مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 7

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 7 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 7
روش دامنه تغییرات
Range method
آزمایش تولرانس منحنی مبنا
Range tolerance test
رتبه یك ماتریس
Rank of a matrix
آزمون رتبه ای برای تغییر در مقیاس و یا مكان (محل  موقعیت
Rank test for change in scale and / or location
آزمون های رتبه ای
Rank tests
نمونه معقول
Rational sample
زیر گروه های منطقی
Rational subgroup
برآورد كننده های مقاوم یا استوار
Robust Estimators
زمان حقیقی
Real time
بازرسی دریافت
Receiving inspection
محاسبه مجدد حدود كنترل
Re-computing control limits
تشخیص دادن
Recognize
بازرسی کاهش یافته
Rectifying inspection
بازرسی اصلاحی
Rectifying inspection
بازرسی غربالی
Reduced inspection
بازرسی كاسته شده
Reduced inspection
كاهش
Reduced inspection
نمونه گیری تنزلی
Reduced sampling
افزونگی
Redundancy
شرایط منابع – وضعیت منبع یا منابع
Reference condition
طرح نمونه گیری ماخذ
Reference sampling plan
صرفنظر از
Regardless
رگرسیون
Regression
متغیرهای تعدیل شده رگرسیون
Regression – adjusted variables
نمودار كنترل رگرسیون
Regression control chart
حدود ردی
Reject limit s
سطح فرایند قابل رد
Rejectable process level
سطح كیفیت قابل رد
Rejectable quality level (RQL)
عدد ردی
Rejection number
ناحیه رد آزمون
Rejection Region
كارایی نسبی
Relative efficiency
قابلیت اطمینان، پایاپایی
Reliability
آزمایش طول عمر قابل اطمینان
Reliability life test
قابل رفع
Removed
فرایند تجدید پاداش
Renewal reward process
تعمیری
Repair
تكرار پذیری
Repeatability
تكرار
Replicate
آزمایشات تكرار شده
Replicated experiments
معرف ، نماینده
Representative
قابلیت ساخت و تولید مجدد
Reproducibility
تجزیه و تحلیل باقی مانده ها
Residual analysis
رسم یا نمودار باقی مانده
Residual plots
باقی مانده ها
Residuals
روش های سطح پاسخ
Response surface methods
متغیر پاسخ
Response variable
آشكار ساختن
Reveal
دوباره کاری
Rework
هزینه دوباره کاری
Rework cost
مثلثی راست
Right triangular
مقاوم
Robust
طرح های درجه دوم چرخش پذیر یا قابل چرخش
Rotatable quadratic designs Rotating square EVOP (ROVOP)
مربع دورانی عملیات تكامل
Rotating square EVOP (ROVOP)
خطای ناشی از گرد كردن
Round – off error
دورانی
Roundness
قلم شیاربرداری
Router
بازرسی بی هدف
Roving inspection
مرتبه سطری
Row rank
دنباله به سمت پایین
Run down
طول دنباله توزیع (تعداد نمونه های گرفته شده تا زمان بروز یك هشدار خارج از كنترل)
Run length distribution
ادامه دادن نمودار کنترل
Run on control chart
دنباله به سمت بالا
Run up
سرد كردن با آب نمك
Saltwater quench
نمونه
Sample
میانگین نمونه
Sample average
ماتریس های كوواریانس نمونه
Sample covariance matrices
ماتریس های پراكندگی نمونه
Sample dispersion matrices
فاقد انطباق نمونه
Sample nonconforming
نسبت اقلام معیوب
Sample fraction defective
میانگین نمونه
Sample mean
تعداد نمونه
Sample number
اندازه نمونه
Sample size
آمار نمونه
Sample statistic
واریانس نمونه
Sample variance
نمونه گیری وصفی
Sampling by attribute
نمونه گیری كمی
Sampling by variable
توزیع نمونه ای
Sampling distribution
سیستم ساراتوف
Saratov system
طرح یا نمودار ساروس
Sarrus diagram
نرم افزار آماری كه با علامت تجاری SAS ثبت شده است
SAS
نرم افزار SAS
SAS software
طرح های اشباع شده
Saturated designs
حاصل  ضرب عددی یا نقطه ای یا اسكالر
Scalar product
نمودار پراكنش یا پراكندگی
Scatter plot (diagram)
قوانین حساس سازی
Sensitizing rules
نمودار یا رسم الگووار
Schematic plot
دور ریز
Scrap
هزینه دورریز
Scrap cost
طرح های غربالی
Screening designs
آزمایش غربالی
Screening experiments
به ندرت
seldom
خود اصلاح
Self – correcting
خود کنترل
Self-control
حس كننده
Sensor
نمونه گیری پی در پی برای پذیرش
Sequential acceptance sampling
آزمایش مكرر – پی در پی – متوالی
Sequential experimentation
آزمون نسبت درست نمایی دنباله ای
Sequential likelihood ratio test
آزمون نسبت به احتمال دنباله ای
Sequential probability ratio test (SPRT)
طرح های نمونه گیری پی در پی
Sequential sampling plans
سلسله پیکربندی
Series configuration
دسته بندی اهمیت
Seriousness classification
قابلیت تعمیرپذیری
Serviceability
تنظیم اولیه
Set up
شكل توزیع
Shape
نمودار شوهارت
Shewhart chart
نمودارهای كنترل شوارت
Shewhart control chart
جمع تجملی شوهارت
Shewhart CUSUM
آزمون W مربوط به ویلك و شاپیرو
Shopiro – wilk w test
سیستم اندازه گیری SI
SI measurement
پولك سیلیكون
Silicon wafer
الگوریتمی از تامپسورن
SIMEST
شبیه
Similar
شباهت داشتن
Simulate
شباهت داشتن
Simulate
موضوع شبیه سازی
Simulation study
نسبت هشدار به اغتشاش
signal – to noise ratio (SN)
طرح یک نمونه ای
Single sampling plan
طرح یكبار نمونه گیری
Single sampling plan
مشخصه فنی با حد یك طرفه
Single Specification limits
منفرد
Singular
حالت
Situation
گسترده کردن استاندارد شش سیگما
Six standard deviation spread
اندازه نمونه
Size sample
نمودار جعبه ای اسكلتی
Skeletal boxplot
چاوله، چوله
Skewed
چاولگی ، چولگی
Skewness
نااریبی و بازتاب تصویر فنی
Skewness and mirror image technique
طرح دو نمو نهای
Skip – Lot sampling plan
طرح نمونه گیری انباشته گذاری
Skip – lot sampling plans
اندكی
Slightly
الگوریتم سیملكس
Simplex algorithm
انحراف
Slope
جوائز بنگاه اقتصادی كوچك
Small enterprise prize
هموار سازی با Three
Smoothing by threes
به آرامی – ملایم
Smoothly
نرم افزار
Software
لحیم كاری اتصالات سرد
Solder cold joints
عدم لحیم كاری كافی
solder insufficiency
تكنولوژی حالت جامد
Solid state technology
طراحی ظرفیت
Span plan
نرم افزار SPC
SPC software
مشخصات
Specification
حدود مشخصات
Specification limits
تجزیه طیفی
Spectral decomposition
از هم جدا کردن
Split
گسترش
Spread
ریشه دوم
Square root
انحرافات مربع شده
Squared deviations
ثبات فرایند
Stability of process
نقش ستادی كنترل كیفیت
Staff quality control
نمودار پاراتو انباشته ای
Staked pareto chart
انحراف استاندارد
Standard deviation
خطای استاندارد
Standard error
استاندارد  خطای تخمین
Standard error of estimate
توزیع نرمال استاندارد
Standard normal distribution
نمودار كنترل استاندارد شده
Standardized control chart
توزیع لگاریتم نرمال استاندارد شده
Standardized lognormal distribution
توزیع نرمال استاندارد شده
Standardized normal distribution
جمع تجمعی مقیاس استاندارد شده
Standardized scale CUSUM
ارزش استاندارد Z
Standard Z value
نمودار ستاره ای
Star plat
نقاط ستاره ای
Star points
شرح دادن کنترل
State of control
آماری
Statistic
تخمین آماری
Statistical estimation
قضاوت آماری – استنباط آماری
Statistical inference
كنترل فرایند آماری
Statistical process control (SPC)
فواصل مجاز آماری
Statistical tolerance intervals
تندترین كاهش
Steepest descent
نمودار یا نمایش شاخ و برگ
Stem and leaf display
نمودار شاخ و برگ
Stem and leaf plot
مرحله
Step
مستقل تصادفی
Stochastic independence
فرایند احتمالی
Stochastic process
طبقه بندی
Stratification
نمونه طبقه بندی شده
Stratified sample
داده قدرت آزمون
Strength data
شاخص قدرت آزمون
Strength index
قانون قوی اعداد بزرگ
Strong law of large numbers
آزمایش های طراحی شده آماری
Statistically designed experiments
توزیع T – استودنت
Student’s t distribution
تاخیر
Subsequent
جزء كل
Subtotal
ناگهانی
Sudden
مجموع مربعات
Sum of squares
خلاصه كردن
Summarize
مختصر
summary
متصدی مهندسی کنترل کیفیت
Suppliers an quality control Eng.
فرض كردن
Suppose
عوض كردن
Switch
توزیع های متقارن
Symmetric Distributions
ماتریس متقارن
Symmetric matrix
نرم افزار آماری SYSTAT
SYSTAT statistical package
طراحی سیستم
System design
خطاهای سیستم
System errors
نمونه گیری سیستمی
Systematic sampling
ممیزی سیستم ها
Systems Audit
آزمون های T
T tests
نمودار كنترل T2
T2 control chart
توزیع T2
T2 distribution
جدول
Tabulate
مقدار هدف
Target value
سری تیلور
Taylor series
بسط تیلور
Taylor’s expansion
داده عملكرد گروه یا تیم
Team performance data
كمك های فنون مهندسی جهت مدیریت (TEAM)
Technical engineering aids for management
تكنومتریكس
Technometrics
محدودیتهای موقتی
Temporary limits
آزمون كشش یا سختی مواد
Tension test of material
آزمایش لوازم
Test equipment
ابزار هفتگانه عالی
The magnificent seven
قاعده – برهان
Theorem
چارك سوم
Third Quartile
حدود كنترل سه انحراف از معیار (حدود كنترل سه سیگما)
Three Sigma control limits
از طریق بنیادی – منشاء – علت
Through the origin
بدینگونه
Thus
نمودار ردیف
Tier diagram
بازرسی تنگتر شده
Tightened inspection
نمونه گیری تنکتر شده
Tightened sampling
نمودار توالی زمان
Time sequence plot
تحمل
Tolerance
نمودار تلورانس
Tolerance chart
طراحی تلورانس
Tolerance design
تولرانس واقع بینانه
Tolerances realistic
مجموع مربعات تصحیح شده كل
Total corrected sum of squares
کنترل کیفیت جامع
Total quality control
عملگر اثر
Trace
برنامه آموزش
Training program
تبدیلات
Transformational
نردبان گشتاری یا تبدیل نردبانی
Transformational ladder
درختی (نمودار درختی)
Tree
آزمایش
Trial
حدود كنترل آزمایشی
Trial control limits
آموزش دوام یافتن
Trial runs
پیراسته
Trimmed
میانگین پیراسته
Trimmed mean
توزیع نرمال بریده شده
Truncated normal distribution
پیچاندن
Tweaking
فاصله اطمینان دو طرفه
Two – sided confidence interval
فرضیه مقابل دو طرفه
Two – sider alternative hypothesis
نمونه گیری نوع A و نوع B
Type A and type B sampling
خطای نوع I
Type I error
خطای نوع اول
Type I error‍
خطای نوع دوم
Type II error
خطای نوع II
Type II error
نمودار U
U chart
علل غیر قابل مشخص
Un-assignable cause
نا اریب
Unbiased
برآورد كننده نا اریب
Unbiased estimator
برآورد كننده كمترین واریانس نا اریب
Unbiased minimum variance estimator
فرایند آلوده نشده
Uncontaminated process
توزیع یکنواخت
Uniform  distribution
اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن
Union Japanese Scientists and Engineers (JUSE)
واحد اندازه گیری
Unit of measurement
نمودار كنترل تك متغیری
Univariate control char
رو به بالا
Upward
حد كنترل بالا
Upper control limit (UCL)
میانه نیمه دوم یا بالای داده ها
Upper hinge (UII)
حصار داخلی یا درونی بالا
Upper inner fence
حدود تلورانس طبیعی بالا
Upper natural tolerance limit  (UNTL)
حصار خارجی یا برونی بالا
Upper outer fence
حدود مشخصات فنی قابل قبول بالا
Upper specification limit (USL)
حد فنی بالا
Upper specification limit(USL)
حدود هشدار بالا
Upper warning limit (UWL)
قابلیت استفاده
Usability
ماسك V
V – mask
موتور V-8
V- 8 engine
تحلیل ارزشی
Value analysis
ارتقاع پره
Vane height
تغییر پذیری
Variability
متغیر
Variable
مشخصه متغیر
Variable characteristic
طرح نمونه گیری متغیر
Variable sampling plan
انتخاب متغیر
Variable selection
تغییر پذیری
Variability
واریانس
Variance
تغییر مشخص واریانس
Variance drift
شكل یا فرم واریانس
Variance profile
تغییر، گوناگونی
Variation
فروشنده
Vendor
تحقیق كردن
Verify
نقض كردن
Violate
گران روی
Viscosity
محدوده خطر
Warning limits
حدود هشدار
Warning limits
تضمین کیفیت
Warranty of quality
دستگاه برش آبی
Water – jet cutting tool
قانون ضعیف اعداد بزرگ
Weak low of large numbers
شکستی که ناشی از تجهیزات یا سیستم باشد
Wearout failure
توزیع وایبال / ویبل
Weibull  distribution
میانگین موزون
Weighted average
انحراف از معیار متوسط موزون
Weighted average standard deviation
میانگین كل موزون
Weighted grand mean
حداقل مربعات موزون – وزن داده شده
Weighted least squares
پل ویتستن
Wheatstone bridge
سبیل
Whisker
نمونه گیری بدون جایگذاری
Without replacement sampling
عملیات تحت تسلط کارگر
Worker – dominant operations
نمودار کنترل وانگیزش کارگر
Worker motivation and control chart
سطح كیفیت بدترین سیكل
Worst cycle quality level (WQCL)
نموار X
X chart
سیستم مدیریت بازدهی
Yield – management system
نقص صفر
Zero defect
نقصان صفر
Zero defects

 

لغات مهندسی صنایع بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.