مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات محیط زیست بخش 7

در این قسمت  لغات محیط زیست بخش 7 عرضه شده است.

 

لغات محیط زیست صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات محیط زیست / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات محیط زیست - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات محیط زیست بخش 7
جدول تعرفه
tariff table
درخت‌بین لیزری
telerelascope/ laser-relascope
قطعه‌نمونه موقت
temporary sample plot
خط‌نمونه
transect
حلقه آسیب‌زاد
traumatic ring/ traumatic zone
سن درخت
tree age
تحلیل حلقه درخت
tree-ring analysis
شاخص حلقه درخت
tree-ring index
جدول حجم درخت
tree-volume table
جدول‌محصول تراکم
variable-density yield table/ variable density yield table
واپایی حجم
volume regulation/ volume control
جدول حجم
volume table
سفیدپوسه
white rot
چوب‌خوار
wood borer
خاکه‌چوب
wood flour
نگهداری چوب
wood preservation
ماده نگه‌دارنده چوب
wood preservative
خمیر چوب
wood pulp
کرم چوب
wood worm
ریشه چوبی
woody root
محصول
yield
تعیین محصول
yield determination
جدول‌محصول
yield table
مالیات محصول
yield tax
قطعه‌نمونه جدول‌محصول
yield-table sample plot/ yield plot
تندرویش
accretion
کسر پوست
bark deduction
سوزن‌ریزی
black-top
یقه شاخه
branch collar
هرس دم‌دست
brashing/ low pruning
سرچره
browse
سرچری
browse/ browsing
حد سرچری
browse line/ browsing level/ high line
خوش‌سرچری
browsing preference
هرس جوانه
bud pruning
هرس شیمیایی
chemical pruning
چوبماند درشت
coarse woody debris/ CWD/ large woody debris/ LWD/ large organic debris/ LOD/ down woody debris/ DWD/ large woody residue
یقه
collar
دارکاست تجاری
commercial drain/ commodity drain/ removal
رویش سالانه جاری
current annual increment/ CAI
جوانه‌زدایی
debudding/ disbudding
چرای دوره‌ای ـ تأخیری
deferred and rotational grazing
چرای تأخیری
deferred grazing
دارکاست
drain
ترک خشکی‌زاد
drought crack
هرس خشک
dry pruning
پوس‌برگ
duff/ duff layer
چوبماند ریز
fine woody debris
جنگل‌زی
forest dweller
جنگل‌نشین
forest dweller
حشره‌شناسی جنگل
forest entomology
ترک یخ‌زاد
frost crack/ frost split
میله یخ‌زاد
frost rib
چرا
grazing
چراگاه تخصیصی
grazing allotment/ range allotment
اجاره‌بهای چرا
grazing fee/ grazing rent
حد چرا
grazing line
مدیریت چرا
grazing management
شیوه چرا
grazing method
اولویت چرا
grazing preference
خوش‌چری
grazing preference
نظام چرا
grazing system
حمله سبز
green attack
هرس سبز
green pruning
حمله سبز نواری
green strip attack
درخت زنده
green tree
چوب تر
green wood/ fresh wood/ damp wood
مدت نورویش
green-up period
حمله خاکستری
grey attack/ black-top
جذب ناخالص
gross absorption/ gross loading/ gross uptake/ gross retention
رویش ناخالص
gross increment
شیوه گروه‌گزینی
group selection/ group-selection system
موجودی سرپا
growing stock
ترک رشد
growth crack
افت رشد
growth loss
هرس دورازدست
high pruning
گیاه خوش‌چر
ice-cream plant
رویش
increment
مته رویش‌سنج
increment borer/ increment boring tool
مغزی رویش‌نما
increment core
برش رویش‌افزا
increment felling
درصد رویش
increment percent
جدول رویش
increment table
جذب اولیه
initial absorption/ initial loading/ initial uptake/ initial retention
جست تابستانه
Lammas shoot/ Lammas growth/ late-season shoot/ proleptic shoot
لاش‌برگ
litter/ forest litter
بلندچوب
longwood
میانگین رویش سالانه
mean annual increment/ MAI
هرس طبیعی
natural pruning
رویش خالص
net increment/ nett increment
جذب خالص
net retention/ final absorption/ final retention/ final uptake/ net absorption/ net loading/ nett loading/ net uptake/ nett uptake
فراورده‌های غیرچوبی جنگل
nontimber forest products
سرچری مفرط
overbrowsing
چرای مفرط
overgrazing
رویش سالانه دوره‌ای
periodic annual increment/ PAI
چرای دوره‌ای
periodic grazing/ intermittent grazing
رویش دوره‌ای
periodic increment
چرای زودرس
premature grazing
حمله سرخ
red attack
کمربند سرخ
red-belt
مرحله سوزن‌قرمزی
red-top
یقه ریشه
root crown/ root collar
چرای چرخشی
rotation grazing/ rotational grazing/ cyclic grazing
چراگاه بکر
rough grazing/ unimproved grazing
چرای فصلی
seasonal grazing
سرچری گزینشی
selective browsing
چرای گزینشی
selective grazing
هرس دورازدست گزینشی
selective high pruning
خودهرسی
self-pruning
چرای کوتاه‌مدت
short-duration grazing
کوتاه‌چوب
shortwood
شیوه تک‌گزینی
single tree selection/ single-tree selection method/ individual tree selection
نازک‌چوب
smallwood
ضریب شکل نازک‌چوب
smallwood form-factor
مرحله سوزن‌نارنجی
sorrel-top
فراورده‌های خاص جنگل
special forest products
بادمقاوم
windfirm
بادتکانی
windrock/ windrocking
بادشکاف
windshake
بادلرزه
windshake
سرمامیری
winter drying/ winter killing/ parch blight/ winter injury
آفتاب‌سوختگی زمستانی
winter sunscald/ winter bark-scorch
بازه رده سنی
age class interval
مدت رده سنی
age class period
دارنشان
blaze/ bark blaze
چوبک
bolt/ block
دسته‌بندی
bunching/ bunch/ prebunch
تراشه‌ساز
chipper/ chipping machine
تراشه‌سازی
chipping
تبدیل
conversion
ضریب تبدیل
conversion factor
مدت تبدیل
conversion period
الوار تبدیلی
conversions/ remanufactured lumber
دار تبدیلی
converted timber
جست‌آوری
coppicing
جست‌زایی
coppicing
قرقره کنجی
corner block
کوتاه‌سازی
cutting back
ابعاد دقیق
dead size/ dead measure/ exact size/ exact measure
برشگر دسته‌بند
feller-buncher/ felling-bunching machine/ prebuncher
برشگر تراشه‌ساز
feller-chipper
برش نهایی
final cutting/ final cut/ final felling
ابعاد نهایی
finished size/ neat size/ finished measure/ net measure/ net size/ target size
کنده‌کنی
grub out/ grubbing
دارماند درشت
heavy slash
بازوی پاشنه‌دار
heel boom
به‌بری
high grading
دکل‌کار
high rigger/ high climber/ head rigger/ rigger/ rig-up man
برش اصلاحی
improvement cutting/ improvement felling/ tending cutting
بینه‌بری جامع
integrated logging
غلتک‌بند
interlocking drum yarder/ interlocking yarder
برش میانی
intermediate cutting/ intermediate cut/ intermediate felling
بینه‌بری ناشیانه
jackpot
بینه‌کش
jammer
بینه‌کشی
jammer logging
بازوی مفصلی
knuckle boom
افتگاه
lay
برش آزادسازی
liberation cutting/ liberation cut/ liberation felling/ release cutting/ release treatment
آزادسازی
liberation/ release
دارماند ریز
light slash
طرح بینه‌بری
logging plan
برش رسیده
mature cutting/ harvesting cutting/ hravest cutting
ارتفاع تجاری
merchantable height/ commercial height/ salable height
میان‌قطر
mid diameter
ابعاد اسمی
nominal size/ nominal measure
ابعاد پس‌اره
off-saw size/ off-saw measure
بیش‌بری
overcut/overcutting/ overfelling
اضافه‌حجم
overrun
لغات محیط زیست بخش 7
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.