مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 7

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 7 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 7
جوشكاری قوسی
arc welding
جوشكاری پس‌‌راند
backhand welding
پشت‌بند
backing
زیرجوش
backing pass
حلقة پشت‌بند
backing ring
تسمة پشت‌بند
backing strip
backward welding → backhand welding
فلز پایه
base metal
syn. parent metal
جوشكاری لب‌به‌لب
butt welding
جوشكاری قوسی‌كربنی
carbon arc welding
مهندسی منابع طبیعی ـ مهندسی مواد و
abbr. CAW
CAW → carbon arc welding
جوشكاری سرد
cold welding
abbr. CW
CW → cold welding
DFW → diffusion welding
diffusion welding
جوشكاری نفوذی، جوشكاری پخشی
abbr. DFW
EBW → electron beam welding
EGW → electrogas welding
جوشكاری برقی‌گازی
electrogas welding
abbr. EGW
جوشكاری الكترونی
electron beam welding
abbr. EBW
جوشكاری سرباره‌ای
electroslag welding
abbr. ESW
ESW → electroslag welding
explosion welding → explosive welding
جوشكاری انفجاری
explosive welding
abbr. EXW
syn. explosion welding
EXW → explosive welding
face of weld → weld face
filler metal → weld metal
گوشه‌جوش
fillet weld
→ flash welding
flash – butt welding / flash butt welding
مهندسی مواد و متالورژی
flash welding
جوشكاری جرقه‌ای، جوشكاری درخشی
abbr. FW
syn. flash-butt welding
flux → welding flux
جوشكاری پیش‌راند
forehand welding
syn. forward welding
جوشكاری پُتكی
forge welding
forward welding → forehand welding
جوشكاری گداختی
fusion welding
گدازگاه
fusion zone
syn. weld fusion zone
FW → flash welding
HAZ → heat-affected zone
تَفگاه
heat – affected zone
abbr. HAZ
جوشكاری گرم‌فشاری
hot – pressure welding / hot pressure welding
abbr. HPW
HPW → hot-pressure welding
جوشكاری القایی
induction welding
abbr. IW
IW → induction welding
جوشكاری لیزری
laser beam welding
abbr. LBW
syn. laser welding
laser welding → laser beam welding
LBW → laser beam welding
جوشكاری چپ‌راند
leftward welding
parent metal → base metal
جوشكاری ضربه‌ای
percussion welding
abbr. PEW
PEW → percussion welding
جوشكاری برنشاند
projection welding
abbr. PW
PW → projection welding
جوشكاری مقاومتی لب‌‌به‌لب
resistance butt welding
syn. upset welding, UW, upset butt welding
جوشكاری مقاومتی
resistance welding
جوشكاری راست‌راند
rightward welding
بُن‌گودی
root concavity
نقطه‌جوش
spot weld
جوشكاری نقطه‌ای
spot welding
میل‌جوش
stud weld
جوشكاری میل‌پایه
stud welding
خال‌جوش
tack weld
جوشكاری گرمازایی، جوشكاری ترمیتی
thermite welding
گوشه‌ترك
toe crack
ترك زیرگُرده
underbead crack
زیربُره
undercut
upset butt welding  → resistance butt welding
upset welding → resistance butt welding
UW → resistance butt welding
جوش‌پذیری
weldability
آزمون جوش‌پذیری
weldability test
گُردة جوش
weld bead
جوش‌ماند
weld deposit
روجوش
weld face
syn. face of weld مهندسی مواد و متالورژی ـ مهندسی نی
جوش‌پُركن
weld filler
weld fusion zone → fusion zone
چرخة جوشكاری
welding cycle
تَنكار
welding flux
syn. flux
پادزنگ جوش
welding primer
سیم‌ جوش
welding rod
مرز جوش
weld junction
جوشمان
weldment
فلز جوش
weld metal
syn. filler metal
دكمة جوش
weld nugget
گذر جوش
weld pass
syn. weld run
روال جوش
weld procedure
جوش‌بُن
weld root
شیب‌‌گَرد جوش
weld rotation
weld run → weld pass
شیب جوش
weld slope
جوشگاه
weld zone
آلیاژ، ترکیبی از دو یا چند عنصر که حداقل یکی از آنها فلز باشد
Alloy
موسسه ملی استاندارد آمریکا
ANSI
استاندارد ایمنی جوشکاری و برش و فرایند های وابسته
ANSI Z 49.1
استاندارد ایمنی شغلی و آموزش حفاظت چشم و صورت
ANSI Z 87.1
موسسه نفت آمریکا
API
استاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهری به شهر دیگر
API 1104
وزش قوس، انحراف قوس الکتریکی از مسیر اصلی به دلیل نیروهای مغناطیسی
Arc Blow
طول قوس، فاصله میان نوک الکترود تا سطح حوضچه مذاب
Arc Length
لکه قوس
Arc Strike
انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
ASME
انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا
ASNT
از دست دادن هوشیاری بر اثر کمبود اکسیژن و حجم بالای دی اکسید کربن موجود در خون
Asphyxiation
انجمن جوشکاری آمریکا
AWS
راهنمای سیستم های اندازه گیری متریک در صنایع جوش
AWS A1.1
استاندارد علائم و نشانه ها در جوشکاری لحیم کاری و تست غیر مخرب
AWS A2.4
استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاری
AWS A3.0
راهنمای بازرسی غیر مخرب جوش
AWS B1.10
راهنمای بازرسی چشمی جوش
AWS B1.11
استاندارد تایید صلاحیت مفسرین رادیو گرافی
AWS B5.11
کد ساخت سازه های فولادی جوشکاری شده
AWS D1.1
استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شده
AWS D1.5
استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتیو
AWS D15.1
استاندارد تایید صلاحیت بازرس جوش
AWS QC1-96
جوشهای پشتی یا پشتبند
Back Or Backing welds
آزمایش خمش
Bend Test
پخ
Bevel
جوش های شیاری نیم جناقی
Bevel Groove
ادامه عملیات جوشکاری نبشی در قسمتهایی از گوشه به منظور تقویت و استحکام جوش
Boxing
فرایند های لحیم کاری
Brazing Processes
ترمیم عملیات جوشکاری سطحی روی قطعات به منظور تامین ابعاد مورد نظر
Buildup
اتصال سر به سر
Butt Joint
آستر کاری، عملیات جوشکاری سطحی روی یک یا چند قطعه برای نزدیک شدن جنس و خواص متالوژی آنها
Buttering
برشکاری با الکترود کربنی
Air Carbon Arc Cutting CAC-A
خاصیت موئینگی
Capillary Action
ترکیب آهن با مقدار کمی کربن
Carbon Steel
افزودن کربن به سطح داغ فلزات از طریق مکانیزم انحلال جامد در عملیات برشکاری با الکترود کربنی و هوا ممکن است این پدیده اتفاق افتد
Carburizing
تکنیک آبشاری ترکیبی از جوشکاری طولی و مقطعی  به طوری که هر پالس بلند تر از پالس قبل بوده و هر لایه لایه قبلی را زیر خود مدفون می کند
Cased Sequence
کمک بازرس تایید شده جوش
CAWI
پلیسه برداری
Chipping
روکش کاری تغییر سطح با عملیات جوشکاری سطحی
Cladding
احتراق پذیر، هر ماده ای که به آسانی آتش می گیرد
Combustibles
تحدب در جوش
Convexity
اتصال گوشه ای
Corner Joint
ترک
Crack
لحیم کاری غوطه وری
Dip Brazing DB
عمق ذوب
Depth of Fusion
آزمایشات مخرب
Destructive Testing
مشکلات ابعادی
Dimensional
هرگونه عدم پیوستگی در ساختار مواد هر ناپیوستگی الزاما شکست نمی باشد
Discontinuity
در فرایند جوشکاری با شعله به اختلاف فاصله بین محل برخورد شعله به سطح و محل خروج شعله از طرف دیگر در مسیر درز برش گفته می شود
Drag
انعطاف پذیری
Ductility
جوشکاری با پرتو الکترونی
Electron Beam Welding EBW
جریان های گردابی
Eddy Current ET
اتصال لبه ای
Edge Joint
جوش های لبه ای
Edge Welds
حد الاستیک
Elastic Limit
جوشکاری سرباره الکتریکی
Electro slag Welding  ESW
ارتفاع گرده جوش
Face Reinforcement
اتصال لبه برگشته
Flanged Joint
لحیم کاری کوره ای
Furnace Brazing FB
جوشکاری قوس تو پودری
Flux Core  Arc Welding FCAW
به آلیاژهایی گفته می شود که پایه آنها عنصر آهن است مانند انواع فولاد ها
Ferrous
فلز یا آلیاژی که جهت عملیات جوشکاری یا لحیم کاری به درز اتصال افزوده می شود
Filler metal
جوشهای نبشی جوشکاری نبشی
Fillet welds
در جوشکاری به لنزهای تیره گفته می شود معمولا از جنس شیشه که چشم را در برابر پرتو های ناشی از قوس جوشکاری یا نور شدید سوختن گاز در جوشکاری و برشکاری محافظت می نماید
Filter Lens
لغات متالورژی بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.