مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 20

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 20 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 20
penalty function
تابع جریمه
symmetric weight assignment technique (SWAT)
تکنیک تخصیص وزن متقارن
weight restriction
محدودیت وزنی
preference constraint
محدودیت ترجیحی، قیدهای ترجیحی
Cone ratio
نسبت مخروطی
units invariant
واحدهای نامتغیر، واحدهای ناوردا
symmetry constraints
محدودیت های تقارن، قیدهای تقارن
equality constraint
محدودیت تساوی
feasibility region
ناحیه امکان، منطقه امکان پذیر
symmetry scaling factor
عامل مقیاس بندی تقارن
the inner most
درونی ترین
piece-wise linear
پاره خطی
Consistency Index
شاخص پایداری
sessile drop technique
روش قطره بی پایه / ساکن
Fuse blowing
ذوب فیوز، قطع شدن فیوز، عدم کارکرد مناسب فیوز
Body wave
امواج داخلی یا پیكری
Surface wave
موج سطحی
Guided wave
موج هدایت شده
Love wave
موج لاو
wave Rayleigh
موج رایلی
Excitation Function
تابع تحریك
Flame-lick preventer
مانع زبانه شعله
Pilots
شمعك ها
Ignition Equipment
تجهیزات جرقه زنی
flame front
جبهه شعله
Elevated Flare Equipment
تجهیزات مشعل مرتفع
Components Support Structure
سازه نگهدار اجزا
Knock-Out Drum
درام قطره گیر
Flashback
برگشت شعله
liquid seal
نشت بند مایع
base of the stack
پایه مشعل
Guarantees and Warranties
تعهدات و ضمانت نامه ها
BACK FLOW
برگشت جریان
WATER SEALED TRAP
سیفون
STRAINER PLATE
شبکه‌هایی  که روی دهانه‌های خروج و تخلیه آب و
فاضلاب در داخل یا خارج ساختمان روی کف نصب می‌شوند(‌مانند شبکه روی کفشوهای آب
باران سطوح بام یا محوطه)
COLLAR METAL
فلنج فولادی
METER
كنتور
BACK FLOW CONNECTION
اتصال موجب برگشت جریان
CROSS _ CONNECTION
اتصال مستقیم
POTABLE WATER
آب آشامیدنی
NON POTABLE WATER
آب غیر آشامیدنی
TEMPERED WATER
آب ولرم
INDIVIDUAL WATER SUPPLY
تأمین آب از منبع خصوصی
VACUUM BREAKER
خلاء‌ شکن
solution temperature
دمای انحلال
alternating magnetic field
میدان مغناطیسی متناوب
elusion profile / elusive profile
پروفیل گریزان
stimuli-responsive
واکنش پذیر در برابر محرک
Ionic strength
مقاوت یونی، قدرت یونی
derivatization
مشتق سازی
drug delivery
دارو رسانی
side chain
زنجیر جانبی
end group
گروه انتهایی
Charge density
چگالی بار
ferrimagnetic
فری مغناطیسی
magnetic resonance imaging (MRI)
تصویربرداری با تشدید مغناطیسی
aerial map
نقشه هوایی
aerial survey
نقشه برداری هوایی
cartography
نقشه نگاری
Photogrammetry
تصویر پردازی
coordinates
مختصات
accommodation
همسازی – تطابق
topography
مکان نگاری
measurement
اندازه گیری
mensuration
پیمایش
predicate
مستند سازی
stereoscope
دوربین برجسته نما
contour line
خطوط هم تراز
elevation
تراز ارتفاعی
polar
قطبى، وابسته به قطب شمال
station
ایستگاه
Bench mark
نشان
surface
سطح
terrain
عوارض زمین
toluene
تولوئن
Dropwise
قطره وار
shape memory
حافظه شکلی
pyranometer
پیرانومتر، دستگاه اندازه گیری میزان تابش خورشید
anemometer
بادسنج
Inclinometer
اینکلینومتر، انحراف سنج، میل سنج
Zenith
اوج، بالاترین نقطه آسمان، سمت الراس، قله
Zenith angle
زوایه اوج
azimuth angle
زاویه آزیموت، زاویه گرا
homing cycle
چرخه جهت یابی
Piezometric
فشارسنج
Downsurge
پایین دست موج
pressure head
ارتفاع فشار
rigid body
جسم صلب
Cone
مخروطی
Ball valve
شیر كروی (ساچمه‌ای)
Plug valve
شیر ربع‌گرد (سماوری)، شیر توپی
gate valve
شیرفلكه كشویی
Globe valve
شیر فلكه بشقابی
full away valve
شیرفلكه كشویی
full-ported-valve
شیر دهانه-كامل
butterfly valve
شیر فلكه پروانه‌ای
sleeve  valve
شیر ماسوره‌ای
needle valve
شیرسوزنی
tube valve
شیر لوله‌ای
drain valve
سوپاپ تخلیه
check valve
شیر تنظیم  شیر یكطرفه
lift valve
شیر یا سوپاپ بالارونده
rubber flapper valve
شیر لولایی كائوچویی
Throttling valve
شیر كنترل
head loss
افت بارافت فشار
Throttling  port
مدخل كنترل
Opening
روزنه  مجرا
Plug
توپی درپوش
Cavitation
حفره‌زایی
Skirted
زهوار
FLANGE
پیوند لوله
Trim
شیرآلات
Jet
افشانه
Bearing
تكیه گاه
Seat
نشیمنگاه
Cyclic steam stimulation (CSS)
تحریک دوره ای با بخار
cyclic steam injection
تزریق دوره ای با بخار
Steam flooding
بخارروبی
In situ combustion
احتراق درجا
steam  soak (huff and puff)
تحریک بوسیله بخار
Steam assisted gravity drainage method (SAGD)
روش تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی
Cold  heavy  oil  production  technology  (CHOP)
فن آوری تولید نفت سنگین سرد
Aquarthermolysis
آب گرماکافت
Visbreaking
گرانروی شکستگی
Aerosol
هواویز
Spray-Coating
پوشش دادن به روش اسپری
Photocatalytic Degradation
تجزیه فوتوكاتالیستی
Heterogeneous photocatalytic oxidation (PCO)
اکسایش فوتوكاتالیستی ناهمگن
air purification
پاکسازی هوا
immobilize
تثبیت، بی حرکت سازی، بی جنبش سازی، بی تحرک سازی
Colloidal silica
سیلیکای کلوئیدی
mass ratio
نسبت جرمی
Mineralization
کانی سازی
Photocatalysis
فوتوکاتالیز
fix-bed photocatalysis
فوتوکاتالیز بستر – ثابت
photocatalyst
فوتوكاتالیست
catalyst
کاتالیزور
electrophoretic coating
پوشش دهی الکتروفورزی
sputtering
 کندوپاش، کاتد پرانی، لایه نشانی
Energy Dispersive Spectroscopy
طیف بینی تفکیک انرژی
elemental analysis
تجزیه عنصری
Infrared Spectroscopy
طیف بینی زیرقرمز
analytical balance
ترازوی تجزیه
pyrolysis  distillation
تقطیر تفکافت، تقطیر گرماکافت، تقطیر پیرولیز
catalytic cracking
  شكستن ملكول درمجاور كاتالیست، مولكول شكنی كاتالیزوری
delayed coking
ککینگ تاخیری
attenuated total reflection-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy
انعکاس کلی میرا شده  –  طیف‌ سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (ATR-FTIR)
Supercritical  water (SCW)
آب فوق بحرانی، آب ابر بحرانی
sequestration
منزوی سازی، تجزیه
gas separation
جداسازی گاز
dissociation energy
انرژی تفکیک
Clathrate
اندرون گیر
pipeline plugging
انسداد خط لوله
crystalline solid
جامد بلورین
cage compound, clathrate
ترکیب قفسی
permafrost
لایه منجمد زمین
mud circulation
جریان گل
gas  kick
ضربه گاز
blowout preventer
شیر فوران گیر
removal rate
نرخ برداشت
circle shaking
تکانش حلقوی
Energy Dispersive Spectroscopy
طیف سنجی تفکیک انرژی
Wellhead
سر چاه نفت، سرچشمه
phase diagram
نمودار فاز
Gas recovery
بازیابی گاز، بازیابی بنزین
material flow
حرکت مواد، گردش مواد
Flow process
جریان انجام کار
Minimum Product Travel method
روش گردش حداقلی محصول
Computerized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT)
تکنیک تخصیص نسبی تسهیلات به صورت کامپیوتری
plant layout
آرایش کارخانه، جانمایی کارخانه، طراحی کارخانه
Work in progress / work-in-progress
موجودی در جریان ساخت، كار در جریان، کالاهایی که مراحل ساخت را مى گذرانند
idle time
زمان بیکاری
Build up area
مساحت زیر ساخت
shed area
مساحت انبار
Ground floor
طبقه همکف
Shaper
صفحه تراش
Drilling
مته کاری
Lathe
ماشین تراش
Guide Roller
غلتک راهنما
Cam Guide Roller
غلتک راهنمای بادامک
Piston Rod
دسته پیستون
Tie Assembly
مونتاژ اتصالات
Travelling Roller
غلتک متحرک
Wobbler
لرزاننده
Clevis
مقره، رکابک
Exhaust Impeller
پروانه خروجی / تخلیه
decal
برچسب
stunt riding
شیرین کاری با موتور، عملیات اکروباتیک و نمایشی انجام دادن
Spinout / spin out/ spin-out
چرخ زدن با ماشین
donuts
حرکات نمایشی با ماشین
Complex engineering
مهندسی پیچیده
wear and tear
استهلاک، فرسودگی
Cable wear and tear
فرسودگی کابل
fieldbus
فیلدباس
programmable logic controller (PLC)
كنترل كننده قابل برنامه ریزی منطقی
Network-Centric Architecture
معماری شبکه مدار
Controller-Centric Architecture
معماری کنترلر مدار
collision-free medium
رسانه بدون برخورد
time division multiple access
دسترسی چندگانه تقسیم زمانی
Fading effect
تاثیر محو شدگی
Shadowing effect
تاثیر سایه اندازی
Deterministic frequency hopping (FH)
پرش قطعی فرکانسی
frequency-selective fading
محوشدگی فرکانس گزین
self-interference / self-interference
خود تداخلی
interfering signal
سیگنال مزاحم
timing information
اطلاعات زمان بندی
Transmission latency
تاخیر ارسال
Switching Latency
تاخیر سوئیچینگ
Back off / back-off
عقب گرد
transmitter back-off
عقبگرد فرستنده
 Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال حامل / پیشگیری از تصادم
fail-safe
تخریب امن
Backplane
صفحه پشتی، پانل پشتی
torque converter
مبدل گشتاور پیچشی
Sprocket
چرخ دنده
locknut
مهره پشت بند
Governer Valve
شیر تنظیم کننده
Governor
دستگاه کنترل، دستگاه فرمان خودکار
engine governor setting
بخش های کنترل کننده موتور
brush bar
بوش بار، نوعی سپر محافظت کننده در برابر ورود اجسام همانند سرشاخه ها و پوشش گیاهی به داخل ماشین
axle guard
محافظ اکسل / محور
centrifugal clutch
کلاچ دورانی / سانتریفوژ
idle speed
دور خلاص
Lap Belt
کمربند ایمنی
throttle pedal
پدال گاز
Euclidian distance
فاصله اقلیدسی
City block distance / city-block distance
فاصله بلوک شهر
Manhatan distance
فاصله منهتن
balanced complementary effect
تاثیر تکمیلی متعادل
additive effect
اثر افزایشی، تاثیر افزایشی
general control package theory
تئوری بسته کنترل عمومی
equifinality
همپایایی
First time through (FTT)
فرآیند اندازه گیری کارایی، توانایی/ مهارت و کیفیت در سیستم ناب
peer pressure
فشار همسطح
value stream
جریان ارزش
unit per hour
واحد در ساعت
Bulletin Board
تخته بولتن
lay-off
اخراج
hire
استخدام
heteroscedasticity
ناهمگنی پراکنش
homoscedasticity
همگنی پراکنش
Contribution Margin
تفاوت نهایی سهمیه، تفاوت نهایی سهم مشارکت
Contribution Margin Ratio
نسبت حاشیه فروش، نسبت حاشیه کمکی، نسبت حاشیه مشارکت
Quad-rotor / quadrotor
کوادروتور، چهار ملخه
Ball and Plate system
سیستم توپ و صفحه
Back-stepping / Backstepping
پس گام
sliding-mode
مد – لغزشی
under actuator / Under-actuated / underactuated
ناقص عملگر (عدم دستورپذیری یک سیستم مکانیکی جهت دنبال نمودن یک خط سیر)
actuator
عملگر
Underactuation
عدم دستور پذیری، نقص عملگر
Limit cycle
چرخه حدی
reactive torque
گشتاور راکتیو، گشتاور واکنشی
pitch
حرکت چرخشی (حول محور عرضی)
pitch angle
زاویه قرارگیری
yaw
یاو، چرخش هواپیما حول محور عمودی
Yaw Axis
محور یاو
differential speed
سرعت دیفرانسیل
trajectory tracking
تعیین مسیر خط سیر
time scale separation
تفکیک مقیاس زمانی
Dynamic Voltage Restorer (DVR)
بازیاب پویای ولتاژ
Fault Current Limiter (FCL)
محدود کننده جریان خطا
Voltage Sag
فروافتادگی ولتاژ، افت ولتاژ
Lyapunov stability
ثبات لیاپونوف
Command filtered / command-filtered
فیلتر فرمان
command-filtered backstepping technique
تکنیک پس گام فیلترشده – فرمان
vortex ring
حلقه گردابی
blade flapping
حرکت تیغه هاى گردنده هلیکوپتر حول لولاى افقى
slip stream
جریان لغزشی، جریان پسرو (هوایی که توسط ملخ هواپیما به عقب زده میشود)
moment of inertial
ممان اینرسی
air drag
مقاومت هوا
Airfoil
جسم ایرودینامیکی، مقطع ایرودینامیکی
position commanded vector
بردار موقعیت فرمان
rotation matrix
ماتریس دوران
pitch
پیچ، حرکت دماغه هواپیما به بالا و پایین حول محور عرضی
pitch attitude
وضعیت پیچ
roll attitude
وضعیت رول
yaw attitude
وضعیت یاو
Pitch angle
زاویه پیچ
Roll angle
زاویه رول
yaw angle
زاویه یاو
time derivative
مشتق زمانی
Vector field
میدان برداری
singular perturbation theory
نظریه اختلال تکین
interval function
تابع بازه ای
Modbus Transmission Control Protocol
پروتکل کنترل انتقال مدباس
command filter
فیلتر فرمان
angular velocity command
فرمان سرعت زاویه ای
velocity command
فرمان خروجی سرعت
Robustness test
تست استواری

 

لغات مهندسی صنایع بخش 20
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.