مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 2

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 2 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 2
واگرا
divergent
دامنه، ناحیه، قلمرو، حوزه
domain
ژن مسلط، ژن چیره، ژن سلطه گر، ژن برتر، ژن نافذ، ژن غالب
dominant gene
بازی دامینو، بازی دومینو، یکی از مهره های بازی دومینو
Domino
ماتریسهای احتمالی(تصادفی) ازدوراه، ماتریسهای استوکاستیک دوباری
doubly stochastic matrices
رانش، انحراف، راندگی، مانور، تغییر
drift
دوگانگی، همتایی، همزادی
duality
تکثیر، نسخه برداری
duplication
مدت دوام بازی، استمراربازی
duration of game
بوم شناسی
ecology
کارایی، بازده
efficiency
مدل اِهرنفست
Ehrenfest model
مقدار ویژه، مقدار خاص
eigenvalue
آماره های اینشتین -بوز
Einstein-Bose statistics
کش دار، قابل ارتجاع
elastic
مانع کشسان، مانع قابل ارتجاع
elastic barrier
نیروی کشسان
elastic force
عضو
element
ساده
elementary (or simple)
مسئله آسانسور
elevator problem
بیضی های پراکندگی
ellipses of dispersion (or spread)
تجربی
empirical
توزیع تجربی
empirical distribution
اصالت تجربه، تجربه گرایی، تجربه نگری، امپریزیم
empiricism
مسئله ملاقات
encounter problem
مرز ورودی، کرانه ی درونی
entrance boundary
شمارش پذیر
enumerable
مجموعه های شمارش پذیر
enumerable sets
nامین نقطه مشخص روی محور زمان
epoch n
مساوی، برابر
equal
چگالی های یکسان
equal densities
حوادث یکسان، حوادث همانند
equal events
احتمال های یکسان
equal probabilities
تساوی ، برابری، برابرسازی
equalization
احتمال یكسان
equally likely
هم توان
equally power
حوادث هم توان
equally power events
حوادث هم احتمال
equally probable events
نتایج هم احتمال
equally probable outcomes
قضایای توزیع برابر
equidistribution theorems
تعادل ،  موازنه
equilibrium
هم ارز
equivalent
حوادث هم ارز
equivalent events
ارگودیک
ergodic
زنجیره های ارگودیک
ergodic chains
خواص ارگودیک
ergodic properties
منبع ارگودیک
ergodic source
وضعیتهای ارگودیک، حالتهای ارگودیک
ergodic states
فرمول اتلاف ارلانگ، فرمول افت ارلانگ
Erlang’s loss formula
خطا، اشتباه
error
تابع خطا
error function
بر آورد كردن
estimate
برآورد
estimation
برآورد كننده
estimator
پیشامد، حادثه
event
حادثه فراوانی مطلق
event absolute frequency
حوادث
events
جبر حوادث
events algebra
تعریف عملیات حوادث روی
events definition of operations on
σ_جبر حوادث
events σ_algebra
نافی
exclusive
امید، امید ریاضی
expectation
امید ریاضی اجزا
expectation of components
امید ریاضی فراوانی
expectation of frequency
اعداد نظری، اعداد منتظره، اعداد موردانتظار
expected numbers
امید ریاضی
expected value
امید ریاضی یک متغیر تصادفی
expected value of a random variable
آزمایش
experiment
شرطهای آزمایش
experiment conditions
نمائی
exponential
توزیع نمائی
exponential distribution
قانون توزیع نمائی
exponential distribution law
حوادث ناسازگار
exclusive events
وجود،  موجودیت
existence
تعمیم یاقته
extended
اصل تعمیم یافته جمع
extended axiom of addition
اطفاء خاموشی، خاموشی، انقراض
extinction
فاكتوریل
factorial
نرخ خرابی
failure rate
منظم
fair
بازیهای منظم
fair games
خانواده بیضی های پراکندگی
family of ellipses of dispersion
خانواده بیضی های چگالی های یکسان
family of ellipses of equal densities
خانواده بیضی های مشابه
family of similar ellipses
حالت مساعد
favorable case
حالتهای مساعد
favorable cases
تعداد حالات مساعد
favorable cases-number
نتایج مساعد برحادثه
favorable to event outcomes
میدان
field
میدان مجموعه ها
field of sets
محدود
finite
عبوراولیه، اولین عبور، اولین انتقال ازحالتی به حالت دیگر
first passage
زمانهای عبوراولیه، زمانهای اولین عبور، زمانهای اولین انتقال ازحالتی به حالت دیگر
first passage times
جریان، سیل
flow
شدت سیل حوادث
flow intensity of events
سیل حوادث
flow of events
دوتا
folded
بطورادبی
for stylistic
صوری
formal
تعریف صوری
formal definition
شکل یافتن
formation
فرمول
formula
معکوس فوریه
Fourier inverse
تبدیل فوریه
Fourier transform
فراوانی
frequency
فراوانی حادثه یقین
frequency of certain event
فراوانی حادثه غیر ممکن
frequency of impossible event
فراوانی حادثه اشتراک
frequency of intersection event
فراوانی حادثه معکوس
frequency of opposite event
فراوانی حادثه حاصل ضرب
frequency of product event
فراوانی حادثه حاصل جمع
frequency of sum event
فراوانی حادثه اجتماع
frequency of union event
تابع
function
تابعی از چند متغیر تصادفی
function of more random variables
تابعی از متغیر های تصادفی
function of random variables
تابعی ازدو متغیر تصادفی
function of two random variables
تابعی ازیک متغیر تصادفی
function one random variable
روابط اصلی
fundamental relations
بازی
game
بازیهای با امیدریاضی نامحدود، بازیهای با امیدریاضی بیکران
games with infinite expectation
گاما
gamma
توزیع گاما
gamma distribution
عمومی
general
قضیه عمومی
general theorem
تعمیم یافته
generalized
مولد
generating
تابع مولد
generating function
تابع مولداحتمال
generating function probability
هندسی
geometric
توزیع هندسی
geometric distribution
احتمال هندسی
geometrical probability
تئوری احتمال هندسی
geometrical probability theory
زیبندگی
goodness of fit
ترسیمی، گرافیک
graphic
ارائه گرافیکی، بیان گرافیکی
graphical presentation
گروه
group
حدس
guess
متوسط عمر
half-life
بعدهای بالاتر
higher dimensions
نمودار مستطیلی
histogram
همگن، متجانس، یک جور
homogeneous
فوق هندسی
hypergeometric
توزیع فوق هندسی
hypergeometric distribution
سری فوق هندسی
hypergeometric series
فرض، فرضیه ها
hypothesis
احتمال فرضیه ها
hypothesis probability
همانند
identical
بطور یكسان
identically
یعنی (مخفف کلمات یونانی id est)
i.e.=that is
تصویر، تصویرکردن، منعکس، منعکس کردن، انعکاس، بازتاب
image
غیرممکن
impossible
حادثه غیرممکن
impossible event
انتگرال غیر عادی
improper integral
تصمیم غیر قابل قبول
inadmissible decision
تابع بتای ناتمام
incomplete beta function
تابع گامای ناتمام
incomplete gamma function
ناکامل بودن اصول احتمالات
incompleteness of axioms of probability
ناکامل بودن دستگاه اصول کولموگورف
incompleteness of Kolomogorov’s system of axioms
ناکامل بودن دستگاه اصول احتمال کولموگورف
incompleteness of Kolomogorov’s system of axioms of probability
افزایش
increase
نامعین، نامعینی
indefinite
همانی، واحد، یکه، خنثی، بی اثر، همانندی، اتحاد، هویت، شخصیت، یکسانی، یگانگی
identity
جمع identity
identities
مستقل بودن، نابستگی
independence
نابستگی مجانبی
independence asymptotical
نابستگی حوادث
independence of events
نابسته ،  مستقل
independent
حوادث نابسته ، حوادث مستقل
independent events
متغیر تصادفی نا بسته (مستقل)
independent random variable
بردارهای تصادفی نا بسته (مستقل)
independent random vectors
آزمایشهای نابسته، آزمایشهای مستقل
independent trials
نامعین، نامعینی، نامعین بودن
indeterminate
روابط تعین کننده
indicial relations
غیرقابل تمیز، تمیزناپذیر
indistinguishable
نامساوی
inequality
نامتناهی، نامحدود
infinite
جامعة نا متناهی، جامعه نامحدود
infinite population
ناهمگن، غیرمتجانس، یک جورنبودن
inhomogeneous
بازرسی
inspection
نمونه گیری جهت بازرسی
inspection sampling
صحیح، درست
integer
انتگرالهایی برای، انتگرالها جهت
integrals for
فرمول مجانبی انتگرالی دموآور-لاپلاس
integral asymptotic formula De-Moivre-Laplace
درونیابی
interpolation
تفسیربه تئوری اعداد، تعبیر ازتئوری اعداد
interpretation in number theory
بین چاركها
interquartile
اشتراك، مقطع
intersection
روش فصل مشتراك، روش مقطع ، روش برش
intersection method
فاصله
interval
شهودی
intuitive
معكوس
inverse
تبدیل معکوس فوریه
inverse Fourier transform
فرمول معکوس ، فرمول وارونی
inversion formula
غیرمنطقی، نامعقول، گنگ، مبهم
irrational
ژاكوبین
Jacobean
ژاكوبین تبدیل
Jacobean of transformation
توام
joint
چند بعدی
jointly distributed
قضیه خین چین
Khinchin’s theorem
قانون اعداد بزرگ بصورت کولموگورف
Kolmogorov ‘s form of the law of large numbers
قانون قوی اعداد بزرگ بصورت کولموگورف
Kolmogorov ‘s form of the strong law of large numbers
نامساوی کولموگورف
Kolmogorov ‘s inequality
اصول دستگاه کولموگورف، اصول کولموگورف
Kolmogorov ‘s system of axioms
قضیه کولموگورف
Kolmogorov ‘s theorem
دستگاه اصولی احتمال کولموگورف
Kolmogorov’s axiomatic system of probability
کشیدگی
kurtosis
ضریب کشیدگی
kurtosis coefficient
تابع لاپلاس
Laplace function
قانون توزیع احتمال دوجمله ای
law of Binomial probability distribution
قانون توزیع احتمال هندسی
law of Geometric probability distribution
قانون توزیع احتمال فوق هندسی
law of Hypergeometric probability distribution
قانون اعداد بزرگ
law of large numbers
قانون توزیع احتمال مارکف-پولیا
law of Markov-Polya probability distribution
قانون توزیع احتمال پوآسن
law of Poisson probability distribution
قانون توزیع احتمال
law of probability distribution
قانون توزیع احتمال دونقطه ای
law of probability distribution Tow points
كوچكترین مربع
least square
روش كمترین مربعات
least squares method
سطح معنی دار بودن
level of significance
قضیه معکوس لوی
Levi’s converse theorem
قضیه مستقیم لوی
levi’s direct theorem
تابع بخت
like hood function
حد
limit
محدودیت درمدل اهرنفیسف
limit in Ehrenfest model
حدودی برای آماره های فرمی-دیراک
limit for Fermi-Dirac statistics
حدفراوانی
limit of frequency
قضایای حدی
limit theorems
توزیع حدی
limiting distribution
قضیه حدی لیندبرگ ولوی
Lindeberg and levi’s limit theorem
خطی
linear
فرم موضعی
local form
توزیع لگنریال
lognormal distribution
دهك پائینی
lower decile
چارك پائینی
lower quartile
شرط لیاپونوف
Lyapunov’s condition
نامساوی لیاپونوف
Lyapunov’s inequality
قضیه لیاپونوف
Lyapunov’s theorem
قابل رویت باچشم
macroscopic
حاشیه ای ، کناری+B381
marginal
احتمال حاشیه ای
marginal probability
تابع چگالی احتمال حاشیه ای
marginal probability density function
توزیع مارکف – پولیا
Markov – Polya distribution
زنجیره های مارکف
Markov chains
ویژگی مارکف، خواص مارکف
Markov property
نامساوی مارکوف
Markov’s inequality
لم مارکف
Markov’s lemma
قضیه مارکف، قضیه مارکوف
Markov’s theorem
توده آزمایشها
mass-scale experiment
توده آزمایشها
mass-scale trial
مسائل جور كردن
matching problems
جور كردن ورقهای بازی پوکر( بُر زدن)
matching of cards Poker
امید ریاضی
mathematical expectation
امید ریاضی اجزا متغیرتصادفی چندبعدی
mathematical expectation of components of multidimensional random variable
امید ریاضی شرطی
mathematical expectation of conditional
امید ریاضی تابعی از n متغیر تصادفی
mathematical expectation of function of n random variables
امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
mathematical expectation of function of one random variable
امید ریاضی تابعی از دو متغیر تصادفی
mathematical expectation of function of two random variables
امید ریاضی تابع خطی
mathematical expectation of linear function
امید ریاضی بردارتصادفی n بعدی
mathematical expectation of n-dimensional  random vector
امید ریاضی متغیرتصادفی
mathematical expectation of random variable
امید ریاضی متغیرتصادفی ازنوع پیوسته
mathematical expectation of random variable of continuous type
امید ریاضی متغیرتصادفی ازنوع گسسته
mathematical expectation of random variable of discrete type
ماتریس ضرایب همبستگی
matrix of correlation coefficients
ماتریس کوواریانس
matrix of covariance
ماگزیمم
maximum
ماكسول
Maxwell
میانگین
mean
میانگین قدرمطلق انحرافات
mean deviation
واریانس میانگین
mean variance
مجموعه قابل اندازه گیری، مجموعه ای که برای آن اندازه تعریف شده است
measurable set
اندازه
measure
اندازه پراکندگی
measure of dispersion
اندازه شدت وابستگی
measure of intensity of dependency
اندازه کشیدگی
measure of kurtosis
اندازه مجموعه
measure of set
اندازه امکان وقوع
measure of the possibility of occurrence
اندازه امکان وقوع حادثه
measure of the possibility of occurrence of event
میانه
median
روش بازتابها، روش انعکاس
method of images
روش فصل مشترک، روش مقطع، روش برش
method of intersection
روش جوابهای خصوصی، روش جوابهای ویژه
method of particular solutions
تئوری اندازه تابع، تئوری متریک تابع
metric theory of function
مینیمم، می نیمم
minimum
غلط های چاپی، اشتباهات چاپی
misprints
گشتاور مختلط
mixed moment
نما
mode
گشتاور
moment
گشتاورنسبت به مبدا
moment about the origin
تابع مولد گشتاور
moment generating function
گشتاور مرتبه h-ام
moment of the h-th order
یکنواخت
monotone
یكنوا
monotonic
حالت یكنوا
monotonic case
محتمل ترین تعداد وقوع
most probable number of occurrence
متحرک
moving
میانگین متحرک
moving-average
چند بعدی
multidimensional
توزیع چند بعدی، توزیع چند متغیره
multidimensional distribution
توزیع نرمال چند بعدی، توزیع نرمال چند متغیره
multidimensional normal distribution
تابع چگالی احتمال چند متغیره، تابع چگالی احتمال چند بعدی
multidimensional probability density function
متغیر تصادفی چند بعدی
multidimensional random variable
چند نمائی
multimodal
توزیع چند نمائی
multimodal distribution
چند جمله ای
multinomial
توزیع چند جمله ای
multinomial distribution
چند گانه، چندتایی، چندبرابر، مضرب
multiple
آزمون های مقایسه های چند گانه
multiple comparison test
قضیه حاصل ضرب
multiplication theorem
آزمون های چند مرحله ای
multi-stage test
متغیر تصادفی چند متغیره
multivariate random variable
نافی، دو به دو ناسازگار
mutually exclusive
شرط لازم وکافی
necessary and sufficient condition
شرط لازم
necessary condition
دو جمله ای منفی
negative binomial
حد دو جمله ای منفی
negative binomial limit
وابستگی منفی
negative dependency
چولگی منفی
negative skewness
همسایگی
neighborhood
حالت غیریكنوا
non monotonic case
نرمال
normal
نرمال در سطح
normal an plane
تقریب نرمال
normal approximation
تابع چگالی نرمال
normal density function
توزیع نرمال
normal distribution
متغیرتصادفی نرمال
normal random variable
مجموعة تهی
null set
تعداد حالات مساعد
number of favorable cases
مشخص کننده های عددی
numerical characteristics
مثالهای عددی، مثالهای شمارشی
numerical examples
مشاهده
observation
نتایج مشاهدات
observation outcomes
نتایج مشاهدات
observation results
مدل اشغال، الگوی تصرف
occupancy model
مسئله تصرف ، مسئله اشغال کردن
occupancy problems
نظریة اشغال، تئوری تصرف
occupancy theory
متغیر تصادفی یک بعدی
one dimensional random variable
یك بعدی
one-dimensional
آزمون علامت یك نمونه ای
one-sample test
یكطرفه
one-side
زیان فرصت
opportunity loss
آماره های ترتیبی
order statistic
نمونه های مرتب
ordered samples
فضای نمونه اصلی
original sample space

 

لغات مهندسی صنایع بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.