مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 37

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 37 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 37
Indicator
نما
Inert solid
ذرات جامد غیر فعال-  ذرات جامد بی اثر
Influx
شار-  جریان
Inhibited mud
گل سترون
Inhibitor
سترون ساز
Inhibition
سترون کردن
Injection
تزریق
Injection rate
میزان تزریق
Inner string
رشته درونی
Input
ورودی
Inside diameter (ID)
قطر داخلی
Inspect
بازرسی
Insulation
نارسانایی
Interference
تداخل
Inter fitting
درهم روی دندانه های مته
Inter mediate casing string
رشته جداری میانی
Inter meshing (in bit)
در هم روی دندانه های مته
Internal phase
فاز داخلی
Internal upset
درون برجسته
Interruption (on tooth bit)
بریدگی دندانه های مته
Invasion (invaded)
نفوذ-  آمیختن-  آلودن
Invasion zone
لایه آغشته-  پوسته آغشته
Invermul
اینورمول- نوعی گل روغنی (ساخت بارویید(
Inverted emulsion
امولسیون معكوس- آموده معكوس
Inverted oil emulsion mud گل
امولسیونی معكوس- “گل آموده معكوس”
Jack
جك
Jacket
پوشنده
Jack- up
جك آپ
Jar
جار- جار کردن
Jet gun
تفنگ فواره ای
Jet perforating
مشبك کاری با جت
J- latch
قلاب نوع-  جی
Joint to
شاخه-  وصل کردن-  اتصال
Journal
ژورنال
Junk
آهن پاره-  خرده فلزات داخل چاه
Junk basket
سبد خرده آهن گیر
Junk mill
میل آهن شكن
Junk sub
طوقه خرده گیر
Kelly
کلی
Hexane Kelly
کلی شش پر
Square Kelly
کلی چهارپر
Kelly bushing
بوش کلی
Kelly cock
شیر ایمنی
Kelly saver sub
طوقه محافظ کلی
Kelly spinner
کلی گردان
Key- seat
حفره سوراخ کلید
Kick
) لگد زدن (چاه
Kick off point (K.O.P.)
نقطه انحراف چاه
Kick off string (tubing)
رشته زنده ساز چاه-  مغزه زنده ساز چاه
Kill
کشتن چاه- مهار کردن چاه
Kill line
خط ورودی فوران گیر
Knuckle joint
شاخه مفصل
Lag time
زمان تاخیر
Lag time cutting sample
زمان حرکت نمونه ها از ته چاه بر روی الك
Land to
قراردادن-  نشاندن
Landing collar
طوقه سیمان آستری
Landing joint
شاخه آویزه
Landing nipple
پستانك
Lap (liner)
لبه لوله آستری
Latch
چفت-  قفل
Latch down collar
طوقه چفتی آستری
Latch down wiper plug
آستره روب چفتی
Latitude
عرض جغرافیایی
Lay of rope
خواب کامل
Long lay
بلند خواب
Short lay
کوتاه خواب
Laying down pipe
پایین ریختن لوله ها
LCM pill
پیل مسدود کننده
Lead- tong
دندانه سربی آچار
Lifting nipple
مفصل کمكی لوله مغزی
Lifting sub
مفصل کمكی لوله وزنه
Limber bottom- hole assembly
ساقه حفاری نرم
Limber hook up
ساقه حفاری نرم
Liner (in mud pump)
بوش-  آستری سیلندر
Liner bump type plug
آستره روب ضربه ای
Liner hanger
آویزه آستری- آویزار
Liner lap
لبه آستری
Liner packer
توپك آویزآویزآستری- “توپك آویزار”
Liner pump down plug
آستری روب ضربه ای
Liner swivel
آستری گرد آستری
Liner wiper plug
سیمان روب آستری
Liquid phase
فاز مایع
Load
بار
Locked- in
تثبیت مسیر چاه
Loss to
گم شدن- هرز رفتن-  کم شدن-  ازدست دادن
Lost circulation
هرز روی گل-  گم شدن گل
Lost circulating material (LCM)
مواد مسدود کننده
Lubricant
روغن- “روانساز”
Lubricate
روغنكاری کردن- روانسازی کردن- روان کردن
Lubricity
روانسازی
Lubrication of the well
روانكاری چاه
Macaroni string
رشته ماکارونی حفاری-  ماکارونی حفاری
Mange- set plug
مجرا بند مگنست
Magnet (fishing tool)
طوقه آهن ربا
Make up
بستن و سفت کردن لوله ها
Make up tong
آچار راست
Make up torque
گشتاور سفت کردن
Making hole
حفاری-  کندن چاه
Mandrel
میله-  محور-  مندرل
Manifold
شبكه
Manually operated
دستی
Marsh funnel
قیف مارش
Marsh funnel viscosity
گرانروی مارش
Mash (to)
هرز شدن رزوه ها
Mashed box
مادینه هرز شده
Mast
دکل اهرمی
Master bushing
بوش اصلی
Measure in
اندازه گیری رشته حفاری در زمان لوله پایین
Measure out
اندازه گیری رشته حفاری در زمان لوله بالا
Mesh
چشمه-  روزنه
Metal petal basket
سبد سیمان کاری
Mill (to)
میل حفاری (آسیاب کردن(
Economy mill
آسیاب ساده
Taper mill
آسیاب مخروطی
Junk mill
آسیاب آهن شكن
Milling shoe
آسیاب کفشكی
Mill out- extension
پار لوله آسیاب توپك
Mix (to)
ساختن (گل حفاری(
Modulus of elasticity
مدول یانگ-  مدول الاستیسیته-  ضریب سختی
Monkey board
سكوی دکلبان
Morning tour
شیفت صبح
Motorman
کمك مكانیك
Mouse hole
چاهك اتصال
Mud
گل
Mud cake
اندود گل
Mud filtrate
پالیده گل-  صافی گل
Mud pump
پمپ گل
Mud saver (mud box)
گلگیر
Mud tank
مخزن گل
Mud up
گل زدن- استفاده از گل
Mule shoe
کفشك قاطری
Multiple zone well completion
تكمیل چند قلو
Naturally deviated hole
چاه کج طبیعی
Near bit stabilizer
پایدارکننده پیش مته
Needle valve
شیر سوزنی
Neutral point
نقطه خنثی
Neutron log
نمودار نوترونی
Newtonian fluid
سیال نیوتونی
Nipple
نیپل- پستانك
Nipple down
پیاده کردن-  باز کردن
Nipple up
سوار کردن-  بستن
No go nipple
پستانك نارونده-  پایك نارونده
Nominal
اسمی
Nominal size
اندازه اسمی
Nominal weight
وزن اسمی- وزن طولی
Non- homogenous
ناهمگن
Non- Newtonian fluid
سیال غیر نیوتونی
Normal circulation
گردش گل معمولی
Normal compaction formation
سازند تراکم عادی
Normal formation pressure
سازند فشار عادی
Normal pressure
فشار عادی
Normal strain
تغییر طول نسبی
Oblong mesh
روزنه دوکی
Obstruction
مانع
Off set
برون مرکزی
Off set cone bit
مته برون مرکزی) محور سه کاج آن از یك نقطه نمی گذرد(
Off set well
چاه حاشیه
Oil base mud
گل روغنی
Oil saver
نفت گیر
Oil string
رشته تولید-  رشته بهره برداری
Oil- water contact
سطح تماس آب ونفت
Oil zone
لایه نفتی
Opener، hole
طوقه بر قوزن
Open hole
چاه باز-  حفره باز
Open- ended pipe
لوله باز
Optimization
بهینه سازی-  تطبیق چندین متغیر با یكدیگر
Orient (to)
تنظیم جهت-  تنظیم ابزار حفاری مایل درجهت مطلوب (داخل چاه(
Orientation sub
طوقه تنظیم جهت
Outlet
خروجی
Out of gauge bit
مته خارج از اندازه
Out of gauge hole
چاه خارج از اندازه
Out put
برونداد-  بده خروجی
Over flow
سرریز-  سرجریان
Overhead
هزینه عمومی
Over pull
اضافه کشش
Over shot
چنگك مانده گیری
Overburden pressure
فشار پوشند
Oxygen scavenger
اکسیژن گیر
Packed hole assembly
ساقه حفاری سخت
Packer، anchor
توپك مهاری
Packer، drillable
توپك قابل حفاری-  توپك دایمی
Packer، hold wall
توپك قلاویزی
Packer، hydraulic set
توپك هیدرولیكی
Packer، open hole
توپك چاه باز
Packer، retrievable
توپك قابل باز یابی-  توپك موقتی
Packing
درز آکند- “آکنش”
Packing gland
غده درز آکند
Pack- off
درز بندی
Pack- off flange
فلنج آکندی
Part (to)
جدا شدن-  پاره شدن
P.C.F. (pound per cubic foot)
پوند بر فوت مكعب
Pendulum effect
خاصیت پاندولی
Penetration، rate of
سرعت کندن مته
Perforate (to)
مشبك (مشبك کردن-  سوراخ کردن)
Perforated joint
شاخه مشبك
Pick up
برداشتن-  بلند کردن
Pill
پیل
Pilot hole
چاه راهنما
Pilot mill
آسیاب راهنما
Pin thread
نرینه
Pipe hook
دیلم
Pipe rack
خرك –  تخته لوله) محل قرارگرفتن لوله های حفاری روی سكو(
Pitting corrosion
خوردگی آبله ای
Plan (to)
طرح کردن
Planning value (for each well)
دکل روز تخمینی
Plastic flow
جریان پلاستیكی
Plastic fluid
سیال پلاستیك
Plastic viscosity
گرانروی پلاستیكی
Plastic stick
غده پلاستیكی
Plug (to)
مجرا بند-  مجرا بستن-  مسدود کردن
Plug back
مجرا بندی چاه باز-  کور کردن قسمتی از چاه
Plug flow
جریان صلبی
Plugged bit
مته مسدود-  مته گرفته
Plug tester
مجرا بند آزمایش فورانگیر
Plus plug
مجرا بند کیسه ای
Pop joint
پار لوله
Pore pressure
فشار تخلخل-  فشارسازند
Porosity
تخلخل
Portable derrick
دکل سیار
Power- driven
برقی
P.P.G. (pound per gallon)
پوند بر گالن
Production rate
میزان تولید
Production packer
توپك تولید
Program (to)
برنامه ریزی کردن
Pressure
فشار
Pressure gauge
فشار سنج
Pressure burst
فشار پوکشی
Pressure collapse
فشار فروریختگی-  فشار همایش
Pressure gradient
شیب فشار
Pressure operated
فشار کار
Pressure rating
میزانه فشار
Prime mover
محرك اصلی-  موتور های اصلی
Process
فرآیند-  مرحله
Production casing
رشته جداری تولید
Production head
سری بهره برداری
Production string
رشته جداری تولید
Production limit
حد تناسب
Protection casing- intermediate CSG
لوله جداری محافظ –  میانی
Protective coating
موادپوشاننده
Protector (pipe)
حفاظ رزوه
P- seal
پی-  سیل
Pseudo plastic fluid
سیال شبه پلاستیك-  سیال روانشو
Pull (to)
کشیدن
Pull out of the hole (P.O.H.)
لوله بالا
Pulley
پولی
Pulling unit
دکل کشنده
Pulling tool
مانده کش هیدرولیك
Pulsation dampener
موج گیر
Pump
پمپ
Pump ability
قابلیت پمپ شدن
Pump able
قابل پمپ شدن-  پمپ شدنی
Pump liner
بوش پمپ
Pump manifold
شبكه پمپ
Pump pressure
فشار پمپ
Reverse out
گردش معكوس گل
Reverse sub
طوقه گردش معكوس گل
Reynolds number
عدد رینولدز
Rheology
سیلان شناسی
Rib
تیغه
Rig
دکل حفاری
Rig day
دکل روز
Rig down
باز کردن دکل-  باز کردن وسایل مختلف روی دکل وپایین بردن آنها
Rig floor
سكوی دکل حفاری
Rig up
بر پا کردن
Rigid centralizer (positive centralizer)
پرگر سخت
Ring gaskets
واشر شیار آکند
Riser
لوله خیزك
Rock bit
مته سه کاجه
Roller
غلطك-  فشنگ
Roller bearing
رولر بیرینگ
Rope socket
فشنگه ته کابل
Rotary bushing
بوش دوار
Rotary drilling
حفاری دورانی
Rotating head
فورانگیر دورانی
Rotary hook (mud hose)
قلاب فنری
Rotary hose (mud hose)
لوله خرطومی گل
Rotary slip
گوه
Rotary table
میز دوار
Roughness
زبری
Round trip
پیمایش چاه- لوله بالاولوله پایین
Roughneck
کارگر سكو
R.P.M. (revolution per minute)
دور در دقیقه
Retrieve
بازیابی
Retrievable test tool squeeze
توپك قابل باز یابی آزمایش و تزریق

 

لغات مهندسی صنایع بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.