مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 6

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 6 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 6
کلوخه
agglomerate
هوازنی
airblasting
گوی‌آس
ball mill
شمشال
billet
شمشه
bloom
خشته
briquette
صیقل‌کاری
burnishing
ریخته‌گری
casting
انجماد حجمی
cellular solidification
ساختار ستونی دانه
columnar grain structure/ columnar structure
بوته
crucible
انجماد شاخه‌ای
dendritic solidification
انجماد جهت‌دار
directional solidification
چدن نشکن
ductile iron
ساختار هم‌محور دانه
equiaxed grain structure/ equiaxed structure
آخال مکانیکی
exogenous inclusion
ریخته‌پیرایی
fettling
برگشتی
foundry returns
ریخته‌گری توپر
full mould casting
دانه‌ریزکن
grain refiner
ساختار دانه‌ای
grain structure
ریخته‌گری وزنی
gravity casting
ریخته‌گری ریژه‌ای
gravity die casting
زبره‌زنی
grit blasting
آخال شیمیایی
indigenous inclusion
شمش
ingot
شمش‌ریزی
ingot casting
ریخته‌گری دقیق
investment casting
پاتیل
ladle
آسترکاری
lining
ریخته‌گری کم‌فشار
low pressure die casting
ریخته‌گری میان‌فشار
medium pressure die casting
زیرقالب
mould board
کاواک قالب
mould cavity
قالب‌گیر
moulder
قالب‌گیری
moulding
آخال
nonmetallic inclusion
شوشه
pig
بارریزی
pouring
ریخته‌گری تحت فشار
pressure die casting
ریخته‌گری سرد
rheocasting
مفتول‌کشی
rod drawing
میل‌آس
rod mill
نورده
rolled
نوردکاری
rolling
تفجوشی
sintering
لحیم
solder
هویه
soldering gun/ soldering iron
ریخته‌گری کوبشی
squeeze casting
بارگیری
tapping
آب‌زنی
water blasting
سیم‌کشی
wire drawing
پاره
part
پودر سوزنی
acicular powder
کمک‌ذوب
addition agent/ addition
پس‌دم
afterblow/ after blow
مواد کلوخه‌ای
agglomerated material
پودر آلیاژی
alloyed powder/ alloy powder
ملغمه‌سازی
amalgamation/ amalgam treatment
تشتک ملغمه
amalgamation pan
پودر گوشه‌دار
angular powder
تاب‌کاری
annealing
کوره قوسی
arc furnace
ذوب قوسی
arc melting
ریزافشانی
atomization
پودر ریزافشاند
atomized powder
قالب‌گیری رومیزی
bench moulding
ماسه‌مخلوط
blended sand
مک
blowhole
تاب‌کاری کم‌دما
blue annealing
پودر کربنیلی
carbonyl powder
رویه‌سخت‌کاری
case hardening
ساختار ریختگی
cast structure
ریخته
casting/ cast
کارگاه ریخته‌گری
casting bay/ foundry shop
پودر رسوب‌شیمیایی
chemically precipitated powder
پودر فشرده
compacted powder
شمش‌ریزی پیوسته
continuous ingot casting
فولاد بوته‌ای
crucible steel/ drill steel
پودر شاخه‌ای
dendritic powder/ arborescent powder
پتک‌کاری وزنی
drop forging
روباره
dross
کوره قوس الکتریکی
electrical arc furnace/ electric-arc furnace
پودر برق‌کافتی
electrolytic powder
پودر عنصری
elemental powder
پودر پرکی
flake powder/ flake/ flaky powder
سخت‌کاری شعله‌ای
flame hardening
پتکیده
forged
پودر گازافشاند
gas atomized powder
پودر گرداله
granular powder
سختی‌پذیری
hardenability
عملیات حرارتی
heat treatment
فولاد پرکربن
high carbon steel
پودر هیدروژن‌کاهیده
hydrogen reduced powder
پودر نامنظم
irregular powder
فولاد کم‌کربن
low carbon steel
فولاد میان‌کربن
medium carbon steel
پودر ریزبلور
microcrystalline powder
پودر گردانه
nodular powder
پودر فرااندازه
oversize powder
پودر پولکی
plates/ platelets
متالورژی پودر
powder metallurgy
پودر پیش‌آلیاژ
prealloyed powder
صفحه پرس
press board
پتک‌کاری پرسی
press forging
شیشه پرسی
pressed glass
ماده آتش‌گیر
pyrophoric material
پودر آتش‌گیر
pyrophoric powder
پودر فلزی کاهیده
reduced metal powder
ماشین برش
shearing machine
قیچی
shears
پودر کروی
spherical powder/ rounded powder
پودر اسفنجی
spongy powder/ sponge powder
دهانه بارگیری
taphole
میله بارگیری
tapping bar
پودر فرواندازه
undersize powder
پودر آب‌افشاند
water atomized powder
پیرسخت‌کاری
age hardening
پیرسازی
artificial aging
آس‌پخت
austempering
زغاله
blacking
آبی‌کاری
blueing/ bluing
سوختگی
burning
بازکربن‌دهی
carbon restoration/ recarburising/ recarburizing
کربن‌دهی
carburisation/ carburization / carburising/ carburizing
سمانتش
cementation
رخ‌شکست
cleavage fracture
کوره مداوم
continuous furnace
مس‌آب‌کاری
copper plating
شکست بلورین
crystalline fracture
کربن‌زدایی
decarburisation/ decarburization/ decarburising
دوپیرش
double aging
پوشان
dressing
قلع‌آب‌کاری
electrotinning
شکست الیافی
fibrous fracture
نازک‌آب‌کاری
flash plating
سردایش هواراند
forced-air quenching
تنش شکست
fracture stress/ fracture strength
شکست دانه‌ای
granular fracture
پیرش گسسته
interrupted aging
سردایش گسسته
interrupted quenching
مارت‌پخت
martempering/ marquenching
بهنجارش
normalizing
فراپیرش
overaging
فسفات‌پوشی
phosphating/ phosphatizing
چیدگاه آب‌کاری
plating rack
کوره پیش‌بر
pusher furnace
سرداپیرش
quench aging
کوره بازتابی
reverberatory furnace
کوره دوار
rotary furnace
سردایش گزینشی
selective quenching/ differential quenching
شکست ریزبافت
silky fracture/ silk fracture
نقراب‌کاری
silver plating
شکست مایل
slant fracture
سردایش افشانه‌ای
spray quenching
پیرش پله‌ای
step aging
پیرش کرنشی
strain aging
کوره الکترودغوطه‌ور
submerged-electrode furnace
خستگی گرمایی
thermal fatigue
عملیات گرماشیمیایی
thermochemical treatment
شکست ترادانه‌ای
transgranular fracture/ intragranular fracture
کوره خلأ
vacuum furnace
آب‌سردایش
water quenching
جوشکاری پتکی
forge welding
گدازگاه
fusion zone/ weld fusion zone
جوشکاری ضربه‌ای
percussion welding/ PEW
فلز جوش
weld metal
پوست‌سوسماری
alligator skin/ metal-mold reaction/ orange peel
تنجش محوری
axial shrinkage
زی‌سرامیک
bioceramic/ bioceramic materials
زی‌مواد
biomaterials
زی‌فلز
biometal/ biometal material
ماهیچه‌شکن
broken core
ماسه‌جوش
burn in
ماسه‌سوز
burn on
تنجش مرکزی
centreline shrinkage
خیز درجه
cope raise
تنجش ماهیچه‌ای
core shrinkage
مک گوشه
corner blowhole
زخمه‌گوش
corner scab
ماسه‌سایی
crush
مواد الکترونیکی
electronic materials
پیرپوستی
elephant skin
بادکردگی خارجی
external swell
تریشه
fillet scab
پرک
fillet vein
مواد شیوکنش
functionally graded materials/ FMGs
آلیاژ زودگداز
fusible alloy
مواد سخت‌مغناطیسی
hard magnetic materials
مس بیش‌رسانا
high-conductive copper/ electrolytic tough-pitch copper/ high-conductivity copper
فولاد کم‌آلیاژ پراستحکام
high-strength low-alloy steel/ HSLA steel
فولاد پراستحکام
high-strength steel/ high-tensile steel
فولاد سازه‌ای پراستحکام
high-strength structural steel
بادکردگی داخلی
internal swell
دوپوستگی
interrupted pour
مواد مغناطیسی
magnetic materials
آلیاژ حافظه‌دار
memory alloy
چندسازه فلزپایه
metal-matrix composites/ MMC
نیامد
misrun
ماسه‌ریز
mould drop
کم‌آمد
poured short
ترک سردایشی
quench cracking
خیز ماهیچه
raised core/ mold element cutoff
ماسه‌کندگی
raised sand
زبری
rough casting surface/ roughness
ریشه
sag
زخمه
scab
درزه
seam/ scar
مک سرباره
slag blowhole
مواد نرم‌مغناطیسی
soft magnetic materials
مواد ابرمومسان
superplastic materials
هراش
sweating
بادکردگی
swell
هراش قلع
tin sweat
فولاد فراپراستحکام
ultrahigh-strength steel/ ultrahigh-tensile steel
رگه
vein/ veining
رگه‌ای شدن
veining
ماسه‌شویی
wash/ cut
لغات متالورژی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.