مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 1

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 1 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 1
حمام بازپخت
Tempering Bath
کربن زدایی اكسیژنی در خلاء
Vacuum Oxygen Decarburization VOD
ریخته گری مكشی، ریخته گری در خلاء
Vacuum Casting
اندودكاری در خلاء
Vacuum Coating
گاز زدایی در خلاء
Vacuum Degassing
والتریزاسیون- فرآیند پوشش جانشینی بر روی فولاد و روی است
Walterization
گرماشویی – اكسیدشویی
Wash Heating
سخت گردانی با آب
Water Hardening
عملیات روی كاری
Zincate Treatment
بلور های ستونی
columnar crystals
بلور های هم محور
equiaxed crystals, equiaxial crystals
ساختمان ستونی
columnar structure
ساختمان هم محور
equiaxed structure
دانه
grain
مرزِ دانه
grain boundary
ساختار دندریتی، ساختار شاخه وار
dendritic structure
دندریت، شاخه وار
dendrite
ساختمان همگِن
homogeneous structure
ساختمان ناهمگِن
heterogeneous structure
ساختمان شبكه ای
network structure
ساختمان ریختگی
(as) cast structure
ساختمان چشم گاوی
Bull-eye structure
روندگی
Fluidity
سهولت ذوب
fusibility
قابلیت ریخته گری
Castability
برنج استاندارد
standard brass
برنج ریختگی
cast brass
برنج زرد
yellow brass
برنج آلفا
alpha brass
برنج آلومینیوم دار
aluminum brass
برنج سیلیسیم دار
silicon brass
برنج دریایی
naval brass, navy brass
برنج سرب دار، برنج سرب زده
leaded brass
برنجِ نیكل دار
nickel brass
برنج تنگستن
tungsten brass, wolfram brass
برنجِ استحكام بالا
High tensile brass
ورشو
German silver, nickel silver
مونِل
Monel (metal)
برنجِ طلا نما
gilding metal
برنج قرمز
red brass, red metal
آلیاژ سبك
light (metal) alloy
سیلومین اصلاح شده
modified silumin
دورآلومین
duralumin
سربِ سخت، سربِ خُشك
antimonial lead, hard lead
آلیاژِ ضدِ اصطكاك
antifriction metal
قُراضه
scrap (metal)
قراضة خریدنی، قراضة بیرونی
bought scrap
برگشتی، قُراضة داخلی
)foundry) returns, return scrap, remelt, home scrap
قراضة راهگاه
sprue
تراشه
turnings
سوفاله
borings
براده، قراضه ریزه
swarf
درز كرده، شاریده
Runouts / run-outs / run out
پاشه
splashing
آهن قراضه، قراضه فولاد
steel scrap, scrap steel
قراضه چدن
(cast) iron scrap, scrap iron, foundry iron
سختی بینی با سوهان
file hardness test
سختی برینِل
brinell hardness
سختی ویكرز
Vickers hardness,
سختی راكوِل
Rockwell hardness
سختی سنج
hardness tester, hardometer
خَلنده، نفوذ كننده
indenter, penetrator
سختی نمای استاندارد، سنجِه
standard hardness block
قابلیت جذب ارتعاش
damping capacity
آزمایش ضربه
Impact test
آزمایش (ضربة) شارپی
Charpy (impact) test
آزمایش (ضربة) ایزود
Izod (impact) test
ریخته گری گریز از مركزِ مجازی
semi-centrifugal casting
ریخته گری گریز از مركز شعاعی
– centrifuge (d) casting, centrifuging, center-spinning
ریخته گری دورانی
spin casting
ریخته گری در قالب دائمی، ریژه ریزی، ریجه ریزی
permanent mold casting, gravity die casting
ریخته گری در قالب نیمه دائم
semi-permanent mold casting
چدن ریزی در قالبِ سرد
chill casting
ریخته گری با مبرّد
chill casting
ریخته گری در قالب گرافیتی
graphite mould casting
ریخته گری در قالب گچی
plaster mould casting
همانند ریزی، مانَنده ریزی
replicast process
ریخته گری با فشارِ كم، ریخته گری كَم فشار
low-pressure die casting
ریخته گری تحتِ فشار
(pressure) die casting
ریخته گری تحتِ فشار با خلاء
evacuated die casting, vacuum (pressure) die casting
ریخته گری در قالبِ ثابت
static casting
ریخته گری لرزشی
vibrational casting
ریخته گری در خلاء
vacuum casting
ریخته  گری لوشه ای
slush casting
مدل یك تكه
solid pattern, unsplit pattern, single piece pattern, one -piece pattern
مدل دو نیمه
cope and drag pattern, two -piece pattern
مدل چند تكه
split pattern, parted pattern, divided pattern
مدل مركّب
built -up pattern, multiple -piece pattern, multiple -part pattern
مدلِ نصب شده
mounted pattern
مدلِ آزاد
loose pattern, unmounted pattern
قطعة آزاد
loose piece, loose part
مدل با قطعة آزاد
loose-piece pattern
قطعة آزادِ پس رو
drawback
مدل طبیعی
natural pattern
مدل اولیه، مدل مادر، مدل دو انقباضی
double contraction pattern, master pattern
مدلِ تَك انقباضی، مدلِ كاری
single contraction pattern, production pattern, working pattern
مدل استاندارد
standard pattern
مدل موقّت
temporary pattern
مدل ساده شده
simplified pattern
مدل راهگاه
gating pattern
مدل راهگاه دار
gated pattern
مدلِ پیچی
screw pattern
مدلِ (پشت) تخت
flat (back) pattern
مدل اسكلتی، مدل كلافی
skeleton pattern
مدل منحنی، مدل قوس دار
faked pattern
مدل توفال كوب، مدل تخته كوب
slatted pattern
مدل ذوب شونده، مدل ذوب شُدنی
heat disposable pattern, fusible pattern
جدا كنندة تسمه ای
belt -type disintegrator, belt aerator
جدا كنندة گریز از مركز
centrifugal cutter, centrifuge, centrifugal disintegrator
جدا كنندة رویر
Royer (sand mixer), Royer sand machine, sand Royer
همزن ماسه
sand cutter
آب پاش، اَفشانه
sprinkler
خاكه گیر
dust extractor
جدا كنندة مغناطیسی
magnetic separator
غلطك مغناطیسی
magnetic pulley, magnetic drum
آهن ربای روی باند، آهن ربای روی تسمه
Over-band magnet
خنك كُن ماسه
sand cooler, sand cooling unit
ریژة كتابی
book mould, book die
قالب كَج شو
tilt mould
قالبِ تختال
slab mould
قالبِ سرد
chill mould
قالب ریژة گرافیتی
graphite mould
قالب تمام ماهیچه
core (assembly) mould, all-core mould
قالب گچی
plaster mould
قالب سرامیكی
ceramic mould
قالب پوسته ای
(Croning) shell mould
قالب گِل و ماسه ای، قالب گِل ماسه
loam mould
قالب شابلونی
mould, sweep mould
قالب سیمانی
cement (-bonded sand) mould
حوضچة چل دار
dam-type pouring basin
حائلِ سرباره، چل
slag dam
حوضچة توپی دار
stoppered pouring basin
توپی راهگاه
sprue stopper
حوضچة درپوش دار
plugged pouring basin
درپوشِ راهگاه
sprue plug
جعبة بار ریزی
pouring box, runner box
توری تأخیر
delay screen, delay release
ماهیچة سرباره گیر
skim core, skimmer core
آشغال گیر
dirt trap
آشغال گیر
dirt trap, slag trap, dross trap
راهگاه (سرباره گیرِ( دندانه ای
saw-tooth crossgate, saw-tooth dirt-trap, saw-tooth runner
راهگاه (سرباره گیر)چرخشی
whirlgate (dirt trap), swirl gate, spinnergate, spinning gate
ماهیچة دورانی
radial core
ماهیچة برداشتنی، ماهیچة بِذار بردار
loose core, removable core
ماهیچة لاشی، ماهیچة متفرّق
collapsible core
ماهیچة جانبی
side core
ماهیچة پوششی
over core, covering core
ماهیچة كف (نشین (
bottom core
ماهیچة مدفون
ram-up core, superimposed
ماهیچة بالدار، ماهیچة چكمه ای
wing core, tail core, drop core
ماهیچة انباری
stock core
بدنة ماهیچه
body core
ماهیچة پوسته ای
shell core
قالبگیری با درجه
flask moulding, box moulding
قالبگیری بدون درجه، قالبگیری بی درجه
flaskless moulding, boxless moulding
قالبگیری با درجة جدا شو
removable flask moulding
قالبگیری طبقه ای
stack moulding
روش سیلیكات سدیم ،CO2 روش
silicate process, carbon dioxide process,CO2 process
قالبگیری با ماسه, سیمان، روشِ رندآپسون
Randupson process, cement (sand) moulding
قالبگیری پوسته ای، روش كرونینگ
(Croning) shell moulding, Croning process
قالبگیری دقیق
precision moulding, investment moulding
قالبگیری (با مدلِ) مومی
lost-wax moulding (process)
پوشش غرقابی
dip coat
غوطه ور كردن
(to) dip, dipping
پیش اندود
investment precoat
گِرد گیری، اِحتِوا
investing
دوغابِ گِرد گیری
investment
خُشك اَندایی، ریزه اَندایی
stuccoing
موم بری، موم زدایی
dewaxing
مدل سوزی
burn-out
مشتعل كردن، آتش زدن
Burn-off, burning -off
پودر پاشی
dusting, powdering
فشردن (ماسه)، متراكم كردن (ماسه)
compaction- packing (the sand), compacting (the sand),tamping (the sand), sand
( كوبیدن (ماسه
ramming (the sand)
ماسه كوبی دستی
manual ramming, hand ramming
انگشت فِشاری
tucking
كوبش ضربه ای
jar ramming, jolt ramming, jolting
دست كوبی
butt-off
قالبگیری فشاری
squeeze moulding, squeezing
لغات متالورژی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.