مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 33

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 33 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 33
خسارت، آسیب دیدگی
damage
داده
data
مقید به داده ها
data bound
نگهداری داده
data storage
ردیف کردن داده ها
data alignment
تحلیل داده ها، داده مبنا، مبنای داده ها، پایگاه داده ها
data analysis
بانک اطلاعاتی
data base
مسئول بانک اطلاعات
data base administrator
مدیریت پایگاه داده ای
data base management
سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
data base management system
عناصری از حافظه که در آن اطلاعات ثبت میشود
data bit
جمع آوری اطلاعات
data capture
گرد اوری داده ها
data collection
مخابره اطلاعات
data communication
کارشناس شبکه ارتباطی
data communication specialist
تبدیل اطلاعات
data conversion
کارآیی داده ها
data effective
فرهنگ اقلام اطلاعاتی
data element dictionary
پرونده داده ها
data file
نمودار گردش اطلاعات
data flow chart
نمودار گردش اطلاعات
data flow diagram
گرد اوری داده ها
data gathering
فایل قالب بندی داده های تعاملی
data inter change format file
صحت اطلاعات
data integrity
جا دادن اطلاعات
data logging
ماتریس داده ها
data matrix
میانه داده ها
data medium
استخراج داده در مدل رگرسیون
data mining
تاریخ اعلام سود سهام
date of declaration
مهلت واریز
date of grace
تاریخ سیاهه، تاریخ صورتحساب
date of invoice
تاریخ سررسید
date of maturity
تاریخ سفارش
date of order
سازمان یا ساختار اطلاعات
data organization
تدارک اطلاعات
data preparation
اطلاعات خصوصی
data privacy
داده سازی، پردازش داده ها، فرابری داده
data processing
مرکز پردازش داده ها
data processing center
سیستم پردازش اطلاعاتی
data processing system
حفاظت داده ها
data protection
اطلاعات خام، اطلاعات اولیه
data raw
ثبت داده ها
data record
ثبت کننده اطلاعات
data register
بازیابی داده
data retrieval
مجموعه اطلاعاتی
data set
منبع اطلاعات
data sink
مخازن داده ها
data stores
ساختار اطلاعات
data structure
داده سازی
data، making
برات موعد دار
dated draft
مازاد تحصیل شده زمان بندی شده
dated earned surplus
اوراق بهادار مدت دار
dated securities
نا مربوط، بیگانه
extraneous
غیر مترقبه، فوق العاده
extraordinary
استهلاک فوق العاده
extraordinary depreciation
رویداد غیر مترقبه
extraordinary event
هزینه های غیر مترقبه
extraordinary expenses
سود و زیان غیرمترقبه
extraordinary gains and losses
اقلام غیر مترقبه
extraordinary items
تعمیرات اساسی
extraordinary repairs
تصمیم فوق العاده
extraordinary resolution
برون یابی
extrapolation
هزینه های افراطی
extravagant expenditure
برون گرائی
extraversion
نقطه حدی
extreme point
انگیزش بیرونی
extrinsic motivation
برون گرا
extrovert
تحویل درب کارخانه یا انبار
Ex works (EXW)
حدود خطر، امکانات خطر و ریسک در بیمه
exposure
متن پیشنهادی
exposure draft
رابطه نمائی
expressing relationship
ابراز، اظهار، تعبیر، نحوه ادا
expression
مصادره یا سلب مالکیت
expropriation
اوراق قرضه قابل تمدید
extendable bond
فرضیه تداوم ثبات عملکردی
extended functional fixation hypothesis
تمدید
extension
تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه
extension of time for filing
حدود آزمون های حسابرسی، وسعت رسیدگی
extent of auditing tests
اندازه آزمون
extent of testing
صورت مالی خارجی
external account
حسابرسی خارجی مستقل
external audit
حسابرسی مستقل
external auditing
حسابرس خارجی، حسابرس مستقل
external auditor
اظهار نظر حسابرس مستقل
external auditor’s opinion
داده های خارجی اطلاعات خارجی
external data
تصمیم گیرندگان خارجی، برون سازمانی
external decision makers
اسناد و مدارک خارجی
external document
رویدادهای خارجی
external events
هزینه های اهمال کنترل کیفی
external failure costs
سقف حد تامین مالی از منابع خارجی
external financial limit
گزارشگری مالی خارجی
external financial reporting
صورتهای مالی خارجی، برون سازمانی
external financial statements
تامین مالی خارجی، تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه
external financing
نیروهای خارجی
external forces
پیش بینی وقایع  خارجی
external forecast
پیشداشته های خارجی برنامه ریزی
external planning premises
پاداش خارجی عوامل خارجی، عوامل محیط خارج
external rewards external factors
منابع خارجی
external sources
محرک خارجی
external stimulus
حافظه برونی
external storage
معاملات خارجی
external transaction
استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی
external users of financial statement
مصارف خارجی
external uses
روایی بیرونی
external validity
تاثیرات خارجی
externalities
روان بیرونی
extra psyche
هیچگونه باز خوری ندادن، خاموشی، چشم پوشی
extinction
منهدم کردن، مستهلک کردن، تسویه کردن، از بین بردن
extinguishment
معاملات اعتباری افراطی
extortionate credit transactions
سود سهام فوق العاده، سود سهام اضافی
extra dividend
مجمع عمومی فوق العاده
extra ordinary general meeting
احساس ماورا حسی
extra، sensory sensing
کارهای جدید
extra works
خارج کردن
extraction
صنایع استخراجی
extractive industries
داده های تجربی، داده های آزمایشی
experimental data
تعریف تجربی
experimental definition
طرح تجربی، طرح آزمایش
experimental design
آموزش تجربی
experimental education
گروه تجربی، گروه آزمایشی
experimental group
مداخله تجربی
experimental intervention
دانش تجربی، دانش ناشی از تجربه
experimental knowledge
روش آزمایشی، روش تجربی
experimental method
دوره تجربی
experimental period
تحقیق تجربی، تحقیق آزمایشی
experimental research
علوم تجربی
experimental science
مدل سازی تجربی
experimental simulation
ازمون تجربی
experimental test
واریانس تجربی
experimental variance
کارشناس، متخصص، خبره
expert
اظهار نظر کارشناس، نظریه متخصص
expert opinion
سیستم خبره
expert system
اظهار نظر فنی کردن، نظریه تخصصی دادن
expertise
انقضا
expire
بهای تمام شده منقضی شده
expired cost
مطلوبیت از دست رفته، تسهیلات منقضی شده
expired utility
تاریخ انقضاء
expiry date
تبیین، توزیع، بیان، شرح
explanation
بند توضیحی در گزارش حسابرس
explanatory paragraph
تشریح، روشن ، صریح
explicit
بدهی صریح
explicit debit
سود واضح، بهره صریح
explicit interest
اجاره بهای واضح زمین
explicit rent
استبدادی، استثماری
exploitative authoritative
بازرسی، جستجو، بازبینی، معاینه
exploration
اکتشافی
exploratory
لیست انفجاری، لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول
explosion
نما در ریاضیات، نماینده
exponent
توان، تعریفی، تشریحی
exponential
ضریب ثابت نمایی
exponential constant
توابع نمایی، معادلات نمایی
exponential functions
برگشت غائی
exponential regression
هموارسازی نمایی
exponential smoothing
صادرات
export
نمایندگی صادرات، نماینده صادراتی
export agent
اعتبار صادراتی
export credit
درآمد های صادراتی
export earnings
مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات، اتاق تامین مالی صادرات
export finance house
مرکز صادرات، اتاق صادرات
export house
انگیزه های صادراتی، مشوق های صادراتی
export incentives
جواز صادرات
export license
مدیر صادرات
export manager
مرکز بازرگانی صادراتی
export merchant house
شرکت سهامی تجاری صادراتی
export trade corporation
صادرکننده
exporter
انتظار، جمع تجربیات گذشته
expectancy
نظریه انتظار
expectancy theory
مدل توقع، مدل ترجیح
expectation preference
زمان مورد انتظار فعالیت
expected activity time
ظرفیت واقعی مورد انتظار
expected actual capacity
فعالیت مورد انتظار سالانه، سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی
expected annual activity
جریان های نقدی مورد انتظار
expected cash flows
منحنی مورد انتظار
expected curve
ضریب انحراف مورد انتظار
expected deviation rate
سود سهام منتظره
expected dividend
ارزش خروجی مورد انتظار
expected exit value
عمر مورد انتظار، عمر منتظره
expected life
ارزش پولی مورد انتظار
expected monetary value
نرخ بازده مورد انتظار
expected rate of return
بازده مورد انتظار
expected return
بازده مورد انتظار یک پرتفولیو
expected return on a portfolio
حجم فروش مورد انتظار
expected sales volume
زمان مورد انتظار
expected time
فرضیه فایده مندی مورد انتظار
expected utility hypothesis
ارزش مورد انتظار
expected value
مدل ارزش مورد انتظار
expected value method
ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل
expected value of perfect information
حجم مورد انتظار، حجم برآوردی فعالیت دوره آتی
expected volume
وجوه قابل مصرف، حساب مستقل قابل خرج
expendable fund
وجوه امانی قابل مصرف
expendable trust fund
اعتبار مصرف شده، تخصیص هزینه خرج شده
expended appropriation
خرج، مخارج
expenditure
مخارج مصوب
expenditure authorized
مخارج تعهد شده
expenditure committed
مالیات بر مخارج
expenditure tax
انحراف مخارج
expenditure variance
مخارج
expenditures
مخارج
expense
حساب هزینه
expense account
تسهیم هزینه، سرشکن کردن هزینه
expense allocation
خلاصه سود و زیان
expense and revenue summary
بودجه عملیات، بودجه هزینه عملیات
expense budget
مرکز هزینه، مخزن هزینه
expense center
کنترل هزینه، نظارت بر هزینه
expense control
توزیع هزینه، تسهیم هزینه
expense distribution
پیش پرداخت هزینه
expense prepaid
شناخت هزینه وتشخیص هزینه
expense recognition
هزینه ها
expenses
گران، گران قیمت
expensive
تجربه
experience
منحنی تجربه
experience curve
آزمایش
experiment
اجرا و ابلاغ
execution & communication
فاصله اجرایی، شکاف اجرایی
execution gap
رئیس، مدیر اجرایی، مجری
executive
توانایی مدیر اجرایی
executive ability
پیشرفت اجرایی
executive advancement
هیات عاملاجرائی
executive board
قوه اجرائیه، قوه مجریه، شاخه اجرایی
executive branch
طبقه مجریان مدیران اجرایی
executive class
کمیته اجرایی عامل
executive committee
طرح پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت
executive compensation plan
شورای اجرایی
executive council
مدیر اجرایی، مدیر عامل
executive director
قوه مجریه
executive power
حقوق مدیران اجرایی
executive salaries
خدمات اجرایی
executive services
اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی
executive shares option
اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی
executive stock option
معاون اجرایی
executive vice، president
مجری، مامور اجرا، وصی
executor
حساب های مربوط به اجرا
executor ship accounts
قرار داد اجرایی
executory contract
هزینه های اجرایی
executory costs
معاف از پرداخت مالیات
exempt from taxation
هدایای معاف از پرداخت مالیات
exempt gifts
سازمان های معاف از پرداخت مالیات
exempt organizations
شرکت خصوصی معاف از مالیات
exempt private company
نقل و انتقال معاف از مالیات
exempt transfer
بخشودگی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری محدود تراست واحد
exempt unit trust
بخشودگی مالیاتی
exemption
معافیت های مربوط به ارائه صورت های مالی تلفیقی
exemptions from consolidated financial statements
معافیت های مربوط به تسلیم حساب های مالی
exemptions from filing accounts
تاریخ اعمال، تاریخ اجرا
exercise date
قیمت با استفاده از اعمال حق تقدم, اختیار خرید و یا ضمانت خرید
exercise price
نشان دادن، ارائه کردن، نمایش
exhibit
نمایش
exhibition
وجود، موجودیت
Existence
تصحیلات موجود
existing facilities
ارزش استفاده جاری دارایی، ارزش مورد استفاده در حال حاضر
existing use value
مصاحبه ترک خدمت
exit interview
قیمت خروجی، قیمت خروجی در بازار تقاضا، ارزش خالص بازیافتنی، ارزش خروجی جاری
exit price
ارزیابی خروجی
exit valuation
ارزش خروجی، ارزش در بازار تقاضا، ارزش خالص بازیافتنی
exit value
صورت سود وزیان بر اساس ارزش خروجی
exit، value income statement
بیرون تراوی
exosmosis
نظریه بیرونی غیر ذاتی
exogenous theory
برونی، بیرونی، به طور برون زا
exogenous
روش مبسوط ارزش ویژه در سرمایه گذاری های بلند مدت
expanded equity method
سرمایه گذاریهای توسعه
expansion investments
پروژه توسعه
expansion project
کمال، تعالی
excellence
وجوه احتیاطی موارد خاص، وجوه احتیاطی خارج از شمول
excepted provident fund
استثنا
exception
گزارش موارد خاص
exception report
موارد استثنایی
exceptional cases
اقلام استثنایی
exceptional items
اضافی ، زیادی
excess
شاخص ارزش اضافی فعلی
excess present value index
بار اضافی مالیات
excess burden of taxation
ظرفیت اضافی
excess capacity
مانده مازاد وجوه نقد
excess cash balance
حساب اضافه برداشت، حساب مازاد بر تخصیص
excess deduction account
مالیات بر انباشت درآمد مازاد
excess earnings accumulation tax
درخواست مواد بیش از مقدار استاندارد
excess material requisition
مالیات بر سود اضافه، مالیات بر سود مازاد
excess، profits tax
ذخایر مازاد
excess reserves
بازده اضافی، بازده مازاد
excess return
سهام اضافی
excess shares
مبادله
exchange
دلال بورس ارز
exchange broker
چک متقابل
exchange check
کنترل ارز، نظارت بر ارز
exchange control
تنزل ارزش ارز، تنزل ارزش پول خارجی
exchange depreciation
حساب برابری ارز
exchange equalization account
سود مبادله، سود تسعیر ارز
exchange gain
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
exchange، listed securities
زیان مبادله، زیان تسعیر ارز
exchange loss
مدیریت ارز
exchange management
برابری ارز
exchange parity
نرخ ارز، نرخ مبادله، نرخ ستد، نرخ تسعیر
exchange rate
مکانیزم نرخ تبدیل
exchange rate mechanism
ریسک نرخ تسعیر
exchange rate risk
احتمال خطر تسعیر ارز، ریسک تسعیر
exchange risk
صراف، دلال ارز
Exchanger
خزانه، خزانه داری، مالیه
exchequer
اسناد خزانه دولت انگلستان
Exchequer Bills
اوراق قرضه خزانه
Exchequer Bonds
صندوق تسویه خزانه
exchequer equalization fund
مالیات غیرمستقیم، مالیات بر تولیدات داخلی
excise duty
عوارض پروانه، عوارض جواز، عوارض مجوز
excise license
مامور مالیاتی، مامور مالیات بر فروش
excise man
مالیات غیرمستقیم، مالیات بر فروش
excise tax
درآمد معاف از مالیات
excluded income tax
مستثنی کردن شرکت های فرعی از تلفیق
exclusion of subsidiaries from consolidation
امتیاز انحصاری
exclusive concession
غیبت موجه
excused absence
اموال معاف از مالیات
excluded property
فایلهای اجرایی
executable files
رده های اجرایی
expectancy ranks
قرار داد مجری
executed contract
اجرا
execution
روش ارزشیابی
evaluation method
توانایی ارزیابی
evaluation ability
مصاحبه ارزشیابی
evaluation interview
ارزیابی سیستم کنترل داخلی
evaluation of internal control
دوره ارزیابی
evaluation period
ارزش یابی برنامه
evaluation program
تکنیک های ارزیابی
evaluation techniques
فرار از پرداخت مالیات، فرار از بار مالیاتی
evasion of tax
رقم گرد شده رند
even lot
موازنه زوج بودن
even parity
رخداد، پدیده، رویداد
event
حسابداری رویدادها رویدادهای مالی
event accounting
ریسک واقعه، احتمال خطر
event risk
رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه
events occurring after the balance sheet date
پیش بینی وقایع
events prediction
مطالعه رویدادها
events study
رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه
events subsequent to the balance sheet date
سیستم های اطلاعات حسابداری مبتنی بر وقایع، سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر زمان واقعی رویدادها
events، based accounting information systems
شواهد، شاهده
evidence
جمع آوری شواهد، جمع اوری مدارک مثبته
evidence accumulation
موضوع مستند، موضوع اسنادی
evidential matter
تکامل
evolution
بدون، بی، فاقد
ex
بدون هیچ مزیت
ex، all
پیش بینی شده، برنامه ریزی شده، آتی
ex-ante
سود آتی، سود تحقق نیافته
ex-ante income
اوراق قرضه بدون بهره متعلقه
ex-bond
بدون مزایا، بدون پاداش
ex-bonus
فاقد کوپن بهره
ex-coupon
سهم بی سود
ex-dividend
بعد از تاریخ سود سهام
ex-dividend date

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 33
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.