مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 32

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 32 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 32
فن كیو (در نظریه كاتل)
Q technique
لوبول چهار گوش
Quadrangular lobule
درمان دو زوجی
Quadrangular therapy
معادله درجه دوم
Quadratic equation
درجه دوم
Quadratic
فلج چهار طرفه
Quadriplegia
فضای کوالیا
Qualia space
کیفیات ذهنی، خصایص كیفی ذاتی، احساس ذهنی
Qualia
شرط لازم، صلاحیت
Qualification
واجد شرایط
Qualified
امتحان صلاحیت
Qualifying examination
تحقیق کیفی
Qualitative research
كیفی
Qualitative
طرح اطمینان‌‌یابی از كیفیت
Quality assurance project
كنترل كیفیت
Quality control
درجه ‌بندی كیفیت
Quality rating
كیفیت، صحت
Quality
کمیت پذیر
Quantifiable
كمی كردن
Quantification
كمی كننده
Quantifier
مسوّر کردن
Quantify over
تحلیل كمی رفتار
Quantitative analysis of behavior
استدلال كمی
Quantitative reasoning
تحقیق کمی
Quantitative research
نظریه های کمی
Quantitative theories
كمی
Quantitative
كمیت
Quantity
کوانتوم مکانیک
Quantum mechanics
کوارکها
Quarks
انحراف چاركی
Quartile deviation
چارك
Quartile
چرخش كوارتیماكس
Quartimax rotation
طرح‌های شبه آزمایشی
Quasi- experimental designs
شبه حافظه
Quasi memory
شبه نیاز
Quasi need
شبه فضایی
Quasi-spatial
چهارگانه
Quaternio
تربیع
Quaternity
جستجو، تحقیق
Quest
سؤال کردن
Questioning
پرسشنامه
Questionnaire
راه حل‌های سریع
Quick fixes
آرامش
Quiescence
تخمیس
Quinary
آزمونك
Quiz
نمونه‌گیری سهمیه‌ای،نمونه گیری نسبی
Quota sampling
سهمیه
Quota
شبانه روزی، 24 ساعتی
Quotidian
بهر (خارج قسمت)
Quotient
صفحه کلید قدیمی رایانه
QWERTY keyboard
نژاد
Race
تبعیض نژادی
Racial discrimination
حافظه نژادی
Racial memory
پیشداوری نژادی- تعصب نژادی
Racial prejudice
ناهشیار نژادی
Racial unconscious
نژادگرایانه- تنبیهی
Racialist-punitive
نژاد پرستی
Racism
تابندگی
Radiance
مسئلة اشعه
Radiation problem
تابش،‌ تشعشع
Radiation
رفتارگرایی افراطی
Radical behaviorism
سازنده گرایی افرای
Radical constructivism
تجربه گرایی افراطی
Radical empiricism
فرضیه تصویر سازی افراطی
Radical imagery hypothesis
افراطی،‌ افراط گرا
Radical
پرتو نگاری
Radiography
پرتوشناسی (رادیولوژی)
Radiology
پرتو سنجی
Radiometry
پرتو نمایی (رادیوسكوپی)
Radioscopy
پرتو درمانی
Radiotherapy
ریشه (در كالبدشناسی)
Radix
شاخه (در كالبدشناسی)
Ramus
فعالیت تصادفی
Random activity
گمارش تصادفی
Random assignment
خطای تصادفی
Random error
اندیشه تصادفی، ایدة‌ تصادفی
Random idea
اعداد تصادفی
Random numbers
آزمون‌های موازی تصادفی، آزمونهای همتای تصادفی
Random parallel tests
نمونه تصادفی
Random sample
نمونه گیری تصادفی
Random sampling
جستجوی تصادفی
Random search
گزینش تصادفی
Random selection
تصادفی
Random
تصادفی کردن، آرایش تصادفی
Randomization
بلوكهای تصادفی
Randomized blocks
آزمایش‌های كنترل شده تصادفی
Randomized controlled trials
ترتیب دادن تصادفی
Randomizing
گستره ارجاع، دامنه ارجاع
Range of reference
دامنه
Range
همبستگی رتبه‌ای
Rank correlation
همبستگی تفاوت رتبه‌ای
Rank difference correlation
روش آرایش رتبه‌ای
Rank order method
مرتبه، رتبه
Rank
رتبه‌ بندی
Ranking
تجاوز جنسی
Rape
هسته ستیغ
Raphe nucleus
واحد ستیغ
Raphe unit
حركات سریع چشم
Rapid eye movements (REM)
خواب با حركت سریع چشم
Rapid-eye-movement sleep
ضربه زدن (در فراروانشناسی)
Rapping
تفاهم، ارتباط
Rapport
جذبه و خوشی روحانی
Rapture and bliss
نشئه، جذبه، حالت روحانی
Rapture
بیتابی، ناسازی
Raptus
جزء كمیاب (در رورشاخ)
Rare detail
سرعت یادگیری
Rate of learning
میزان، سرعت، درجه‌بندی كردن، درجه
Rate
درجه‌بندی كننده
Rater
مقیاس درجه‌ بندی
Rating scale
برنامه درجه ‌بندی
Rating schedule
درجه‌ بندی
Rating
همبستگی نسبتی
Ratio correlation
برآور نسبتی
Ratio estimation
هوش بهر نسبی
Ratio intelligence quotient
تقویت نسبی
Ratio reinforcement
مقیاس نسبتی
Ratio scale
برنامه نسبتی
Ratio schedule
نسبت
Ratio
درمان عقلانی – هیجانی
Rational – emotive therapy
آگاهی مدلل، هشیاری معقول
Rational consciousness
روش درمانی عقلانی- هیجانی
Rational- emotional therapy
عقلانی- عاطفی
Rational- emotive
كاركرد عقلی
Rational function
خردگرا، عاقلانه، عقلانی، مدلل، معقول
Rational
توجیه
Rationale
خردگرایی، تعقل گرایی
Rationalism
فلسفه خردگرا
Rationalist philosophy
عقلگرا، خردگرا
Rationalist
خردپذیری، عقلانیت
Rationality
توجیه كردن،‌ دلیل تراشی
Rationalization
آزمون فرافکنی كنترل شده ریون
Raven’s Controlled Projection Test
آزمون ماتریس‌های مدرج ریون
Raven’s Progressive Matrices Test
داده‌های خام
Raw data
حس خام
Raw feel
طرح خام اولیه
Raw primal sketch
نمره خام
Raw score
باز- تحلیل، تحلیل مجدد
Re- analysis
بازپروری
Re- education
شکل گیری واكنش، واکنش سازی
Reaction formation
كلید واكنش
Reaction key
پتانسیل واكنش، ظرفیت واکنش
Reaction potential
دامنة واكنش
Reaction range
آستانه واكنش
Reaction threshold
زمان واكنش
Reaction time
زمان واكنش
Reaction time
زمان سنج واكنش
Reaction timer
واكنش
Reaction
روش شناسی زمان- واكنش
Reaction-time methodology
افسردگی واكنشی
Reactive depression
صرع واكنشی
Reactive epilepsy
انعطاف واکنشی
Reactive flexibility
بازداری واكنشی
Reactive inhibition
نیازهای واكنشی
Reactive needs
پارادایم واکنشی
Reactive paradigm
روان‌پریشی واكنشی
Reactive psychosis
پاسخهای واکنشی
Reactive responses
اسكیزوفرنی واكنشی
Reactive schizophrenia
تمایل واكنشی
Reactive tendency
سنخ واكنشی
Reactive type
واكنشی
Reactive
واكنش پذیری، واکنش وری
Reactivity
بازخواندن
Read out
شاخص خوانایی
Readability index
خوانایی (در درك مطلب)
Readability
آمادگی
Readiness
خواندن / رمزگشایی
Reading / decoding
سن خواندن
Reading age
درك خواندن
Reading comprehension
رمزگشایی خواندن
Reading decoding
رشد خواندن
Reading development
ناتوانی در خواندن
Reading disability
عادت خواندن
Reading habit
بازخوانی
Reading off
بهر خواندن
Reading quotient
سرعت خواندن
Reading rate
آمادگی خواندن
Reading readiness
فراخنای خواندن
Reading span
سرعت خواندن
Reading speed
خواندن
Reading
سازگاری مجدد، تنظیم مجدد
Readjustment
بازآورانی
Reafferene
واکنشگر، موضوع آزمایش روانی، معرف
Reagent
اضطراب واقعی
Real anxiety
اعداد حقیقی
Real numbers
نمره واقعی
Real score
واقعی
Real
تنظیم مجدد
Realignment
واقع گرایی، واقع بینی
Realism
نظریه تعارض واقع بینانه
Realistic conflict theory
انتظارات واقع‌بینانه
Realistic expectations
واقع گرایانه، واقع بینانه
Realistic
اضطراب از واقعیت
Reality anxiety
اجماع در باب واقعیت
Reality consensus
پایش واقعیت، نظاره بر واقعیت، واقعیت پایی
Reality monitoring
اصل واقعیت
Reality principle
ارتباط با واقعیت
Reality relevance
واقعیت آزمایی
Reality testing
واقعیت درمانی
Reality therapy
تحقق یافته در، محقق به صورت
Realized in
بازآرایی
Rearranging
خرد (عقل)‌، دلیل
Reason
معقول
Reasonable
توانایی استدلال
Reasoning ability
استدلال از طریق قیاس
Reasoning by analogy
آزمون استدلال
Reasoning test
استدلال
Reasoning
باز سنجی
Reassessment
اطمینان‌جویی
Reassurance seeking
اطمینان آفرینی
Reassurance
تولد دوباره
Rebirth
حافظة یادآوری
Recall memory
آزمون یادآوری
Recall test
یادآوری
Recall
نظریة باز پیدایی
Recapitulation theory
جمع ‌بندی، تکرار رئوس مطالب
Recapitulation
مقوله بندی مجدد
Recategorical
(قانون) تأخر
Recency (law of – )
اثر تأخر
Recency effect
ارائه تأخر
Recency presentation
تأخر، تازگی
Recency
حافظه نزدیك
Recent memory
یادگیری دریافت
Reception learning
دریافت عصبی
Reception
زبان پریشی دریافتی
Receptive aphasia
توجه دریافتی
Receptive attention
سنخ منش پذیرنده
Receptive character type
منش پذیرا
Receptive character
میدان دریافتی دید
Receptive field
دانش پذیرا
Receptive knowledge
توانش زبان دریافتی
Receptive language competence
زبان دریافتی
Receptive language
واژگان دریافتی
Receptive vocabulary
پذیرا
Receptive
پذیرندگی، دریافت پذیری
Receptivity
گیرنده، دریافت کننده
Receptor
ركود اقتصادی
Recession
ژنهای نهفته
Recessive genes
نهفته، مکنون
Recessive
بازگشت یا عود بیماری، تكرار جرم
Recidivism
نوع دوستی متقابل
Reciprocal altruism
جذب متقابل
Reciprocal assimilation
جبرگرایی متقابل، تعین گرایی متقابل
Reciprocal determinism
تارهای عصبی متقایل
Reciprocal fibers
بازداری دوجانبه، بازداری متقابل
Reciprocal inhibition
تحریك عصبی تقابلی
Reciprocal innervations
پرسش متقابل
Reciprocal questioning
رابطه دو سویه، رابطه متقابل
Reciprocal relationship
تدریس/ آموزش متقابل
Reciprocal teaching
گشتار دو سویه
Reciprocal transformations
دو سویه،‌ متقابل، تقابلی، عكس (در اعداد)
Reciprocal
تقابل
Reciprocity
از برخواندن، باز خوانی
Recitation
حالت غنوده
Reclining position
منزوی، گوشه نشین
Recluse
رمزگذاری مجدد
Recoding
ناكامی در بازشناسی
Recognition failure
حافظة‌ بازشناسی
Recognition memory
آزمون حافظة بازشناسی
Recognition memory test
بازشناسی حروف كوچك و بزرگ
Recognition of lowercase and uppercase letters
یادآوری بازشناسی
Recognition recall
فراخنای بازشناختی
Recognition span
آزمون بازشناسی
Recognition test
آستانه بازشناسی
Recognition threshold
واژگان بازشناختی
Recognition vocabulary
بازشناسی
Recognition
بازشناسی، شناختگی
Recognition
نظریه بازشناسی از طریق اجزا
Recognition-by-components
خاطره، یادآوری، یادآوری کلامی
Recollection
یادآور- تحلیلی
Recollective-analytic
توصیه
Recommendation
شرطی كردن مجدد
Reconditioning
روش بازسازی
Reconstruction method
بازسازی
Reconstruction
حافظه بازسازنده
Reconstructive memory
روان‌درمانی بازساختی
Reconstructive psychotherapy
بازساختی
Reconstructive
ثبت كردن، پیشینه
Record
ثبت كننده
Recorder
اسناد
Records
محفوظات بازیافته
Recovered memories
زمان بهبود
Recovery time
بهبود
Recovery
سرگرمی درمانی
Recreation therapy
سرگرمی (تفریح)
Recreation
نفرگیری، استخدام، توان گیری
Recruitment
توزیع مستطیلی
Rectangular distribution
توزیع خطی هم ارز
Rectilinear distribution
بازپیدایی
Recurrence
شبکه بازگشتی، شبکه تکرار شونده
Recurrent network
حملات آسیمگی رجعتی
Recurrent panic attacks
تكرارشونده، بازگردنده
Recurring
تجزیه تکرار شونده
Recursive decomposition
چرخش دوباره اطلاعات
Recycling of information
هستة قرمز
Red nucleus
بازتعریف
Redefinition
رنگ كوری سبز- قرمز
Red-green blindness
فراخوانی كل، اعاده، بازآوری
Redintegration
توزیع مجدد
Redistribution
نشانه‌های مخفف
Reduced cues
برهان خلف
Reduction ad absurdum
هدف كاستی
Reduction goal
كاهش، تقلیل، تحویل
Reduction
واگشت گرایی،‌ کاهش گرایی، كاهشگری، تقلیل گرایی
Reductionism
كاهش‌گرا، تقلیل گرا
Reductionist
کاهش گرایانه
Reductionistic
فیزیکالیسم کاهش گرا
Reductive physicalism
کاهش گرا
Reductive
فروکاهش به نامعقول (روش نفی یک اصل یا فرضیه)
Reducto ad absurdum
تکرار اطلاعات، بازآوری، پس آورد، حشو
Redundancy
زائد، تکراری، حشوی
Redundant
باز پروری
Reeducation
فعال سازی مجدد، وضع مجدد
Re-enacting
اجرای مجدد، بازآفرینی تجربه
Reenactment
مدارهای بازگشتی
Re-entrant loops
رفت و برگشت مجدد
Reentry
محورهای مرجع
Reference axes
گروه مرجع
Reference group
مرجع
Reference
قدرت مرجع
Referent power
مدلول، مصداق
Referent
عناصر ارجاعی (در روان‌شناسی زبان)
Referential elements
سبك ارجاعی
Referential style
کاربرد ارجاعی
Referential use
ارجاع، ارجاعی
Referral
درد جا به جا شده
Referred pain
احساس جا به جا شده
Referred sensation
عبارت ارجاعی، بیان ارجاعی
Referring expression
بازتابندگی
Reflectance
انتزاع تأملی، انتزاع بازتابی
Reflecting abstraction
بازتابش، تأملی
Reflecting
زاویه بازتابش
Reflection angle
ضریب بازتابش
Reflection coefficient
پاسخ قرنیه (در رورشاخ)
Reflection response
بازتابش، تفكر، بازتاب، تعمق، تامل در درون
Reflection
رفتارهای بازتابی
Reflective behaviors
انتخاب تأملی، انتخاب با فکر
Reflective choice
تفکر عمیق، تفکر تأملی
Reflective thought
رویكرد بازتاب
Reflex approach
قوس بازتاب، قوس انعکاسی
Reflex arc
مدار بازتاب
Reflex circuit
دوره نهفتگی بازتاب
Reflex latency
حرکات بازتابی
Reflex monements
پس مانده بازتاب
Reflex reserve
زمان بازتاب
Reflex time
بازتاب
Reflex
آگاهی تأملی
Reflexive awareness
واکنش بازتابی
Reflexive reaction
پاسخ بازتابی
Reflexive response
بازتابی (غیرارادی)
Reflexive
نواحی بازتاب زا
Reflexogenous zones
بازتاب شناسان
Reflexologists
بازتاب شناسی
Reflexology
بازتاب شناسی
Reflexology
كانون اصلاح
Reformatory
اصلاح طلبی
Reformism
انكسار
Refraction
انكساری
Refractive
اصل سرپیچی
Refractoriness principle
دوره بی پاسخی
Refractory period
امتناع
Refusal
ترمیم، باز تولید
Regeneration
ناحیه
Region
ثبت كردن
Register
ثبت، ضبط
Registration
واپس رفته
Regressed
تحلیل برگشت
Regression analysis
ضریب برگشت
Regression coefficient
معادله برگشت
Regression equation
خط برگشت
Regression line
زمان برگشت (درخواندن)
Regression time
برگشت (رگرسیون)، واپس روی
Regression
رفتار واپس‌رو
Regressive behavior
واپس‌رو، قهقرایی
Regressive
نظم، قاعده مندی
Regularity
قاعده مند ساختن، نظم بخشیدن
Regularize
ساختار منظم
Regularly structured
نظم جوئی، نظم جوئی
Regulation
مقررات
Regulations
گفتار نظم بخش
Regulative speech
الگوی تنظیمی رشد
Regulatory model of development
نظام تنظیمی
Regulatory system
نظم دهنده، نظم بخش
Regulatory
توان بخشی
Rehabilitation
تكرار، تمرین، ممارست
Rehearsal
شی‌ء انگاری مفهوم‌ها، تجسد
Reification
تناسخ
Reincarnation
تقویت كردن
Reinforce
شرایط تقویت
Reinforcement contingencies
توانش تقویت
Reinforcement potency
برنامه‌ تقویت
Reinforcement schedule
تقویت
Reinforcement
تقویت كننده
Reinforcer
محرك تقویت كننده
Reinforcing stimulus
محرك تقویت كننده
Reinforcing stimulus
مرحله ادغام مجدد
Reintegrative stage
غشای رایسنر
Reissner membrance
لغات علوم شناختی بخش 32
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.