مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 1

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 1 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 1
مطلق، غیرمشروط، مستقل، آزاد، خالص، کامل
absolute
فراوانی مطلق
absolute frequency
گشتاورمطلق
absolute moment
احتمالات مطلق (در مقابل احتمالات شرطی)
absolute probabilities
قدر مطلق
absolute value
تابع توزیع به طور مطلق پیوسته
absolutely continuous distribution function
جاذب
absorbing
مانع جاذب در قدمهای تصادفی
absorbing barrier in random walks
مرزهای جاذب، کرانه های جاذب
absorbing boundaries
حالات جاذب (درزنجیره مارکف)
absorbing states(in Markov chain)
احتمالات جذب (درفرایندهای تولدومرگ)
absorption probabilities(in birth and death processes)
قبول، پذیرش
acceptance
ناحیة قبول
acceptance region
حادثه
accident
حوادث (به عنوان آزمایشات برنولی با احتمالات متغیر)
accidents(as Bernoulli trials with variable probabilities)
جمعی
additive
داوری اثربعدی، داوری مطالب بعدی، اثربعدی
aftereffect
توزیع سن در نطریه تجدید، توزیع عمر در نطریه تجدید
age distribution in renewal theory
متراکم، جمع شده، انبوه، متراکم ساختن، توده
aggregate
جبر
algebra
جبر حوادث
algebra of events
ژنهای ناهمسان مجاور
alleles
الفبایی، الفبا
alphabets
ارائه تحلیلی ، بیان تحلیلی
analytical presentation
تحلیل
analysis
تحلیل كوواریانس
analysis of covariance
آنتوپومتریک
anthropometric
ضدنمایی
antimodal
توزیع ضدنمایی
antimodal distribution
کاربرد درنمونه گیری، کاربردنمونه گیری
application to sampling
كاربردهادر زیست شناسی
applications in biology
تقریب
approximation
قانون آرکسینوس
Arcsine law
میانگین حسابی
arithmetic mean
ترتیب
arrangement
نسبت داده شده به لورد کلوین(روش انعکاس در معادلات دیفرانسیل)
ascribed to Lord Kelvin(method of images in differential equations)
شركت پذیری
associativity
عدم تقارن
asymmetry
توزیع مجانبی
asymptotic distribution
توزیع مجانبی نرمال برای دوجمله ای
asymptotic distribution normal for binomial
توزیع مجانبی پوآسن برای دوجمله ای
asymptotic distribution poisson for binomial
فرمول مجانبی دموآور-لاپلاس پوآسن
asymptotic formula of De-Moivre-Laplace of Poisson
متوسط، میانگین
average
متوسط احتمالها
average of probabilities
آکسیوم، اصل متعارف
axiom
آکسیوم جمع؛ اصل متعارف جمع، اصل جمع
axiom of addition
آکسیوم جمع تعمیم یافته؛ اصل جمع تعمیم یافته
axiom of addition extended
آکسیوم پیوستگی، اصل پیوستگی
axiom of continuity
تئوری احتمالات آکسیوماتیک، تئوری اصولی احتمالات
axiomatic probability theory
دستگاههای آکسیوماتیک
axiomatic system
آکسیومهای احتمال، اصول احتمال
axioms of probability
δ-جبر
δ-algebra
σ-جبر، σ-هیات
σ-algebra
اصابت گلوله های بمب
bomb hits
تابع احتمال دوجمله ای با پارامترk ,n,p
b(k;n,p)
معادلات پسرو
backward equations
تعداد باکتریها، شمارش باکتریها
bacteria counts
مسئله برگه انتخابات، مسئله رای مخفی، مسئله قرعه کشی
ballot problem
مسئله جعبه چوب کبریت باناخ
Banach’s match box problem
نمودار مستطیلی
bar chart
موانع
barriers
قانون بیز؛ قاعده بیز(بیس)
Bayes’ rule
فرمول بیز (بیس)
Bayes’s formula
قضیه بیز (بیس)
Bayes’s theorem
رفتار
behavior
توزیع برنولی
Bernoulli distribution
شمای برنولی، طرح برنولی، آزمایش برنولی
Bernoulli scheme
مدل برنولی-لاپلاس درجهت انتشار، مدل انتشاربرنولی-لاپلاس
Bernoulli-Laplace model of diffusion
آزمایشات برنولی
Bernoulli trials
آزمایشات برنولی با احتمالات متغیر
Bernoulli trials with variable probability
قانون اعداد بزرگ بصورت برنولی
Bernoulli’s form of the law of large numbers
فرمول برنولی
Bernoulli’s formula
قضیه برنولی
Bernoulli’s theorem
قضیه برنشتاین(برنستین، برنشین)
Bernstein’s theorem
پارادوکس برتراند
Bertrand’s paradox’s
توزیع بتا
beta distribution
توزیع بتا
beta distribution
قانون توزیع بتا
beta distribution law
تابع بتا
beta function
شرط بندی
betting
اریبی در تاس
bias in dice
بازی بیلیارد
billiards
دونمائی
bimodal
توزیع دونمائی
bimodal distribution
دو جمله ای
binomial
ضرایب دو جمله ای
binomial coefficients
توزیع دوجمله ای
binomial distribution
فرمول دوجمله ای
binomial formula
توزیع احتمال دوجمله ای
binomial probability distribution
زیست شناسی
biology
فرایندتولد
birth process
فرایندهای تولدومرگ
birth and death processes=birth-and-death processes
روز تولد
birthday
مسئله روز تولد
birthday problem
دو متغیره
bivariate
توزیع دو متغیره
bivariate distribution
اثرهای بلوكی
block effects
خون
blood
آماره های بولتزمن-ماکسول
Boltzmann-Maxwell statistics
اصابت بمب(روی لندن)
bomb hits(on London)
نابرابریهای بانفرونی، نامساویهای بانفرونی
Bonferroni’s inequalities
تولید کتابها بطور تصادقی، ارائه کتابها بصورت تصادفی
books produced at random
نامساوی بول
Boole’s inequality
میدان بُرل(بورل)
Borel field
میدان حوادث بُرل(بورل)
Borel field of events
مجموعه های بُرل(بورل)
Borel sets
لم های بُرل -کانتیلی
Borel-Cantelli lemmas
قضیه برل،  بورل
Borel’s theorem
آماره های بوز-اینشتین
Bose-Einstein statistics
کرانه ، مرز
boundary
کرانهایی برای فرایندهای مارکف
boundaries for Markov processes
فرایندهای شاخه ای
branching processes
شکستگی ظروف
breakage of dishes
تولید مثل، پرورش، پرورش حیوانات
breeding
بازی بریج
Bridge
جفت گیری همقطار-همشیره(جفتگیری خواهر-برادری حیوانات درزیست شناسی)
brother-sister mating
حرکت براونی
Brownian motion
سوزن بوفن(بوفون)
Buffon’s needle
مسئله سوزن بوفن(بوفون)
Buffon’s needle problem
ساعت مشغول بودن، زمان مشغولی، وقت اشتغال
busy hour
دوره مشغول بودن در صف، مدت زمان مشغولی در صف
busy period in queuing
شکل قانونی
canonical form
حوادث اتومبیل
car accidents
جیرولامو کاردانو
CARDANO,G.(Girolamo Cardano 1501-1576)
دكارتی
Cartesian
حاصل ضرب دكارتی
Cartesian product
آبشاری، آبشار
cascade
فرآیند آبشاری
cascade process
حالات، موارد، مورد
cases
توزیع كوشی
Cauchy distribution
قانون توزیع كوشی
Cauchy distribution law
علیت
causality
علتها، سبب شدن
causes
حجره، خانه، سلول، یاخته
cell
علم وراثت سلولی، علم وراثت یاخته ای
cell genetics
آدمهای صد ساله، صده ها، جشن صد ساله ها، قرنها
centenarians
انحراف مرکزی متغیر(کمیت) تصادفی
central deviation of random variable
امید ریاضی انحراف مرکزی متغیر(کمیت) تصادفی
central deviation of random variable mathematical expectation
بردارنیروی مرکزی، نیروی مرکزی
central force
قضیة حد مركزی
central limit theorem
گشتاور مختلط مرکزی
central mixed moment
گشتاور مرکزی
central moment
عبارت مرکزی
central term
یقین
certain
حادثه یقین
certain (sure) event
مسئله زنجیره نامه ها
chain letters
واکنش زنجیره ، عکس العمل زنجیره
chain reaction
تغییرات علامت ، عوض کردن علامت
changes of sign
تغییرات علامت در قدمهای تصادفی، عوض کردن علامت در قدمهای تصادفی
changes of sign in random walks
استحکام تغییرات، شرط بندی پول روی میز قمار
changing stakes
کانال، گذرگاه
channel
تابع مشخصه
characteristic function
تابع مشخصه متغیر تصادفی چند بعدی
characteristic function of multidimensional random variable
تابع مشخصه متغیر تصادفی
characteristic function of random variable
مقدار ویژه
characteristic value
قانون اعداد بزرگ بصورت چیبشف (چه بی شف )
Chebyshev’s form of the law of large numbers
نا مساوی چیبشف (چه بی شف )
Chebyshev’s inequality
لم چیبشف (چه بی شف )
Chebyshev’s lemma
قضیه چیبشف (چه بی شف )
Chebyshev’s theorem
توزیع دایره ای، توزیع دایروی
circular distribution
كلاس
class
تعریف احتمال کلاسیک
classical  probability, definition
خواص احتمال کلاسیک
classical  probability, properties
تعریف کلاسیک احتمال
classical definition of probability
طبقه بندی
classification
ضریب پیوند، ضریب اختلاط، ضریب اتصال، ضریب وابستگی متقابل
coefficient of colligation
ضریب همبستگی
coefficient of correlation
ضریب کشیدگی
coefficient of kurtosis
ضریب همبستگی جزئی
coefficient of partial correlation
ضریب کشیدگی
coefficient of peakedness
ضریب رگرسیون
coefficient of regression
ضریب چولگی
coefficient of skewness
ضریب تغییرات
coefficient of variation
بهم پیوسته، اشتراکی، جمعی، انبوه
collective
پیوند،  اختلاط، اتصال، وابستگی متقابل
colligation
تركیب
combination
تركیبها
combinations
تركیباتی، ترکیبیاتی، ترکیبی
combinatorial
آنالیز تركیباتی، آنالیز ترکیبیاتی، آنالیزترکیبی
combinatorial analysis
ترکیب شده با پواسون
combined with Poisson
عضویت كمیته
committee membership
نقل پذیری، جابجایی پذیری
commutativity
مكمل یک پیشامد، متمم یک پیشامد
complement of an event
مكمل مجموعه، متمم مجموعه
complement of set
مکمل
complementary
طرح بلوكی كامل
complete block design
گروه کامل
complete group
گروه کامل حوادث
complete group of events
گروه کامل حوادث دو به دو نا سازگار وهم احتمال
complete group of mutually exclusive and equally probability events
گروه کامل حوادث دو به دو نا سازگار
complete group of mutually exclusive events
گروه کامل دو بدوی ناسازگار
complete group of pairwise mutually exclusive
گروه کامل نتایج ممکن آزمایشات
complete group of possible outcomes of trials
اعداد مختلط
complex numbers
اجزاء
component
اجزاء دستگاه، اجزاء سیستم
components of system
مرکب
composite
ترکیب قوانین توزیهای دو جمله ای
composition of binomial distributions laws
ترکیب قوانین توزیهای
composition of distributions laws
ترکیب قوانین توزیهای نمائی
composition of exponential distributions laws
ترکیب قوانین توزیهای نرمال
composition of normal distributions laws
ترکیب قوانین توزیهای پواسن
composition of Poisson distributions laws
مفهوم
concept (or notion)
شرط لیندبرگ
condition Linderg’s
شرط لیاپونوف
condition Lyapunov’s
شرط مارکوف
condition Markov’s
شرط لازم وکافی برای نابسته بودن متغیر تصادفی
condition necessary and sufficient for independence of random variable
شرطی
conditional
چگالی شرطی
conditional density
تابع چگالی شرطی
conditional density function
تابع توزیع شرطی
conditional distribution function
امید ریاضی شرطی
conditional expectation
امید ریاضی شرطی متغیر(کمیت) تصادفی
conditional expectation of random variable
گشتاور شرطی
conditional moment
احتمال شزطی
conditional probability
تابع چگالی احتمال شرطی
conditional probability density function
دستگاه اصولی احتمال شزطی
conditional probability system of axioms
فراوانی نسبی شرطی
conditional relative frequency
واریانس شرطی
conditional variance
شرطهای آزمایشها
conditions of experiments
فاصله اطمینان
confidence interval
حدود اطمینان
confidence limits
سازگاری، همسانی، متضاد نبودن
consistency
سازگاری اصول؛ همسانی اصول؛ متضاد نبودن اصول
consistency of axioms
متضاد نبودن اصول دستگاه کولموگورف، متضاد نبودن اصول کولموگورف
consistency of Kolomogorov ‘s system of axioms
متضاد نبودن دستگاه اصول احتمال کولموگورف، سازگاری دستگاه اصول احتمال کولموگورف
consistency of Kolomogorov ‘s system of axioms of probability
ثابت
constant
متغیر تصادفی ثابت
constant random variable
جدول توافقی
contingency table
قضیة پیوستگی
continuity theorem
متغیر تصادفی پیوسته
continuous random variable
متغیر تصادفی پیوسته
continuous random variable
متغیرپیوسته
continuous variable
پیوستار؛پی درپی، پیوسته
continuum
مجموعه پیوسته، مجموعه متصله
continuum set
تشخیص، تمیز، قرق
contradistinction
معکوس
contrary
حوادث معکوس
contrary events
همگرائی، گرایش
convergence
همگرائی برطبق احتمال، همگرائی دراحتمال
convergence in probability
همگرا
convergent
قضیه عکس برنولی
converse Bernoulli’s theorem
قضیه حدی معکوس
converse limit theorem
پیچش
convolution
همبستگی
correlation
تحلیل همبستگی
correlation analysis
ضریب همبستگی
correlation coefficient
ماتریس ضرایب همبستگی
correlation coefficients matrix
ماتریس همبستگی
correlation matrix
تناظر
correspondence
تناظر دوسوئی، تناظر یک به یک
correspondence one – to – one
تعداد، شمردن، حساب کردن
counts
داده های شمارشی
count data
شمارش پذیر
countable
فنون شمارش
counting techniques
مسئلة‌ كوپن
coupon problem
همپراشی، کوواریانس
covariance
ماتریس کوواریانس
covariance matrix
قضیه کرامر
Cramer’s theorem
محك
criterion
ناحیة بحرانی
critical region
فراوانی تجمعی ،  فراوانی جمعی
cumulative frequency
منحنی
curve
قضیه انتگرالی دموآور-لاپلاس
De – Moivre – Laplace integral theorem
قضیه موضعی دموآور-لاپلاس(برای محاسبه تقریبی احتمالهای آزمایش های تکراری)
De – Moivre – Laplace Local theorem
قوانین دمورگان
de Morgan’s laws
پوسیدگی
decay
دهك
deciles
قابل تجزیه به حوادث خاص
decomposable into particular events
تجزیه
decomposition
تجزیه حادثه به حوادث خاص
decomposition of event into the particular events
تعریف
definition
تعریف مفهوم
definition of concept
درجه اطمینان، درجه اعتماد
degree of certainty
درجة آزادی
degree of freedom
درجه اطمینان گزاره، درجه اعتماد گزاره
degree of proposition
درجه درستنمائی گزاره
degree of proposition likelihood
قضیه حدی دموآور-لاپلاس
De Moivre-Laplace limit theorem
چگالی
density
تابع چگالی
density function
وابستگی
dependence
شدت وابستگی
dependence intensity
اندازه شدت وابستگی
dependence measure of intensity
وابستگی حوادث
dependence of events
وابستگی منفی
dependence of negative
وابستگی مثبت
dependence of positive
وابستگی
dependency
روابط تعیین کننده
determining relations
انحراف
deviation
انحراف مرکزی متغیر تصادفی
deviation of central of random variable
انحراف متغیر تصادفی
deviation of random variable
انحراف معیار
deviation of standard
تاس، طاس
dice
تفاضل
difference
تفاضل حوادث
difference of events
تفاضل دو حادثه
difference of two events
انتشار، پخش
diffusion
بُعد یا اندازه چگالی احتمال
dimension of probability density
بعدها
dimensions
آماره های دیراک-فیرمی
Dirac-Fermi statistics
قضیه حدی مستقیم
direct limit theorem
تبدیل مستقیم
direct transform
تابع دیریکله، تابع دریشله
Dirichle’s function
گسسته، ناپیوسته، منقطع، منفصل
discontinuous
جدا؛ ناپیوسته
discrete
متغیر تصادفی گسسته(ناپیوسته)، متغیر تصادفی جدا
discrete random variable
فضای نمونه گسسته
discrete sample space
متغیر گسسته(ناپیوسته)، متغیر جدا
discrete variable
ظروف، بشقابها، پوسته ها
dishes
حوادث ناسازگار، حوادث نامتقاطع
disjoint events
پراکندگی(واریانس)
dispersion(=variance)
اندازه پراکندگی
dispersion measure
پراکندگی اجزا
dispersion of components
توزیع اعشاری، توزیع دهدهی
distribution of decimals
پراکندگی فراوانی
dispersion of frequency
پراکندگی متغیر تصادفی
dispersion of random variable
توزیع
distribution
تابع توزیع
distribution function
تابع توزیع شزطی
distribution function conditional
تابع توزیع متغیر تصادفی چندبعدی
distribution function of multidimensional random variable
تابع توزیع متغیرتصادفی
distribution function of random variable
قانون توزیع
distribution law
قانون توزیع دوجمله ای
distribution law Binomial
قانون توزیع هندسی
distribution law Geometric
قانون توزیع چندبعدی(چندمتغیره)
distribution law multidimensional (multivariate)
قانون توزیع نرمال
distribution law Normal
قانون توزیع فراوانی
distribution law of frequency
قانون توزیع تابعی ازمتغیرتصادفی
distribution law of function of random variable
قانون توزیع تابعی ازمتغیرهای تصادفی
distribution law of function of random variables
قانون توزیع متغیرتصادفی
distribution law of random variable
قانون توزیع دومتغیره(دوبعدی)
distribution law two variate(2- dimensional)
قانون توزیع یک متغیره(یک بعدی)
distribution law univariate (one dimensional)
توزیع خسارات
distribution of damages
توزیع فراوانی
distribution of frequency
توزیع متغیرتصادفی
distribution of random variable
آزاد توزیع
distribution-free
توزیع های فراوانی
distributions frequency
توزیعی
distributive
قابل تمیز، تمیزپذیر
distinguishable

 

لغات مهندسی صنایع بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.