مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 29

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 29 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 29
آمادگی شخصی
Personal disposition
سند شخصی
Personal document
برابری شخصی، رابطه شخصی، معادله شخصی
Personal equation
افسانه شخصی
Personal fable
هویت شخصی
Personal identity
نفوذ شخصی
Personal influence
پرسشنامه جهت گیری شخصی
Personal Orientation Inventory
آهنگ فردی
Personal pace
پرسشنامه فلسفه شخصی
Personal Philosophy Inventory
فضای شخصی
Personal space
آهنگ فردی
Personal tempo
مقیاس ویژگی شخصی
Personal Trait Scale
ناخودآگاهی شخصی
Personal unconscious
ارزش شخصی
Personal value
شخص نگری
Personalism
روانشناسی شخص نگر
Personalistic psychology
سازگاری شخصیت
Personality adjustment
شخصیت و شناخت
Personality and cognition
سنجش شخصیت
Personality assessment
رشد شخصیت
Personality development
تلاشی شخصیت
Personality disintegration
اختلال شخصیت
Personality disorder
اختلال شخصیت
Personality disturbance
یكپارچگی شخصیت
Personality integration
پرسشنامه شخصیت
Personality inventory
ساختار شخصیت
Personality structure
آزمون شخصیت
Personality test
ویژگی شخصیت
Personality trait
سنخ شخصیت
Personality type
شخصیت
Personality
شخصی شده
Personalized
تناسب شخص با محیط
Person-environment fit
شخصیت بخشی، تجسم شخصیت
Personification
توسعه نیروی انسانی، رشد کارمندان
Personnel development
مدیریت کارمندان
Personnel management
مدیر کارگزینی
Personnel manager
روانشناسی کارکنان
Personnel psychology
گزینش کارمند
Personnel selection
خدمات كارمندی
Personnel services
آموزش كاركنان
Personnel training
كاركنان
Personnel
شخصیت شناسی بدن پایه
Personology
ادراك اشخاص
Persons’ perception
اثر دیدگاه
Perspective effect
نما، چشم انداز، دیدگاه
Perspective
تكلیف اتخاذ دیدگاه
Perspective–taking tasks
اتخاذ دیدگاه
Perspective-taking
ذكاوت، زیرکی
Perspicacity
عرق كردن
Perspiration
ترغیب پذیری
Persuasibility
متقاعدسازی، ترغیب
Persuasion
سبك ترغیب‌گر
Persuasive style
اخلال (در نظریه خبر)، پریشانی
Perturbation
خطاکار، فاسد، منحرف
Perverse
انحراف رفتار
Perversion
انحراف
Perversity
منحرف، منحرف کردن
Pervert
پای هیپوکامپ
Pes hippocamp
بد بینی
Pessimism
بد بین
Pessimist
بد بینانه
Pessimistic
پت اسكن
PET scan
صرع كوچك
Petit mal
نیایش حاجت مندانه
Petitionary prayer
دادخواستی
Petitionary
نوازش با هدف جنسی
Petting
فرقه آلت پرست
Phallic cult
فرقه قضیبی، فرقه آلت پرست
Phallic cult
مرحله آلتی
Phallic stage
نماد قضیب
Phallic symbol
قضیبی، آلتی
Phallic
آلت گرایی
Phallicism
نعوظ نگاری
Phallography
قضیب، نماد قضیب
Phallus
وهم، شبح
Phantasm
احضار روح
Phantasmagoria
خیال
Phantasy
بازوی وهمی، اندام خیالی
Phantom limb
داروشناختی، دارویی
Pharmacological
داروشناسی
Pharmacology
داروهراسی
Pharmacophobia
گلو، حلق
Pharynx
توالی مرحله‌ای
Phase sequence
مرحله‌ای
Phasic
شبح هراسی
Phasmophobia
پدیده‌ها
Phenomena
خطای مطلق گرایی پدیداری
Phenomenal absolutism error
مفهوم پدیداری ذهن
Phenomenal concept of mind
آگاهی پدیداری
Phenomenal consciousness
میدان پدیداری
Phenomenal field
پدیداری، فوق العاده
Phenomenal
خود پدیداری، پدیدار نگری
Phenomenalism
تحلیل پدیدارشناختی
Phenomenological analysis
روان‌شناسی پدیدارشناختی
Phenomenological psychology
روان آسیب شناسی پدیدار شناختی
Phenomenological psychopathology
پدیدار شناختی، پدیدارشناسانه
Phenomenological
پدیدار شناسان
Phenomenologists
پدیدار شناسی
Phenomenology
پدیده
Phenomenon
انگیزه پدیداری
Phenomotive
فنوتیازین
Phenothiazine
هوش نوع پدیداری
Phenotype intelligence
سنخ پدیداری، نوع پدیداری
Phenotype
فنیلالکیلامین
Phenylalkylamine
رایحه، بوی بدن
Pheromone
ضریب فی
Phi- coefficient
تابع فی- گاما
Phi- gamma function
پدیده فی
Phi- phenomenon
نوعدوستی
Philanthropism
نوعدوستی
Philanthropy
لغت شناسی
Philology
رفتارگرایی فلسفی
Philosophical behaviorism
روانشناسی فلسفی
Philosophical psychology
فلسفه برای كودكان
Philosophy for children
فلسفه زندگی
Philosophy of life
فلسفه ذهن
Philosophy of mind
فلسفه فرهنگستان (فلسفه افلاطون)
Philosophy of the academy
فلسفه باغ (فلسفه ابیكور)
Philosophy of the garden
فلسفه مدرسه (فلسفه ارسطو)
Philosophy of the lyceum
فلسفه رواق (فلسفه زنون)
Philosophy of the porch
بلغمی، وارفته، خون سرد
Phlegmatic
هراس (فوبی)
Phobia
واكنش‌ هراس
Phobic reaction
موقعیت هراس آور
Phobic situation
آواگری
Phonation
صد انگار
Phonautograph
آوا
Phone
صدا نما
Phoneidoscope
مرزهای واجی
Phoneme boundaries
تکلیف حذف واج
Phoneme deletion task
بازشناسی واج
Phoneme recognition
واج
Phoneme
دانش واجی – نویسه‌ای
Phoneme-grapheme knowledge
واج – نویسه‌
Phoneme-grapheme
آگاهی واجی
Phonemic awareness
فرضیه رمزگذاری واجی
Phonemic encoding hypothesis
اثر ترمیم واجی
Phonemic restoration effect
واجی
Phonemic
واج شناسی
Phonemics
الفبای آوایی (بین‌المللی)
Phonetic alphabet, international
تحلیل آوایی
Phonetic analysis
مقولات آوایی
Phonetic categories
خواندن نشانه آوایی
Phonetic cue reading
عناصر آوایی
Phonetic elements
نظریة پالایش آوایی
Phonetic refinement theory
واحدهای آوایی
Phonetic segments
ساختار آوایی
Phonetic structure
آوایی، آواشناختی
Phonetic
آواشناسی
Phonetics
روش آوایی
Phonic method
رویكرد صوتی، آوایی
Phonics approach
روش آوایی
Phonics method
هجی كردن
Phonics
زبان صدا نگار (واجی)
Phonographic language
خوانش پریشی واج شناختی
Phonological dyslexia
حلقة واج شناختی
Phonological loop
رمزگذاری مجدد واجی، رمزگذاری مجدد واج شناختی
Phonological recoding
خزانه واج شناختی
Phonological store
واج‌ شناختی (صوتی)
Phonological
واج شناسی،- نظام صوتی
Phonology
صوت سنج
Phonometer
صدا هراسی
Phonophobia
واج آرایی
Phonotactics
فت (واحد درخشانی)
Phot
رانش نوری
Photic driving
توهم نوری، نورگرایی
Photism
مجموعه تصاویر
Photo series
نورجنبی، حرکات نور
Photokinesis
جنبش نگار نوری
Photokymograph
توهم دیداری
Photoma
نورسنج
Photometer
نورسنجی
Photometry
فتون (ذره نور)
Photon
نورهراسی
Photophobia
دید روزگاهی
Photopic vision
سلول گیرنده نور
Photoreceptor
واکنش به محرک نوری
Phototaxis
نورگرایی
Phototropism
دستور زبان ساختار گروهی
Phrase structure grammar
گروهها
Phrases
دستور ساخت گروهی
Phrase-structure grammar
قواعد ساخت گروهی
Phrase-structure rules
جمجمه شناسی روانی (فرنولوژی)
Phrenology
پدیدایی نوعی، تکوین نوعی
Phylogenesis
تکامل نژادی، تکامل تیره های جانوری
Phylogeny
دودمان، راسته
Phylum
جسمانی- حسی
Physical – sensing
تواناییهای جسمانی/ فیزیکی
Physical abilities
انسان شناسی جسمانی
Physical anthropology
كفایت جسمانی
Physical competency
رشد جسمانی
Physical development
ناتوانی جسمانی
Physical disability
تربیت بدنی
Physical education
معلولیت جسمانی
Physical handicap
نقص جسمانی
Physical impairment
شهود مادی
Physical intuition
نوع/ جنس فیزیکی
Physical kind
دانش فیزیكی
Physical knowledge
علوم طبیعی
Physical sciences
مهارت‌های جسمانی
Physical skills
محرك فیزیكی
Physical stimulus
ساختار بدنی، فیزیكی
Physical structure
فرضیه نظام نماد فیزیكی
Physical symbol system hypothesis
نظام نماد فیزیكی
Physical symbol system
جسمانی، بدنی، مادی
Physical
جسمانی انگاری، اصالت فیزیک، اصالت بدن
Physicalism
جسمانی انگارانه، فیزیکی انگارانه
Physicalistic
جسمانی ساختن
Physicalization
معلول جسمی
Physically- handicapped
قیافه شناسی
Physignomy
سیماشناختی
Physiognomic
چهره بیرونی، قیافه شناسی
Physiognomy
قیافه شناسی
Physiognomy
سن فیزیولوژیكی
Physiological age
ساعت فیزیولوژیكی
Physiological clock
شیب فیزیولوژیكی
Physiological gradient
سبک یادگیری فیزیولوژیکی
Physiological learning style
محدودیت پیکر شناختی، كران فیزیولوژیكی
Physiological limit
نیازهای زیستی
Physiological needs
روانشناسی فیزیولوژیكی
Physiological psychology
حالت فیزیولوژیكی، حالت بدنی
Physiological state
زمان فیزیولوژیكی
Physiological time
صفر فیزیولوژیكی
Physiological zero
فیزیولوژیكی، پیکرشناختی
Physiological
فیزیولوژی نگری
Physiologism
فیزیولوژی ، پیكرشناسی
Physiology
فیزیوتراپی (درمان فیزیكی)
Physiotherapy
هیكل
Physique
نرم شامه
Pia mater
شناسایی حالات کودکان، كودك شناسی
Piadology
نظریه رشد مرحله ای پیاژه
Piaget’s stage theory of development
سطوح تحولی پیاژه‌ای
Piagetian developmental levels
مفهوم خود از نظر پیاژه
Piagetian notion of self
روانشناسی پیاژه‌ای
Piagetian psychology
تكالیف پیاژه‌ای
Piagetian tasks
نرم شامه
Piamater
پیبتوكتو (نوعی روان پریشی)
Pibtokto
ویار
Pica
بیماری پیك
Pick’s disease
نشانگان پیك (بیماری پیك)
Pick’s syndrome
برداشتن، سوار کردن، تنظیم، دریافت
Pick-up
نشانگان پیك ویكی
Pickwickian syndrome
نمودارهای تصویری
Pictograms
نمودار تصویری
Pictograph
نظام نگارش تصویری
Pictographic writing system
قیاس‌های تصویری
Pictorial analogies
مقولات تصویری
Pictorial categories
نشانه های تصویری عمق
Pictorial depth cues
توالی تصویری، زنجیره تصویری
Pictorial sequences
آزمون‌های تصویری
Pictorial tests
تصویری
Pictorial
آزمون تنظیم تصویرها
Picture Arrangement Test
آزمون تكمیل تصویر
Picture Completion Test
زمینه تصویر
Picture context
خرده آزمون قطعات تصویری
Picture fragments subtest
آزمون تفسیر تصاویر
Picture Interpretation Test
نظریه تصویری معنا
Picture theory of meaning
مرتب كردن تصاویر
Pictures arrangement
تصاویر پیدریت
Piderit drawings
زبان آمیخته
Pidgin
نمودارهای دایره‌ای
Pie charts
رنگدانه
Pigment
رنگ آمیزی
Pigmentation
ستونهای کورتی
Pillars of corti
پاسخ سیخ شدن مو
Pilomotor response
بررسی مقدماتی
Pilot study
غده صنوبری
Pineal gland
پایه پینه آل
Pineal peduncle
بن بست پینه آل
Pineal recess
اثر سنبه‌ای
Piston effect
زیر و بمی صدا
Pitch
شبه میمون
Pithecoid
درمان تلقینی
Pithiatism
پركاری هیپوفیز
Pituitarism
غده هیپوفیز
Pituitary gland
ترحم، حیف
Pity
محور
Pivot
سلول مکانی
Place cell
مكان آموزی
Place learning
ارزش مكانی
Place value
اثر دارونما
Placebo effect
درمان با دارو نما
Placebo therapy
دارو نما
Placebo
تصمیم در مورد جایدهی، تعیین شغل
Placement decision
ارزشیابی تعیینی
Placement evaluation
آزمون‌های تعیین شغل
Placement tests
جایابی، تعیین شغل
Placement
جفت (در جنین شناسی)
Placenta
طرح، نقشه
Plan
لوح
Planchette
رمزهای طراحی شده
Planned codes
روابط طراحی شده
Planned connections
برنامه ریز
Planner
گفتار طرحمند
Planning speech
برنامه ریزی
Planning
بازتاب كف پا
Plantar reflex
صفحه گیجگاهی
Planum temporale
پلاگ
Plaqes
پلاسما
Plasma
نظام انعطاف پذیر
Plastic system
انعطاف پذیری، شکل پذیری
Plasticity
فلات
Plateau
عشق افلاطونی
Platonic love
پهن سری
Platycephaly
پهن (در منحنی‌ها)
Platykurtic
قابل پذیرش بودن،‌ قابل قبول بودن
Plausibility
بازی درمانی
Play therapy
مرده نمایی
Playing dead
خوشایندی
Pleasantness
تجربه‌های لذتبخش
Pleasurable experiences
اصل لذت
Pleasure principle
لذت
Pleasure
اصل لذت – درد
Pleasure-pain principle
پرگویی
Pleniloquence
آز
Pleonexia
اندازه گیری تغییرات بدنی
Plethysmograph
شبكه عصبی
Plexus
انسدادی (در آواشناسی)
Plosive
رسم کردن
Plot
كثرت گرایی،چندگانه نگری
Pluralism
كثرت گرایانه
Pluralistic
پدیدایی نوعی
Plylogeny
اتاقك فشارسنج
Pneumatic chamber
ریوی- معدی
Pneumogastric
دم نگار
Pneumograph
تنبیه هراسی
Poinephobia
همبستگی دورشته‌ای نقطه‌ای
Point- biserial correlation
برآورد نقطه‌ای
Point estimate
نقطه دید، مرکز توجه
Point of regard
نقطه هم ارزی ذهنی (در آزمایش های روان- فیزیک)
Point of subjective equality
مقیاس امتیازی
Point scale
سكون، بی‌حركتی
Poise
مسموم سازی
Poisoning
توزیع پواسون
Poisson distribution
متغیر قطبی
Polar variable
قطبی
Polar
قطبیت
Polarity
قطبی شدگی، قطبی سازی
Polarization
شكست مفتضحانه سیاست
Policy fiascoes
خط مشی، سیاست
Policy
فلج اطفال
Poliomyelitis
ادب
Politeness
اقتصاد سیاسی
Political economy
روانشناسی سیاسی
Political psychology
علوم سیاسی
Political science
سیاست
Politics
الگوی سیاست پیچیده است
Politics-is-complicated model
نظرسنجی
Poll
آلودگی
Pollution
فرضیه خوش بینی، فرضیه نیك بینی
Pollyanna hypothesis
چند وجهی
Poly modal
چند شوهری
Polyandry
چندفامی
Polychromatic
بیش انگشتی
Polydactylism
استسقاء
Polydipsia
چند همسری
Polygamy
توارث چندژنی
Polygenic inheritance
چند زبان آموزی
Polyglossia
نمودار چندضلعی
Polygon
چند نگار (پلی گراف)
Polygraph
چندزنی
Polygyny
پریشان گویی
Polylogia
انحراف چندگانگی میل جنسی
Polymophous perversity
چندریختی
Polymorphism
چند جمله‌ای (در ریاضیات)
Polynomial
چند بینی
Polyopia
پرخوری
Polyphagia
پریشان گویی
Polyphrasia
كثیرالمعنی
Polysemous
چند معنایی
Polysemy
چند هجایی
Polysyllabic
چند خدایی
Polytheism
فزون ادراری
Polyuria
پل مغزی
Pons
پل مغزی، بخش تحتانی
Pons,lower part
‌ هسته های پلی
Pontine nuclei
هسته پلی عصب سه قلو
Pontine nucleus of trigeminal nerve
رشته های پلی- مخچه ای‌
Pontocerebellar fibers
شیار پلی- پایه ای‌
Pontopeduncular sulcus
خطای بصری پونزو
Ponzo illusion
ادغام (در امار)
Pooling
خطای پیش بینی مثبت
Poositive predication error
برآمدن فوری، جلب توجه دیداری
Pop-out
پاسخ رایج (در رورشاخ)
Popular response
مردم پسند، رایج
Popular
مردم پسندی، رواج، محبوبیت
Popularity
علم پیدایش جمعیت، نسل شناسی جمعیت
Population genetics
جامعة مرجع
Population of reference
گروه اندیشی، تفکر جمعیتی
Population thinking
جمعیت
Population
آوارگی طلبی
Poriomania
هرزه نگاری، فیلم جنسی
Pornography
فال بد
Portent
آزمون مازهای پورتئوس
Porteus Maze Test
تست پرتیوس
Porteus Test
کار پوشه، نمونه فعالیت‌ها و آثار
Portfolio
عادت مكانی
Position habit
موقعیت در فضا
Position in space
پاسخ مكانی (در رورشاخ)
Position response
جایگاه، وضع، مقام
Position
شتاب مثبت
Positive acceleration
پس تصویر مثبت
Positive after image
همبستگی مثبت
Positive correlation
ماتریس همیشه مثبت
Positive definite matrix
وجهه مثبت
Positive face
بازتاب حركتی مثبت (گرایشی)
Positive movement reflex
راهبرد ادب ایجابی
Positive politeness strategy
ادب ایجابی
Positive politeness
اثبات گرایی،‌ توجه مثبت
Positive regard
تقویت مثبت
Positive reinforcement
تقویت كنندة مثبت
Positive reinforcer
احساس مثبت نسبت به خود،‌ احساس خود مثبتی
Positive self – feeling
الگوهای خود مثبت
Positive self- models
مجموعة مثبت، آمایه مثبت
Positive set
تدریس مثبت
Positive teaching
انتقال مثبت (در یادگیری)
Positive transfer
گرایش مثبت به محرک
Positive tropism
ظرفیت مثبت
Positive valence
لغات علوم شناختی بخش 29
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.