lean strategies
آزمون مكعب‌های ناكس
Knox Cube Test
سوالات معماگونه (بودیسم)
Koan
استوانه‌های كی نیگ
Koenig cylinders
شبکه کوهونن
Kohonen network
آزمون طراحی با مكعب‌های كوهس
kohs’ Block Design Test
آزمون كلموگورف- اسمیرنف
Kolmogroff- Smirnoff Test
كورو (هذیان قضیب)
Koro
روان پریشی كرساكف
Korsakoff’s psychosis
نشانگان كورساكف
Korsakoffs syndrome
قوانین كورت
Korte’s laws
نیازهای پایانی كراوس
Krause’s end bulbs
آزمون كروسكال- والیس
Kruskal- wallis test
رغبت سنج شغلی کودر
Kuder Occupational Interest Survey
رجحان سنج كودر
Kuder preference record
فرمول‌های كودر- ریچادرسون
Kuder-Richardson formulas
آزمون كولمان- آندرسون
Kuhlmann-Anderson Test
رغبت سنج شغلی كودر
Kunder Occupational Interest Survey
قاعده كونت
Kundt’s rule
كشیدگی (در منحنی‌ها)
Kurtosis
جنبش نگاره
Kymogram
جنبش نگار
Kymograph
روابط عنوان‌دار
Labeled relationships
كاركرد برچسب زنی یا عنوان دادن
Labeling function
هیجان نااستوار
Labile affect
نااستواری هیجانی
Lability
لبی- دندانی (در اصوات)
Labiodental
لبی- خیشومی (در اصوات)
Labionasal
گفتار هراسی
Labiophobia
نیروی كار
Labor force
درد زایمان
Labor pain
نقل و انتقال كارگری
Labor turnover
اتحادیه كارگری
Labor union
رویكرد آزمایشگاه محور
Laboratory- based approach
تحقیق آزمایشگاهی
Laboratory research
آزمایشگاه
Laboratory
كاراندوز
Labor-saving
ماز، حلزون گوش
Labyrinth
پریشان گویی
Labyrinthine speech
غده‌های اشك زا
Lachrymal glands
فقدان نظریه ذهن
Lack of theory of mind
كم گویی
Laconic speech
تولید شیر، شیر دادن
Lactate
شیردهی
Lactation
یادزدودگی اختصاصی
Lacunar amnesia
پس افتادگی
Lag
آزادمنش (در رهبری)، بی عنان
Laissez-faire
حسادت لائوس
Laius jealousy
كودكان گویی، لام گفتاری
Lallation
اختلال گویایی
Lalopathy
گفتن هراسی
Lalophobia
فلج دستگاه صوتی
Laloplegia
پرگویی
Lalorrhea
مكتب لامارك
Lamarckianism
مكتب لامارك
Lamarckism
لمبرت (واحد درخشندگی)
Lambert
تیغه (لام)
Lamella
تیغه انتهایی
Lamina terminalis
تیغه (در كالبدشناسی)
Lamina
دانش علائم مشخصة زمین
Landmark knowledge
بازنمایی علامت- پایه
Landmark-based representation
رخوت
Langour
ابزار اکتساب زبان
Language – acquisition device
فراگیری زبان،‌ اكتساب زبان
Language acquisition
زبان و اندیشه
Language and thought
هنرهای زبانی
Language arts
نظام متكی بر زیان
Language- based system
درك زبان،‌ فهم زبان
Language comprehension
رشد زبان
Language development
گفتار زبانی
Language discourse
روش كلامی
Language method
دستگاه زبانی
Language organ
زبان داری، زبان داشتن
Language possession
تولید زبان
Language production
زبان اشاره‌
Language sign
مهارت‌های زبانی
Language skills
زبان
Language
منحنی لاپلاس (منحتی بهنجار)
Laplacian curve
لغزش، فراموشی لحظه‌ای
Lapse
لغزش قلمی
Lapsus calami
لغزش زبانی، اشتباه لفظی
Lapsus linguae
لغزش حافظه
Lapsus memoriae
جزء بزرگ (در رورشاخ)
Large detail
حنجره
Larynx
جنون لاتا
Latah
الگوی انتخاب تأخیری
Late selection model
دیررس، دیر بالغ
Late-maturing
دوره نهفتگی
Latency period
ثبت نهفتگی
Latency recording
مرحله نهفتگی
Latency stage
نهفتگی،كمون، تاخیر زمانی، پهنای موج (اندازه پتانسیل عمل)
Latency
محتوای نهفته
Latent content
محتوای نهفته رویا
Latent dream content
همجنس خواهی نهفته
Latent homosexuality
یادگیری نهفته/ پنهان
Latent learning
ریشه‌های نهفته
Latent roots
اسكیزوفرنی نهفته
Latent schizophrenia
تحلیل معنایی نهفته
Latent semantic analysis
ساختار  نهفته
Latent structure
نهفته
Latent
های هسته‌گروه های خارجی و شکمی تالاموس
Lateral & ventral nuclei of thalamus
بدنه جانبی/ خارجی بادامی
Lateral amygdaloid body
برتری جانبی
Lateral dominance
هسته خارجی پشتی تالاموس
Lateral dorsal nucleus of thalamus
شیار جانبی
Lateral fissure
جسم زانویی خارجی
Lateral geniculate body
هسته زانویی جانبی
Lateral geniculate nucleus
شاخ جانبی (نخاع شوکی)
Lateral horn (of spinal cord)
شاخ جانبی، هسته بینابینی خارجی
Lateral horn ,intermediolateral nucleus
شاخ جانبی، هسته بینابینی داخلی
Lateral horn ,intermediomedial nucleus
لمنیسکوس خارجی (تارهای عصبی بالا رونده شنوایی)
Lateral lemniscus
رشته طولی خارجی
Lateral longitudinal stria
جسم پستانی، هسته خارجی
Lateral nucleus of mamillary body
شریان پس سری خارجی
Lateral occipital artery
شکنج پس سری، گیجگاهی خارجی
Lateral occipitotemporal gyrus
رشته بویایی خارجی
Lateral olfactory stria
شکنج کاسه چشمی خارجی
Lateral orbital gyrus
هسته خارجی خلفی تالاموس
Lateral posterior nucleus of thalamus
قشر مخ پیش پیشانی جانبی
Lateral prefrontal cortex
بن بست جانبی
Lateral recess
تخصص جانبی
Lateral specialization
شیار جانبی
Lateral sulcus
شیار جانبی، شاخه قدامی افقی
Lateral sulcus ,anterior horizontal ramus
شیار جانبی، شاخه خلفی
Lateral sulcus ,posterior ramus
شیار جانبی، شاخه قدامی صعودی
Lateral sulcus .anterior ascending ramus
شیار جانبی، تنه
Lateral sulcus .stern
شیار جانبی همراه با شاخه های شریان مغزی میانی ‌
Lateral sulcus .together with the branches of MCA
بطن جانبی
Lateral ventricle
بطن جانبی، شاخ قدامی
Lateral ventricle ,anterior horn
بطن جانبی، بخش مرکزی
Lateral ventricle ,central part
بطن جانبی، شاخ تحتانی
Lateral ventricle ,inferior horn
بطن جانبی، شاخ خلفی
Lateral ventricle, posterior horn
هسته وستیبولار خارجی
Lateral vestibular nucleus
جانبی
Lateral
برتری جانبی
Laterality
جانبی‌گرایی كاركرد
Lateralization of function
جانبی بودن، جانبی گرایی، جانبی بودن نیمکره ای
Lateralization
جانبی گرا، جانبی شده
Lateralized
طرح مربع‌های لاتین
Latin squares design
جنون لاتا
Lattah
ساختار شبكه – گروه
Lattice – group structure
شبکه
Lattice
قانون امتیاز
Law of advantage
قانون تمثیل
Law of analogy
قانون علیت
Law of causation
قانون بندش،قانون تقارب
Law of closure
قانون سرنوشت مشترك
Law of common fate
قانون مجاورت،قانون استمرار
Law of contiguity
قانون كاهندگی بازده
Law of diminishing returns
قانون عدم استعمال
Law of disuse
قانون اثر
Law of effect
قانون تمرین
Law of exercise
قانون اثر
Law of expect
قانون بسامد
Law of frequency
قانون مشاركت
Law of participation
قانون هیأت گرایی،قانون طرح گرایی
Law of pragnanz
قانون تقدم
Law of primary
قانون تقدم ورود
Law of prior entry
قانون پیشروی
Law of progression
قانون مجاورت
Law of proximity
قانون آمادگی
Law of readiness
قانون بازپدیدایی
Law of recapitulation
قانون تأخر
Law of recency
قانون مشابهت
Law of similarity
قانون استعمال
Law of use
قانون
Law
قوانین سازمان ادراكی
Laws of perceptual organization
قانون قضاوت تطبیقی
Laww of comparative judgement
آسان گیری
Laxity
روانكاو غیرپزشك
Lay analyst
لایه
Layer
شخص غیرحرفه‌ای
Layman
تنبلی چشم
Lazy eye
رهبر
Leader
رهبری
Leadership
رفتار آموخته،رفتار آموخته شده
Learned behavior
درماندگی آموخته شده
Learned helplessness
رجحان‌ آموخته شده
Learned preference
آموزش یادگیرنده- محور
Learner centered instruction
یادگیری و عملکرد
Learning and performance
پرسشنامه یادگیری و راهبردهای مطالعه
Learning and study strategies inventory
رویكرد یادگیری
Learning approach
یادگیری همچون آموختن پاسخ
Learning as response acquisition
مقیاس ویژگی‌های یادگیری
Learning Characteristics Scale
اجزای یادگیری، مؤلفه‌های یادگیری
Learning components
منحنی یادگیری
Learning curve
مشكلات یادگیری
Learning difficulties
ناتوانی یادگیری
Learning disability
دانش‌آموز دچار ناتوانی یادگیری
Learning disabled student
تجربه یادگیری
Learning experience
سلسله مراتب یادگیری
Learning hierarchy
هدف یادگیری
Learning objective
بازده/ نتیجه یادگیری
Learning outcome
راهبرد سنجش توانایی‌های بالقوه یادگیری
Learning potential assessment strategy
ترجیح یادگیری
Learning preference
فرایند یادگیری
Learning process
سرعت یادگیری
Learning rate
آمایه یادگیری
Learning set
راهبردهای یادگیری
Learning strategies
سبك یادگیری
Learning style
سیاهه سبکهای یادگیری
Learning styles inventory
نظریه یادگیری
Learning theory
یادگیری آموزشی
Learning to learn
یادگیری با هم
Learning together
یادگیری، آموختن
Learning
روش كمترین مجذورات
Least squares method
روش سخنرانی (در آموزش)
Lecture method
شکنج زاویه ای چپ
Left angular gyrus
قسمت چپ مغز
Left brain
چپ برتر
Left handed
نیمكرة چپ مغز
Left hemisphere
شکنج پیشانی تحتانی چپ
Left inferior frontal gyrus
قشر مخ پیشانی جانبی چپ
Left lateral frontal cortex
صفحه گیجگاهی چپ
Left plenum temporale
چپ دست
Left-handed
چپ دستی
Left-handedness
میزاث
Legacy
قانون گرایی افراطی
Legalism
افسانه، شرح
Legend
خوانایی (در خط و حروف)
Legibility
قانون گذاری
Legislation
قوه مقننه
Legislature
مشارکت کناری مشروع
Legitimate peripheral participation
مشروع، روا
Legitimate
مكتب لایپزیك
Leipzig school
اوقات فراغت
Leisure time
مقیاس هوشی لایتر برای بزرگسالان
Leiter adult intelligence scale
مقیاس عملكرد بین‌المللی لایتر
Leiter International Performance Scale
آزمون عملی بین المللی لایتر
Leiter international performance test
نواری
Lemniscal
آسانگیری
Leniency
دسته عدسی اچ 2
Lenticular fasciculus [H2]
هسته عدسی شكل
Lenticular nucleus
هسته عدسی شكل
Lentiform nucleus
انتهای خلفی هسته عدسی
Lentiform nucleus,posterior end
شاخه های عدسی- مخططی شریان مغزی میانی
Lentostriate branches of MCA
كشیده (در منحنی‌ها)
Leptokurtic
كشیده ریخت
Leptomorph
كشیده تن، لاغر، ریخت کشیده
Leptosome (leptosomic)
سنخ لاغر- توهمی
Leptosomic – schizothymic type
همجنس خواه (زن)
Lesbian
مطالعه آسیب مغزی
Lesion study
منطقه آسیب دیده، جراحت
Lesion
كمتر بیشتر است
Less-is-more
طرح درس
Lesson plan
خواب رفتگی
Lethargy
مرتب كردن اعداد – حروف
Letter number sequencing
بازشناسی حروف
Letter recognition
تشخیص حرف- كلمه
Letter- word identification
قطع رابطه قطعه پیشانی با سایر مناطق مغز
Leucotomy
سطح آزرو یا اشتیاق
Level of aspiration
سطح استنباط
Level of inference
سطوح مفهوم پردازی
Levels of conceptualization
سطوح پردازش
Levels of processing
دیدگاه سطوح
Levels perspective
چارچوب سطوح پردازش
Levels-of-processing framework
مقیاس یهود ستیزی لوینسون- سنفورد
Levinson-Sanford Anti-Semitism Scale
شناور
Levitating
سرعت دسترسی واژگانی
Lexical access speed
محتوای واژگانی
Lexical content
داوری واژگانی، تصمیم واژگانی
Lexical decision
پیش انگاشت واژگانی، پیش فرض واژگانی
Lexical presupposition
روش واژگانی، رویة واژگانی
Lexical procedure
فرایند ‌های واژگانی
Lexical processes
واژگانی
Lexical
تکلیف تصمیم واژگانی
Lexical-decision task
واژه نگار
Lexicographer
فرهنگ نویسی
Lexicography
واژگان شناسی
Lexicology
واژگان
Lexicon
نمادهای معرف کلمات یا اشیاء (زبان مصنوعی نخستیها)
Lexigrams
علامت لرمیت
Lhermitte’s sign
نظریه مغز همبسته
Liaison brain theory
آزاد مشربی
Liberalism
طرفداران آزادی فرد
Libertarians
لیبیدو، زیست مایه
Libido
دروغ یاب، دروغ سنج
Lie detector
مقیاس دروغ‌گویی
Lie scale
غریزه حیات و مرگ
Life and death instinct
دم/ نفس حیات
Life breathe
چرخة‌ زندگی
Life cycle
غرایز زندگی
Life instincts
داده های پرونده زندگی
Life record data
مرور زندگی
Life review
رضایت از زندگی
Life- satisfaction
فضای زندگی
Life space
سبک زندگی
Life style
یادگیری مادام العمر
Lifelong learning
دیدگاه فراخنای عمر
Lifespan perspective
دریافت كننده نور
Light receptors
خواست و نخواست
Like-dislike
مقیاس لیكرت
Likert scale
دوست داشتن
Liking
دستگاه لیمبیك یا كناری
Limbic system
برزخ
Limbo
مرز قطعه جزیره
Limen insulae
آستانه ای
Liminal
منابع محدود توجهی وجه حسی خاص
Limited modality-specific attentional resources
عقلانیت محدود
Limited rationality
شیار محدود کننده
Limiting sulcus
معادلات خطی
Linear equations
تابع خطی
Linear function
برنامه خطی
Linear program
استدلال خطی
Linear reasoning
قیاس‌ صوری خطی
Linear syllogism
زبان مشترک
Lingua franca
شکنج زبانی
Lingual gyrus
بافت زبانی
Linguistic context
تعین زبانی (نقش زبان در محدود سازی فکر و دانش)
Linguistic determination
چالاكی زبانی
Linguistic dexterity
هوش زبانی
Linguistic intelligence
پردازش زبانی
Linguistic processing
فرضیه نسبیت زبانی
Linguistic relativity hypothesis
بازنمایی زبان شناختی
Linguistic representation
نمادهای زبان شناختی
Linguistic symbols
ویژگی های عمومی زبان شناختی
Linguistic universals
آزمون‌های زبان شناختی
Linguistics tests
زبان شناسی
Linguistics
لینگولا
Lingula
روش پیوند
Link method
پیوند، رابطه
Link
مواد چربی
Lipid
لب خوانی
Lip-reading
رایانه لیسپ برای طراحی هوش مصنوعی
LISP machine
ظرفیت شنوندگی
Listenability
درك معنای تحت اللفظی و استنباطی كلمات
Literal and inferential comprehension
رمزگذاری مو به مو
Literal encoding
معنای لغوی (صوری)
Literal sense
مو به مو، دقیق، كلمه به كلمه
Literal
لفظ گرایی
Literalism
نقد ادبی
Literary criticism
بیزاری
Loathing
قطعه (مغز)
Lobe
قطعه برداری
Lobectomy
خصائص جزئی
Local feature
کمینه موضعی
Local minimum
برنامه‌ریزی موضعی/ محدود
Local planning
اثر سابقه جزئی
Local precedence effect
بازنمایی موضعی
Local representation
نشان موضعی
Local sign
جایابی كاركرد
Localization of function
جایابی، موضع‌یابی، تعیین جایگاه
Localization
جایگاه سرهسته دم دار
Location of the head of caudate nucleus
روش جایگاه
Loci method
یادیار مكان‌ها
Loci mnemonic
جابه جا شدن،جابجایی حرکتی
Locomotion
مرحله جابه جایی
Locomotor stage
عامل جابه جایی حركتی
Locomotor
لوکوس سرولئوس
Locus coeruleus
هسته لوکوس سرولئوس
Locus coeruleus nucleus
لوکوس سرولئوس (سلولهای ساقه مغز تنظیم کننده برانگیختگی)
Locus coeruleus
کانون علیت، منبع علیت
Locus of causality
مركز كنترل، محور مهار، کانون کنترل
Locus of control
رابطه لگاریتمی
Logarithmic relation
نظریه‌پرداز منطقی
Logic theorist
منطق
Logic
منطقی
Logical
تحلیل‌های منطقی
Logical analysis
رفتارگرایی منطقی
Logical behaviorism
مقوله‌های منطقی
Logical categories
طبقه منطقی
Logical class
محاسبه منطقی
Logical computation
تناقص منطقی
Logical contradiction
احساس منطقی
Logical feeling
روابط منطقی- دستوری
Logical- grammatical relations
استنتاج منطقی
Logical inference
هوش منطقی- ریاضی
Logical- mathematical intelligence
منطقی – ریاضیات
Logical- mathematical
عملیات منطقی
Logical operation
اثبات گرایی منطقی
Logical positivism
طرح‌واره‌های منطقی
Logical schemas
جمله‌های منطقی
Logical sentences
ویژگیهای هر واژه
Logogen
راهبرد تصویر كلمه
Logographic strategy
واژه نگاری
Logography
مطالعه و معالجه کاستیهای زبان
Logopedia
عقل کل، سخن
Logos
معنا درمانی
Logotherapy
گوشه‌گیر
Loner
اسیدهای چرب زنجیره طولانی
Long chain fatty acids
بازیابی دراز مدت
Long- term retrieval
شکاف طولی مغز
Longitudinal cerebral fissure
طرح طولی
Longitudinal design
بررسی طولی
Longitudinal study
افسردگی دراز مدت
Long-term depression
حافظه دراز مدت
Long-term memory
ظرفیت سازی دراز مدت، نیرومند سازی دراز مدت
Long-term potentiation (LTP)
خزانه/ انبار دراز مدت
Long-term store
سازه سست
Loose construct
سازمان ضعیف
Loosely organized
شل کردن، رها کردن
Loosening
آزمون هوش لورج- ثراندیك
Lorge-Thorndike Intelligence Test
بیماری لوگریک (فساد سلولهای عصبی حرکتی)
Lou Gehrig’s disease
شی‌ء محبوب
Love object
مقیاس بشردوستانه لاویباند
Lovibond Humanitarian Scale
كم بسامد
Low frequency
زبان سطح پایین
Low level language
آزمون‌های مهارت‌های اساسی آیووا
Lowa Tests of Basic Skills
کم پیشرفت
Low-achiever
آزمون موزائیك‌های لوونفلد
Lowenfeld Mosaic Test
طبقه پایین
Lower class
پردازش خودكار سطح پایین‌تر
Lower- level automatic processing
كران پایین، حد پایین
Lower limit
آستانه پایین
Lower threshold
عقب مانده ذهنی تراز پایین
Low-grade defective
انتقال سطح پائین
Low-road transfer
دون پایه
Low-status
وفاداری
Loyalty
اسید آمینه ال-فنیلالانین
L-phenylalanine
روشنی، صراحت ذهنی
Lucidity
عملکرد کنش گفتاری
Lucutionary act
نظریه موردی لوگان
Lugan’s instance theory
كمری
Lumbar
لومن (واحد تابش)
Lumen
تابندگی
Luminance
تابندگی
Luminosity
شار روشنایی
Luminous flux
شیار هلالی
Lunate sulcus
اسلوب لوریا
Luria technique
شهوت
Lust
جلا
Lustre
لوكس (واحد درخشندگی)
Lux
خود دد انگاری، خود گرگ انگاری
Lycanthropy
دروغگویی
Lying
لنف
Lymph
دستگاه لنفاوی
Lymphatic system
كیفردهی، غیرقانونی، قتل به دست اوباش
Lynching
اسید دی اتیلامید لیزرژیك (ال اس دی)
Lysergic acid diethylamide
جنون هراسی
Lyssophobia
لغات علوم شناختی بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.