مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 38

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 38 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 38
Run in hole (R.I.H)
لوله پایین
R.T.E (Rotary table elevation)
ارتفاع سكوی حفاری
Rupture
انقطاع- پارگی
Sack
کیسه
Safety clamp
بست ایمنی
Safety factor
ضریب اطمینان
Safety joint
پار لوله ایمنی
Safety valve
شیر ایمنی
Salt
نمك
Salt clay
رس نمكی
Sand line
سیم چاه پیمایی
Saver sub
طوق محافظ کلی
Scale
مقیاس-  میزان-  جدول-  درجه
Scale (corrosion)
زنگ- جرم
Scavenger
زداینده
Scrape
تراشیدن
Scraper
طوقه تراش
Scratchier (cementing)
پرگر خراش
Screen
توری
Screen pipe
لوله مشبك توری دار
Screen size (mesh/in)
اندازه توری (روزنه/اینچ مربع(
Screw pit gauge
گام سنج پیچ
Seal (to)
آکندن-  مسدود کردن
Seal bushing
بوش جداره
Sealer ball
گویچه مسدود کننده
Seal off
آکندن-  مسدودکردن
Seal unit
پار لوله آکنش
Seam
درز
Seam less
بدون درز
Seat
مقر
Seating nipple
پستانك مقره
Seat valve
شیر مقره
Section mill
آسیاب اره ای لوله جداری
Secure well
ایمن کردن چاه
Separate
جدا کردن-  جدا کننده-  تفكیك کننده
Sequestering
بریدن-  جدا سازی
Service
سرویس-  خدمات
Set
قراردادن-  گذاشتن-  نشاندن-  نصب کردن
Set back
چیدن لوله در دکل
Set back capacity
ظرفیت چیدن لوله در دکل
Settling velocity
سرعت نشست-  سرعت ته نشینی) ذرات جامد درسیال(
Setting time (cement)
زمان بندش سیمان
Setting tool
ابزار نصب
Shackle
شكل
Shale
شیل- پلمه سنگ
Shale inhibition
سترون کردن شیل
Shale inhibitor
سترون ساز شیل
Shale shaker
الك لرزان
Shear (to)
بریدن- برش
Shear ram
کوبه برشی
Shear rate
میزان برش- تغییر نسبی برش
Shear strength
مقاومت برشی
Shear stress
تنش برشی
Shear sub
طوقه برشی
Shear pin
خار برشی
Shear thinner fluid
سیال روانشو-  سیال شبه پلاستیك
Shift
تغییر مكان- جابجایی
Shifting tools
ابزار جابجا کننده
Sheave
قرقره شیار دار
Shoe
کفشك
Shock sub
طوقه ضربه گیر )مته(
Short trip
پیمایش کوتاه یا آزمایشی
Shot
تیر-  گلوله
Show
نشانه-  اثر
Sieve gauge
اندازه روزنه توری
Side outlet
خروجی جانبی
Sidetracking
کج کردن چاه
Side well coring
مغزه گیری جانبی
Sieve
الك-  غربال
Single
شاخه –  تك
Sinker bar
میله وزنه-  مانع یاب
Skid
تیر پایه
Skid (to)
کشیدن
Skid mounted
پایه دار
Skidding the rig
کشیدن و انتقال دکل) بدون باز کردن آن(
Skirt sub
طوقه دامندار
Slack off
شل کردن-  نشاندن تدریجیمته در کف چاه-  پایین آوردن
Sleeve
کشویی- آستین) درمورد طوقه پایدار کننده(
Slick drill collar
لوله وزنه صاف
Sliding side door valve (S.S.D.)
شیر دریچه کشویی
Slim hole drilling
حفاری تنگ
Slip
گوه
Slip and seal assembly
آویزه و آکند رشته جداری
Slip power
گوه خودکار
Slip rotary
گوه دورانی
Slip velocity
سرعت فرود) ذرات جامد در یك سیال(
Slotted joint
شاخه شكاف دار
Sludge
لجن- لای
Slug
گل غلیظ
Slug the pipe
زدن گل غلیظ به رشته حفاری
Slurry
دوغاب
Slush pump
پمپ گل
Snubbing unit
دکل عملیات تحت فشار
Snub line
کابل آچار محكم کننده
Space out to
فاصله یابی
Soft break
شل کردن لوله
Solid
جامد-  ذره جامد
Solid block valve
شیر چند قلو
Solid control equipment
دستگاه تصفیه گل
Sour corrosion
خوردگی اسید
Spacer
فاصل
Spacer spool
ماسوره رابط
Spacing
فاصله بندی
Spill
خرد شدن-  ریز شدن-  زخمی شدن
Spear
دماغه پیكانی-  کاج شماره یك مته
Spear fishing tool
نیزه مانده گیر
Spider
گوه عنكبوتی
Spinner Kelly
کلی گردان
Spinning cathead
طبلك فرعی راست
Spinning chain
زنجیر بستن
Spiral
مارپیچ
Spiral grooved drill collar
لوله وزنه شیارمارپیچ
Spool
ماسوره
Spring centralizer
پرگار کمانی
Square drill collar
لوله وزنه چهار پر حفاری
Square Kelly
کلی چهار پر
Squeeze
تزریق کردن-  فشردن
Spring valve
شیر فنری
Spud
شروع حفاری چاه
Spud ding date
زمان شروع حفاری چاه
Square mesh
روزنه مربع
Stab
جا انداختن) نرینه در مادینه لوله ها(
Stabbing board
سكوی جداره رانی
Stabilizer
طوقه پیدارکننده-  پرهون
Stake a well
تعیین محل یك چاه بر روی یك منطقه نفتی
Stand (terrible)
استند
Standard bearing
بیرینگ استاندارد
Standard derrick
دکل استاندارد
Standard trim
معمولی
Stand pipe
لوله ایستای انتقال گل
Starch
نشاسته
Step out well
چاه نزدیك-  چاه مجاور
Stick
گیر کردن-  گیر افتادن
Sticky
خمیری-  چسبناك-  چسبنده
Stiff foam
کف بنتونایتی
Stinger
نیسو
Stop collar
حلقه قفل
Straddle test
آزمایش دو-  پی
Straddle completion
تكمیل دو-  پی
Straddle packer
توپك دو-  پی
Strain
تغییر شكل و اندازه
Strainer
آشغال گیر صافی
Stress
تنش
Stress concentration
تمرکز تنش
Stress cracking
شكستگی تنش-  خوردگی
String
رشته
String day
رشته روز
String shot
رشته انفجار) برای عملیات پس گرد(
String up
اضافه کردن کابل های آویزان-  بلاك بالا رونده
String year
رشته سال
Strip
نوار-  قیطان
Strip in
لوله پایین  (با دالیز بسته(
Strip out
لوله بالا (با دالیز بسته(
Stripper
چنبر گل گیر
Stuck pipe
لوله گیر کرده
Stud
پیچ
Studded
پیچ دار
Stuffing box
جعبه آب بندی
Sub
تبدیل- ابزاری که برای عملیات های مختلف درساق مته استفاده میشود
Sub bit
طوقه مته
Sub orientation
طوقه تنظیم جهت
Sub shock
طوقه ضربه گیر
Sub normal
زیرعادی
Sub structure
زیر پایه دکل
Sucker
میله مكنده
Suction
ورودی
Sulfide stress cracking
شكستی گوگردی-  تنشی
Support
تكیه گاه
Surface casing
لوله جداری سطحی
Surfactant
مواد رویه کار
Surge (to)
موج (نفس زدن(
Surge pressure
فشار موجی-  فشار کوبشی
Swab (to)
مكش-  مكیدن-  مك زدن
Swab cup
لاستیك مكنده یا مكنده
Swage
سنبه لوله حفاری
Swedge
تبدیل لوله حفاری
Swept bent
زانوی تولید
Swivel
گلو گاه هرز گرد
Swivel bail
دسته گلو گاه هرز گرد
Tail pipe
دنباله توپك-  لوله دنباله
Tangential stress
تنش مماسی
Tank
مخزن
Tap
روزن-  سوراخ یا محلی برای بستن فشار سنج یا وسایل دیگر
Taper mill
آسیاب مخروطی
Tapered tap
قلاویز مانده گیر
Target
هدف
Taper string
رشته مرکب
Tearing down
بازکردن دکل-  پیاده کردن و کنار کشیدن دکل از روی چاه
Telescopic derrick
دکل تلسكوپی
Tensile strength ultimate strength
حد مقاومت کششی
Tender
قایق مسكونی در کنار سكوی نفتی در دریا
Tension
کشش
Test well flange
فلنج جوشی
Thinner
روانگر
Thixotropy
ماسیدن-  گرانفامی
Thread protector
حفاظ رزوه
Throwing the chain
انداختن زنجیر) دور لوله(
Tie back
پس آویز آردن- امتداد آستری
Tie back sleeve
آستینه آستری
Tie back string
رشته پس آویز
Tie down screw
پیچ نگهدارنده
Tight hole
چاه تنگ) تنگی چاه(
Tight spot
نقطه تنگ
Time break down
تجزیه زمانی عملیات
Tong
آچار
Tong casing
آچار لوله جداری
Tong line
کابل آچار لول
Tong man
کارگر آچار زن
Tong power
آچار هیدرولیكی
Tong rotary
آچار دکل
Tool joint
مفصل لوله-  پیوندگاه
Tool pusher
سر حفار
Tooth
دندانه
Torch
مشعل برش
Tooth bit
مته فولادی-  مته دندانه فولادی
Torque
گشتاور
Torque converter
مبدل گشتاور
Torsion
پیچاندن-  پیچش
Total depth
عمق نهایی-  عمق هدف
TOTCO
زاویه یاب تاتكو
TOTCO baffle
حلقه تاتكو
TOTCO barrel
پوشینه زاویه یاب – تاتكو
TOTCO double recorder mechanical drift indicator
زاویه یاب مكانیكی و مضاعف تاتكو
Tour
شیفت-  نوبت
Tour pusher
سرحفار شیفت
Transit zone
لایه انتقالی
Transmission
جعبه انتقال
Traveling block
بلاك بالا رو-  بالا رو
Travel joint
شاخه کشویی
Treatment
چاره سازی
Tri- cone bit
مته سه کاجه
Trip Choke Line
پیمایش چاه – لوله بالا – لوله پایین
Trip gas
گاز پیمایش-  گازی که در زمان پیمایش وارد چاه می شود
Triplex baffle collar
طوقه سیمان سه کاره
Trip tank
مخزن پیمایش
Tubing
لوله مغزی
Tubing hanger
آویزه مغزی
Tubing head
سر مغزی
Tubing head spool
ماسوره سر مغزی
Tubing head spool all purpose
ماسوره سر مغزی دو کاره
Tubular good
لوله جات-  لوله آلات-  کالای لوله ای
Tungsten carbide insert bit
مته دکمه ای
Turbo- drill
توربودریل
Turbo- drilling
حفاری توربینی
Turbulent flow
جریان متلاطم-  ناآرام-  آشفته
Twist – off
بریدن لوله های حفاری) درزمان چرخیدن لوله(
Underflow
زیرجریان-  ته جریان
Union
اتصال
Unit
دستگاه-  واحد –  کارخانه
Universal joint
مفصل همه سویی – شاخه مفصلی
Upset
برجستگی
Upset (internal)
درون برجسته
Upset (external)
برون برجسته
Up stream
بالا رود-  جریان بالا
Ultimate strength
مقاومت نهایی
Underground blow out
فوران زیر زمینی
Under reamer
طوقه زیر تراش
U- tube
لوله یو شكل
U- tubing
یو شكل شدن
Urban well
چاه محدوده شهری
Vacuum
خلاء
Valve
شیر
Valve air
شیربادی
Valve angle
شیرسوزنی کج
Valve (automatic shut off)
شیرخود کار
Valve (back pressure)
شیرپس فشار-  شیر یكسویه
Valve ball
شیرتوپی
Valve (ball check)
شیریكطره ساچمه ای
Valve block
شیرچند قلو
Valve butter fly
شیرپروانه
Valve by pass
شیرفرعی
Valve check
شیریكطرفه
Valve Christmas tree
تاج سر چاه
Valve cock
شیرسماوری
Valve control
شیرکنترل
Valve damp
شیرتخلیه
Valve dipping
شیرچاه پیمایی
Valve disc
شیردیسكی
Valve dual
شیردوقلو
Valve flapper
شیرباله ای
Valve float
شیرشناور
Valve gate
شیردروازه ای

 

لغات مهندسی صنایع بخش 38
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.