مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 30

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 30 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 30
مثبت
Positive
چوله مثبت
Positively skewed
دیدگاه اثبات گرا، اثبات گرایی
Positivism
جهان‌بینی اثبات‌گرا
Positivist point of view
اثبات گرا
Positivist
نقشه برداری با پخش پوزیترون (پت)
Positron emission tomography (PET)
تملک شده، تسخیر شده
Possessed
تسخیر (جن زدگی)، تملك
Possession
انحصارگری
Possessiveness
امكانات
Possibilities
امكان
Possibility
خودهای ممكن
Possible selves
جهان های ممكن
Possible worlds
پسا انتقادی
Post critical
پس خواب
Post dormitum
اثر پس سوراخ
Post hole effect
تلقین پس از خواب مصنوعی
Post hypnothic suggestion
پس ضرب
Post- multiplication
پس آزمون
Post test
شکنج پس مرکزی
Postcentral gyrus
شیار پس مرکزی
Postcentral sulcus
شریان مغزی قدامی، بخش پس رابطی
Postcommunical part of anterior cerebral artery
سطح پس عرفی
Postconventional level
رابط قدامی، دسته خلفی
Posterior bundle of anterior commissure
بریدگی مخچه خلفی
Posterior cerebellar notch
شریان مغزی خلفی
Posterior cerebral artery
رابط خلفی
Posterior commissure
شریان رابط خلفی
Posterior communicating artery
هسته بادامی قشر خلفی
Posterior cortical amygdaloid nucleus
شاخ خلفی (نخاع شوکی)
Posterior horn (of spinal cord)
بطن جانبی، شاخ خلفی
Posterior horn of lateral ventricle
شریان مخچه ای خلفی تحتانی‌
Posterior inferior cerebellar artery
غشاء خلفی واسطه ای‌
Posterior intermediate septum
شیار خلفی واسطه ای‌
Posterior intermediate sulcus
بازوی خلفی، کپسول داخلی
Posterior limb of internal capsule
غشاء خلفی میانی
Posterior median septum
شیار خلفی میانی
Posterior median sulcus
شکنج کاسه چشمی خلفی
Posterior orbital gyrus
شیار جنب بویایی خلفی
Posterior parolfactory sulcus
جسم سوراخدار خلفی (در عمیق حفره بین پایه ای)‌
Posterior perforated substance
شاخه خلفی، شیار جانبی
Posterior ramus of lateral sulcus
بازنمایی دیداری نیمکره راست خلفی
Posterior right hemisphere visual representation
شریان نخاعی خلفی
Posterior spinal artery
ورید نخاعی خلفی
Posterior spinal vein
راه نخاعی- مخچه ای خلفی‌
Posterior spinocerebellar tract
قشر مخ گیجگاهی فوقانی خلفی
Posterior superior temporal cortex
شیار گیجگاهی فوقانی خلفی
Posterior superior temporal sulcus
شکنج گیجگاهی عرضی خلفی
Posterior transverse temporal gyrus
پشتی (خلفی)
Posterior
شکاف خلفی- جانبی
Posterolateral fissure
شیار خلفی جانبی
Posterolateral sulcus
تفكر پس‌صوری
Postformal thought
بعد از لیسانس
Postgraduate
فراموشی پس از خواب مصنوعی
Posthypnotic amnesia
شکاف خلف هلالی
Postlunate fissure
پسا مدرن گرایی
Postmodernism
مطالعة پس از مرگ
Postmortem study
پس از تولد
Postnatal
افسردگی پس زایمانی
Postpartum depression
پس اثبات گرایی
Postpositivism
اصل پس آیندی
Postremity principle
سلول پس سیناپسی
Postsynaptic cell
غشاء پس سیناپسی
Postsynaptic membrance
پس سیناپسی
Postsynaptic
ظرفیت سازی پس تشنجی
Post-tetanic potentiation
بیماری فراموشی پس از ضربه
Post-traumatic amnesia
اختلال فشار روانی پس آسیبی
Post-traumatic stress disorder
پیگیری پس از درمان
Post-treatment follow up
اصل موضوع، اصل مفروض
Postulate
بازتاب‌های وضعی
Postural reflexes
نشانه‌های وضعی
Postural
حالت/ وضع بدن، قیافه
Posture
توانش تقویت
Potency of reinforcement
توان، توان جنسی
Potency
ظرفیت‌ بالقوه
Potential capacity
پیش انگاشت بالقوه
Potential presupposition
ظرفیت، پتانسیل، توان، بالقوه
Potential
استعداد
Potentiality
كمبود محرك
Poverty of stimulus
تابع توان، كاركرد قدرت
Power function
قانون توان، قانون قدرت
Power law
انگیزه قدرت
Power motive
نیرومندی انباشتگی
Power of aggregation
طیف قدرت
Power spectrum
ساختار قدرت
Power structure
آزمون قدرت
Power test
نیرو، قدرت، توان (در ریاضیات)
Power
هشیاری (آگاهی) عملی
Practical consciousness
تیزهوشی عملی
Practical giftedness
هوش عملی
Practical intelligence
مسئله گشایی عملی
Practical problem solving
آزمایة عملی، تكلیف عملی
Practical task
تفكر عملی
Practical thinking
عملی
Practical
اثر تمرین
Practice effect
مواد تمرینی
Practice material
دوره تمرین
Practice period
تمرین معلمی
Practice teaching
كوشش‌های تمرینی
Practice trials
تمرین، رسم، شیوه
Practice
دوره کارآموزی
Practicum
كارآزما
Practitioner
كارورز
Practitioner
لهجه کاربردی/ کاربردشناختی
Pragmatic accent
تحلیل عملی/ کاربردی
Pragmatic analysis
پیوند کاربرد شناختی
Pragmatic connection
سنجش پذیری عملی
Pragmatic evaluability
استنتاج عرفی، استنتاج عملگرایانه
Pragmatic inference
طرحواره‌های استدلال عمل گرایانه
Pragmatic reasoning schemas
قواعد عملگرایانه
Pragmatic rules
عمل گرایانه
Pragmatic
كاربرد شناسی زبان، جنبه‌های عملی زبان
Pragmatics of language
كاربردشناسی، جنبه‌های عملی
Pragmatics
مكتب اصالت عمل، عملگرایی
Pragmatism
عملگرا
Pragmatist
طرح گرایی
Pragnanz
كنش، عمل
Praxis
نیایش درمانی
Prayer therapy
پیش نوجوانی
Preadolescence
پیش الفبایی
Pre-alphabetic
پیش اعلام، پیش آگهی
Preannouncement
پیش سنجش، سنجش آغازین
Preassessment
فرایندهای پیش توجه
Preattentive processes
پیش توجه
Preattentive
اندوزش صوتی پیش مقوله‌ای (روش اندازه‌گیری)
Precategorical aucostic storage
تقدم
Precedence
مقدم، سابقه
Precedent
شكنج پیش مركزی
Precentral gyrus
شیار پیش مرکزی
Precentral sulcus
عامل آشكار ساز
Precipitating factor
دقیق
Precise
ضریب دقت
Precision coefficient
نمایه دقت
Precision index
دقت
Precision
پیشرس، با هوش
Precocious
پیشرسی
Precocity
پیش شناخت
Precognition
پیش التزام، پیش تعهد
Precommitment
پیش ادراكی
Preconceive
پیش پندار، پیش ادراک
Preconception
استدلال پیش مفهومی
Preconceptual reasoning
پیش شرطی كردن
Preconditioning
وضعیت پیش آگاه، نیمه هشیار
Preconscious state
نیمه هشیار، نیمه آگاه
Preconscious
پیش‌قراردادی
Preconventional
سطح پیش عرفی
Preconventional level
پره کونئوس
Precuneus
مقدر
Predetermined
حساب مسندات، حساب محمول
Predicate calculus
گزاره، مسند، محمول
Predicate
گزاره‌ای
Predicative
پیش بینی پذیری
Predictability
نمره پیش بینی شده
Predicted score
پیش‌بینی پیامدها
Predicting outcomes
پیش بینی
Prediction
كارایی پیش بینی
Predictive efficiency
قدرت پیش بینی
Predictive power
اعتبار پیش بین، روایی پیش‌بین
Predictive validity
متغیر پیش بین
Predictive variable
پیش بین
Predictor
عامل زمینه ساز
Predisposing factor
زمینه
Predisposition
پیش خواب
Predormitum
سازه انحصاری، سازه متقدم
Preemptive construct
ارزشیابی آغازین
Preevaluation
ساختار ترجیحی
Preference structure
رجحان، ترجیح
Preference
نگاه ترجیحی
Preferential-looking
شیوه شناختی مرجح
Preferred cognitive mode
پیشوندها
Prefixes
پیش سازی گرایی
Preformationism
ذاتی نگری
Preformism
قشر پیش پیشانی
Prefrontal cortex
پیش پیشانی
Prefrontal
پیش تناسلی
Pregenital
آبستنی
Pregnancy
گرفتن، چنگ زدن
Prehension
زبان پیش عقلی
Preintellctual speech
پیش عقلانی
Preintellectual
پیش شهودی
Preintuitive
پیش دعوت
Preinvitation
پیشداوری، تعصب، عصبیت
Prejudice
متعصب
Prejudiced
پیش زبانی
Prelanguage
تفکر پیش زبان/ کلامی
Prelinguistic thought
جامعه پیش سواد، جامعه نانویسا
Preliterate society
پیش منطقی
Prelogical
اصل پریماك
Premack principle
پیش ازدواج
Premarital
زودرس
Premature
نشانگان پیش قاعدگی
Premenstrual syndrome
مقدمه
Premise
اثر جمله بندی مقدمه
Premise-phrasing effect
مقدمات (در قیاس)
Premises
شوم گویی
Premonition
شخصیت پیش مرضی
Premorbid personality
قشر مخ پیش حرکتی
Premotor cortex
مناطق پیش حرکتی
Premotor regions
نرم خویی (در نظریه كاتل)
Premsia
پیش ضرب
Premultiplication
پیش تولدی، پیش از تولد
Prenatal
بریدگی پیش پس سری
Preoccipital notch
پیش ادیبی
Pre-oedipal
پیش عملیاتی
Preoperational
دورة پیش عملیاتی
Preoperational period
مرحله پیش عملیاتی
Preoperational stage
‌هسته های پره اپتیک
Preoptic nucleus
آمادگی، آماده سازی
Preparation
شرایط مقدماتی
Preparatory conditions
دوره آمادگی
Preparatory interval
پاسخ مقدماتی
Preparatory response
آموزشگاه آمادگی
Preparatory school
قشر پره پیریفورم
Prepiriform cortex
شبكه‌های گزاره‌ای
Prepositional networks
حرف اضافه‌ای،‌ مربوط به حرف اضافه
Prepositional
حروف اضافه
Prepositions
هسته پری پوزیتوس
Prepositus nucleus
غلبه
Prepotency
بازتاب غالب
Prepotent reflex
از پیش برنامه‌ریزی شده
Pre-programmed
شکاف پیش هرمی
Prepyramidal fissure
فرضیه پیش بازشناسی
Prerecognition hypothesis
تصمیمات كلاسی پیش ارجاع
Prereferral  classroom decisions
مداخله‌های پیش ارجاع
Prereferral interventions
پیش درخواست
Pre-request
پیش نیاز
Prerequisite
اختلا شنوایی، پیرگوشی
Presbycusis
پیرچشمی
Presbyopia
رمز مشاهدة پیش دبستانی
Preschool  observation code
پیش دبستانی
Preschool
پیش علمی
Prescientific
نسخه، دستور
Prescription
تجویزی
Prescriptive
زوال عقل پیش پیری
Presenile dementia
روان پریشی پیش پیری
Presenile psychosis
ارائه کردن، نمایاندن
Present
ارائه، عرضه
Presentation
صیانت، حفاظت
Preservation
خودمختاری كاركردی نگه‌دارنده
Preservative functional autonomy
كارآموزی پیش از خدمت
Preservice training
عامل موثر (در نظریه موری) فشار
Press
فشارسنج
Pressure balance
گروه فشار
Pressure group
فشار تكلم
Pressure of speech
نقطه‌های گیرنده فشار
Pressure points
حس فشار
Pressure sense
فشار
Pressure
هماهنگی پیشین بنیاد
Pre-stablished harmony
تلقین اعتباری
Prestige suggestion
وجهه، اعتبار، اعتبار اجتماعی
Prestige
قشر مخ پیش جسم مخطط
Prestriate cortex
غشاء پیش سیناپسی
Presynaptic membrane
سلول عصبی پیش سیناپسی
Presynaptic neuron
پیش فرض، فرض
Presynaptic Presupposition
پایانه پیش پیوندگاهی/ پیش سیناپسی
Presynaptic terminal
ناحیه پره تکتال
Pretectal area
عقده پیش تکتوم
Pretectal complex (pretectum)
وانمود سازی
Pretending
وانمود
Pretense
پیش آزمون
Pretest
شیوع، رواج
Prevalence
هدف‌های پیشگیرانه
Prevention goals
پیشگیری،اجتناب
Prevention
پزشكی پیشگیر
Preventive medicine
روانپزشكی پیشگیر
Preventive psychiatry
پیشگیر، پیشگیرانه
Preventive
مرحله پیش كلامی
Preverbal phase
پیش كلامی
Preverbal
پیش دید
Preview
پیش شغلی
Prevocational
پیش از نوشتن
Prewriting
نعوظ دائم، هرزگی
Priapism
فخر، مباهات، غرور
Pride
در نظر اول، بدیهی
Prima facie
هیولای اولی
Prima materia
اثر تقدم
Primacy effect
اثر تقدم- تأخر
Primacy- recency effect
تقدم
Primacy
رمه آغازین
Primal horde
صحنه آغازین، صحنه نخستین
Primal scene
طرح خام اولیه
Primal sketch
آغازین
Primal
فرایند طبیعی پیری
Primary aging
نقص عقل اولیه
Primary amentia
اضطراب اولیه
Primary anxiety
سبك رفتاری اولیه
Primary behavioral style
رنگ‌های نخستین
Primary colors
آگاهی ابتدایی
Primary consciousness
سائق نخستین
Primary drive
آموزش ابتدایی
Primary education
شکاف اولیه
Primary fissure
بهره اصلی بیماری
Primary gain
گروه نخستین
Primary group
حافظه اولیه
Primary memory
آزمون توانایی ذهنی اولیه
Primary Mental Abilities Test
توانایی‌های ذهنی اولیه
Primary mental abilities
عقب ماندگی ذهنی اولیه
Primary mental deficiency
کارکرد ذهنی اولیه
Primary mental function
انگیزش اولیه
Primary motivation
انگیزه نخستین
Primary motive
قشر مخ حركتی اولیه
Primary motor cortex
نیازهای نخستین
Primary needs
نیازهای حیاتی اولیه
Primary organic needs
فعل اجرایی اصلی
Primary performative
شخصیت نخستین
Primary personality
فرایند اولیه (بدوی)
Primary process
فرایندهای فکری اولیه (در روانکاوری)
Primary processes thinking
ناحیه فرافكنی اولیه
Primary projection area
تقویت اولیه
Primary reinforce
تقویت نخستین، تقویت اولیه
Primary reinforcement
تقویت كننده اولیه
Primary reinforcer
دبستان
Primary school
ناحیه حسی اولیه
Primary sensory area
ویژگی‌های جنسی اولیه
Primary sexual characteristics
سیستم علائم اولیه
Primary signal system
قشر مخ تنی- حسی اولیه
Primary somatosensory cortex
نواحی اولیه
Primary zones
نخستین، ابتدایی
Primary
دستگاه بینایی پایه
Primate visual system
نخستی‌ها
Primates
آماده سازی شده
Primed
اثر آماده سازی
Priming effect
اثر آماده سازی
Priming effect
حافظه ناشی از آماده‌سازی
Priming memory
آزمایه آماده‌سازی
Priming task
آماده‌سازی، برجسته سازی
Priming
جامعه ابتدایی
Primitive society
ابتدایی، اولیه، بدوی
Primitive
ابتدایی شدن
Primitivization
عنصر ازلی (اسطقس)
Primordial element
صورت ازلی
Primordial image
ازلی
Primordial
سه گانه پرینستون
Princeton trilogy
رنگ‌های اصلی
Principal colors
تحلیل مولفه‌های اصلی
Principal components analysis
روش مولفه‌های اصلی
Principal components method
دسته پستانی اصلی
Principal mamillary fasciculus
اصل واقعیت
Principal of reality
یادگیری اصل
Principle learning
اصل خود مختاری
Principle of autonomy
اصل بندش
Principle of closure
اصل تعارض
Principle of contrast
اصل تمسک به قرارداد، اصل پیروی از سنت های قدیمی
Principle of conventionality
اصل شكل – زمینه
Principle of figure – ground
اصل بهم پیوستگی (در نظریه گستالت)
Principle of intimacy
اصل ثبات
Principle of invariance
اصل صرفه‌جویی
Principle of parsimony
اصل طرح گرایی، اصل صراحت
Principle of pragnanz
اصل مجاورت
Principle of proximity
اصل همزمانی
Principle of synchronicity
اصل
Principle
اصول سازمان
Principles of organization
اصول سازمان ادراكی
Principles of perceptual organization
بازشناسی حروف چاپی
Printed character recognition
دانش قبلی
Prior knowledge
احتمالات پیشین
Prior probabilities
اولویت
Priority
آزمایش‌های تطابق با منشور
Prism adaptation experiments
منشور
Prism
عینك نادرست نما
Prismatic spectacles
روان پریشی زندان
Prison psychosis
معمای زندانی
Prisoner’s dilemma
حریم فردی
Privacy
آموزشگاه خصوصی
Private school
بخش خصوصی
Private sector
خود هشیاری شخصی
Private self- consciousness
گفتگوی با خود، گفتار شخصی
Private speech
محرومیت
Privation
امتیاز، مزیت
Privilege
دسترسی امتیازی/ اختصاصی
Privileged access
مدارك محرمانه
Privileged communication
قاعده قرارداد برتر
Privileging convention
بازداری پیش گستر، منع پیش گستر
Proactive inhibition
تداخل پیش گستر
Proactive interference
نیازهای پیش گستر
Proactive needs
احتمال گرایی، احتمالی نگری
Probabilism
كنش گرایی احتمالاتی
Probabilistic functionalism
بازنمایی احتمالاتی
Probabilistic representation
احتمالاتی، احتمال گرا
Probabilistic
منحنی احتمال
Probability curve
تابع شدت احتمال
Probability density function
توزیع احتمال
Probability distribution
تابع احتمال
Probability function
یادگیری احتمالاتی
Probability learning
همتاسازی احتمالاتی، جور كردن احتمالاتی
Probability matching
بهر احتمال
Probability ratio
نمونه احتمالاتی
Probability sample
جدول احتمالات
Probability table
نظریه احتمالات
Probability theory
احتمال، احتمالات
Probability
خطای احتمالی
Probable error
محتمل
Probable
انحراف احتمالی
Probably deviation
آزادی مشروط، دوره آزمایشی
Probation
دوره آزادی مشروط، دوره آزمایشی
Probationary period
تأخیر در ردیابی محرك
Probe detection latency
فن وارسی
Probing technique
وارسی
Probing
مهارت حل مسئله
Problem – solving skill
یادگیری مسئله محور
Problem based learning
رفتار مشكل آفرین
Problem behavior
جعبه مسأله
Problem box
فهرست مشكلات
Problem checklist
كودك مشكل آفرین
Problem child
تعریف و بازنمایی مسئله
Problem definition and representation
تشخیص مسئله
Problem identification
مسئله اولیات
Problem of primitives
مسئله فروكاهش
Problem of reduction
رتبه‌بندی مسائل
Problem- rating
بازنمایی مسئله
Problem representation
طرحوارة مسئله
Problem schema
موقعیت مسأله دار
Problem situation
چرخه حل مسئله
Problem solving cycle
فرایند حل مسئله
Problem solving process
مهارت حل مسئله
Problem solving skill
راهبردهای حل مسئله
Problem solving strategies
حل مسئله،‌ مسئله گشایی
Problem solving
لغات علوم شناختی بخش 30
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.