مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 25

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 25 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 25
برگه درخواست خرید
acquisition form
درخواست کالا
acquisitions
مفاصا حساب،تصفیه نامه
acquaintance
مآزاد خرید،سرقفلی تلفیقی
acquisition surplus
خصمانه
acrimonious
تسویه روی عرشه کشتی
across the board settlement
عمل، فعل، قانون
act
عمل ارزشیابی
act of appraisal
قانون ورشکستگی
act of insolvency
قانون تصویب شده
act passed
جماعت فعال
acting crowd
کفل، سرپرست
acting head
اقدام، عمل
action
سهامدار
actionary
تحقیق عملی
action research
واحدهای محرک
activating unit
مرحله راه‌اندازی
activation stage
برانگیزاننده
activator
حساب در جریان، حساب فعال، حساب غیر راکد
active account
مانده فعال، فزونی صادرات بر واردات
active balance
بایگانی جاری
active file
عقل فعال
active intellect
بازار فعال
active market
حالت اشتغال
active status
سهام فعال
active stock
فعالیتهای مرتبط
activities, series connected
فهرست فعالیتها
activities list
تنظیم مجدد فعالیتها
activities rearrangement
فعالیت
activity
حساب فعالیت
activity accounting
مبنای فعالیت
activity base
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
activity base costing (ABC)
نمودار فعالیت
activity chart
طبقه ‌بندی بر حسب فعالیت
activity classification
پرونده فعالیتها
activity documentation
فعالیت‌های مجاز
activity dummy
سطح فعالیت
activity level
فهرست فعالیت‌ها، لیست فعالیت
activity list
فعالیتهای موازی
activity parallel
نسبتهای فعالیت
activity ratios
نمونه‌گیری فعالیت
activity sampling
عینی
actual
قیمت تمام شده واقعی، هزینه های واقعی
actual cost
درآمد واقعی
actual income
قیمت واقعی
actual price
پس انداز واقعی
actual saving
وضعیت واقعی
actual state
معاملات واقعی
actual transaction
تجربه واقعی
actual experience
سیاست واقعی
actual policy
پیشرفت واقعی
actual progress
زمان واقعی
actual time
مدت واقعی اجراء
actual time taken to execute the works
بار واقعی کار
actual workload
سود وزیان محاسبات بیمه ایمبالغ سپرده گذاری طرحهای بازنشستگی
actuarial gains losses
تبلیغات
ad
مجاور
adjacent
قابل جرح وتعدیل، سازش پذیری
adaptable
تطبیق پذیری کارمند
adaptability of employee
آزمون قابلیت انطباق
adaptability test
تئوری سازش
adaptation theory
رفتار سازش پذیر، رفتار انطباقی
adaptive behavior
ساعات افزوده
added hours
الحاق
addendum
ظرفیت جدید تولید اضافی
addition of new products
تخصیص اعتبار اضافی
additional appropriation
ظرفیت اضافی
additional capacity
افزایش قیمت فروش
additional mark up
کارهای اضافی
additional works
جمع پذیر
additive
مجمع پذیری، جمع پذیری
additively
اساس مناسب
adequate basis
افشا کامل، افشای کافی
adequate disclosure
نمونه کافی
adequate sample
نقاط غایی مجاور
adjacent extreme point
حکم ورشکستگی
adjudication in bankruptcy
حساب الحاقی
adjunct account
ترسیم جدول حقوقی جدول ترمیم حقوق
adjust salary schedule
گروه تعدیل شده
adjusted group
نرخ بازده تعدیل شده
adjusted rate of return
تراز آزمایشی اصلاح شده ثبت اصلاحی
adjusted trial balance
ثبت اصطلاحی
adjusting entry
اصلاح / تعدیل
adjustment
اداره کردن
administer
قیمت اداره شده، قیمت تنظیم شده
administered price
حسابرسی اداری
administrative audit
بودجه اداری
administrative budget
عدم تمرکز اداری
administrative decentralization
هزینه‌های اداری، مخارج اداری
administrative expense
سربار اداری
administrative overhead
دستگاه اداری
administrative machinery
نظارت اداری، سرپرستی امور اداری
administrative supervision
رئیس،مدیر
administrator
ادارة امور حکومت مرکزی
administration of central government
اداره امور حکومت محلی
administration of local government
اداری
administrative
احکام اداری
administrative action
مشاور اداری
administrative advisor
هزینه‌های اداری و مالی
administrative and financial expenses
دستگاه اداری
administrative apparatus
رفتار اداری
administrative behavior
ظرفیت اداری
administrative capacity
تمرکز اداری
administrative centralization
مجاری اداری
administrative channel
طبقه مدیران، طبقه اداری
administrative class
ارتباطات اداری
administrative communication
کنترلهای اداری
administrative controls
فساد اداری
administrative corruption
هزینه اداری
administrative cost
شورای اداری
administrative council
دادگاه اداری
administrative court
توسعه اداری، گسترش اداری
administrative development
تقسیمات اداری
administrative divisions
تکالیف اداری، وظایف اداری
administrative duties
هزینه اداری
administrative expenditure
وظایف اداری
administrative function
سلسله مراتب اداری
administrative hierarchy
موانع اداری
administrative impediments
دستورات اداری
administrative instructions
حقوق اداری
administrative law
انسان داری
administrative man
مدیریت اداری
administrative management
ارز مبنا
Base Currency
تخصیص دارایی
Asset Allocation
افزایش بها
Appreciation
نرخ درخواست
Ask Rate
تخصیص بودجه
budget allocation
کارشناس بودجه
budget analyst
تخصیص های بودجه ای
budget appropriations
دفتر بودجه
budget bureau
بخشنامه بودجه
budget call
تعیین سطح بودجه
budget ceiling
طبقه بندی بودجه
budget classification
کمیته بودجه
budget committee
محدودیت بودجه ای
budget constraint
مراحل دور گردش بودجه
budget cycle
اطلاعات بودجه
budget data
کسر بودجه
budget deficit
مدیر بودجه
budget director
اجرای بودجه
budget execution
مخارج هزینه بودجه
budget expenditure
برآورد بودجه
budget forecasting
جلسة بودجه
budget hearing
اجرای بودجه
budget implementation
خط بودجه
budget line
دستورالعمل بودجه
budget manual
پیام بودجه
budget message
طرح بودجه
budget pattern
دوره بودجه،  زمان بودجه
budget period
مراحل بودجه
budget process
گزارش بودجه
budget report
اضافه بودجه،  مآزاد بودجه
budget surplus
حسابداری بودجه ‌ای
budgetary accounting
حسابهای بودجه‌ ای تخمین
budgetary accounts
کنترل بودجه ‌ای
budgetary control
مانده وجوه بودجه ای
budgetary fund balance
اصل کنترل بودجه‌
budgetary control principle
هزینه بودجه شده پیش بینی شده
budgeted cost
صورت حساب سود و زیان بودجه شده
budgeted income statement
بودجه‌ بندی،  تهیه بودجه
Budgeting
ضربه گیر، واحدهای ضربه ‌گیر مانند انبار واحد
buffer
برنامه ذخیره اتکایی تامین
buffer stock plan
تحویل دادن ساختمان ابنیه
building hand over
نمونه درشت
bulk sample
پیش خرید
bull
تعهدات پیش خرید کننده
bull engagement
بازار پررونق، بازار صعودی، واژه گرانی سهام
bull market
خرید به امید فروش در اینده، امید به افزایش قیمت سهام
bull position
تابلو اعلانات
bulletin board
هزینه جمعی، بهای گروه بندی شده
bunched cost
سربار، بالای سر، غیر تولیدی
burden
هزینه سربار
burden cost
نرخ سربار
burden rate
دفتر خانه،  اداره
bureau
دفتر برنامه و استاندارد
bureau of programs and standards
دایره دفتر پژوهش
bureau of research
دفتر کل بودجه
bureau of the budget
بوروکراسی،  دیوان سالاری
bureaucracy
مدیر بروکراتیک، مدیران دیوان سالار
bureaucratic management
رهبر بوروکراتیک
bureaucratic leader
نسبتهای دارایی سوخته به کل دارائیهادر بیمه
burning ratio
کسب و کار
business
فعالیت تجاری
business activity
موسسه عام المنفعه
business with a public
نماینده کسب و کار
business agent
میزان فعالیتهای اقتصادی کسب و کار،  مراکز امور
business barometer
ترکیب واحدهای تجاری
business combination
تلفیق تجاری، ادغام تجاری
business consolidation
شرکت سهامی تجاری، واحد تجاری سهامی
business corporation
دور تجاری،  دور فعالیت اقتصادی،  دور کسب و کار،  ادوار بازرگانی
business cycle
بحران تجاری
business depression
اقتصاد بازرگانی کسب و کار
business economic
موسسه بازرگانی تجاری، انتقاعی،  واحد تجاری
business enterprise
شخصیت تجاری
business entity
خصوصیات اخلاق تجاری،  ضوابط رفتاری کار
business ethics
مدیران اجرایی عالی واحد تجاری
business executives
طرح توسعه تجاری
business expansion scheme
موسسات انتفاعی
business firms
شکوفایی تجاری، رونق تجاری
business flourish
شاخصهای بازرگانی
business indicator
قوانین بازرگانی
business law
مدیریت بازرگانی
business management
مدیران واحد تجاری
business managers
روحیه کار
business morale
نام تجاری
business name
عملیات تجاری
business operations
سازمان تجاری
business organization
ناحیه تجاری
business park
طرح تجاری، طرح بازرگانی
business plan
رونق تجاری
business prosperity
نرخ های تجاری
business rates
مدیریت اسناد بازرگانی،  مدیریت بازرگانی بازرگانی
business record management
بخشی از واحد تجاری، بخش تجاری، خط تجاری
business segment
استراتژیهای تجاری
business strategies
معامله تجاری
business transaction
ریسک تجاری
business risk
اتحادیه‌های تجاری
business unions
اوراق قرضه وا خواستی
busted bond
خریدن، خرید
buy
فروش و خرید مجدد
buy back
خرید جایگزین
buy، in
خریدار مامور خرید
buyer
اعتبار خرید
buyer’s credit
بازار خریداران
buyer’s market
انحصار خریدار
buyer’s monopoly
رفتار خرید
buying behavior
خرید سلف
buying forward
خرید نقد و نسیه
buying on margin
قیمت خرید
buying price
ضمناً، اتفاقاً، تصادفاً
buy the way buying
گروه غیر رسمی
busy group
آئین نامه‌ها و مقررات فرعی
by،  laws
محصول فرعی ضمنی
by،  product
کار فرعی،  کار غیر مقرر
by،  work
بایت، واحدی برای حافظه کامپیوتر شامل 8 بیت
byte
قیمت کالا به اضافه هزینه حمل
c and f price
مجله حسابداران خبره
ca magazine
قفسه – هیئت دولت
cabinet
موجودی وجه نقد طبق دفاتر
book cash
بهای تمام شده دفتری
book cost
موجودی دفتر
book inventory
دفتر ثبت نهایی،  دفتر کل
book of final entry
دفتر ثبت اولیه
book of original entry
دفتر ثبت اولیه، دفتر روزنامه
book of prime entry
دفتر ثبت ثانویه
book of secondary entry
سود دفتری، سود تحقق نیافته
book profit
مآزاد دفتری
book surplus
ارزش دفتری
book value
ارزش دفتری سهام
book value of stock
ارزش دفتری هر سهم
book value per share
دفترداری
bookkeeping
سیکل دفتر داری، چرخه حسابداری
bookkeeping cycle
دفاتر حسابداری
books of account
ورشکست
bust
ترقی و تنزل
boom & bust
کار بی ارزش و بی اهمیت
boondoggle
کارافزایی استخدام به منظور ایجاد قوه خرید
                    boondoggling
فایده،  سود
boot
بدون سود،  بیفایده
boot less
سرک معاوضه
boot strap
قیمتهای مرزی
border prices
عاریت گرفتن،  وام گرفتن
borrow
استقراض
borrowing
رئیس – کارفرما
boss
تراکم کار در کارگاه،  تنگنای عوامل تولید
bottle neck
اختیار از پایین به بالا
bottom – up authority
مرز
boundary
مرز بین صف و ستاد
boundary between line & staff
توسعه حوزه عملیات سازمان در محیط خارجی
boundary spanning
مجموعه محدود
bounded sets
روش متغیرهای خوددار
bounded variable
بورس، بازار معامله اجناس و اوراق بهادار
bourse
تحریم، تحریم معاملات، بایکوت
boycott
مطلع، روشنفکر
brain trust
کارگران فکری
brain worker
حسابداری شعب
branch accounting
مرکز شعبه، دفتر شعبه
branch office
علامت تجاری مشهور
brand ledgers
نقض قرارداد
breach of contract
ترک خدمت،  ترک وظیفه
breach of duty
عهدشکنی
breach of promise
قانون شکنی،  نقض قانون
breach of rule
خیانت در امانت
breach of trust
نقض تضمین، از ضمانت شانه خالی کردن
breach of warranty
تجزیه کردن، تفکیک، فروریختگی
break down
سربسر
break – even
تجزیه و تحلیل نقطه سربسر
break – even analysis
نمودار سر به سر
break – even chart
جریانهای نقدی ورودی سربه سر
break even cash inflow
نقطه سر به سر
break – even point
رشوه گیرنده، رشوه گیر
Bribee
رشوه‌گیری،  ارتشاء
bribery
وام واسطه، وام موقت
bridge loan
منقول از صفحه پیش، منقول از صفحه قبل
bring forward
خدمت منقطع
broken service
کارگزار، دلال
broker
کارگزاری، دلالی، واسطه گری
brokerage
مفاصا حساب،  تصفیه حساب
broker’s account
قرارداد حق‌العمل
broker’s contract
دفتر سوداگری
bucket shop
بودجه – حساب درآمد و خرج
budget
برات دیداری،  برات رویتی
bill demand
برات دار
bill holder
برات سرمایه ‌گذاری
bill investment
برات ارزی
bill of exchange
هزینه سفر
bill of fare
صورت ریز مواد
bill of material
اعلامیه اظهار نامه موقت
bill of sight
برات پرداختنی
bill payable
برات معتبر
bill prime
پرداخت دریافتنی
bill receivable
برات تجاری
bill trade
اسناد پرداختنی،  سفته‌های پرداختی
bills payable
نظام دودویی
binary system
الزام آور،  اجباری
binding
توزیع دو جمله ‌ای
binomial distribution
دو جمله ‌ای
binominal
نظام دو قطبی
bipolar system
وضعیت دو قطبی
bipolarity
بیت واحد حافظه کامپیوتری
bit
جعبه سیاه
black box
کارگر اعتصاب شکن
black leg
لیست سیاه
black list
بازار سیاه
black market
برات سفید
blank bill

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.