مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 8

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 8 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 8
كاربری، كارطلبی
Labour Intensity
كالاهای كاربر
Labour Intensive Goods
تولید كاربر
Labour Intensive Production
كاربر؛ كارطلب
Labour Intensive; Labour Incentive; Labour Using
قانون كار
Labour Law; Labour Code
قوانین و مقررات كار
Labour Legislation
بازار كار
Labour Market; Job Market; Employment Market
تحرك نیروی انسانی
Labour Mobility
كار افتخاری
Labour of Love
تشكیلات كارگری
Labour Organization
توان كار
Labour Power
جریان كار
Labour Process
بهره وری كار
Labour Productivity
نسبت كار
Labour Ratio
قانون اصلاحات كار
Labour Reform Law
روابط كار
Labour Relation
شاخص نیروی كار مورد نیاز
Labour Requirement index
منبع كار
Labour Resource
كمبود نیروی كار
Labour Shortage
شاخص ثابت نیروی كار
Labour Stability index
استاندارد كار
Labour Standard
عرضه كار
Labour Supply; Work Effort; Supply of Labour
جابجایی كاركنان؛ گردش نیروی كار
Labour Turnover; Manpower Turnover
كار
Labour; Work; Business
كند كار
Laggard
آزادی كسب و كار
Laissez Faire
یافتن شغل
Land a Job
كار وسیع و سریع
Land Office Business
نوبت آخر كار
Late Shift
اخراج كردن موقتی؛ تعلیق كارگر
Lay- Off
طرح‌ریزی
Lay- Out; Programming
كار كم پاداش
Lean Work
فراغت
Leisure
وام‌دهنده
Lender
تقاضای استخدام
Letter of Application
میزان بهره‌وری
Level of Productivity
میزان باروری
Line Of Credit
پرداخت بدهی، تصفیه حساب
Liquidation
كار زنده
Living Labour
پرداخت وام با بهرة كم
Loan Granted With Low Interest Rate
تقسیم محلی كار
Localization of Labour
تعطیل كار
Lockout; Cut Back
وام بلندمدت
Long Term Loan
كارمندان دون پایه
Low Grade Employee
كار كم اولویت؛ كار اولویت پایین
Low Priority Work
تأسیسات
Maintenance; Plant
ایجاد كار
Make Work
از زیر كار در رفتن؛ تمارض
Malinger
نفرساعت؛ كار فرد در ساعت
Man- Hour
نیروی انسانی
Man Power
شرایط استخدام نیروی انسانی
Man Power Inventory
برنامه ریزی نیروی انسانی
Man Power Planning
سهمیة نیروی انسانی
Man Power quota
كمیسیون خدمات نیروی انسانی
Man Power Services Commission
شغل مدیریتی
Managerial Job
صنعتكار
Manufacturer
هزینه ساخت
Manufacturing Cost
عدم رضایت نهایی كار
Marginal Disutility of Labour
كارآیی نهایی
Marginal Efficiency
كار نهایی
Marginal Labour
باروری نهایی كار
Marginal Productivity of Labour
درآمد نهایی
Marginal Revenue
بیكاری نهایی
Marginal Unemployment
منابع تولید كننده
Mark-up
بازار پژوهی؛ تحقیق بازار
Marker Research
بازار
Market
ناتوانی بازار
Market Failure
طرز كار بازار
Market Mechanism
بازاریابی
Marketing
بیكاری انبوه، عمومی
Mass Unemployment
پیشه ور ماهر
Master craftsman; Mass Workman
كار مهم؛ كار اصلی
Master Work
تناسب شغل با شخصیت
Matching Personality and Job
مواد
Materials
هزینة مواد
Materials Cost
حداكثر دستمزد
Maximum Wage
حداكثر جای انجام دادن كار
Maximum Working Area
وسایل تولید
Means of Production
اندازه كار روزانه
Measured Day Work
كار روزانة اندازه‌گیری شده
Measured Day Work (MDW)
كار سنجش شده؛ كار اندازه گیری شده
Measured Work
اندازه گیری رضایتمندی شغلی
Measuring Job Satisfaction
تفكر
Mediation
مستخدم جزء
Menial Employee
مشاغل پست
Menial Office
تاجر
Merchant; Trader; Businessman
شیفتكاری نیمه‌شب
Midnight Shift
مهاجرت
Migration; Immigration
كارگر مهاجر
Migratory Worker; Migrant Worker; Migrant
كار ذهنی
Mind Work
هدف كمینة اشتغال
Minimum Employment Target
حداقل دستمزد
Minimum Guaranteed Wage; Minimum Wage
وزیر كار و امور اجتماعی
Minister of Labour And Social Affairs
وزارت كار
Ministry of Labour; Ministry Of Work
كار تبلیغی
Missionary Work
تحرك نیروی كار
Mobility of Labour; Labour Mobility
كسی كه دو شغل دارد
Moon Lighter
دو شغلی
Moon Lighting; Double- Jobbing
كار نوبتی صبح؛ شیفتكاری صبح
Morning Shift
نظریة انگیزش و سلامت كار
Motivation- Hygiene Theory
انگیزه؛ محرك
Motivator
چند كاره؛ چند منظوره
Multi-Purpose
كار چند نوبته؛ عملیات چند نوبته
Multi Shift Operation
چند تكلیف كاری
Multi-Tasking
ایستگاه چند كاربردی؛ ایستگاه كاری چند كاربردی
Multifunction
طرح چند منظوره
Multipurpose Project
شركت سرمایهگذاری؛ صندوق تعاونی
Mutual Fund
شركتهای سرمایه‌گذاری تعاونی
Mutual Investment Companies
شرح كار
Narrative
طرح ملی
National Project
نرخ بیكاری طبیعی
Natural Rate of Unemployment
منابع طبیعی
Natural Resources
تیم كاری طبیعی
Natural Work Team
ماهیت كار
Nature of Work
اشتغال تقریباً كامل
Near full Employment
كار لازم
Necessary Labour
كارمندان تازه استخدام
New Comers
كارمند جدید
New Employee
شغل بعدی
Next Job
نوبت كاری شب
Night Shift
شب كاری
Night Work
از كارافتادگی غیر ناشی از كار
Non-Work Related Disability
كالاهای مصرفی بیدوام
Non-Durable Consumer Goods
كالاهای بی‌دوام
Non-Durable Goods; Soft Goods
كار غیر تولیدی؛ كار بی حاصل
Non Productive Labour
تازه كار
Non Veteran
غیر مربوط به پیشه
Non Vocational
غیر كارگر
Non Worker
كار نكننده
Non-Working
بیكاری عادی
Normal Unemployment
محل طبیعی كار
Normal Working Area
موضوع كار
Object of Labour
كارمند متعهد
Obliged Employee
اشتغال ذهنی، وسواس فكری
Obsession
موانع توسعه
Obstacles to Development
رستة شغلی
Occupation Group
غیبت شغلی
Occupational Absence
سانحة شغلی
Occupational Accident
حوادث ناشی از كار
Occupational accident; Work Injury; Work Related Accident; Employment Injury
همسازی شغلی
Occupational Accommodation
موفقیت شغلی
Occupational Achievement
كنش شغلی
Occupational Action
رویكرد شغلی
Occupational Approach
استعداد شغلی
Occupational Aptitude
قلمرو شغلی
Occupational Area
ترتیب شغلی؛ آرایشهای شغلی
Occupational Arrangements
آگاهی شغلی
Occupational Awareness
درجات شغلی
Occupational Categories
تشریفات شغلی
Occupational Ceremonies
آشفتگی شغلی
Occupational Chaos
گزینش شغلی
Occupational Choice; Occasional Choice; Vocational Selection
طبقة شغلی
Occupational Class
جو شغلی؛ جو كاری
Occupational Climate; Work Climate
ارتباطات شغلی
Occupational Communications
صلاحیتهای شغلی
Occupational Competencies
تعارض شغلی
Occupational Conflict
محتوی شغلی
Occupational Content
بحران شغلی
Occupational Crisis
فرهنگ شغلی
Occupational Culture
توسعه و بهبود شغلی
Occupational Development
گروه شغلی
Occupational Group; Occupational Family; Job Family
خطرات ناشی از شغل
Occupational Hazards
سلسله مراتب شغلی
Occupational Hierarchy; Job Task Pyramid
ایدئولوژی شغلی
Occupational Ideology
وجهه شغلی
Occupational Image
نوآوری شغلی
Occupational Innovation
رغبتهای شغلی
Occupational Interests
دانش شغلی
Occupational Knowledge
سطح پیشه
Occupational Level
آداب شغلی
Occupational Manners
امكانات شغلی
Occupational Means
روش‌شناسی شغلی
Occupational Methodology
تحرك شغلی
Occupational Mobility
روحیة شغلی؛ اخلاق شغلی
Occupational Morale
ضروریات شغلی؛ لوازم شغلی
Occupational Necessities
نیازهای شغلی
Occupational Needs
هنجارهای شغلی
Occupational Norms
دیدگاه شغلی
Occupational Out Look
مشاركت شغلی
Occupational Participation
آسیب شناسی شغلی
Occupational Pathology
برازندگی شغلی
Occupational Poise
فشار شغلی
Occupational Pressure
اعتبار شغلی
Occupational Prestige
روانشناسی شغلی
Occupational Psychology
نقش حرفه‌ای
Occupational Role
حفاظت كار
Occupational Safety
نزول شغلی
Occupational Sinking
كاردرمانی
Occupational Therapy
كارگر سیار
Odd Man
دفتر كار؛ دبیرخانه؛ اتاق كار؛ پست
Office
كارمند؛ مستخدم غیركارگر، یقه سفید
Office Holder; White Collar
كارمند رسمی
Official Employee; Official Worker
آماده به خدمت؛ آماده به كار
On Call; Improvisator
سركار؛ درحال انجام وظیفه
On Duty
كار مرحله به مرحله
One- Off Task
محل استخدام بدون اتحادیه؛ استخدام آزاد؛ كارگیری آزاد
Open Shop
كار آزاد
Open Work
منحنی عملیاتی
Operating Curve
كارآیی عملیاتی
Operational Efficiency
تحقیق عملیاتی؛ پژوهش عملیاتی
Operational Research(OR)
كارآفرین فرصت‌طلب
Opportunistic Entrepreneur
مناسبترین زمان كار
Optimum Work
دورة بهینة كار
Optimum Work Period
بیكاری اختیاری
Optional unemployment
تركیب نیروی كار
Organizational Democracy
مشاغل سازمانی
Organizational Jobs
كارگر سازمانی
Organizational Worker
حق بیكاری
Out- of- Work Benefits
خروج نیروی كار
Out Flow of Labour
بازار فروش
Out let
نرخ تولید
Out Put Rate
كار برون سازمانی
Out Work
كارگر برون سازمانی
Out Worker
پركار؛ فعال؛ كوشا
Over Active; Industrious
اشتغال زاید
Over Manning
اضافه كار؛ اضافه كاری
Over Time
ضریب اضافه‌كاری
Over Time Multiplier
حقوق اضافه كار
Over Time Pay
كار توانفرسا
Over Work
اشباع اشتغال
Overfull Employment
خویشتن‌كاری، خوداشتغالی
Own Work; Self-Employment
كارگر نمونه
Pace- Setter
پرداخت شده
Paid
كاركنان غیرتخصصی
Paraprofessional Staff
مستخدم نیمه وقت
Part- Time Worker
كارنوبتی (شیفت) نیمه وقت
Part-Time Shift
اشتغال پاره‌وقت
Part Time Employment
از كارافتادگی جزئی
Partial Disability
وام بی‌بهره
Passive Debt
سكون حقوق و دستمزد
Pay Pause
ساختار حقوق و دستمزد
Pay Structure
دستمزد
Pay; Fee; Wage
پرداخت بر مبنای نتایج كار؛ كارمزد
Payment By Results (PBR); Charge; Piece Wage
نظام پرداخت حقوق و دستمزد
Payment System
فصل پركار
Peak Season
میزان كارآیی
Performance
ارزشیابی عملكرد
Performance Appraisal; Appraisal
نوبت كاری دائم شب
Permanent Night Shift
پایدار
Permanent; Stable; Preserve
بودجه پرسنلی
Personal Budget
خدمات شخصی
Personal Services
معیار استخدام؛ مدارك استخدام
Personnel Criterion
هزینة پرسنلی
Personnel Expense
جذب نیروی انسانی
Personnel Recruitment
كارمندان
Personnel; Staff
خسارت جزئی
Petty Cash float
كار جسمی
Physical Work
شرایط فیزیكی كار
Physical Work Setting; Physical Conditions of Work
كارمزدی؛ مقاطعه‌كاری
Piece Work
طرح آزمایشی
Pilot Project
كار برجسته؛ شاهكار؛ پیشقدمی در كاری
Pioneer Work
انتصاب یك شخص در یك پست (شغل)؛ كار شغل؛ كاریابی
Placement
اجرای برنامه
Plan Implementation
طرح، برنامه
Plan; Schedule; Scheme
الگوی برنامه ریزی
Planning Model

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 8
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.