مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 5

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 5 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 5
افشانش ایستابرقی
electrostatic spraying
آزمون‌های درمعرض
exposure tests
پوستۀ آتشی
fire scale/ hammer scale
پوسته‌زدایی شعله‌ای
flame descaling
پتانسیل خوردگی آزاد
freely corroding potential
پوست‌رفتگی
galling
گالوانی‌پا
galvanostat
مرز دانه
grain boundary
واکنش نیم‌پیلی
half-cell reaction
ترکسار گرمایی
heat cheek
مصونیت
immunity
پوستۀ لایه‌ای
laminar scale
فلزافشانی
metal spraying
پوستۀ اکسیدی
mill scale
میل‌درسال
mils per year
پتانسیل مختلط
mixed potential
پتانسیل نجیب
noble potential
پتانسیل مدارباز
open-circuit potential1
پیل غلظتی اکسیژن
oxygen concentration cell
پیل رویین ـ فعال
passive-active cell
ورآمدگی
peeling
نمودار پتانسیل‌ـ پ.هاش.
potential-pH diagram
پتانسیل‌پا
potentiostat
نمودار پوربه
Pourbaix diagram
پتانسیل آزاد
rest potential
جرم‌زدایی با حمام نمک
salt bath descaling
پوسته
scale1
پوسته‌بندی
scaling
خوردگی دمابالا
high-temperature corrosion
اکسایش دمابالا
high-temperature oxidation
مادۀ تبادل آنیونی
anion-exchange material
بازده آند
anode efficiency,plate efficiency
قطبش آندی
anodic polarization
واکنش آندی
anodic reaction
الکترود کمکی
auxiliary electrode,counter electrode,secondary electrode
الکترود کالومل
calomel electrode
نیم‌پیل کالومل
calomel half-cell
قلیائیت کربناتی
carbonate alkalinity
سختی کربناتی
carbonate hardness
بازده کاتد
cathode efficiency
قطبش کاتدی
cathodic polarization
واکنش کاتدی
cathodic reaction
مادۀ تبادل کاتیونی
cation-exchange material
پتانسیل شیمیایی
chemical potential
قطبش غلظتی
concentration polarization
چگالی جریان بحرانی آندی
critical anodic current density
دولایۀ الکتریکی
electrical double layer/ double layer
دولایۀ الکتروشیمیایی
electrochemical double layer
پتانسیل الکتروشیمیایی
electrochemical potential/ electrochemical tension
واکنش الکتروشیمیایی
electrochemical reaction
سینتیک الکترودی
electrode kinetics
پتانسیل الکترود
electrode potential
واکنش الکترودی
electrode reaction
ولتاژ الکترود
electrode voltage
پتانسیل تعادلی
equilibrium potential
افشانش شعله‌ای
flame spraying
آند گالوانی
galvanic anode
جفت گالوانی
galvanic couple
فهرست گالوانی
galvanic series
الکترود شیشه‌ای
glass electrode
نیم‌پیل شیشه‌ای
glass half-cell
گرافیت‌زایی
graphitization
زنگ سبز
green rust
بیش‌ولتاژ هیدروژنی
hydrogen overvoltage
پوشش آهن‌فسفات
iron phosphate coating
چگالی جریان حدی
limiting current density
چگالی جریان حدی‌نفوذی
limiting diffusion current density
افشانش کم‌فشار
low-pressure spraying
فلز نجیب
noble metal
افت اهمی
ohmic drop
پتانسیل مدارباز
open-circuit potential2
بازدارندۀ اکسایش
oxidation inhibitor
عدد اکسایش
oxidation number
پتانسیل اکسایش
oxidation potential
پتانسیل اکسایش‌ـ کاهش
oxidation-reduction potential/ redox potential/ half-cell potential,electromotive force/ emf
افشانش پلاسمایی
plasma spraying
گرافیت‌زایی اولیه
primary graphitization
پتانسیل کاهش
reduction potential
پتانسیل برگشت‌پذیر
reversible potential
گرافیت‌زایی ثانویه
secondary graphitization
افشانش گرمایی
thermal spraying
پتانسیل صفر
zero potential
پوش‌رنگ
paint
پوشش تبدیلی شیمیایی
chemical conversion coating
لعاب
enamel
پوش‌رنگ مقاوم‌به‌اسید
acid-resistant paint
پوش‌رنگ هواسلی
aerosol paint
پوش‌رنگ‌های هواخشک
airdrying paints
پوش‌رنگ مقاوم‌به‌قلیا
alkali-resistant paint
پوش‌رنگ مقاوم‌به‌گرما
heat-resistant paint
خوردگی الکتروشیمیایی
electrochemical corrosion
جرم‌گرفتگی
fouling
پوشش صنعتی
industrial coating
رنگ‌دانۀ بی‌اثر
inert pigment
رنگ‌دانۀ بازدارنده
inhibitive pigment/ corrosion-inhibitive pigment
پوشش دریایی
marine coating
جرم‌بندی
scaling2
آند بی‌اثر
inert anode
درد گالوانی
galvanic pain
آزمون مه نمکی
salt fog test/ salt spray test
پوشانش
coating
بن‌پوشه
base coat
پوشه
coat
پوشش
coating
پوشۀ غرقه‌ای
dip coat
پوشانش غوطه‌ای
dip coating/ dipping
آسترپوشه
priming coat
افشانۀ فشاری
airless spray
افشانک
nozzle
آزمون جاده
road test
پوشش تبدیلی
conversion coating
مادۀ پوششی تبدیل‌پذیر
convertible coating material
مادۀ پوششی تبدیل‌ناپذیر
non-convertible coating material
میان‌پوشه
intermediate coat
پوشش خشک‌ناشونده
nondrying coating
پوش‌رنگ باکتری‌کش
bactericidal paint
پوش‌رنگ لعابی
enamel paint
پوش‌رنگ قارچ‌کش
fungicidal paint
حفظ براقیت
gloss retention
پوش‌رنگ بی‌جلا
lusterless paint
پوش‌رنگ تک‌پوشه
one-coat paint
پوشانش پودری
powder coatings
افشانش بادی
air spray
افشانش فشاری
airless spraying/ hydraulic spraying
پوش‌رنگ ضدخزه
antifouling paint/ antifouling composition
زی‌جرم‌گرفتگی
biofouling/ biological fouling
درشت‌جرم‌گرفتگی
macrofouling
اتاق رنگ
spray booth
پوشانش افشانه‌ای
spray coating
تخریب
degradation
مقاومت سایشی
abrasion resistance
پیرش شتاب یافته
accelerated aging
آزمون طول عمر شتاب‌یافته
accelerated life test
آزمون خوردگی
corrosion test
ترکچه‌زایی
crazing
رفتگی خستگی
fatigue wear
قطعه‌شویی
pickling
ترک‌خوردگی ازونی
ozone cracking
مقاومت قلیایی
alkali resistance
شکست ترد
brittle fracture
تردش هیدروژنی محیطی
hydrogen environment embrittlement
چربی‌زدایی با بخار
vapour degreasing
جرم‌زدایی
descaling
پوشش تبدیلی الکتروشیمیایی
electrochemical conversion coating
بن‌پوشۀ بیرونی
exterior base-coat
پوش‌رنگ بدنۀ کشتی
hull paint
پوشش غیرآلی
inorganic coating
زیست‌کش نااکسنده
nonoxidizing toxicant
جرم
scale2/ fur
پوشانش تفجوش
sinter coating
رفتگی
wear
کروم‌آب‌کاری
chrome plating
پوشش فسفاتی
phosphate coating
آلومیناپوشی
aluminizing
روکش‌کاری
cladding
غوطه‌ورسازی
dipping
آب‌کاری
electroplating/ plating
روی‌اندود
galvanized
روی‌اندودی
galvanizing
ابرآلیاژ نیکلی
nickel-based superalloy
ابرآلیاژ
superalloy
جلاکاری
varnishing
آب‌کاری بشکه‌ای
barrel plating
تیره‌کاری
blackening
آب‌کاری براق
bright plating
آب‌کاری قلمی
brush plating
کروم‌آسترپوشی
chromadizing
کروم‌پوشی
chromizing
روی‌اندودی سرد
cold galvanizing
اندودکاری شیمیایی
electroless plating
اندودکاری شعله‌ای
flame plating
آندش سخت
hard anodizing
کروم سخت
hard chromium
پوشش سخت
hard coating
غوطه‌ورسازی داغ
hot dipping
آب‌کاری غوطه‌ای
immersion plating/ dip plating/ metal replacement
خوردگی مرزدانه‌ای
intergranular corrosion/ grain-boundary corrosion/ grain-boundary attack
شکست مرزدانه‌ای
intergranular fracture
اندودکاری مکانیکی
mechanical plating
نیکل‌آب‌کاری
nickel plating
اندودکاری
plating
پوشش محافظ
protective coating/ protective finishing
آب‌کاری گزینشی
selective plating
آب‌کاری اولیه
strike plating
اندودکاری در خلأ
vacuum plating
کیس
Buckle
سرامیک پیشرفته
advanced ceramic
سپیدافزار آلومینی
alumina whiteware
کوره تاب‌کاری
annealing furnace
حجم ظاهری
apparent volume
سیاه‌رس
ball clay
بیسکویت
biscuit
پخت بیسکویت
biscuit firing
کوره اتاقکی
box furnace
اکسیژن پل‌زن
bridging oxygen
حجم کلی
bulk volume
دیرگداز ریختنی
castable refractory/ refractory castable
ریخته‌گری مرکزگریز
centrifugal casting
سرامیک
ceramic
فرایند ساخت سرامیک
ceramic process
سپیدافزار سرامیکی
ceramic whiteware
سرامیک‌شناسی
ceramics
سنگینه شیمیایی
chemical stoneware
خاک چینی
china clay
شیشه ظرف
container glass
لعاب‌ترک
crackle glaze
لخته‌زدا
deflocculant
لخته‌زدایی
deflocculation
ریخته‌گری توخالی
drain casting/ hollow casting
رسینه
earthenware
کوره برقی
electric furnace
الکتروسرامیک‌ها
electroceramics
پخت تزیین
enamel firing
لعاب فلز
enamel/ porcelain enamel
سرامیک مهندسی
engineering ceramic
سرامیک ظریف
fine ceramic
رس دیرگداز
fireclay/ fireclay refractory
فریت
frit
فریت‌سازی
frit/ fritting
لعاب فریت‌شده
fritted glaze
کوره
furnace
دیرگداز ذوبی‌ـ ریختگی
fused cast refractory
تاب‌کاری شیشه
glass annealing
ظرف شیشه‌ای
glass container
مینای شیشه
glass enamel
کوره شیشه
glass furnace
حباب‌زدایی شیشه
glass refining/ fining
نقطه نرم‌شوندگی شیشه
glass softening point
شیشه‌ـ سرامیک
glass-ceramic
لعاب
glaze
پخت لعاب
glaze firing
لعاب‌دهی
glazing
بدنه خام
green body/ greenware
چگالی خام
green density
استحکام خام
green strength
تزیین تولعابی
in-glaze decoration
کائولن
kaolin
کوره پخت
kiln
پخت‌اسباب
kiln furniture
مغناسرامیک
magnetic ceramic
لعاب مات
matt glaze
شبکه‌ساز
network former/ glass forming oxides/ glass former
دگرگون‌ساز شبکه
network modifier
اکسیژن غیرپل‌زن
non-bridging oxygen
تزیین رولعابی
on-glaze decoration
لعاب کدر
opaque glaze
سرامیک‌های اپتیکی
optical ceramics/ optoceramics
شکل‌دهی مومسان
plastic forming
ریخته‌گری فشاری
pressure casting
لعاب خام
raw glaze
دیرگدازی
refractoriness
سیمان دیرگداز
refractory cement
سرامیک دیرگداز
refractory ceramic
پوشش دیرگداز
refractory coating
بتن دیرگداز
refractory concrete
آستری دیرگداز
refractory lining
ماده دیرگداز
refractory material
اکسید دیرگداز
refractory oxide
ماسه دیرگداز
refractory sand
دیرگداز
refractory/ refractory product
رس جعبه کوره
saggar clay
جعبه کوره
saggar/ sagger
رسینه بهداشتی
sanitary earthenware
شیشه جام
sheet glass
ریخته‌گری دوغابی
slip casting
دوغاب
slip/ slurry
شیشه سدآهکی
sodalime glass
ریخته‌گری توپر
solid casting
سنگینه
stoneware
سرامیک سازه‌ای
structural ceramic
کوره محفظه‌ای
tank furnace
چگالی تقه‌ای
tap density
چگالی نظری
theoretical density
چگالی واقعی
true density/ powder density
حجم واقعی
true volume
تزیین زیرلعابی
underglaze decoration
چینی شیشه‌ای بهداشتی
vitreous china sanitaryware
چینی شیشه‌ای
vitreous china/ vitreous product/ vitreous ceramic
سپیدافزار
whiteware
لغات متالورژی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.