مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 30

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 30 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 30
بانکداری زنجیره ای
chain banking
فروشگاههای زنجیره ای تخفیف دار
chain discount stores
زنجیره فرماندهی
chain of command
زنجیره توزیع
chain of distribution
فروشگاه زنجیره ای
chain store
رئیس هیات مدیره
chair person
رئیس ، رئیس هیات مدیره
chairman
ریاست
chairmanship
بررسی رئیس هیات مدیره
chairman s review
بیانیه رئیس هیات مدیره
chairman s statement
چالش، جنگ وجدال
challenge
اهداف چالش گرانه
challenging goals
اتاق، دبیر خانه
chamber
اتاق تجارت بازرگانی
chamber of commerce
اتاق بازرگانی
chamber of trade
انحراف ناشی از شانس
chance variance
معاوضه، ارز، مبادله، تبدیل
change
نمایندگی مبادله
change agent
تغییر در اصول حسابداری
change in accounting principles
تغییر تقاضا
changed in demand
تغییرات در وضعیت مالی
changes in financial position
تغییر در خالص سرمایه در گردش
change in networking capital
تغییر در شخصیت گزارشگری
change in reporting entity
تغییر عرضه
change in supply
خطوط ارتباطی
channels of communication
کانالهای توزیع
channels of distribution
تئوری هرج ومرج، تئوری بی نظمی
chaos theory
تاجر، دلال، واسطه
chap man
محل انعقاد جلسات هفتگی
chapter house
شخصیت، صفت اختصاصی، نهاد
character
خط ویژگی سهم
characteristic line
هزینه، به حساب کسی گذاشتن، عهده، وظیفه
charge
حساب هزینه، حساب پرداخت
charge account
مبلغی را به حساب گذاشتن
charge against
دریافت و پرداخت
charge and discharge
مالیات بستن روی چیزی
charge capping
کارت اعتباری
charge card
هماهنگ کننده، سر گروه
charge hand
حذف کردن، به حساب هزینه یا زیان منظور کردن
charge off
فروش نسیه، فروش اعتباری
charge sale
تعرفه بستن
charge with duty
دوره حسابداری مشمول مالیات
chargeable accounting period
دارئیهای مشمول مالیات
chargeable assets
چرخش سرمایه ،گردش سرمایه
capital turn
ارزش سرمایه
capital value
دفعات گردش سرمایه
capital turnover
دفعات گردش سرمایه به کار رفته
capital، turnover rate
محا سبه ارزش سرمایه
capital value computation
سرمایه داری
capitalism
سرمایه دار
capitalist
اجاره های قابل سرمایه ای کردن، سرمایه ای کردنی
capitalizable leases
مبحث سرمایه ای
capitalization issue
به حساب دارایی بردن هزینه های استقراض
capitalization of borrowing costs
به حساب دارایی بردن هزینه بهره
capitalization of interest cost
سرمایه ای کردن درآمد سود، انتقال سود انباشته به سرمایه
capitalization of earning
نرخ سرمایه ای جریانهای نقدی آتی
capitalization rate
نسبت داراییهای ثابت به ارزش ویژه
capitalization ratio
به حساب دارایی بردن، سرمایه ای کردن، تبدیل به سرمایه کردن
capitalize
هزینه سرمایه ای شده، هزینه دارایی شده
capitalized expense
سود انباشته سرمایه ای شده، مآزاد سود سرمایه ای شده
capitalized surplus
مالیات سرانه، مالیات صنفی
capitation taxes
عنوان ، سرفصل، گواهی مندرج در روی سند
caption
شرکت مالی وابسته
captive finance company
شرکت بیمه وابسته
captive insurance company
تئوری شکار
capture theory
کارت پانج
card punch
کارت خوان
card reader
برنامه ریزی شغلی
career planning
محموله، بار
cargo
حمل باربری
carriage
حمل به داخل
carriage inward
حمل به خارج
carriage outwards
موسسه حمل و نقل، حمل کننده باربر
carrier
هیات مدیران اجرائی کاربر
career executive board
مشاور حرفه ای
career master
پست سازمانی
career position
رتبه های شغلی
career ranks
بیمه اموال
cargo assurance
انتقال دادن به سالهای قبل
carry، back
تسری به دوره های گذشته
carry forward
ادامه دادن
carry on
انجام دادن، اجرا
carry out
مانده منقول به جلو، انتقال دادن به صفحه بعد
carry over
پرونده دایمی
carry over file
مبلغ دفتری، مبلغ ثبت شده
carrying amount
مخارج مالکیت و نگهداری، هزینه حمل و نقل
carrying charge
هزینه مالکیت و نگهداری، هزینه حمل و نقل
carrying costs
ارزش دفتری
carrying value
اتحادیه انحصاری، کارتل
cartel
تاریخچه، سوابق، سوابق قضایی
case history
روش مورد کاری / موردی
case method
مطالعه موردی، بررسی قضیه
case study
سوابق، پیشینه، پرونده
casebook
وجه نقد، نقد، صندوق
cash
حساب وجوه نقد، حساب صندوق
cash account
حسابداری نقدی
cash accounting
تحویل وجوه نقد در مقابل تحویل اسناد
cash against documents
دارائیهای نقدی
cash assets
موجودی بانکی، وجوه نقد نزد بانک
cash at bank
حسابرسی وجوه نقد
cash audit
مانده مطلوب نقدی
cash balance desired
مبنای نقدی
cash basis
مبنای نقدی حسابداری
cash basis of accounting
دریافت وجوه نقد قبل از تحویل
cash before delivery
پاداش نقدی
cash bonus
دفتر روزنامه صندوق، دفتر وجوه نقد
cash book
بودجه نقدی
cash budget
بودجه بندی نقدی
cash budgeting
چرخه تبدیل وجوه نقد
cash conversions cycle
شمارش وجوه نقد
cash count
اعتبار تجاری
cash credit
چرخه نقد
cash cycle
معامله نقدی
cash deal
پرداختهای نقدی
cash disbursements
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
cash disbursements journal
تخفیف نقدی
cash discount
دوره تخفیف نقدی
cash discount period
دستگاه اتوماتیک نقدی
cash dispenser
سود سهام نقدی
cash dividends
پول نقد
cash down
فروش نقد
cash down sale
معادل نقد، شبه نقد
cash equivalents
هزینه های نقدی
cash expenses
شناوری نقد
cash float
جریان نقد، جریان وجوه نقد، گردش وجوه نقد
cash flow
خط زمانی جریانهای نقد
cash flow time line
جریانهای نقدی هر سهم
cash flow per share
حسابداری جریانهای نقدی
cash flows accounting
نسبت پوشش جریانهای نقدی
cash flows coverage ratio
پیش بینی جریانهای نقدی
cash flows forecast
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
cash flows from financing activities
صورت جریانهای نقدی
cash flows statement
اشکال صورت جریانهای نقدی
cash flow statement formats
همزمانی جریانهای نقدی
cash flows synchronization
نسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به دارئیها
cash flows to assets
نسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به فروش
cash flows to sales
نسبت خالص جریانهای نقدی به مجموع بدهی
cash، flows، to ، total ،debit ratio
موجودی حساب بانک
cash in bank
وجوه نقد در دسترس
cash in hand
جریان ورودی وجه نقد
cash in flow
وجوه بین راهی
cash in transit
جریان خروجی وجه نقد
cash out flow
دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه نقدی
cash journal
سیستم ثابت وجوه، سیستم محدود نقدی
cash limit system
مدیریت وجوه نقد
cash management
بازار معاملات نقد
cash market
روش نقدی
cash method
صندوق، دایره دریافت و پرداخت
cash office
دریافت وجوه نقد در زمان تحویل
cash on delivery
موجودی وجوه نقد
cash on hand
دریافت وجوه نقد در زمان حمل کالا
cash on shipment
حواله نقدی
cash order
درماندگی نقدی
cash out
اضافه برداشت نقدی
cash overdraft
دوره برگشت نقد
cash payback period
پرداخت نقدی
cash payment
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
cash payments journal
وضعیت نقدینگی
cash position
طرح کافه تریا
cafeteria plan
محاسبه ارزش سرمایه
calculation
محاسبه سود هر سهم
calculation of earning per share eps
حساب جامعه
calculus
ماشین حساب، محاسبه کننده
calculator
سال تقویمی
calendar year
دیداری، باز خرید، دعوت به پرداخت، احضار کردن
call
تجزیه و تحلیل چگونگی مطالبه پرداخت
call analysis
حقوق ایام حضور
call ،back pay
تابلو اعلانات
call board
تاریخ بازخرید
call date
شرط ویژگی بازخرید
call feature
دعوت به مناقصه
call for tenders
پرداخت برای بازخوانی کارگر اخراجی، پرداخت برای بکارگیری مجدد
call، in pay
وام بدون سرسید ، وام، عندالمطالبه دیداری
call loan
بازار وام بدون سررسید
call market
وجوه بازخرید، پول اماده برای اوراق قرضه غیر مشروط
call money
صرف نظر کردن، عدم دعوت به پرداخت یا خرید
call، off
اختیار خرید سهام
call option
فراخوانی، جمع آوری
call over
قیمت بازخرید در فراخوانی، هزینه فراخوانی
call over price
صرف بازخرید
call premium
قیمت بازخرید
call price
قیمت بازخرید اوراق قرضه
call price of a bond
مصون از بازخرید
call protected
شرط بازخرید
call provision
نرخ دیداری، نرخ عندالمطالبه
call rate
لیست حضور و غیاب
call the roll
مطالبه
call up
قابل بازخرید ، عندالمطالبه
callable
اوراق قرضه قابل بازخرید
callable bonds
وام عندالمطالبه
callable loan
سهام ممتاز قابل بازخرید
callable preferred stock
اوراق بهادار قابل بازخرید
callable securities
سرمایه مطالبه شده، سرمایه مورد مطالبه
called، up capital
سهام سرمایه مطالبه شده، سهام سرمایه فراخوانده شده
called، up share capital
دوره دعوت به پرداخت قبل از موعد
calling cycle
محل مبادله
cambium
چک پرداخت شده
canceled check
فسخ، لغو، باطل
cancellation
ابطال بدهی
cancellation of debit
هزینه فسخ، بهای فسخ
cancellation price
نتیجه گیری قالبی
canned generalization
ارائه فرمولی، ارائه کلیشه ای
canned presentation
داوطلب ، نامزد
candidate
به دنبال مشتری گشتن، در جستجوی مشتری
canvass
بازار سنتی، تبلیغاتچی، فروشنده پر سروصدا
canvasser
لیاقت ، صلاحیت
capability
ظرفیت، گنجایش
capacity
محدودیت ظرفیت
capacity constraint
هزینه های ناشی از ظرفیت
capacity costs
برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت
capacity planning
سطح ظرفیت
capacity level
نسبت استفاده از ظرفیت
capacity usage ratio
ظرفیت حافظه
capacity storage
بهره برداری از ظرفیت
capacity utilization
محصول در سطح ظرفیت
capacity، level output
انحراف ظرفیت، انحراف حجم
capacity variance
سرمایه
capital
حساب سرمایه
capital account
کفایت سرمایه
capital adequacy
پاداش سرمایه ای ، معافیتهای سرمایه ای
capital allowance
افزایش ارزش سرمایه
capital appreciation
تخصیص سرمایه
capital appropriation
مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای
capital assets pricing model
دارائی های سرمایه ای
capital assets
اوراق قرضه سرمایه ای
capital bond
پاداش سرمایه ، سود، سود سهام
capital bonus
بودجه سرمایه ای
capital budget
بودجه بندی سرمایه ای
capital budgeting
فرآیند بودجه بندی سرمایه ای
capital budgeting process
بودجه بندی سرمایه ای و تجزیه و تحلیل هزینه
capital budget and cost analysis
مخارج سرمایه ای
capital charges
ضریب سرمایه ای
capital coefficient
تعهدات سرمایه ای
capital commitment
مصرف استهلاک سرمایه
capital consumption
اندوخته ذخیره مصرف استهلاک سرمایه
capital consumption allowance
برنامه تبدیل سرمایه، طرح تبدیل سرمایه
capital ،convention plan
سود سرمایه ای
capital dividend
عوارض سرمایه، مالیات سرمایه
capital duty
سرمایه بکارگرفته شده
capital employed
مخارج سرمایه ای
capital expenditures
بودجه مخارج سرمایه ای
capital expenditures budget
فرار سرمایه
capital flight
انتقال سرمایه
capital flow
تشکیل سرمایه
capital formation
وجوه سرمایه ای
capital fund
سود سرمایه ای
capital gain
مالیات برسود سرمایه ای
capital gains tax
اهرمی کردن سرمایه، اهرم سرمایه ای
capital gearing
کالاهای سرمایه ای
capital goods
رشد سرمایه، افزایش سرمایه
capital growth
سرمایه بر، فشردگی سرمایه بری فعالیت
capital intensity
شرکتهای سرمایه بر
capital ،intensive companies
سرمایه بکار گرفته شده
capital invested
ارزیابی سرمایه گذاری های سرمایه ای
capital investments appraisal
انتشار سهام سرمایه
capital issue
اجاره سرمایه ای
capital lease
اهرم سرمایه
capital leverage
مالیات بر سرمایه
capital levy
بدهی سرمایه ای، بدهی بلند مدت
capital liability
زیان سرمایه ای
capital loss
مفهوم نگهداشت سرمایه، مفهوم حفظ سرمایه
capital maintenance concept
بازار سرمایه
capital market
خط بازار سرمایه
capital market line
مصارف سرمایه ای، مخارج سرمایه
capital outlays
نسبت بازده سرمایه، نسبت سرمایه به تولید
capital output ratio
بهره وری سرمایه
capital productivity
سود سرمایه ای
capital profit
ارزیابی پروژه سرمایه ای
capital project evaluation
حساب وجوه مستقل پروژه های سرمایه ای
capital projects fund
افزایش دادن سرمایه، گردآوری سرمایه
capital raising
سهمیه بندی سرمایه، جیره بندی
capital rationing
حساب مغایرت سرمایه، حساب تعدیل سرمایه
capital reconciliation account
بازیافت سرمایه
capital recovery
ذخیره بازیافت سرمایه
capital recovery allowance
کاهش سرمایه
capital reduction
اندوخته سرمایه ای
capital reserve
بازده سرمایه
capital return
سهام سرمایه
capital shares
صورتحساب سرمایه ای
capital statement
سهام سرمایه
capital stock
صرف سهام
capital stock premium
سهام سرمایه پذیره نویسی شده
capital stock subscribed
مالیات بر سهام سرمایه
capital stock tax
ساختار سرمایه
capital structure
کل سرمایه، سرمایه اولیه موسسان
capital sum
مآزاد سرمایه
capital surplus
نظریه سرمایه
capital theory
معامله سرمایه ای، مبادله سرمایه ای
capital transactions
مالیات بر انتقال سرمایه
capital transfer tax
تادیه برات
drawback
برات گیر، محل علیه
drawee
برات کش، محیل ، طراح
drawer
برداشتها
drawings
انگیزه، سائق، مشوق، غریزه
drive
حق برداشت
driving right
شرط بازدارنده
driving term
نیروهای وادارنده
driving forces
حمل مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده
drop shipment
دستگاه چاپ استوانه ای
drum printer
نمودار دوپانت
DuPont chart
روش نسبت یابی دوپانت
DuPont ratio system
همزاد ، دوگانه
dual
دو طرفه بودن حسابها
dual aspect
مفهوم دو طرفه بودن حسابها
dual aspect concept
اوراق قرضه برحسب ارز دوگانه
dual currency bond
تاریخ گذاری دو گانه
dual dating
بازارثانویه
dual market
مسئله ثانویه
dual problem
عملکرد وبرنامه ثانوی
dual programming
آزمونهای مضاعف
dual purpose tests
نمونه گیری مضاعف
dual sampling
روش سمپلکس ثانویه
dual simplex method
روش نظامهای دو گانه
dual systems method
مالیات مضاعف
dual tax
قیمت گذاری دوگانه انتقالات داخلی
dual transfer pricing
متغیرهای ثانویه
dual variables
دوگانه
dualistic
زوجییت، دو گانگی
duality
روش ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
Diary method
مجازی
dummy
فعالیت مجازی
dummy activity
مدیران پوشالی، مدیران ظاهری
dummy directors
سهامدار غیر واقعی
dummy stockholder

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 30
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.