مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 4

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 4 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 4
آزمون غوطه‌وری متناوب
alternate immersion test
خوردگی بی‌هوازیستی
anaerobic corrosion
خوردگی آند
anode corrosion
بازده خوردگی آند
anode corrosion efficiency
حفاظت آندی
anodic protection
خوردگی جوی
atmospheric corrosion
خوردگی باکتریایی
bacterial corrosion
خوردگی دوفلزی
bimetallic corrosion/ galvanic corrosion/ displacement corrosion
خوردگی کربن‌دی‌اکسیدی
carbon dioxide corrosion
خوردگی کاتدی
cathodic corrosion
حفاظت کاتدی
cathodic protection/ sacrificial protection/ CP
حملۀ قلیایی
caustic attack
خوردگی قلیایی
caustic corrosion
آسیب کاواکی
cavitation damage
خوردگی شیمیایی
chemical corrosion
خوردگی تماسی
contact corrosion
خوردگی
corrosion
خوردگی‌ـ خستگی
corrosion fatigue
حد خوردگی‌ـ خستگی
corrosion fatigue limit/ corrosion fatigue strength
بازدارندۀ خوردگی
corrosion inhibitor
پتانسیل خوردگی
corrosion potential
گرایش به خوردگی
corrosion tendency
خورنده
corrosive
رفتگی خورنده
corrosive wear
خورندگی
corrosivity
خوردگی شیاری
crevice corrosion
آلیاژزدایی
dealloying corrosion
خوردگی نقطه‌شبنمی
dew-point corrosion
خوردگی خشک
dry corrosion
خوردگی برق‌کافتی
electrolytic corrosion
آزمون خوردگی برق‌کافتی
electrolytic corrosion test/ EC test
خوردگی تورقی
exfoliation corrosion/ lamellar corrosion
خوردگی رشته‌ای
filiform corrosion
خوردگی آتش‌سو
fireside corrosion
تمیزکاری شعله‌ای
flame cleaning
خوردگی شارشی
flow-induced corrosion
خوردگی موضعی شارشی
flow-induced localized corrosion/ FILC
پتانسیل خوردگی آزاد
freely corroding potentia
خوردگی اصطکاکی
fretting corrosion
خوردگی گازی
gaseous corrosion
خوردگی واشری
gasket corrosion
خوردگی عمومی
general corrosion
خوردگی گرافیتی
graphitic corrosion
خوردگی شیارزنشی
grooving corrosion
خوردگی خاکستر داغ
hot ash corrosion
خوردگی داغ
hot corrosion
آسیب هیدروژنی
hydrogen damage
خوردگی بین‌بلوری
intercrystalline corrosion
خوردگی میان‌شاخه‌ای
interdendritic corrosion
خوردگی درونی
internal corrosion
اکسایش داخلی
internal oxidation
خوردگی فلزمذاب
liquid-metal corrosion
کنش موضعی
local action
پیل موضعی
local cell
پیل خوردگی موضعی
local corrosion cell
خوردگی موضعی
localized corrosion
خوردگی متالورژیکی
metallurgical influenced corrosion
خوردگی نایکنواخت
nonuniform corrosion
پتانسیل مدارباز
open-circuit potentia
خوردگی انگلی
parasitic corrosion
خوردگی جدایشی
parting corrosion
خوردگی حفره‌ای
pitting
ضریب حفره‌دار شدن
pitting factor
خوردگی تابشی
radiation corrosion
پتانسیل آزاد
rest potential
خوردگی زخمی
scab corrosion
خوردگی گزینشی
selective corrosion
جدایش گزینشی
selective leaching
اکسایش گزینشی
selective oxidation
خوردگی محلولی
solution corrosion
خوردگی ترش
sour corrosion
خوردگی جریان‌سرگردان
stray-current corrosion
خوردگی زیرسطحی
subsurface corrosion
خوردگی شیرین
sweet corrosion
خوردگی تورمی
swelling corrosion
خوردگی دودمایی
thermogalvanic corrosion
هوازدگی چوب
timber weathering
خوردگی ترادانه‌ای
transgranular corrosion
خوردگی دکمه‌ای
tuberculation
خوردگی زیرپوششی
underfilm corrosion
خوردگی یکنواخت
uniform corrosion
خوردگی در خلأ
vacuum corrosion
خوردگی بخاری
vapour corrosion
خوردگی‌ـ رفتگی
wear corrosion
خوردگی تر
wet corrosion
خوردگی سایشی
abrasion corrosion
رفتگی سایشی
abrasive wear
آزمون خوردگی شتاب‌یافته
accelerated corrosion test
آزمون هوازدگی شتاب‌یافته
accelerated weathering
دورۀ شتاب
acceleration period
تمیزکاری اسیدی
acid cleaning
خوردگی هوافضایی
aerospace corrosion
تورم قلیایی
alkali swelling
خوردگی لانه‌مورچه‌ای
ant nest corrosion
خوردگی یاتاقان
bearing corrosion
ترک خوردگی تاولی
blister cracking
تاول‌زدگی
blistering
آلومینیم‌پوشانی
calorising/ calorizing
وادادگی کاتدی
cathodic disbondment
قطعه‌شویی کاتدی
cathodic pickling
خوردگی کاواکی
cavitation corrosion
آسیب فرسایشی ـ کاواکی
cavitation erosion damage
فرسایش ـ خوردگی کاواکی
cavitation erosion-corrosion
خوردگی چنگاله‌ای
chelant corrosion
ترک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی کلرید
chloride-induced stress-corrosion cracking/ CISCC
ترک خوردگی سرد
cold cracking
روت‌سازی سرد
cold stripping
حفره‌زایی آب سرد
cold water pitting
خوردگی مجاز
corrosion allowance
فرایند واپایش خوردگی
corrosion control process
قطعه‌آزمون خوردگی
corrosion coupon
جریان خوردگی
corrosion current
آسیب خوردگی
corrosion damage
اثر خوردگی
corrosion effect
شاخص خوردگی
corrosion index
محصول خوردگی
corrosion product
حفاظت از خوردگی
corrosion protection
آهنگ خوردگی
corrosion rate
مقاومت به خوردگی
corrosion resistance
سامانۀ خوردگی
corrosion system
دگرشکلی خوردگی زاد
corrosion-induced deformation
خوردگی سنج
corrosometer/ corrator
ترک مویی
crizzle
خوردگی رسوبی
deposit corrosion/ deposit attack
خوردگی نهشتی
deposition corrosion
تمیزکنندۀ دوفازی
diphase cleaner
خوردگی گل حفاری
drilling mud corrosion/ drilling fluid corrosion
زنگ‌زدگی زودرس
early rusting
تمیزکاری برق کافتی
electrocleaning/ electrolytic cleaning
زنگ‌زدایی برق کافتی
electrolytic derusting
خوردگی آهن‌نشین
embedded iron corrosion
ترک‌خوردگی محیطی
environmental cracking
فرسایش ـ خوردگی
erosion-corrosion
رفتگی فرسایشی
erosive wear
زنگ‌زدگی زیرپوششی
face rusting
خوردگی آهن سه‌ظرفیتی
ferric ion corrosion
خوردگی آتشی ـ دودی
fire and smoke corrosion
رسوب آتش‌سو
fireside deposit
زنگ‌زدگی فوری
flash rusting
خستگی اصطکاکی
fretting fatigue
رفتگی اصطکاکی
fretting wear/ fretting
خوردگی خاکسترسوختی
fuel-ash corrosion
خوردگی فاز گازی
gas phase corrosion
حملۀ هالیدی
halide attack
حملۀ هیدروژنی دمابالا
high-temperature hydrogen attack
ترک خوردگی داغ
hot cracking
روت‌سازی داغ
hot stripping
حفره‌زایی آب داغ
hot water pitting
حملۀ هیدروژنی
hydrogen attack
تاول‌زدگی هیدروژنی
hydrogen blistering
بیماری هیدروژنی
hydrogen disease
فروپاشی هیدروژنی
hydrogen disintegration
ترک‌خوردگی تنشی‌هیدروژنی
hydrogen stress cracking/ hydrogen-induced cracking/ HIC/ hydrogen-assisted stress cracking
کاوند آزمون هیدروژنی
hydrogen test probe
حملۀ برخوردی
impingement attack
خوردگی برخوردی
impingement corrosion
ترک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی مرزدانه‌ای
intergranular stress-corrosion cracking/ IGSCC
فرسایش یونی
ion erosion
نمودار همسان‌خوردگی
isocorrosion diagram
خوردگی شیارچاقویی
knife-line attack/ KLA
خوردگی لایه‌ای
layer corrosion
فرسایش برخورد مایع
liquid-impingement erosion
ترک خوردگی فلزمذاب
liquid-metal cracking/ LMC
خوردگی دریایی
marine corrosion/ seawater corrosion
خوردگی جیوه‌ای
mercury corrosion
تاول فلز
metal blister
پودرشدگی فلز
metal dusting
خستگی فلز
metal fatigue
نهشت یون فلزی
metal ion deposition
زنگ‌زدگی نوک ناخنی
nailhead rusting
خوردگی خاکسترنفتی
oil-ash corrosion
ساچمه‌باری
peening
مایع قطعه‌شویی
pickle liquor/ pickling solution/ pickle
لکه‌زدایی
pickling smut
زنگ‌زدگی سرسوزنی
pinpoint rusting
پیش‌تمیزکاری
precleaning
خوردگی میلگرد بتن
rebar corrosion
خوردگی جوکاهشی
reducing-atmosphere corrosion
خوردگی زردزخمی
ringworm corrosion
زنگ
rust
شروع زنگ
rust bloom
مبدل زنگ
rust converter
مقیاس زنگ‌زدگی
rust grade scale
زنگ‌زدایی
rust removal/ derusting
زنگ‌زدگی بازگشتی
rust-back/ rerusting
زنگ‌زدگی
rusting
زنگ‌زدگی فولاد پوشش‌دار
rusting failure of coated steel
شست‌وشوی بازدارندۀ زنگ
rust-inhibitive wash
ترکیب ضدزنگ
rust-preventive compound
زنگ‌مقاوم
rust-resistant
کاردک
scraper
زنگ‌زدگی خراشی
scratch rusting
ترک خوردگی موسمی
season cracking
جدانشینی
segregation
حساس‌شدگی
sensitisation/ sensitization
خوردگی مخفی
sheltered corrosion
خوردگی در خاک
soil corrosion
خوردگی شکوفه‌لحیمی
solder bloom corrosion
آزمون خوردگی شتاب‌یافتۀ تنشی
stress-accelerated corrosion
ترک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی
stress-corrosion cracking/ SCC
ترک‌خوردگی جذبشی ـ تنشی
stress-sorption cracking
حملۀ سولفیدی
sulfide attack
ترک خوردگی تنشی سولفیدی
sulfide stress cracking
خوردگی سولفیدی
sulfidic corrosion
تمیزکاری فراصوتی
ultrasonic cleaning
خوردگی خط آب
waterline attack
رسوب آب‌سو
waterside deposit
تمیزکاری سایشی
abrasive cleaning
آزمون مه نمکی استیک‌اسید
acetic acid salt fog test/ acetic acid salt spray test
تردش اسیدی
acid embrittlement
تزریق اسید
acid feed
کف‌زایی اسیدی
acid foaming
آزمون مقاومت به دژدود اسیدی
acid fume resistance test
بازدارندۀ اسیدی
acid inhibitor
آب اسیدی معدن
acid mine water
اسیدپاشی پرفشار
acid slugging
آزمون گسیل صوتی
acoustic emission testing/ AE
قطعه‌شویی فعال‌ساز
activation pickling
فلز فعال
active metal
پتانسیل فعال
active potential
گذار فعال ـ رویین
active-passive transition
بازدارندۀ برجذبی
adsorption inhibitor
مقاومت به پیری
age resistance
شاخص تهاجم
aggressive index/ AI
تمیزکاری قلیایی
alkaline cleaning
زنگ‌زدایی قلیایی
alkaline derusting
تمیزکاری آندی
anodic cleaning
الکترونهشت آندی
anodic electrodeposition
بازدارندۀ آندی
anodic inhibitor
رویینش آندی
anodic passivation
آلومینیم آندشی
anodized aluminum
پوشش‌دهی آندشی
anodized coating
تمیزکاری آبی
aqueous cleaning
آزمون هوازدگی مصنوعی
artificial weathering
رنگ‌دانۀ سدکننده
barrier pigment
آستری سدکننده
barrier primer
تمیزکاری پاششی
blast cleaning/ abrasive blast cleaning
تردی آبی‌رنگ
blue brittleness
پتانسیل فروشکست
breakdown potential
تمیزکاری کاتدی
cathodic cleaning
الکترونهشت کاتدی
cathodic electrodeposition
بازدارندۀ کاتدی
cathodic inhibitor
کندوپاش کاتدی
cathodic sputtering
تردش قلیایی
caustic embrittlement
تمیزکاری پاششی مرکزگریز
centrifugal blast cleaning
بازدارندۀ خوردگی چگاله
condensate corrosion inhibitor
بازدارندۀ تماسی
contact inhibitor
آبکاری تماسی
contact plating
آزمون جابه‌جایی مس
copper displacement test
آزمون خوردگی با نوار مس
copper strip corrosion test
آزمون مس‌سولفات
copper sulfate test
آزمون مه نمکی شتاب‌یافتۀ مس
copper-accelerated salt spray test/ CASS test
آزمون پوش‌خوره
corrodkote test
تردش خوردگی
corrosion embrittlement
آزمون خوردگی چرخه‌ای
cyclic corrosion testing/ CCT
تورفتگی
denting
روی‌زدایش
dezincification
پوشش‌دهی نفوذی
diffusion coating
خوردگی در خاک‌های نامشابه
dissimilar soil corrosion
آزمون خوردگی مقاومت الکتریکی
electrical resistance corrosion test method
پرداخت الکتروشیمیایی
electrochemical polishing
الکترونهشت
electrodeposition/ electrocoating
نیروی محرک پیل خوردگی
electromotive force of corrosion cell/ EMF
الکتروپرداخت
electropolishing
تردش
embrittlement
ترک‌خوردگی تردشی
embrittlement cracking
آزمون آشکارسازی تردش
embrittlement-detector test
روغن نامیزه‌ای
emulsifying oil
بازدارندۀ پوششی شناور
flotation-type coating/ flotation coating inhibitor/ flotation inhibitor
فلز کدرشده
fogged metal
حفاظت دوفلزی
galvanic protection/ sacrificial protection
آزمون خوردگی شیشه‌افزاری
glassware corrosion test
افتادگی دانه
grain dropping
تردش هیدریدی
hydride embrittlement
الکترود هیدروژن
hydrogen electrode/ hydrogen half cell
تردش هیدروژنی
hydrogen embrittlement
مقیاس هیدروژنی
hydrogen scale
آزمون خوردگی غوطه‌ای
immersion corrosion testing
خوردگی درزیوه
in vivo corrosion
آستر بازدارنده
inhibitive primer
بازدارندگی خوردگی میانا
interface corrosion inhibition
بازدارندگی خوردگی میان‌فازی
interphase corrosion inhibition
شاخص اشباع لانگلیر
Langelier saturation index/ LSI/ calcium carbonate saturation index
روی‌زدایش لایه‌ای
layer-type dezincification
تردش فلزمذابی
liquid-metal embrittlement
آزمون ترکنندگی قطره‌جیوه‌ای
mercury droplet wetting test
شاره‌های فلزکاری
metalworking fluids
خوردگی میکربی
microbiologically influenced corrosion
مقاومت به کپک‌زدگی
mildew resistance
نمودار پتانسیل مختلط
mixed potential diagram
نظریۀ پتانسیل مختلط
mixed potential theory
خوردگی نمک‌مذابی
molten salt corrosion
پیل حرکتی
motion cell
تردش نوترونی
neutron embrittlement
جوشش جوانه‌ای
nucleate boiling
خوردگی کاواکی جوشش جوانه‌ای
nucleate boiling cavitation corrosion
بازدارنده‌های خوردگی اهمی
ohmic corrosion inhibitors
بازدارنده‌های خوردگی چاه‌های نفت و گاز
oil/gas well corrosion inhibitors
اکسیژن‌خوار
oxygen scavenger
زنگ‌زدگی اتصالات
packout rust formation
رویینش
passivation
بازدارندۀ رویینش
passivation inhibitor
پتانسیل رویینش
passivation potential
رویین‌ساز
passivator
فلز رویین
passive metal
ناحیۀ رویین
passive region
رویینگی
passivity
استرهای فسفاتی
phosphate esters
ضدزنگ‌سازی فسفاتی
phosphate rustproofing
پتانسیل حفره‌زا
pitting potential
روی‌زدایش لکه‌ای
plug-type dezincification
بازدارندۀ ته‌نشستی
precipitation inhibitor
سختی‌گیری ته‌نشستی
precipitation softening
فولاد پیش‌پوشش‌دار
precoated steel
پتانسیل رویین اولیه
primary passive potential
پتانسیل حفاظت
protection potential
کلوئید حفاظتی
protective colloid
عمر حفاظتی
protective life
پتانسیل حفاظتی
protective potential
گسترۀ پتانسیل حفاظتی
protective potential range
شاخص خوردگی ریدیک
Riddick’s corrosion index
میله‌زنی
rodding
ضدزنگ
rustproof
روغن‌های ضدزنگ
rustproofing oils
شاخص پایداری رایزنر
Ryzner stability index/ RSI
نمک‌شکافی
salt splitting
آب‌بندی پوشش آندی
sealing of anodic coating
سد ثانویه
secondary barrier
شاره‌های نیمه‌شیمیایی
semichemical fluids
شاره‌های نیمه‌مصنوعی
semisynthetic fluids
روی‌اندودی خشک
sherardizing
دستورنامۀ آزمون کوتاه‌مدت
short-term test procedure
آزمون خوردگی شبیه‌سازی‌شدۀ حین‌کار
simulated service corrosion test
آمپرولت‌سنجی چرخه‌ای کم‌دامنه
small-amplitude cycle voltammetry/ SACV
تردش لحیمی
solder embrittlement
روغن حل‌پذیر
soluble oil
آزمون جرقه‌ای
spark test
رویینش خودبه‌خودی
spontaneous passivation
فولاد زنگ‌نزن
stainless steel
حساس‌شدگی فولاد زنگ‌نزن
stainless steel sensitization
پیل تنشی
stress cell
حملۀ سولفاتی
sulfate attack
لانه‌های سولفات
sulfate nests
باکتری کاهندۀ سولفات
sulfate-reducing bacteria/ SRB
افزودنی مکمل خنک‌کننده
supplemental coolant additive/ SCA
پیل لایۀ سطحی
surface film cell
مدت تری
time of wetness
ناحیۀ ترارویین
transpassive region
حالت ترارویین
transpassive state
آزمون فراصوتی
ultrasonic testing
خوردگی زیربرشی
undercutting2
روی‌زدایش یکنواخت
uniform dezincification
بازدارنده‌های خوردگی فاز بخار
vapour phase corrosion inhibitors/ VPI/ volatile corrosion inhibitors/ VCI
آزمون فرسایش کاواکی‌ارتعاشی
vibratory cavitation erosion test
هوازدگی‌سنج
weatherometer
کنش گوه‌ای
wedging action
روش کاهش وزن
weight loss method
لکۀ انبارش مرطوب
wet storage stain
تاره‌تاره‌شدگی
whiskering/ zinc whiskering
زنگ سفید
white rust
تردش روی‌اندودی
zinc embrittlement
آند کمکی
auxiliary anode
جرم کاتدی
cathode scale
ابر کاواکی
cavitation cloud
بیش‌پتانسیل انتقال بار
charge transfer overpotential
پرداخت شیمیایی
chemical polishing,brightening
پتانسیل غلظتی
concentration potential
پتانسیل خوردگی
corrosion potential
پتانسیل بحرانی حفره‌زا
critical pitting potential
پیل اختلاف هوادهی
differential aeration cell
پیل اختلاف دما
differential temperature cell
کاتد بدل
dummy cathode/ dummy
رسانندگی برق‌کافتی
electrolytic conductivity
فهرست نیروی محرک الکتریکی
electromotive force series/ emf series/ electromotive series/ electrochemical series
نهشت الکتروکوچی
electrophoretic deposition
لغات متالورژی بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.