مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات محیط زیست بخش 8

در این قسمت  لغات محیط زیست بخش 8 عرضه شده است.

 

لغات محیط زیست صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات محیط زیست / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات محیط زیست - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات محیط زیست بخش 8
قرقره کمکی
pass block
بافه کمکی
pass line
میخ‌کوبی مسیر
pegging up
کپه‌سازی
piling
قیمت حوضچه‌ای
pond value
تراشه‌ساز متحرک
portable chipper/ mobile chipper
برش آمادگی
preparatory cutting/ preparatory felling
تبدیل اولیه
primary conversion
فراور
processor
برش بازیابی
salvage cutting/salvage cut/ salvage felling/ salvage logging
برش بهداشتی
sanitation cutting/ sanitation felling/ sanitary cutting/ sanitary felling
اره‌بینه
saw log/ sawlog
بالاقطر اره‌بینه
sawlog top diameter
زمین‌خراشی
scarification/ soil wounding
تبدیل ثانویه
secondary conversion
غلتک پاچه‌بزی
sheepsfoot roller/sheeps-foot roller
هموارسازی
sidecasting
ارتفاع رویشگاهی
site height
تیرک چوب‌کشی
skid pole
زنجیر چوب‌کشی
skidding chain/ dragging chain
سینی چوب‌کشی
skidding pan/ skidding dish/ skidding shoe
دارماندسوزی
slash burn
دارماندخردکن
slash chopper/ brash chopper
دفع دارماند
slash disposal/ brush disposal
بوته‌بری
slashing/ brushing/ scrub cutting/ brush clearing/ brush cutting/ scrub clearance/ shrub clearing
دارماندخیز
slashing
تبدیل گونه
species conversion
بافه ثابت
standing line
الوارچوب
timber
بالاقطر
top diameter/ merchantable top diameter/ merch top
ارتفاع غالب
top height
کسر حجم
underrun/ under-run/ undercut
دارماند بادافتاده
windslash/ wind slash
توالی دگرزا
allogenic succession
خلنگزار آلپی
alpine heath
چمنزار آلپی
alpine meadow
خشک‌بوم
aridland
توالی خودزا
autogenic succession
لت‌آب
backswamp
اوج زیستی
biotic climax
توالی زیستی
biotic succession
خلاش‌فرش
blanket bog/ blanket mire
خلاش
bog
جنگل خلاشی
bog forest
برم
carr
خزاب کم‌درخت
clear muskeg
اوج اقلیمی
climatic climax
الگوی اوج
climax pattern
پوشش گیاهی کامل
climax vegetation
نظریه اوج چرخه‌ای
cyclic climax theory
توالی تجزیه‌ای
degradative succession
گرمدشت مصنوعی
derived savanna/ derived savannah
بیابان‌زایی
desertification
اجتماع دگراوج
disclimax community
دگراوجی
disclimax/ anthropogenic subclimax
مرغزار خشک
dry prairie
اوج خاک‌زاد
edaphic climax
پوداب
fen
پوداب‌زار
fenland
تنک‌بیشه
garrigue/ garigue
بهره‌وری نخستین ناخالص
gross primary productivity/ GPP
خلنگزار
heath/ heathland
خلنگ
heather/ ling
مرغزار تپه‌ای
hill prairie
باران‌ربایی
interception/ interception loss
میاناب
interflow/ subsurface run-off/ subsurface flow/ underground run-off/ groundwater discharge
کولاب
lagoon
خاربیشه
maquis
چمنزار
meadow
سبزدشت چمنی
meadow steppe
مرغزار معتدل
mesic prairie
لوش
mire
نظریه تک‌اوجی
monoclimax theory
خزاب
muskeg/ moss bog
منابع طبیعی
natural resources
بهره‌وری نخستین خالص
net primary productivity/ NPP
منابع تجدیدناپذیر
nonrenewable resources
خلاش باران‌زاد
ombrogenous bog
پوده‌خلاش
peat bog
پوده‌زار
peatland
اوج اریب
plagioclimax
نظریه چنداوجی
polyclimax theory
مرغزار
prairie
چالاب مرغزاری
prairie pathole
خاک مرغزار
prairie soil
بهره‌وری نخستین
primary productivity
مرحله نخستین
primary stage
توالی نخستین
primary succession
بهره‌وری
productivity
رده بهره‌وری
productivity class
خلاش گنبدی
raised bog
منابع تجدیدپذیر
renewable resources
منابع
resources
منابع‌گرایی
resourcism
شورمرداب
salt marsh
مرغزار ماسه‌ای
sand prairie
اجتماع مرحله دوم
second stage community
بهره‌وری دومین
secondary productivity
توالی دومین
secondary succession
نیمه‌خشک‌بوم
semi-aridland
مرغزار کوتاه
shortgrass prairie
مسیر توالی
succession pathway/ successional pathway
اجتماع توالی‌زا
successional community
باتلاق
swamp
مرغزار بلند
tallgrass prairie/ longgrass prairie
بهره‌وری سومین
tertiary productivity
اجتماع مرحله سوم
third stage community
تاج‌بارش
throughfall
مرداب کشندی
tidal marsh
باتلاق کشندی
tidal swamp
مدل تحمل
tolerance model
اوج ناهمواری‌زاد
topographic climax
خزاب پردرخت
treed muskeg
آرایش پوشش گیاهی
vegetation formations
چمنزار کران‌رودی
water meadow
مرغزار مرطوب
wet prairie
تالاب
wetland
وحش‌بوم
wilderness/ wilderness area
گونه‌های وحش‌بومی
wilderness-dependent wildlife
آبزی‌پروری
aquaculture,fishfarming/ mariculture/ pisciculture
منابع آبزیگانی
aquatic resources
گونه‌های آبزی
aquatic species
حوضه آبریز
catchment basin/ catchment area/ water shed/ drainage basin
اقلیم‌آیند
clisere
پیایند نخستین
early-seral stage
یکپارچگی بوم‌شناختی
ecological integrity
یکپارچگی بوم‌سازگان
ecosystem integrity
سرمایه زیست‌محیطی
environmental capital
بیانیه پیامدهای زیست‌محیطی
environmental impact statement/ EIS
کیفیت محیط‌زیست
environmental quality
شورآیند
halosere
آب‌آیند
hydrosere
پیایند پسین
late-seral stage
سنگ‌آیند
lithosere
پیایند جنگل رسیده
mature seral stage
پیایند میانی
mid-seral stage
سرمایه طبیعی
natural capital
پیایند جنگل کهن‌رست
old-growth seral stage
باران‌پناه
rain shadow
آب باران
rainwater
برداشت آب باران
rainwater harvesting
پیمان رامسر
Ramsar Convention
رویشگاه رامسری
Ramsar site
حوضه رود
river basin
شن‌آیند
sammosere
مرحله پیایندی
seral stage
پیایند
serei
اسیدی شدن خاک
soil acidification
جامعه خاک
soil association
اقلیم خاک
soil climate
زهکشی خاک
soil drainage
فرسایش‌پذیری خاک
soil erodibility
حاصلخیزی خاک
soil fertility
آب منابع
source water
حمایت آب منابع
source water protection
زیرحوضه
sub-basin
مرحله توالی
successional stage/ stage of succession
پایداری
sustainability
مازاد پایدار برداشتنی
sustainable harvest surplus
مدیریت پایداری‌نگر
sustainable management
پیکره آب
water body/ waterbody/ body of water
حفاظت آب
water conservation
برداشت آب
water harvesting
مدیریت آب
water management
مدیریت منابع آب
water resource management
منابع آب
water resources/ water resource
رویکرد آبخیزمدار
watershed approach
آبخیزداری
watershed management
طرح آبخیزداری
watershed management plan
برنامه‌ریزی آبخیز
watershed management planning
عرصه کم‌آب
water-short area
تالاب‌سازی
wetland banking
تأمین هزینه تالاب
wetland compensation
زوال تالاب
wetland loss
حاشیه تالاب
wetland margins
خشک‌آیند
xerosere
اختلال بوم‌شناختی
ecological disruption
انسان‌محور
anthropocentric/enhomocentric
انسان‌محوری
anthropocentrism
بازده بوم‌شناختی
ecological efficiency
بدبینان زیست‌محیطی
environmental pessimists/enecodoom pessimists
بوم‌توسعه
ecodevelopment
بوم‌شناسی ژرف‌نگر
deep ecology
بوم‌شناسی سطحی‌نگر
shallow ecology
بوم‌محوری
ecocentrism
بوم‌جنگل‌داری
ecoforestry
بوم‌شناس
ecologist
بوم‌شناسی گیاهی
plant ecology
بوم‌فاشیسم
ecofacism
بوم‌شناسی دریا
marine ecology
بوم‌کنشگری
eco-activism
بوم‌شناسی انسانی
human ecology
بوم‌محور
ecocentric
بوم‌افراط‌گری
eco-extremism
بوم‌کشی
ecocide
بوم‌گرا
ecologist
بوم‌شناسی ریشه‌نگر
radical ecology
بوم‌شناسی جانوری
animal ecology
بوم‌شناسی میدانی
field ecology
بوم‌شناسی اجتماعی
social ecology
بوم‌وحشت‌افکنی
ecoterrorism/enbioterrorism
تک‌بوم‌شناسی
autecology/enspecies ecology
توسعه بوم‌شناختی
ecological development
جامعه‌شناسی گیاهی
phytosociology
جنگل‌داری قیاسی
analogue forestry
خوش‌بینان زیست‌محیطی
environmental optimists/entechnological optimists
دامنه بوم‌شناختی
ecological amplitude
رویکرد بوم‌شناختی
ecological approach
زیست‌محور
biocentric
زی‌سازندشناسی
biocenology
زیست‌محوری
biocentrism
فن‌محور
technocentric
فن‌محوری
technocentrism
مواجهه بوم‌شناختی
ecological exposure
هم‌ارز بوم‌شناختی
ecological equivalent
هستار بوم‌شناختی
ecological entity
هم‌بوم‌شناسی
synecology
بوم‌فمینیسم
ecofeminism
لغات محیط زیست بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.