مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 33

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 33  عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 33
Case study
مطالعه موردی
Cask
بشکه
Cell
سلول
Channelization
ایجاد کانال
Characteristic
خصوصیات
Chemical case
طبقه بندی شیمیایی
Chemical compound
ترکیب شیمیایی
Chemical treatment
تصفیه شیمیایی
Chemosterilant
عقیم کننده شیمیایی
Child resistant packaging(CRP)
بسته بندی برای ممانعت از دسترسی اطفال
Chronic exposure
در معرض کلر قرار گرفتن
Chronic toxicity
سمیت کلر
Cistern
آب انبار
clarification
تصفیه
clarifier
تصفیه کننده
Class 1 area
منطقه 1
منطقه 1 بیشتر از آنچه که تحت حمایت استانداردهای ملی کیفیت هوای محیط می باشد، حفاظت می شودمانند پارک های ملی، باغ وحش ها و دیگر مناطق ملی و مناطق با اهمیت از لحاظ کشاورزی
Class 1 substance
مواد گروه 1
گروهی از ترکیبات شیمیایی که باعث کاهش قطر لایه ازن میگردد(0.2 یا بیشتر) و شامل، هالوژن  ها و  متیل کلروفورم و HBFC ها و اتیل بروماید میباشد.
Class 2 substance
مواد گروه 2
موادی که قادر است ازن را تا کمتر از 0.2 کاهش دهد. کلیه HCFC ها شامل این طبقه اند
Clean fuels
سوخت های پاک
Clean up
تصفیه
Clear cut
پاکسازی شده
Climate change
تغییر آب و هوا
Cloning
کلونی
Closed-loop recycling
حلقه بسته بازیافت
بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب برای اهداف غیر آشامیدنی در یک پروسه بسته
Coagulation
انعقاد
Collector
جمع کننده
Combustion
احتراق
Combustion product
مواد حاصل از احتراق
Commercial waste
زایدات تجاری
کل ضایعات جامد تولید شده از موسسات تجاری مانند فروشگاهها، بازارها، ساختمانهای اداری و…
Commercial waste management facility
تاسیسات مدیریتی زایدات تجاری
امکانات مربوط به تصفیه، ذخیره، انهدام یا انتقال که زایدات تولید شده از منابع مختلف را می پذیرند. در مقایسه با تاسیسات خصوصی که فقط یک میزان محدود زباله تولید شده حاصل از فعالیت های خودشان را مدیریت می کنند
Commingled recyclables
مخلوطی از مواد قابل بازیافت
مخلوط مواد قابل بازیافتی که با هم جمع می شوند
Common sense initiative
داوطلب شدن
عملی داوطلبانه صرفا به منظور برقراری نظم محیطی برای رسیدن به پاکیزگی با هزینه کمتر. این برنامه با 6 ناحیه بزرگ صنعتی شروع می شود.
Community
جامعه
Compact fluorescent lamp(CFL)
لامپ فلورسنتی فشرده
Compaction
فشرده کردن
Comparative risk assessment
ارزیابی خطرات مهمتر
Compliance coating
پوشش مورد قبول
پوششی که مواد آلی فرار آن بیش از حد مجاز نباشد
Compliance monitoring
نظارت و کنترل مورد قبول
جمع آوری و ارزیابی داده ها برای نشان دادن اینکه آیا غلظت آلودگی یا باری که اجازه تخلیه آن داده شده مطابق مقررات است یا خیر؟
compost
کمپوست
Composting facilities
تاسیسات تهیه کمپوست
1-یک  مکان دور افتاده که در آن ترکیبات آلی زایدات جامد شهری تحت شرایط کنترل شده تجزیه می شود
2- یک فرایند هوازی که طی آن مواد آلی در یک منبع هضم کننده مکانیکی یا تانک یا وسیله مشابه خرد شده و سپس به هوموس تبدیل می شود
composting
تهیه کمپوست
Compressed natural gas(CNG)
گاز طبیعی فشرده شده
concentration
غلظت
condensate
میعان
conductivity
هدایت الکتریکی
conservation
محافظت
Construction and demolition waste
نخاله های ساختمانی (زایدات ساختمانی، مواد حاصل از لاروبی، کنده های درخت، زایدات حاصل از تعمیر و بازسازی خانه ها و ساختمانهای تجاری و غیره که ممکن است حاوی سرب، ازبست و دیگر مواد خطرناک باشد)
Construction ban
محدودیت ساختمان سازی
contaminant
آلاینده
contamination
آلودگی
Contamination source inventory
سرشماری از منابع آلاینده
Controlled reaction
واکنش های کنترل شده
Conventional systems
سیستم های قدیمی
سیستم هایی که بطور سنتی فاضلاب شهری را بر اساس نیروی ثقل جمع آوری کرده و قبل از اینکه وارد آبهای سطحی شوند به تصفیه خانه اولیه و ثانویه می فرستند
core
هسته
Corrective action
فعالیت های اصلاح شده
EPA میتواند برای ادامه اداره زایدات خطرناک خواستار امکانات برای تصفیه، ذخیره و دفع زایدات خطرناک که به دنبال روشهای نادرست مدیریت اینگونه زایدات و دیگر اشتباهات به وجود آمده اند این فرایندها شامل اصلاح روش های طراحی شده برای TSDF می باشد.
Corrosion
فرسایش
corrosive
فرساینده
Cover material
مواد پوششی
خاک مورد استفاده برای پوشاندن ضایعات جامد فشرده شده در یک محوطه بهداشتی دفن زباله
Cross contamination
انتقال آلودگی
حرکت آلودگی های زیرزمینی از یک سطح یا منطقه به سطح یا منطقه دیگر به علت انجام فعالیت های مخاطره آمیز در زیر سطح زمین
density
چگالی
Disposables
قابل انهدام
تولیدات مصرفی یا دیگر اقلام و بسته بندی یکبار مصرف و دور ریختنی
disposal
انهدام
انهدام زایدات سمی مواد رادیو اکتیو یا دیگر زایدات، آفت کش های باقی مانده یا توقیف شده یا دیگر مواد شیمیایی، خاکهای آلوده و قوطی های حاوی مواد خطرناک حاصل از فعالیتهای دفع زباله یا بطور اتفاقی رها شده . انهدام زباله ممکن است در محوطه های محصور دارای مجوز، زمین های کشاورزی یا به صورت ریختن مواد زاید در چاههای عمیق، اقیانوس ها یا خاکستر کردن انجام شود
diversion
انحراف
drainage
زهکشی
Drop -off
جداسازی
روش جمع آوری مواد قابل بازیافت که هر کدام از آنها به مکانی که برای جمع آوری طراحی شده آورده میشود
dump
مکانی برای انباشتن زباله
مکانی برای انهدام زایدات جامد بدون نظارت های محیط زیست
Effluent guidelines
مقررات تعیین شده برای فاضلاب
مقررات تکنیکی EPA(سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا) که محدودیت هایی را برای فاضلاب صنایع مشخص و آلاینده ها ایجاد می کند
Emergency(chemical)
وضعیت اضطراری
وضعیتی که با آزاد شدن تصادفی یا رها کردن مواد شیمیایی خطرناک ایجاد شده و سلامت کارگران، ساکنان، محیط زیست و غیره را تهدید می کند
End user
مصرف کننده نهایی
مصرف مواد به منظور بازیافت به استثنای تولیداتی که برای استفاده مجدد یا برای بازگرداندن انرژی
سوزانده میشوند
Energy management system
سیستم مدیریت انرژی
Energy recovery
بازیافت انرژی
بدست آوردن انرژی از زایدات در خلال فرایندهای مختلف مانند سوزاندن
Entrain
محیط
Environmental /ecological risk
خطر محیطی/اکولوژیکی
توانایی بالقوه در داشتن تاثیرات مضر برای موجودات همراه با آلودگی محیط توسط فاضلاب ها، زایدات یا خروج تصادفی مواد شیمیایی، مصرف انرژی یا تخلیه منابع طبیعی
Environmental fate
سرنوشت محیطی
فرجام یک آلاینده شیمیایی یا بیولوژیکی بعد از رها شدن در محیط
Environmental sustainability
قابلیت پایداری محیط زیست
Erosion
فرسایش
Exceedance
افزایش
افزایش میزان آلاینده ها یی که بر طبق استانداردهای حفاظت محیط زیست مجاز شمرده می شوند
Exclusionary ordinance
مستثنی کردن در طبقه بندی
ناحیه بندی که طبقات اشخاص یا مشاغل را از یک همسایه یا منطقه خاص مستثنی میکند
Exposure
در معرض قرار گرفتن
Feasibility study
مطالعه و بررسی پیشنهادات قابل اجرا
Fecal coliform bacteria
باکتری کلیفرم
Filling
پر کردن
Filtration
فیلتراسیون
Flue gas
گاز دودکش
Flash point
نقطه احتراق
Floc
جمع شدن
توده ای از مواد جامد تشکیل شده در فاضلاب توسعه فعل و انفعالات بیولوژیکی یا شیمیایی
Flocculation
تجمع
فرایندی که طی آن توده مواد جامد موجود در آب یا فاضلاب توسط عوامل بیولوژیکی یا شیمیایی متراکم می شوند بدین ترتیب می توانند از آب یا فاضلاب جدا شوند
Flammable
قابل اشتعال
fluidized bed incinerator
بستر روان سازی در یک زباله سوز
نوعی زباله سوز که در آن از یک بستر شنی داغ یا دیگر مواد دانه ای برای انتقال سیستم گرما به زایدات استفاده می شود. این نوع زباله سوز عموما برای از بین بردن زایدات شهری مورد استفاده قرار میگیرد
fly ash
خاکستر معلق
fogging
مه سازی
food processing waste
زایدات فرآوری شده غذایی
پسماندهای غذایی که در طی عملیات کشاورزی یا صنعتی تولید می شوند
food waste
زایدات غذایی
غذای خرده نشده و زایدات حاصل از آماده سازی غذا که توسط مکانهای تجاری مانند فروشگاههای مواد غذایی و رستورانها و…. تولید می شود
fossil fuel
سوخت فسیلی
fracture
شکستگی
friable
شکستنی
fuel economy standard
استاندارد اقتصادی سوخت
fuel efficiency
راندمان سوخت
fuel switching
کنترل سوخت
fume
دود
fumigant
ضد عفونی کننده
Fungi stat
قارچ کش
fungus(fungi)
قارچ ها
Garbage
پس مانده
زایدات حیوانی و گیاهی حاصل از حمل و نقل، انبار، تهیه و پخت و سرو غذا
Generator
تولید کننده
Germicide
میکروب کش
Glass containers
ظروف شیشه ای
Global warming
گرم شدن جهانی
افزایش دما در نزدیکی سطح زمین
Global warming potential
پتانسیل گرم شدن جهانی
Grab sample
نمونه جمع آوری شده
Greenhouse effect
اثر گلخانه ای
گرم شدن اتمسفر زمین به دلیل افزایش گاز دی اکسید کربن و گازهای دیگر
Greenhouse gas
گازهای گلخانه ای
Ground cover
گیاهان پوششی
گیاهانی که به منظور حفاظت خاک در برابر فرسایش کاشته می شوند
Ground water
آب زیر زمینی
Ground water discharge
تخلیه آب زیرزمینی
Half life
نیمه عمر
Hauler
جمع کننده زباله
شرکت جمع آوری زباله که حاضر به سرویس دهی به منظور انتقال کامل زباله می باشد. همچنین بسیاری از زباله های قابل بازیافت را جمع آوری می کنند.
Hazard
خطرناک
Hazard evaluation
ارزیابی مواد خطرناک
Hazardous chemical
مواد شیمیایی خطرناک
Hazardous ranking system
سیستم طبقه بندی مواد خطرناک
Hazardous substance
ماده خطرناک
Hazardous waste
زایدات خطرناک
Hazardous waste landfill
محل دفن زایدات خطرناک
محل حفر شده یا طراحی شده که زایدات خطرناک در آنجا دفن شده و روی آن پوشیده می شوند
Hazardous waste minimization
کاهش دادن زایدات خطرناک
کاهش میزان سمیت یا زایدات تولید شده توسط یک دستگاه از طریق کاهش منبع این زایدات یا بازیافت صحیح این زایدات از لحاظ زیست محیطی
Hazards analysis
تجزیه و تحلیل زایدات خطرناک
Hazards identification
شناسایی مواد خطرناک
Heat island effect
اثر جزیره ای گرما
Heavy metals
فلزات سنگین
Herbicide
علف کش
High-level radioactive waste
زایدات حاوی مقادیر بالایی از مواد رادیواکتیو
Holding time
زمان نگهداری
حداکثر زمانی که ممکن است یک نمونه قبل از آنالیز ذخیره شود
Household waste
زایدات خانگی
زایدات جامد، زباله های حاصل از منازل که ممکن است حاوی میزان قابل ملاحظه ای از مواد سمی یا خطرناک باشد
Identification code or EPA I.D, number
کد شناسایی
Ignitable
قابل احتراق
Immediately dangerous to life and health
خطرات فوری برای زندگی و سلامتی
Immiscibility
نا محلول
Impermeable
عایق رطوبت
In-situ stripping
پاکسازی یک مکان
نوعی سیستم تصفیه که ترکیبات آلی فرار را از آبهای آلوده سطحی یا زیرزمینی با دمیدن جریان هوا به داخل آب برطرف می سازد و موجب تبخیر این ترکیبات میگردد
In-situ vitrification
ضد عفونی یک مکان
نوعی فن آوری که خاکهای آلوده را با درجه حرارتی بالا حدود 300درجه فارنهایت اصلاح می کنند
Incineration
خاکستر سازی
Incineration at sea
خاکستر سازی در دریا
Incinerator
کوره
Incompatible waste
زایدات ناسازگار
زایداتی که برای مخلوط شدن با زایدات یا مواد دیگر مناسب نیستند زیرا ممکن است طی یکسری فعل و انفعالات به مواد خطرناک تبدیل شوند.
Indoor air
هوای داخلی
Industrial process waste
زایدات حاصل از یک فرایند صنعتی
Industrial waste
زایدات صنعتی
مواد ناخواسته حاصل از عملیات صنعتی که ممکن است مایع، جامد، لجن یا زایدات خطرناک باشد.
Infectious waste
زایدات عفونی
زایدات خطرناکی که قادر به ایجاد بیماریهای عفونی در انسان هستند مانند خون، سوزن ها، زایدات آزمایشگاهی
Injection well
تزریق به داخل چاه
چاهی که به داخل آن مایعاتی برای اهداف خاص تزریق میگردند مثلا: انهدام زایدات، بازیافت نفت خام و…
Inspection and maintenance
نظارت و بازرسی
Inversion
وارونگی
Irradiated food
تابش اشعه به مواد غذایی
Irradiation
تشعشع
Lagoon
مرداب
Land disposal restrictions
محدودیتهای دفن زمینی
قوانینی که طبق آن لازم می باشد که زایدات خطرناک قبل از دفن زمینی به منظور تخریب یا غیر فعال کردن اجزاء خطرناکی که ممکن است به داخل خاک یا آب زیرزمینی وارد شوند، تصفیه گردند
Land farming of waste
دفن زمینی زایدات
فرایندی در دفن زایدات که طی آن زایدات خطرناک در سطح یا داخل خاک رسوب کرده و توسط میکروبها بطور طبیعی تجزیه میشود
Landfills
گورستان زایدات
1-محل های بهداشتی برای دفن زایدات جامد غیر خطرناک. در این محلات زایدات به صورت لایه لایه پخش شده و فشرده می شوند و در پایان کار در هر روز توسط موادی پوشیده می شوند
2-گورستانهای ایمن برای دفن زایدات خطرناک .این محل ها برای کاهش آزاد سازی مواد خطرناک به داخل محیط انتخاب و طراحی شده اند
Landscape
فضای سبز
Landscape characterization
ویژگیهای فضای سبز
Large quantity generator
تولید کننده مقدار زیادی زایدات
Latency
تاخیر
مدت زمانی که از اولین تماس با یک ماده شیمیایی تا ظهور علایم مسمومیت ناشی از آن ماده شیمیایی، طول میکشد
Lateral sewers
مجاری جانبی فاضلاب
Level of concern (LOC)
میزان سرطان زا
Lift
بالا بردن
در گورستان بهداشتی دفن زایدات،  یک لایه فشرده شده از زایدات جامد به همراه لایه بالایی که شامل مواد پوشاننده می باشد
Low-level radioactive waste(LLRW)
زایدات حاوی مقدار کم مواد رادیواکتیو
Lowest acceptable daily dose
کمترین دز روزانه قابل قبول
Mandatory recycling
بازیافت متضمن دستور
برنامه های مصوبی که طبق آنها مصرف کنندگان ملزم به تفکیک زایدات از یکدیگر می باشند .بنابر این همه یا بعضی از مواد قابل بازیافت به جای اینکه به گورستان زباله فرستاده شوند بازیافت می شوند.
Manifest
اظهار نامه
Manual separation
جداسازی دستی
تفکیک دستی مواد قابل بازیافت یا قابل کمپوست شدن از زایدات
Manufacturing use product
محصولات مورد استفاده توسط کارخانجات

 

 

لغات مهندسی صنایع بخش 33
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.