مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 44

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 44 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 44
نسبت پوشش بهره
interest cover ratio
پرداخت سود سهام
dividend pay-out
نسبت پرداخت سود سهام
pay-out ratio
سازمان ‌های مردم‌ نهاد نیمه مستقل
QUANGOs
باز مهندسی
reengineering
سابقه خوب، پرونده بی عیب و نقص
Clean slate / clean-slate
عبارت تینکر توی (بازی مخصوص بچه‌ها که مشابه لگو با ترکیب اجزای مختلف می‌توان وسایل جدید ساخت)
Tinker-Toy-like term
سنت یهودی – مسیحی
judaeo-christian tradition
تئوری سازمان سنتی
Traditional organization theory
مدیریت تطبیقی
Comparative Management
سازمان ایده آل
Ideal Organization
دیدگاه میان فرهنگی
Cross Cultural Perspective
وجدان کار
Work Ethic
وجدان کار کنفوسیوس
Confucian Work Ethic
زمان تک بعدی
Monochromic Time
زمان چند بعدی
Ploychronic Time
باور به معنویات
Spiritualism
دارایی توانمند ساز
Enabling asset
ضریب همبستگی حاصل ‌ضرب-گشتاور پیرسون
Pearson product-moment correlation coefficient
استحکام ارتباط خطی
linear relationship strength / strength of a linear relationship
اعتبار سنجی مدل
Model Validation
اعتبار سنجی مدل شبیه سازی
Simulation model validation
تحلیل رابطه ای خاکستری
Grey Relational Analysis
تحلیل رابطه خاکستری
Gray Relation Analysis
خطی وزنی، خطی وزن دار
weighted linear
ترکیب خطی وزنی
weighted linear combination
صحت سنجی
Verification
اعتبار سنجی
Validation
اعتبار بخشی، اعتبار دهی
Accreditation
صحت سنجی، اعتبار سنجی، اعتبار بخشی
Verification, Validation and Accreditation (VV&A)
شناخت ذهنی
Subjective Recognition
تحلیل زمان – فرکانس
Time-Frequency Analysis / Time Frequency Analysis
تحلیل رابطه دینامیکی
Dynamic Relation Analysis
شرایط تجهیزات
condition of equipment
درجه پایداری، درجه ثبات
consistency degree
درجه رابطه خاکستری
grey relational degree
تئوری سیستم خاکستری
Grey System Theory
ارزش در معرض خطر
Value-at-Risk / Value at Risk  (VaR)
ریزش مورد انتظار، کسری مورد انتظار
Expected Shortfall (ES)
کاپیولا، کوپولا (عضو رابط، وسیله ارتباط)
Copula
واین کاپیولا، واین کوپولا
Vine Copula
همبستگی دنباله – پهن
Fat tail correlation  /
fat-tail correlation
تحلیل پسین
Posterior analysis
سطح چندک، سطح کوانتیل
quantile level
پس آزمایی
Back Testing / Backtesting / backtest / back test
رشته فیزیک اقتصاد
econophysics
چند فراکتال
Multifractal
تابع توزیع توام
Joint distribution function
تابع توزیع حاشیه ای
marginal distribution function
کوپولای دوگانه
dualistic-copula
سطح چندک
quantile level
توزیع هنجار
norm distribution
توالی ضربه
hit sequence
تابع درستنمایی
likelihood function
نسبت درستنمایی
likelihood ratio
تفاضل مارتینگل
martingale difference
دنباله تفاضل مارتینگل
Martingale difference sequence
آزمون مدت مبنا
Duration-Based Test
تخطی متوالی
consecutive violation
نسبت تخطی
Violation ratio
آنالیز همبستگی متقاطع روند زدایی شده
Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA)
آنالیز نوسانات روند زدایی شده
Detrended Fluctuation Analysis (DFA)
مدل بردار خود رگرسیونی
Vector Autoregressive Model (VAR)
مدل مبتنی بر تصحیح خطا
Error Correction Models (ECM)
بازار اسپات
Spot Market
ریسك مبنای تعدیل یافته بر اساس نرخ بهره
Interest-Adjusted Basis Risk
مدل واریانس ناهمگن شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته
Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedastic Model
تئوری ذخیره سازی
Theory of Storage
هم انباشتگی
Cointegeration
نظریه مقدار کرانی
Extreme Value Theory
برازش حداقل مربعات
least-square fit
واریانس هم جنبشی
co-moved variance / co-moving variance
ازمون کلموگورف – اسمیرنف
Kolmogorov Smirnov test
خارج از نمونه
out-of-sample
داخل نمونه
in-sample
تئوری زیر- افزاینده، زیر جمعی
Sub-additive theory
زیرجمع پذیری
subadditivity
باقیمانده های مازاد استاندارد
Standardized Exceedance Residuals
نسبت بازده و هزینه، نسبت درآمد به هزینه، نسبت منفعت و مصرف، نسبت منفعت و تمام شده
Benefit-cost ratio / cost-benefit ratio
دارایی با ویژگی مالی متعدد
multi-financial asset
خوشه بندی و بصری سازی خط سیر / مسیر
Trajectory Clustering and Visualization
هزینه تکرار شونده
recurring cost
هزینه غیر تکرار شونده
Non recurring cost
ارزش های همگانی
Public values
جهت گیری اصلی
normative orientation
مدیریت دولتی
public management
مدیر صف، مدیر میانی
line manager
تعهد چشمگیر / آشکار
Up-front commitment / upfront commitment
پیش پرداخت
Up-front payment / upfront payment
تکیه موکد
Emphatic stress
اشتراک مساعی، همکاری
synergy
پرسه زنی، بطالت
loafing
بطالت اجتماعی
social loafing
مسطح سازی
flattening
مسطح سازی سازمان ها
flattening of organizations
تسطیح ساختارهای سازمانی
flattening organizational structures
واگذاری قدرت
delegation of power
دسته ها و گروه های کوچه بازاری، اوباش محله
lynch mobs
جمع اجتماعی
social aggregate
ایجاد مشترک ارزش
value co-creation
صنعت هتل داری
hospitality industry
پارک تفریحی
theme park
خدمات ترخیص
service discharge
مزیت رقابتی
competitive edge
آرمان کسب و کار، آرمان شغلی
business aspiration
حفظ مشتری
customer retention
تبلیغات شفاهی
word of mouth
بازاریابی دهان به دهان، شفاهی
word of mouth marketing
فراشایسته
Over qualified / overqualified
فروشایسته
Underqualified / under qualified
تعلق خاطر کاری
work engagement
تعهد سازمانی
organizational commitment
تعهد عاطفی
affective commitment
تعهد هنجاری
normative commitment
تعهد مستمر
continuance commitment
تحلیل عامل تاییدی
confirmatory factor analysis (CFA)
شاخص نکویی برازش تعدیل شده
adjusted goodness-of-fit index (AGFI)
شاخص نکویی برازش
Goodness of Fit Index
شاخص برازش تطبیقی /
Comparative Fit Index
شاخص برازش به هنجار شده
Normed Fit Index
شاخص تاکرلوئیس
Tucker- Lewis Index
ریشه میانگین مربعات خطاهای تقریب
root mean square error of approximation
تئوری مبادله رهبر – عضو
Leader -Member exchange theory
شرکت های چند ملیتی
MNC
مولفه های گویای تشکیل دهنده سازمانی
communicative constitution of organization
نیروی تشکیل دهنده / برساختی
constitutive force
گفتمان
Discursively
بافتمندی
contextualization
بافتمندی مجدد، بازبافتمندی، باز قرار دادن در متن
Recontextualization
جداسازی از متن
decontextualization
موضوع هم والدینی
co-parental issues
فراگیری تحولی
transformational learning
خانواده ای که فرد در آن متولد شده است
orientation family
داغ، ننگ
stigma
زبان شرکتی رایج
common corporate language
خط مشی های متمرکز
headquarters’ policies
تبادل رهبر – عضو
Leader member exchange
آموزشهای‌ توجیهی‌ بدو خدمت
induction
مدل ملی گرا
ETHNO CENTRISM model
مدل چند مرکزی
POLYCENTRIC model
مدل اقلیم گرا
GEO CENTRIC model
مدل منطقه محور
REGIOCENTRIC model
تحلیل عاملی تاییدی
Exploratory Factor Analysis
چرخش واریماکس
varimax rotation
برند، نمانام
Brand
گیمیفیکیشن (کاربرد اجزا و اصول طراحی بازی در محتوای غیر بازی) بازی وار سازی
Gamification
شرکت سهامی خاص
Private Joint Stock
مدیریت تاثیر، مدیریت برداشت
impression management
خود ابرازی
Self- presentation
از لحاظ تئوری ضعیف
under-theorized
جسم توانا، فرد مستعد کار
able-bodied
عامل ناتوان
differently abled agent
حالت چهره
facial expression
وضع
posture
ژست
Gesture
روایت
Narrative
تجسم بخشی
Embodiment
گفتمان
Discourse
نقص، اختلال
Impairment
هویت کارآفرینی
Entrepreneurial identity
شیوه های غیر زبانی
Non-linguistic practices
بد نام سازی
Stigmatization
ذات‌ باوری، اصالت جوهر
Essentialism
ذات گرا
essentialist
خودیت، شخصیت فردی
Self / selves
بر ساخت گرا
constructionist
بر ساخت گرایی اجتماعی
Social Constructionism
خود اندیشی، تعمق در خویش
self-reflection
آگاهی خود اندیش
Self-reflective consciousness
روندگرا
processual
پسا روند گرا
post processual
تجسم یافته
embodied
تجسم نیافته
Disembodied
تجسم انسانی، تشبیه انسانی، جسمانیت انسان
human embodiment
شخص
Personhood
خود تجسم یافتگی
Embodied self
دوگانگی ذهن و جسم / عین
mind-body dualism
سوژه باوری
subjectivism
پدیدار شناسی
Phenomenology
مفهوم
Beg riff
این همانی در عین تفاوت
 identity in differences
هویت های اجتماعی دنبال شده
sought-after social identities
خود کارآمدی، خود کارایی
self-efficacy
مبادله رهبر – عضو پیرو
follower leader–member exchange
درون فردی
intra-individual
مستخدم زیردست / تابعه
Follower
برازش تعدیل شده – مقتصد
parsimony-adjusted fit
همبستگی متقابل / درونی / داخلی
inter-correlation
رقابت بر مبنای شایستگی، رقابت شایسته – مبنا
Competence-Based Competition
شایستگی محوری
Core Competence
دانش صریح
Explicit knowledge
دانش ضمنی
tacit knowledge
مدیریت زمان سیکل / چرخه
cycle time management
ظرفیت بدهی، توان استقراض
debt capacity
صرفه کاهی، صرفه کاستی، اسراف، بی صرفگی
Diseconomy
بیصرفگی مقیاس
Diseconomy of scale
صرفه ناشی از تجمع
Economies of agglomeration
صنعت زدایی
Deindustrialization
کارایی انبوه سرمایه
Asset mass efficiency
ارتباط متقابل دارایی
Asset interconnectedness
ابهام سببی
Causal ambiguity
ادغام و تملک
Merger and Acquisition (M&A)
فراخوان، اقدام به عمل
CALL FOR ACTION
رویکرد منظرین
landscape approach
منظر شهری
 urban landscape
شرایط میسر ساز
enabling conditions
دانش نهفته
Embedded Knowledge
دانش تجسم یافته
Embodied Knowledge
علیت انباشتی
cumulative causation
شرکت موجود
incumbent firm
قضیه پوش
envelope theorem
بانکداری فرامرزی
cross-border banking
ادغام و تملک ها
mergers and acquisitions
جهان شمولی بانکداری
universalization of Banking
سرمایه سهمی
equity capital
تبدیل پذیری حساب جاری
current account convertibility
تبدیل پذیری حساب سرمایه
capital account convertibility
تثبیت های قابل تنظیم
adjustable pegs
تثبیت های خزنده مدیریت شده
managed crawling pegs
سلامت بانکی
Bank soundness
تک بانکی
mono – Banking
حباب های قیمت دارایی
asset price bubbles
تنظیم نادرست نرخ ارز
Exchange rate misalignments
بیمه – بانک
bancassurance
یكپارچگى
consolidation
ادغام‏هاى بزرگ
megamergers
شركت‏هاى مختلط بانكدارى جهانى
global Banking conglomerates
مبادلات ارزى
forex transactions
مصون سازى
hedging
پرداخت فراپولی
trans-currency payment
خانه تسویه خودكار جهانى
Global Automated clearing House
سیستم تسویه ناخالص تعیین شده زمانى
Designated-time gross settlement system
 پرداخت بدون پول
cash-less payment
پرداخت محض
pure payment
توانان سازان تجارى
commerce enablers
ارائه صورتحساب الكترونیكى
electronic bill presentment
خدمات تجمیع پرداخت
payment aggregation services
مكانیزم‏ تسویه و پرداخت
clearing and settlement mechanism
مقررات احتیاط ‏آمیز
Prudential regulations
نسبتهاى كفایت سرمایه
capital adequacy ratios
 الزامات حاشیه توان پرداخت بدهى
Solvency margin requirements
نسبت سرمایه بال
Basle capital ratio
ایمن سازى
securitization
درجه بندى اعتبار
credit rating
سطوح كفایت سرمایه مبتنى بر ریسك
risk-based capital adequacy levels
بانکداری کاغذی
correspondence Banking
ماشین تحویل دارى خودكار
automatic teller machine
صورت وضعیت حساب
account statement
چند قطبی
Oligopolistic
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
Foreign Direct Investment (FDI)
تئوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی تلفیقی داننینگ
Dunning’s eclectic FDI theory
مدل تلفیقی داننینگ
Dunning eclectic model
عوامل برونزا، تاثیرات خارجی
Externalities
سرریز
spillover
سرریز منافع
spillover benefits
نوگرایی
innovativeness
رفتار نوآورانه
Innovative Behavior
رویکرد گونه شناسی مصرف کننده
Consumer Typology Approach
نوگرایی درک شده توسط مشتری
Consumer perceived innovativeness (CPI)
تئوری موجود
extant theory
شبکه قانونی، شبکه نظام مند
nomological net
آزمون روان سنجی
psychometric test
نوآوری فنی، نوآوری – فن آوری
Technovation
ارزش لذت جویانه
Hedonic Value
ارزش مبتنی بر فایده، ارزش سودگرایانه
Utilitarian Value
ارزش مبتنی بر فایده خرید
Utilitarian Shopping Value
ارزش لذت جویانه خرید
Hedonic Shopping Value
خرید بعنوان یک کار
Shopping as Work
طرف سیاه خرید
Dark Side of Shopping
طرف لذت بخش خرید
Fun Side of Shopping
تجربیات خرید
Shopping Experiences
تمایلات رفتاری
Behavioral intentions
آزمون پذیری
trialability
مشاهده پذیری
Observability
خصوصیات ادراکی
Perceived Attributes
مفهوم سازی
reconceptualization
سیستم حمل و نقل شخصی / سگوی
Segway personal transporter
زیان گریزی
loss aversion
خانه کیفیت
House of Quality
بهسازی کیفیت
Quality Deployment
مسایل بغرنج اخلاقی
Ethical Conundrums
نظریه معنا بخشی
Sense making theory
سازه  شکل دهنده/ سازنده
formative construct
سوال باز
open ended question
اعتبار درستی سنجی
Validation and Verification
روش باز آزمایی
test-retest method
کودک با رشد عادی
Typically Developed Child
نقاط تصمیم گیری
cut-offs / cut offs
هم کنش پذیری، تعامل متقابل
Interoperability
روایی واگرا
discriminant validity
همراستایی استراتژیک
strategic alignment
دست اندرکاران
stakeholders
هم آفرینی
Co-creation
هدف معتبر
Responsible purpose

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 44
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.