مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات عمومی بخش 10

در این قسمت  لغات عمومی بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات عمومی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات عمومی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات عمومی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات عمومی بخش 10
aerobic culture
كشت هوازی
anaerobic culture
كشت بی‌هوازی
bacteriology
باكتری‌شناسی
bacteriophage
باكتری‌خوار
syn. phage
bacteriuria
باكتری‌میزی
basal body
جسم پایه
syn. flagellar motor
broth culture → liquid culture
capsid
پوشه
capsomere
پوشه‌پار
cell culture
كشت یاخته
ciliophora
مژك‌داران
cilium
مژك
clinical bacteriology
باكتری‌شناسی بالینی
clinical microbiology
میکرب شناسی بالینی
clinical mycology
قارچ‌شناسی بالینی
clinical parasitology
انگل‌شناسی بالینی
clinical virology
ویروس‌شناسی بالینی
coculture
هم‌كشت
commensal flora → resident flora
continuous culture
كشت پیوسته
continuous – flow culture
كشت جاری
culture
كشت
ectoparasite
برون‌انگل
ectoparasiticide
برون‌انگل‌كُش
endoparasite
درون‌انگل
envelope
پوش
environmental microbiology
میكرب‌شناسی محیطی
fastidious
پُرنیاز
fimbria
كُرك
flagellar motor → basal body
flagellate 1
تاژك‌دار1
flagellate 2
تاژك‌دار2
flagellin
تاژكینه
flagellum
تاژك
flora → microflora
fungemia  /  fungaemia
قارچ‌خونی
syn. mycethemia, mycohemia
fungistatic
قارچ‌ایستان
glycocalyx / glycocalix
قند‌پوسته
hook
قلاب
industrial microbiology
میكرب‌شناسی صنعتی
liquid culture
كشت در مایع
syn. broth culture
mastigophora
تاژك‌داران
medical bacteriology
باكتری‌شناسی پزشكی
medical microbiology
میكرب‌شناسی پزشكی
medical mycology
قارچ‌شناسی پزشكی
medical parasitology
انگل‌شناسی پزشكی
medical virology
ویروس‌شناسی پزشكی
microbe
میكرب
microbicidal concentration
غلظت میكرب‌‌كُشی
microbicide
میكرب‌كُش
microbiology
میكرب‌شناسی
microbistatic
میكرب‌ایستان
microflora
ریزگان
syn. normal microbial flora, flora
mixed culture
كشت مخلوط
molecular bacteriology
باكتری‌شناسی مولكولی
molecular microbiology
میكرب‌شناسی مولكولی
molecular mycology
قارچ‌شناسی مولكولی
molecular parasitology
انگل‌شناسی مولكولی
molecular virology
ویروس‌شناسی مولكولی
mycethemia → fungemia
mycohemia → fungemia
mycology
قارچ‌شناسی
mycophage
قارچ‌خوار
nonfastidious
كم‌نیاز
normal flora
ریزگان طبیعی
normal microbial flora → microflora
old culture
كشت كهنه
opportunist
فرصت‌طلب
opportunistic infection
عفونت فرصت‌طلب
opportunistic pathogen
بیماری‌زای فرصت‌طلب
parasite
انگل
parasiticide
انگل‌كُش
parasitology
انگل‌شناسی
Petri dish culture
كشت پِتری
phage → bacteriophage
pilin
مویكینه
pilus
مویك
plate culture
كشت سطحی
primary culture
كشت اولیه
pure culture
كشت خالص
resident flora
ریزگان مقیم
syn. commensal flora
selective culture
كشت انتخابی
shake culture
كشت تكانشی
slant culture
كشت درشیب
syn. slope culture
slime layer
لعاب‌لایه
slope culture → slant culture
spike
خار
stab culture
كشت سنبه‌ای
strain
سویه
subculture
واكشت
synchronised culture / synchronized culture → synchronous culture
synchronous culture
كشت همگام
syn. synchronised culture
tissue culture
كشت بافت
transient flora
ریزگان گذرا
viral particle → virion
virion
ویریون
syn. viral particle, virus particle
viroid
شبه‌ویروس
virology
ویروس‌شناسی
viruria
ویروس‌میزی
virus particle → virion
alt – azimuth telescope / altazimuth telescope
تلسكوپ سمت‌ارتفاعی
astronomical instrument
ابزار نجومی
balloon astronomy
نجوم بالونی
balloon – borne telescope
تلسكوپ بالون‌بُرد
Bouwers – meniscus telescope
تلسكوپ باورزهلالی
coelostat
آسمان‌پا
cosmic – ray telescope
تلسكوپ پرتوكیهانی
disc telescope  /  disk telescope
تلسكوپ قرصی، تلسكوپ قرص خورشید
equatorial telescope
تلسكوپ استوایی
extreme ultraviolet astronomy
نجوم فرابنفش فرین
Galilean glass → Galilean telescope
Galilean telescope
تلسكوپ گالیله‌ای
syn. Galilean glass
gamma – ray astronomy
نجوم پرتوگاما
grazing – incidence telescope
تلسكوپ خراشان‌فرود
heliometer
خورسنج
helioscope
خوربین
heliostat
خورپا
infrared astronomy
نجوم فروسرخ
infrared detector
آشكارساز فروسرخ
infrared telescope
تلسكوپ فروسرخ
inverting telescope
تلسكوپ مستقیم‌ساز
Maksutov – Schmidt telescope
تلسكوپ ماكسوتوف ـ اشمیت
syn. Schmidt-Maksutov telescope
meniscus – Schmidt telescope
تلسكوپ اشمیت‌ هلالی
MMT → multi-mirror telescope1
MMTO → MMT Observatory
MMT Observatory
رصدخانة ام.ام.تی.
abbr. MMTO
میكرب‌شناسی ـ نجوم رصدی
MMT telescope
→ multi-mirror telescope1
multi – mirror telescope1
تلسكوپ ام.ام.تی.
abbr. MMT
syn. multiple mirror telescope1,MMT telescope
multi – mirror telescope2
تلسكوپ چند‌آینه
syn. multiple mirror telescope2
multiple mirror telescope1 → multi-mirror telescope1
multiple mirror telescope2→ multi-mirror telescope2
neutrino astronomy
نجوم نوترینو
neutrino telescope
تلسكوپ نوترینو
optical telescope
تلسكوپ اپتیكی، تلسكوپ نوری
photoheliograph
خورتصویرنگار، خورشیدنگار
radar astronomy
نجوم راداری
radar telescope
تلسكوپ راداری
radio astronomy
نجوم رادیویی
radio telescope
تلسكوپ رادیویی
reflecting telescope
تلسكوپ بازتابی
syn. reflector telescope
reflector telescope → reflecting telescope
refracting telescope
تلسكوپ شكستی
syn. refractor telescope
refractor telescope  → refracting telescope
rocket astronomy
نجوم موشكی
satellite astronomy
نجوم ماهواره‌ای
Schmidt – Cassegrain telescope
تلسكوپ اشمیت ـ كاسگرین
Schmidt – Maksutov telescope → Maksutov-Schmidt telescope
segmented mirror telescope
تلسكوپ آینه‌چندتكه
siderostat
اخترپا
solar telescope
تلسكوپ خورشیدی
solar tower
برج خورشید
solar tower telescope
→ tower telescope
space telescope
تلسكوپ فضایی
stratoscope → stratosphere telescope
stratosphere telescope
تلسكوپ پوشن‌سپهری
syn. stratoscope
tower telescope
تلسكوپ برجی
syn. solar tower telescope
ultraviolet astronomy
نجوم فرابنفش
ultraviolet telescope
تلسكوپ فرابنفش
X – ray astronomy
نجوم پرتوایكس
X – ray multi – mirror telescope
→ X-ray telescope
X – ray telescope
تلسكوپ پرتوایكس
syn. X-ray multi-mirror telescope
zenith telescope
تلسكوپ سمت‌الرأسی
لغات عمومی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.