مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 23

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 23 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 23
شرکت بیمه
assurance company
حق بیمه
assurance premium
بیقرینگی، ناموزونی، بیتناسبی، عدم تقارن
asymmetry
مجانبی
asymptotic
لحظه‌ای از یک جریان
At moment in a process
برابر، به قیمت اسمی
at par
دیداری، به رؤیت
at sight
در زمان فروش شناخت درآمد
at the time of cash collections
در حال کار
at work
محیط مساعد، محیط سازش و توافق
atmosphere of approval
حضور و غیاب
attendance
پاداش حضور و غیاب
attendance bonus
توجه
attention
حیطه، توجه، میزان و حدود توجه
attention span
گواهی دادن، تصدیق کردن – اعتبار دهی
attest
عمل رسیدگی و گواهی کردن
attest engagement
نقش اعتبار دهی
attest function
تاییدیه،گواهی،تصدیق
attestation
استانداردهای تاییدیه
attestation standards
برخورد، گرایش، حالت، سلوک، طرز تلقی، طرز فکر
attitude
سنجش گرایش، بخش تمایل، نظرسنجی، گرایش سنجی
attitude measurement
بررسی طرز تلقی افراد، گرایش سنجی
attitude survey
دادستان کل
attorney general
حق الزحمه وکیل
attorneys feeds
نامه وکیل
attorneys letter
هزینه های قابل تخصیص
attributable costs
خصیصه، صفت، خاصه
attribute
تصمیم‌ گیری صفت
attribute decision
روشهای صفت
attribute methods
نمونه‌ گیری صفت، نمونه‌ گیری براساس صفت
attribute sampling
جداول صفت
attribute tables
آزمون صفت
attribute test
متغیر خصیصه ‌ای کیفی
attribute variable
صفات
attributes
خواصی که باید اندازه‌گیری شود
attributes to be measured
نظریه اسناد
attribution theory
مزایده، حراج
auction
حراج گذار
auctioneer
مزایده
auction sale
روشهای سمعی و بصری
audiovisual methods
حسابرسی
audit
تعدیل حسابرسی
audit adjustment
کمیته حسابرسی
audit committee
پرونده جاری حسابرسی
audit current file
چرخه حسابرسی،سیکل حسابرسی
audit cycle
متصدی اداری
administrative officer
سازمان اداری، تشکیلات اداری
administrative organization
نحوه اجرای امور اداری، رویة اداری
administrative procedure
مجازات اداری
administrative punishment
مسئولیت اداری
administrative responsibility
درآمد اداری
administrative revenue
انقلاب اداری، بهبود اداری
administrative revolution
خدمات اداری
administrative service
کادر اداری
administrative staff
مطالعات اداری
administrative studies
سیستم اداری، نظام اداری
administrative system
کاربرگهای عمومی
administrative working papers
اصلاحات اداری
administrative reform
آموزش مدیران
administrative education
پذیرش، قبول
admission
ضوابط پذیرش
admission criteria
شرایط پذیرش
admission requirement
حقوق گمرکی براساس ارزش کالا
admission valorem duty
مالیات گمرکی براساس ارزش کالا
admission valorem tax
دارایی مجاز مورد قبول
admitted asset
حالت من بزرگسالی
adult ego state
پیش دریافت/ پیش پرداخت
advance
مساعده در برابر تأمین
advance against security
مساعده بودن بهره
advance free of interest
افزایش قیمت، ترقی قیمت
advance in price
پیش پرداخت، مساعده
advance payment=repayment
مطالعات پیشرفته
advance studies
مساعده دادن
advance to make
حسابداری پیشرفته
advanced accounting
دوره تکمیلی عالی
advanced course
برنامه جابجائی سطح عالی
advanced placement program
پیش دریافت از مشتریان
advances from customers
سودمند،مفید،با صرفه
advantageous
مخاطره
adventure
معکوس، مخالف
adverse
نظر مردود، اظهار نظر مردود
adverse opinion
آگهی، اعلان، خبر
advertisement
نمایندگی آگهی
advertisement agency
صفحه آگهی
advertisement boarding
بودجه آگهی
advertisement budget
جستجو سفارش یا مشتری
advertisement canvasser
هزینه‌ های آگهی
advertisement charges
طرح تبلیغاتی
advertisement design
تبلیغات
advertising
پوشش تبلیغاتی
advertising coverage
اثر بخشی تبلیغاتی
advertising effectiveness
اهداف تبلیغات
advertising goals
مدیر تبلیغاتی
advertising manager
رسانه تبلیغات تجاری
advertising media
پیام تبلیغاتی
advertising message
نظر، عقیده، توصیه
advice
یادداشت، نامه اطلاع
advice note
توصیه کردن، مشورت کردن، توجیه کردن
advise
مشاور، مستشار
advisor
مشورتی
Advisory
کمیته مشورتی
advisory committee
کنفرانس مشورتی، مجمع مشورتی
advisory conference
مجمع مشورتی
advisory council
خدمات مشورتی، خدمات مشاوره‌ای
advisory service
ستاد مشورتی
advisory staff
حمایتگری، طرفداری
advocatory
زیبائی شناسی، زیبائی گرایی
aesthetics
عاطفی
affective
رفتار احساس عاطفی
affective behavior
حیطه عاطفی، حیطه تأثیر
affective domain
آزمون مربوط به عاطفه
affective test
وابسته
affiliate
شرکتهای وابسته
affiliated companies
تعلق، وابستگی اجتماعی، نزدیکی
affiliation
اجاره دربست
affreightment by charter
تراز آزمایشی اختتامی
after closing trial balance
پس از وضع مالیات درآمد قابل تصرف
after tax
از تاریخ  بعد
after date
پس از ساعات اداری
after hours
آموزش فوق برنامه
after school education
پس از رویت
after sight
تجزیه وتحلیل سنی
age analysis
صندوق نمایندگی، وجوه امانی
agency fund
کارگاه اتحادیه نمایندگی
agency shop
تئوری نمایندگی
agency theory
دستور جلسه، دستور کار، برنامه کار
agenda
نماینده، کارگزار، عامل، واسط
agent
عاملین تولید، عوامل تولید
agent of production
مجموع، کل کلان
aggregate
بنگاه مرکب، تصدی جمعی
aggregate corpora
تقاضای کل
aggregate demand
تابع تقاضای کل
aggregate demand function
مخارج کل
aggregate expenditure
درآمد کل
aggregate income
بدهی کل، دیون
aggregate liability
تابع تولید کلی
aggregate production function
ریسک کلی
aggregate risk
تابع عرضه کل
aggregate supply function
واکنش پرخاشگرانه
aggression reaction
پرخاشگری، تهاجم
aggression
پرخاشگر
aggressive
غریزه پرخاشگری
aggressive instinct
سرمایه گذاری متهورانه، سرمایه گذاری شجاعانه همراه با پذیرش خطر
aggregate investment
واکنش پرخاشگرانه
aggressive reaction
تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی
aging of accounts receivable
زمان‌بندی مطالبات
aging receivables
صرافی، دلالی برات
agiotage
قیمت مورد توافق، قیمت مقطوع
agreed price
توافق، موافقت نامه
agreement
توافق با حکمیت
agreement by arbitration
شرایط قراردادی
agreement clause
تجربة آها
aha experience
قرارداد وابسته به شانس، قرار داد اقتضائی
aleatory contract
الگوریتم
algorithm
حق گمرکی
alien duty
از خود بیگانگی
alienation
خریدار، انتقال گیرنده
alienee
واگذار کننده، انتقال دهنده، فروشنده
alien or
به صف درآوردن،ردیف کردن
align
ارتباط همه جانبه
all،channel
روش نرخ جاری
all، current rate method
بیمه تمام زیان، بیمه کل خسارت
all،loss insurance
جنگ همه جانبه، جنگ هسته‌ای همه‌ گیر یا همگانی
all،out war
صورت مالی جامع
all،purpose financial
مفهوم تمامی منابع
all،resources concept
کلیه خطرات
All risks
ارتباط همه جانبه
all channel communication
تمامی منابع مالی
all financial resources
نظریه شمول کلی
all-inclusive concept
تابعیت، وفاداری، تبعیت
allegiance
اتحاد، وصلت، پیوستگی
alliance
سیاست اتحاد
alliance politics
شرکت وابسته
allied company
تسهیم، تخصیص
allocation
تسهیم هزینه
allocation of cost
تخصیص سربار،تسهیم سربار
allocation of overhead
تخصیص منابع
allocation of resources
قابل تخصیص، قابل توزیع
allocable
تخصیص دادن
allot
تقسیط اعتبار، تخصیص اعتبار
allotment
دفتر اعتبارات، دفتر تقسیم اعتبار
allotment ledger
اعلامیه تخصیص سهام
allotment letter
پرداخت
allotment money
قابل تخصیص، قابل توزیع
allocable
سهام تخصیص داده شده
allocated share
گیرنده سهم
Allottee
تخفیف مخصوص، مستمری، مقرری، کاهش، تجویز، فوق العاده، ارفاق
allowance
مطالبات مشکوک الوصول، اعتبار مطالبات مشکوک
allowance for bad debts
ذخیره استهلاک
allowance for depreciation
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
allowance for doubtful accounts
حدودمجاز احتمال خطر نمونه ‌گیری دقت
allowance for sampling risk as, precision
ذخیره مطالبات غیر قابل وصول
allowance for uncollection
اندوخته ذخیره رهبرای ضمانت محصول
allowance for warranty
روش اندوخته گیری،روش ایجاد ذخیره
allowance method
فرجه، فرصت
allowed time
متحد، میانجی
ally،mediator
پیوست سند، ضمیمه سند، الحاقیة برات
along
احتمال خطر آلفا
alpha risk
بایگانی به ترتیب الفباء
alphabetical filing
متناوب، نوبت، یک درمیانی
alternation
قائم مقام، علی البدل، متناوب، عوض و بدل
alternate
کامپیوتر متناوب
alternate computer
مدیر علی البدل
alternate director
جریان متناوب، جریان پیوسته
alternating current
بدل، گزینه بدیل، شق
alternative
قواعد بدیل در حسابداری،قواعد جایگزین در حسابداری
alternative accounting rules
بودجه های بدیل
alternative budgets
هزینه مبدل، هزینه عوض، هزینه جانشینی، هزینة اختصاری
alternative – cost
فرض مقابل
alternative hypothesis
نرخ دیگر، نرخ متبادل، نرخ اختیاری
alternative rate
استاندارد جایگزین،استاندارد جایگزین
alternative standard
ادغام، اتحاد سازمانهای مختلف، پیوند گروهی
amalgamation
بیهنجاری، بینظمی، ابهام
ambiguity
دوگونه سنج
ambivalent
اصلاح کردن، بهتر کردن
amend
پیشنهادی را اصلاح کردن
amend a resolution
حسابی را اصلاح کردن حرج و تعدیل کردن
amend an account
تصحیح شده
amended
صورتحساب اصلاحی
amended invoice
تغییرات در اظهارنامه
amendment to entries
جریمه نقدی، جریمه
embracement
انجمن حسابداری رسمی آمریکا
American institute of certified public accountants AICA
روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده
amount recorded
استهلاک تقلیل
amortization
وجه استهلاکی جمع ذخایر، استهلاک بدهی
amortization fund
تخصیص استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه
amortization of bond discount and premium
استهلاک سرقفلی
amortization of goodwill
استهلاک دارائیهای نامشهود
amortization of intangible assets
استهلاک اجاره
amortization of lease
استهلاک وام
amortization of loan
جدول استهلاک، جدول باز پرداخت اسقاط وام
amortization of schedule
بهای مستهک شده
amortized cost
منبع، مقدار
amount
مبلغ بدهی
amount due
اختلاف قیمت
amount differ
مبلغ تحقق یافته
amount realized
حاصلضرب سرمایه در مدت
amount – times – days
استعمال مضاعف ثبت مجدد و جمع
amount entered twice
مقدار آگهی اخبار
amount of information
بالغ بر
amounting to
مانند،شبیه
analog
تابعی
analytic
آزمون تعیین روابط شباهتها، فرقها، سیستمها
analogies test
مانند، شبیه، قیاس
analogy
قیاس و استعاره
analogy and metaphor
کامپیوتر قیاسی
analogy computer
آزمون قیاس تمثیل
analogy test
تجزیه و تحلیل
analysis
دفتر تحلیل صورت تجزیه
analysis book
تجزیه و تحلیل برحسب مشتریان
analysis by customers
تجزیه و تحلیل بر حسب مناطق
analysis by territories
تجزیه و تحلیل عناصر عوامل
analysis of elements
تجزیه و تحلیل برنامه‌ریزی
analysis of planning
تجزیه و تحلیل روند
analysis trend
تجزیه و تحلیل عینی
analysis, factual
تجزیه و تحلیل همبستگی
analysis, correlation
فلح موشکافی
analysis, paralysis
حسابرسی تحلیلی
analytic auditing
داده های تحلیلی
analytic data
مدل تحلیلی
analytic model
جامعه شناسی تحلیلی
analytic sociology
شکل تحلیلی
analytical form
تابع تحلیلی
analytical function
روشهای تحلیلی
analytical procedures
آزمون تحلیلی
analytical test
تجزیه و تحلیل کردن
analyze
هرج و مرج طلبی
anarchism
ساختار زاویه‌ای
angular structure
فعالیت نقاشی متحرک
animation
از بین برنده
annihilator
سالانه
annual
خلاصه آمار سالانه
annual abstract of statistics
حسابهای سالانه
annual account
حسابرسی سالانه
annual audit
بودجه سالانه
annual budget
مخارج سالانه سرمایه
annual capital charge
گزارش مالی سالانه
annual financial statement
مجمع عمومی سالانه
annual general meeting
عامل بهبود سالانه
annual improvement factor
درآمد سالانه
annual income
نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری
Annual of investment return rate
هزینه یابی صرفارزشافزوده سالانه
annual premium costing
گزارش سالانه
annual report
بازده سالانه
annual return
صورت سالانه
annual statement
ارزش مصرف سالانه
annual usage value
دستمزد سالانه
annual wage
سالانه کردن
annualize
پرداخت تقسیطی، سالواره مستمری مقرری
annuity
اوراق قرضه بدون سررسیدبا پرداختهای ادواری بهره
annuity bond
مستمری قطعی سالانه،مستمری معین سالانه
annuity certain
قرارداد مستمری
annuity contract
پیش پرداخت سالواره،سالواره معوق
annuity due
عامل بهره اقساط مساوی
annuity factor
صندوق مستمری، وجوه مستمری
annuity fund

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 23
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.