مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 43

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 43 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 43
تایر کشاورزی
agricultural tyre
نقش نامتقارن
asymmetrical tread design/ nonsymmetrical tread design
لایگان
band/ pocket
طوقه
bead
روغن طوقه
bead butter/ bead lube
مغزه طوقه
bead core/ bead bundle
طوقه‌بازکن
bead expander
قاعده طوقه
bead face/ bead ledge/ bead sole
پرکن طوقه
bead filler/ apex strip/ apex
سطح آب‌بندی طوقه
bead sealing area
نشیمن طوقه
bead seat
دررفتگی طوقه
bead unseating
سیم‌طوقه
bead wire
لفاف طوقه
bead wrapper
تسمه
belt
گوه تسمه
belt edge wedge/ belt edge insert/ shoulder belt wedge
تایر درجه‌دو
blemish tyre/ blem/ second grade tyre
نقش قطعه‌ای
block shape/ block pattern
میان‌لا
body ply insert/ squeegee/ insulation
مهارلایه
breaker
زیرشانه
buttress
منجید
carcass/ casing
ضریب منجید
casing factor
طوقه‌پوش
chafer
تایر کار
commercial tyre
نوار تزیینی
decorative rib
نقش یک سویه
directional tread design
تایر دوطوقه
dual bead tyre
تایر اقتصادی
economy tyre/ budget tyre
باله
flipper/ filler strip
تایر شنی
floatation tyre
تایر خام
green tyre/ raw tyre
تایر سبز
green tyre
شیار
groove/ tread groove
شیاراندازی
grooving
تایر جابازکرده
grown tyre
تایر کارا
high-performance tyre/ maximum performance tyre/ ultra-high-performance tyre
تایر صنعتی توپر
industrial solid tyre
تایر صنعتی
industrial tyre
آستری
innerliner/ liner
نوار محافظ
kerbing rib/ kerbstone rib
تایر دیوارهکوتاه
low profile tyre
پایین‌دیواره
lower sidewall
تایر کم‌فشار
low-pressure tyre
دنده
lug
نقش دنده‌ای
lug shape/ lug pattern
نشانه گل‌وبرف
mud and snow/ M&S/ M/S/ M+S
تایر نو
new tyre
تایر راه‌سازی
off-the-road tyre/ off-the-road/ OTR
تایر اصل
original equipment tyre/ OE tyre/ original equipment/ OE
تایر سواری
passenger car tyre
تایر بادی
pneumatic tyre
تسمه محافظ
protector ply
تایر شیارخور
regroovable tyre
تایر شیارخورده
regrooved tyre
شیارزنی
regrooving/ tyre siping
تایر جایگزین
replacement tyre
نقش نواری
rib shape/ ribs/ rib pattern
نقش دنده‌نواری
rib-lug shape/ rib-lug pattern
شانه
shoulder
آج‌قطعه شانه
shoulder block
ضخامت بیشینه شانه
shoulder gauge
دیواره
sidewall
شیارک
sipe/ tread sipe
تایر گل‌برفی
snow tyre
تسمه سیمی
steel belt
شیار پله‌ای
step groove
زیرساخت رویه
subtread/ tread base
تایر تابستانی
summer tyre
نقش متقارن
symmetrical tread pattern
روساخت رویه
top cap/ tread cap/ toe cap
رویه
tread
آج‌قطعه
tread block
عمق شیار
tread depth/ skid depth
آج
tread element
نقش رویه
tread pattern/ tread design/ tread
آج‌نوار
tread rib/ rib/ tread bar
نشانگر حد رفتگی
tread wear indicator/ TWI
تایر باری
truck tyre
تویی
tube/ inner tube
بالاگرد
turn up/ ply turnup
پره‌چرخ
tweel
طوقه تایر
tyre bead
زیررویه
Undertread
تایر دورسفید
whitewall tyre
تایر زمستانی
winter tyre
تایر فرسوده
worn tyre
سامانه اندازه‌گذاری حرفی ـ عددی
alphanumeric sizing system/ alpha-numeric sizing system
وصله میزان
balance patch
سرب
balance weight
میزان‌سازی
balancing/ wheel balancing
قری طوقه
bead deformation
پاشنه طوقه
bead heel
جدایی طوقه‌ای
bead separation/ bead ripped
پنجه طوقه
bead toe
روکش‌کاری طوقه‌تاطوقه
bead-to-bead retreading
جدایی تسمه
belt separation/ BES/ belt edge separation/ belt lift
سروصل اریب
beveled splice
تایر لایه‌اریب
bias tyre
تایر لایه‌اریب تسمه‌ای
bias-belted tyre/ belted-bias tyre
ترکیدن
blowout
کچلی ترمزی
brake skid wear/ flat spot wear/ flat spot
خط ساب
buff line
ماشین ساب‌زنی
buffer/ buffing machine
ساب‌زنی
buffing
الگوی ساب‌زنی
buffing template
چرخ ساب‌زنی
buffing wheel
برآمدگی
bulge
سروصل صاف
butt splice
رانش کجی
camber thrust
رویه خام
camelback
رفتگی مرکزی
centre tread wear
جدایی طوقه‌پوش
chafer separation/ reinforce separation
ترکسار
checking/ check cracks
ترکسارش
checking
وصله سرد
chemical cure repair/ cold cure repair
ضریب مقاومت غلتشی
coefficient of rolling resistance/ rolling resistance coefficient/ coefficient of rolling friction
زاپاسک
compact spare/ compact temporary spare/ tempa spare/ minispare
مخروط‌سانی
conicity
سرعت گردش
cornering speed
سفتی گردشی
cornering stiffness
رفتگی گردشی
cornering wear
رفتگی کاسه‌ای
cupping wear/ scallop wear
آمیزه چسبان
cushion gum/ curing gum/ bonding gum/ gum stock
لمیدگی
deflection
آج‌بردار
delugger
تورفتگی
depression
بیشینه طول جاپا
developed footprint length
بیشینه پهنای جاپا
developed footprint width
ترک‌خوردگی اریب
diagonal cracking
رفتگی اریب
diagonal wear
فاصله جفت‌چرخ
dual spacing
میزانی پویا
dynamic balance
آب‌پیمایش پویا
dynamic hydroplaning
شعاع زیر بار پویا
dynamic loaded radius/ dynamic rolling radius
قوزرفتگی
eccentric wear/ out of round wear
روپوش
envelope
پوش‌دهی
enveloping
لب‌رفتگی
erosion wear/ river wear/ channel wear
رفتگی گله‌به‌گله
erratic depression wear
رفتگی شدید
excessive wear
تایر پربار
extra load/ XL/ extra load tyre/  reinforced tyre/ RF
لب‌تیزی
feather wear
تخت‌شدگی
flat spotting
تایر خوابیده
flat tyre
زاپاس جمع‌شو
folding spare/ folding temporary spare/ collapsible spare tyre
جاپا
footprint/ contact patch
سطح جاپا
footprint area
شعاع بی‌بار
free radius
روکش‌کاری شانه‌تاشانه
full retreading/ full treading/ full cap
چنگ‌زنی
grip/ traction
ترک‌خوردگی شیار
groove cracking/ groove cracks/ fabric fraying
وصله گرم
heat cure repair
پلگی
heel and toe wear/ heel-toe wear
پله کردن
heel and toe wear/ heel-toe wear
سرعت آب‌پیمایش
hydroplaning speed
آب‌پیمایش
hydroplaning/ aquaplaning
نامیزانی
imbalance
وصله آستری
innerliner repair material
جدایی آستری
innerliner separation/ ILS
چنگ‌زنی جانبی
lateral grip
تایر کم‌بار
light load/ LL/ light load tyre
زاپاس باریک
lightweight spare
شاخص بار
load index
رده بار
load range
بارپذیری
load-carrying capacity
ارتفاع مقطع زیر بار
loaded section height
جدایی گسترده
massive separation
سامانه اندازه‌گذاری متری
metric tyre size system/ metric sizing system
روکش‌کاری گرم
mould cure retreading/ hot cap/ mould cure/ hot retreading/ remoulding
وصله دوتکه
multipiece repair
کچلی پراکنده
multiple flat spotting wear
تعمیر سوراخ منجید
nail hole repair
هم‌فرمان‌گیری
neutral steer
سامانه اندازه‌گذاری عددی
numeric sizing system
میزان‌سازی جدا
off-the-car balancing
میزان‌سازی درجا
on-the-car balancing
بازشدگی سروصل رویه
open tread splice/ open splice
رویه‌پیچ
orbitread machine
قطر خارجی
overall diameter/ outside diameter
رفتگی زودرس
overall fast wear
اضافه‌بار
overload
اضافه‌بارگذاری
overloading
بیش‌فرمان‌گیری
oversteer
ترک‌زایی ازونی
ozone cracking
آمیزه ترمیمی
padding gum
وصله
patch/ repair unit
وصله پستانکی
patch and plug/ combination repair unit
وصله‌زنی
patching
فرمان‌گریزی
ploughing
آزمون مقاومت منجید
plunger test
لایه معادل
ply rating/ PR
جدایی لایه‌ها
ply separation
لایه
ply/ tyre ply/ carcass ply
فرمان‌کشی
plysteer
بازوی خودتنظیمی
pneumatic trail
روکش‌کاری سرد
precure/ precure retreading/ cold cap/ precured tread retreading
آمیزه چسبان رویه پیش‌پخته
precured tread cushion gum
روکش پیش‌پخته
precured tread/ retread
میدان آزمون
proving ground/ testing ground
لایه ضدپنچری
puncture protector
پنچرگیری
puncture repair
ترک‌خوردگی شعاعی
radial crack
لایه شعاعی
radial ply
برقوزنی
ream
عامل احیا
reclaiming agent
تعمیر نیمه‌عمقی
reinforcement repair
دنده‌گذاری
relugging/ band lugging
آمیزه تعمیر
repair gum
فتیله
repair plug
تایر تعمیری
repaired tyre
دوپوست‌شدگی روکش
retread separation
روکش‌پذیری
retreadability
تایر روکشی
retreaded tyre
روکش‌کاری
retreading/ recapping
رفتگی نوار
rib depression/ punch wear
زیربریدگی آج‌نوار
rib undercutting
احیای لاستیک
rubber reclamation/ reclamation/ reclaiming
ارتفاع مقطع
section height/ SH
تعمیر عمقی
section repair
پهنای مقطع
section width/ SW
گشتاور خودتنظیمی
self-aligning moment/ self-aligning torque/ aligning torque
زبرشدگی شانه
shoulder scrubbing/ shoulder scuffing
جدایی لایه‌های شانه
shoulder separation
رفتگی سرشانه
shoulder step/ chamfer wear
رفتگی دوشانه
shoulder wear-both sides/ under inflation
رفتگی یک‌شانه
shoulder wear-one side/ mechanical wear/ one side wear
جدایی دیواره
sidewall separation
تایر صاف
slick tyre
زاپاس
spare tyre/ conventional full-sized spare
سروصل
splice
تعمیر سطحی
spot repair/ surface repair
تایر بارمتعارف
standard load/ SL/ standard load tyre
میزانی ایستا
static balance
شعاع زیر بار ایستا
static loaded radius/ SLR/ loaded radius
زاپاس موقت
temporary spare/ temporary spare tyre/ temporary use spare tyre/ full-size temporary spare
تاپ‌تاپ
thump
کج‌پنجگی
toe
تغییر کج‌پنجگی
toe change
پنجه‌بستگی
toe in
پنجه‌بازی
toe out
پنجه‌بازی گردشی
toe-out-turns/ Ackerman angle/ toe out during turns
روکش‌کاری ساده
top retreading/ top treading/ top capping
دوپوست‌شدگی
tread separation/ tread lift
سروصل رویه
tread splice
کژتابی آج
tread squirm
میزانی تایر
tyre balance/ balance
هواخور جفت‌تایر
tyre clearance
شناسه اندازه تایر
tyre designation/ tyre numbering/ tyre size designation
شناسگان تایر
tyre marking/ tyre size markings
پنچری
tyre puncture/ puncture
جابه‌جایی تایر
tyre rotation
لغات مهندسی صنایع بخش 43
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.