مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 40

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 40 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 40
high strength
استحكام زیاد
hole
سوراخ
honeycomb
لایه زنبوری
hoop strain
كرنش پیرامونی (محیطی)
hoop stress
تنش پیرامونی (محیطی)
hopper
قیف تغذیه
hot melt adhesive
چسب گرماذوب
hot plate
صفحه داغ
hot plate welding
جوشكاری با صفحه داغ
hot press
پرس داغ
hysteresis
پسماند
image analyzer
تجزیه‌گر تصویر
impact
ضربه ، برخورد
impact energy
انرژی برخورد
impact resistance
مقاوم به ضربه
impact strength
استحكام ضربه‌ای
impact test
آزمون ضربه
in plane shear
برش در صفحه
in situ
در جا ، در بطن ، در مكان
included angle
زاویه محدود
infrared spectroscopy
طیف‌بینی(طیف‌نمایی) زیر قرمز
inhibitor
بازدارنده ، ممانعت‌كننده
in-plane shear modulus
مدول برشی در صفحه
insert
جاپركن ، جادادن
instrument
ابزار ، دستگاه
insulating
عایق‌سازی ، عایق ، عایق‌دار ، عایق‌كاری‌شده
insulation
عایق‌كاری ، عایق‌بندی ، عایق‌سازی ، عایق
integral foam
اسفنج یكپارچه
interaction
برهم‌كنش
interface
سطح مشترك ، میانجی
interlaminar shear strength
قدرت برشی بین لایه‌ای
interlaminar fracture
شكست بین لایه‌ای
internal mixer
مخلوط‌كن داخلی
internal plasticizer
نرم‌كننده درونی
isotherm
همدما
izod impact strength
استحكام ضربه‌ای ایزود
jet mill
آسیاب جهشی
Kevlar fiber
الیاف كولار (اسم تجارتی)
kink
تاب‌خوردگی ، پیچ‌خوردگی
know-how
دانش فنی ، مهارت
kraft paper
كاغذ كرافت
ladder
نردبان
lamella
لایه ، ورقه
laminar
آرام ، لایه‌ای
laminate
چندلایه
laminated composite
كامپوزیت چندلایه
lamination
چندلایی‌سازی ، چندلایه‌كردن
leaf spring
فنر شمشی(تخت)
leakage
نشتی
light-cure
نورپخت
lignin
لیگنین(از اجزای متشكله غلاف الیاف سلولزی)
long chopped fibers
الیاف بریده‌شده بلند
long fiber reinforced composite
كامپوزیت تقویت شده با الیاف بلند
long term
بلندمدت
macro composite
درشت‌چندسازه ، چندسازه درشت
magnification
بزرگنمایی
main spar
تیر اصلی
mandrel
مرغك ، ماهیچه ، مندرل
mainfold pipe
لوله چندراهگاهه ، لوله چندراهه
manual
دستی
master batch
پیمانه اصلی ، بچ اصلی(حجم یا وزن مشخصی از آمیزه اصلی)
Mat
نمد
mesh
مش، دانه‌بندی
metal-matrix composite
كامپوزیت با ماتریس فلزی
micro-crack
ریزترك
microfibril
ریزلیف ، تار بسیار نازك
mineral
كانی
modeling
مدلسازی
moisture content
محتوای رطوبت ، مقدار نم
mold construction
جنس وساختمان قالب
mold release agent
عامل رهاسازی محصول از قالب ، عامل نچسبیدن(پلیمر) به قالب
mold = mould
قالب
molding
قالبگیری ، قالبریزی
molding powder
پودر قالبگیری
mould clamping force
نیروی جفت كردن قالب
moulded-in-stress
تنش محبوس در قطعه
multiaxial stress
تنش چند محوری
multi-cavity
چندحفره‌ای
multifilament
چندرشته‌ای
nanocomposite
نانوكامپوزیت
necking
نازك‌شدن
node
گره
nominal stress
تنش اسمی
non-toxic
غیرسمی
nonwoven
نبافته
normal stress
تنش عمودی
nose cone
دماغه مخروطی
notch
شكاف
nozzle
نازل
numerical method
روش عددی
oil resistance materials
مواد مقاوم در برابر نفت
opacity
کدری
Opaque
مات، کدر
open molding
قالبگیری باز
orientation
جهت‌یابی ، جهت‌گیری
o-ring
واشر حلقه‌ای
oven
گرمخانه ، آون
oven cure
فراپخت
overshoot
پرش
overstress
تنش بیش از حد
part by weight
قسمت وزنی
particle size distribution
توزیع اندازه ذرات
particle sizing
دانه‌بندی ذرات
particulate reinforcement
تقویت با ذره جامد
particulate-reinforced plastic
پلاستیك تقویت‌شده با ذرات
particulate-reinforced composite
كامپوزیت تقویت‌شده با ذرات
particulate composite
كامپوزیت ذره‌ای
pattern
الگو
pay load
بار مفید
peel
پوست‌كندن ، پوسته‌پوسته‌شدن
peeling
پوسته‌پوسته‌شدن
pellet
حب ، دانه ، قرص
pendulum
آونگ ، پاندول
performance
كارایی ، عملكرد
phase contrast
تمایز فازی
phase inversion
وارونگی فاز
photo-chemicals
مواد نورشیمیایی
physical aging
زمانمندی فیزیكی
pigment
رنگدانه
pinhole
سوراخ سوزنی
pitch
قیر ، تفاله قطران ، گام(فاصله)
pitch fiber
الیاف قیر
plane strain
كرنش صفحه‌ای
plane stress
تنش صفحه‌ای
Plaster
مشمع ، گچ
plastic composite
كامپوزیت پلاستیك
plastic welding
جوشكاری پلاستیك
plasticity
نرمی
plate shear
برش صفحه‌ای
plates
صفحات
plug assisted forming
شكل‌گیری به كمك سنبه ، شكل‌گیری سنبه‌ای
plywood
نئوپان
Poisson’s ratio
نسبت پوآسون
polish
صیقل ، جلا
polymer-cement concrete
بتن پلیمر-سیمان
polymer alloy
آلیاژ پلیمری
polymer blend
آمیخته پلیمری
polymer lining
پوشش پلیمری ، پوشش‌دهی با پلیمر
polyol
پلی‌ال(الكل چندعاملی)
porosity
تخلخل
porous
متخلخل
post cure
پس‌پخت ، پخت تكمیلی ، فراپخت ، مربوط به بعد از پخت ، پروراندن نهایی
pot life
عمر مفید در ظرف سرباز ، فرصت كاربری
powder composite
كامپوزیت پودری
pressure bag
كیسه فشار
pressure bag molding
قالبگیری كیسه‌ای زیر فشار
primary structure
ساختار اولیه
primer
آستر ، پرایمر
probe
كاونده ، عنصر حساس در ابزار دقیق
process
فرآیند
processing
فراورش ، پردازش
processing aid
كمك‌فراورش
profile
پروفیل ، نیمرخ
propeller
پروانه ، ملخ
protection surface
سطح محافظ
prototype
نمونه اولیه ، مسطوره ، نمونه اصلی
pulp
خمیر
purge
تخلیه(كردن)
pyrolysis
تفكافت ، پیرو لیز ، تجزیه گرمایی
pyrolysis gas chromatography
گاز كروماتوگرافی پیرولیزی
quality control
كنترل كیفیت
quench
سرد كردن ناگهانی
radiation
تابش ، تشعشع
radome
گنبدمانند
ramp
شیب ، دوربرگردان
random
تصادفی ، اتفاقی
recovery
بازیابی
reduced time
زمان كاهیده ، زمان بدل(بدون بعد)
reel
قرقره
reinforced metal
فلز تقویت شده
reinforced plastic
پلاستیك تقویت‌شده
release agent
عامل جداكننده ، عامل رهاساز
removal
برداشت
repair area
ناحیه تعمیری
residence time
زمان اقامت
residual stress
تنش باقیمانده
resilience
جهندگی
resin
رزین
resin injection
تزریق رزین
resin transfer moulding / resin transfer molding
قالبگیری انتقالی رزین
response
پاسخ
retarder
بازدارنده ، كندكننده ، تاخیرانداز
retention time
زمان بازداری
reusable
چندبارمصرف
rheology
رئولوژی ، علم جریان مواد
ribbed
شیاردار
Rigid
صلب
roll
غلتك ، غلتاندن
rolling
غلتك‌كاری ، نوردكاری
roughness
زبری
roving
دسته رشته نتابیده ، پیچیدن
rubber-like
شبه‌لاستیك
rudder
سكان عمودی (در هواپیما وكشتی)
safety factor
ضریب ایمنی
sagging
خمیدگی ، شكم‌دادگی
sand
شن ، ماسه
scale up
بزرگ‌كردن مقیاس
scaling
مقیاس‌بندی
scan
پویش
scanning calorimetry
گرماسنجی پویشی
scrap
قراضه
seal
درزگیری ، آب‌بندی
sealant
عامل درزگیر
seamless surface
سطح بی‌درز
segment
قطعه ، پاره ، تكه
self-extinguishing
خوداطفائی
self-adhesion
خودچسبی
sensor
حسگر ، عنصر حساس
separation
جداسازی
shear
برش
shear modulus
مدول برشی
shear rate
سرعت برش
shear stress
تنش برشی
shear thinning
رقیق‌شدن برشی
shear viscosity
گرانروی برشی
sheet
ورق
sheet like
ورقه‌مانند ، ورقی
shelf life
عمر نگهداری
Shielding
پوشیدگی ، سپرشدن
shift factor
ضریب جابجایی
shock
شوك ، ضربه
shock absorbers
قطعات ضربه‌گیر
shore hardness
سختی شور
short fiber reinforced plastic
پلاستیك تقویت‌شده با الیاف كوتاه
shrinkage
جمع‌شدگی ، شوررفتگی
single strand
تك‌رشته ، نخ یك‌لا
sink
فرورفتگی
sintering
كلوخه‌سازی
skin
پوسته ، روكش
slip agent
عامل لغزش
slit die
حدیده شیاردار ، حدیده تیغه‌ای ، حدیده تخت
sludge
لجن
slurry
دوغاب
snap fits
چفت و بست
solid content
محتوای جامد
solvent
حلال
spar
تیر ، تیر طولی(در اسكلت بال هواپیما)
specific viscosity
گرانروی ویژه
specific modulus
مدول مخصوص (نسبت مدول یانگ به مدول مخصوص)
specific tensile strength
استحكام كششی مخصوص(نسبت استحكام كششی به جرم مخصوص)
specimen
نمونه
spinning
ریسندگی ، رشتن
spiral
حلزونی ، مارپیچ
split mold
قالب دو یا چندگانه
spray lay up
لایه‌گذاری افشانه‌ای
spray-gun
تفنگ افشانه‌ای
stabilization
پایدارسازی
Staining
لك‌زایی ، لكه‌گذاری شیمیایی
state of cure
حالت پخت
static
ایستا
static deflection
انحراف ایستا
static fatigue
خستگی ایستا
static mixer
مخلوط‌كن ساكن
static test
آزمون ایستایی
steady state
حالت پایا
step size
اندازه گام
stiff
شق ، سفت
stiffener
شق‌كننده ، سفت‌كننده
stiffening
سفت‌شدن
stiffness
سفتی
stiffness matrix
ماتریس سفتی
strain
كرنش
strain energy
انرژی كرنشی
strain gauge
كرنش‌سنج ، فشارسنج حساس به كرنش
strain rate
سرعت (آهنگ) كرنش
strand
رشته تابیده
stress
تنش
stress concentration
تمركز تنش
stress corrosion cracking
ترك تنشی ناشی از خوردگی
stress crack resistance
مقاومت ترك تنشی
stress relaxation
تنش‌زدایی
stress-strain behavior
رفتار تنش – كرنش
strip
باریكه
structural foam
اسفنج ساختاری
structure
ساختار ، سازه
superstructure
ابرساختار ، ساختار مولكولی بزرگ
surface tension
كشش سطحی
swelling
تورم
synergism
هم‌افزایی
synergist
اثرگذار مضاعف

 

لغات مهندسی صنایع بخش 40
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.