مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 8

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 8 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 8
آزمون عمر شتاب‌ زده / تسری شده
accelerated life test
پذیرش
acceptance
پذیرش برنامه نمونه گیری
accepting sampling plan
پذیرش / رد فرض صفر
accepting/rejecting null hypothesis
پذیرش / رد فرض صفر سطح معنی دار
accepting/rejecting null hypothesis level of significance
محاسبه بر هم كنش‌ها در رفتار فاكتوریل
accounting for interaction in factorial treatment
محاسبة برهم كنش عوامل
accounting for interaction of factors
محاسبه خطای تصادفی پارامترهای رگرسیون
accounting for random error regression parameters
دقت بررسی شیوه‌های T
accuracy consideration for T procedures
دقت ارائه داده با نمودار میله‌ای
accuracy of data presentation with bar charts
دقت ارائه داده با هیستوگرام فراوانی
accuracy of data presentation with frequency histogram
دقت ارائه داده با هیستوگرام‌ها
accuracy of data presentation with histograms
دقت برآوردكنندة تعیین تعداد تكرار
accuracy of estimator determining number of replications
دقت شیوه‌های T برآورد میانگین
accuracy of t procedures estimating mean
دقت آمار T
Accuracy of t tests
قاعده جمع احتمال برای پیشامدهای دو به دو ناسازگار
addition rule of probability for mutually exclusive events
میانگین ‌های رفتار تطبیق داده شده
adjusted treatment means
میانگین ‌های رفتار تنظیم شده و طرح تصادفی شده كامل
adjusted treatment means and completely randomized design
تنظیم توزیع‌ های غیرنرمال
adjusting for nonnormal distributions
تنظیم برای توزیع غیرنرمال برآورد میانگین
adjusting for nonnormal distributions estimating mean
مزایا / مضرات طرح تصادفی شده كامل
advantages/disadvantages of completely randomized design
مزایا / مضرات طرح مربع لاتین
advantages/disadvantages of Latin square design
مزایا / مضرات تصادفی كردن
advantages/disadvantages of randomization
مزایا / مضرات طرح بلوكی كامل تصادفی شده
advantages/disadvantages of randomized complete block design
فرض متقابل، فرض مقابل
alternative hypothesis
فرض مقابل تحلیل واریانس یكطرفه
alternative hypothesis analysis of variance ,one-way
زبان فرمان مینی تب متناوب
alternative minitab command language
مینی تب برای ویندوز متناوب
alternative minitab for windows
تحلیل واریانس و برونیابی
analysis of covariance and extrapolation
تحلیل كوواریانس و آزمون F
Analysis of covariance and f tests
تحلیل كوواریانس و تصادفی كردن
analysis of covariance and randomization
تحلیل كوواریانس و مجموع مربعات برای خطا
analysis of covariance and sum of squares for error
تحلیل كوواریانس تحلیل رگرسیون
analysis of covariance regression analysis
تحلیل كواریانس انحراف معیار مانده‌ای
analysis of covariance residual standard deviation
تحلیل واریانس
analysis of variance
تحلیل وریانس یكطرفه
analysis of variance ,one-way
تحلیل واریانس، طرحهای نامتعادل
analysis of variance ,unbalanced designs
تحلیل واریانس و آزمون F
Analysis of variance and f tests
تحلیل واریانس برای طرح تصادفی شده كامل
analysis of variance for completely randomized design
تحلیل و واریانس برای طرح‌های تمام عرض
analysis of variance for crossover designs
تحلیل واریانس برای تعداد تكرار شده
analysis of variance for repeated measures
فرمولهای تحلیل و واریانس
Analysis of variance formulas
تحلیل رگرسیون
analysis regression
تحلیل كنتراست خطی
analyzing linear contrasts
معرفی تحلیل رگرسیون ساده
analyzing simple regression introduction
لیست تحلیل واریانس مینی تب برای ویندوز
ANOVA menu minitab for windows
تحلیل واریانس آزمون فرض
ANOVA test of hypothesis
تحلیل واریانس آمارة آزمون
ANOVA test statistics
مجموع مربعات كلی تحلیل واریانس
ANOVA total sum of squares
آنالیز واریانس
AOV (Analysis of Variance)
تحلیل و واریانس برای طرح استاندارد و تفاوت كمترین معنی دار
AOV for standard design and least significant difference
تحلیل واریانس برای طرح‌های استاندارد و شیوه‌های كیولز – نیومن – استیودنت
AOV for standard designs and student-newman-keuls procedures
تحلیل واریانس طرحهای استاندارد و شیوه W توكی
AOV for standard designs and tukey’s w procedure
تحلیل واریانس طرح‌های استاندارد روش S شف
AOV for standard designs Scheffe’s s method
گشتاور جور شده AOV
AOV moment matching
گشتاور جور شده تحلیل واریانس و مدل اثر تصادفی
AOV moment matching and random-effects model
جدول AOV برای طرح بلوكی ناقص متعادل
AOV table for balanced incomplete block designs
جدول AOV برای طرح بلوكی ناقص متعادل
AOV table for balanced incomplete block designs
جدول AOV برای رفتار فاكتوریل
AOV table for factorial treatment
جدول AOV برای  رفتار فاكتوریل
AOV table for factorial treatment
جدول AOV برای رفتار فاكتوریل در طرح بلوكی كامل تصادفی شده
AOV table for factorial treatment in randomized complete block design
جدول AOV برای نمونه گیری تو در تو
AOV table for nested sampling
جداول AOV (آنالیز واریانس)
AOV tables
مثالهای كاربردی
application examples
مثالهای كاربردی باران اسیدی
application examples acid rain
مثالهای كاربردی جامعه وال سركمانی
application examples bowhead whale population
مثال های کاربردی آزمون داروهای جدید
application examples new drug testing
مثالهای كاربردی قرارگیری اوزون
application examples ozone exposure
كاربرد آزمایشات فاكتوریل
applications of factorial experiments
كاربرد انحراف معیار
applications of standard deviation
بكارگیری بررسی موضوعی
applying  case study
بكارگیری آمار در نظرات عمومی
applying statistics to opinion polls
بكارگیری بررسی موضوعی برآورد میانگین
applying to case study estimating mean
تقریب دوجمله‌ای خم نرمال
approximating binomial normal curve
تقریب دوجمله‌ای خم نرمال و توزیع احتمال
approximating binomial normal curve and probability distributions
تقریب برای نمونه‌های بزرگ برآورد میانه
approximating for large samples estimating median
تقریب برای نمونه‌های بزرگ میانه
approximating for large samples median
تقریب انحراف معیار
approximating standard deviation
تقریب انحراف معیار قاعده تجربی
approximating standard deviation empirical rule
تقریب برای نمونه‌های بزرگ استنباط درباره میانه
Approximation for large samples
محدودة زیر منحنی/ خم نرمال
area under normal curve
محدودة زیر خم نرمال و توزیع احتمال
area under normal curve and probability distributions
میانگین حسابی
arithmetic mean
آرایش
arrangement
ارزیابی همبستگی
assessing collinearity
پیوند
associations
پیوندها در مقابل روابط اتفاقی
associations vs. casual relationships
مفروضات آزمایش تك عاملی
assumption for single-factor experiment
مفروضات طرح تصادفی شده كامل
assumptions for completely randomized design
مفروضات مدلهای طرح تصادفی شده كامل
Assumptions for Completely randomized design models
مفروضات برای همبستگی
assumptions for correlation
فرض استنباط همبستگی
assumptions for correlation inferences
مفروضات مقدمه رگرسیون چندگانه
assumptions for introduction multiple regression
مفروضات مدل مشاهده‌ای
assumptions for observation model
مفروضات توزیع پواسون
assumptions for Poisson  distribution
مفروضات آزمایشات تك عاملی
assumptions for single-factor experiments
معرفی مفروضات
assumptions introduction
مفروضات خم نرمال
assumptions normal curve
فرض تحلیل وریانس یكطرفه
assumptions of analysis of variance ,one-way
مفروضات مدل اثر آمیخته
assumptions of mixed-effects model
مفروضات تحلیل واریانس یكطرفه
assumptions of one-way analysis of variance
مفروضات مدل اثر تصادفی
assumptions of random-effects model
كیفیت متوسط خروجی
average out going quality
اجتناب از همبستگی
avoiding collinearity
تحلیل پشتیبانی
backup analyses
حذف پسرو
backward elimination
بهترین زیرمجموعه رگرسیون انتخاب متغیرها
backward elimination selecting variables
طرح بلوكی ناقص متعادل
balanced incomplete block designs
طرح بلوكی ناقص متعادل جداول AOV
balanced incomplete block designs AOV tables
طرح بلوكی ناقص متعادل تفاوت كمترین معنی دار
balanced incomplete block designs least significant difference
طرح بلوكی ناقص متعادل
Balanced incomplete block designs models
مجموع مربعات بین نمونه‌ها طرح‌های بلوكی ناقص متعادل
balanced incomplete block designs sum of squares between samples
طرح های بلوكی ناقص متعادل مجموع مربعات برای خطا
balanced incomplete block designs sum of squares for error
نمودار میله‌ای
bar charts
نمودارهای میله‌ای روشهای گرافیكی
bar charts graphical methods
نمودار میله‌ای
bar graph
استنباط آماری بر پایه احتمال
based on probability statistical inference
استنباطهای پایه‌ای احتمال
basing inferences on probability
فرمول بیز
baye’s formula
توزیع زنگدیسی
bell-shaped distribution
خم / توزیع زنگدیس
bell-shaped distribution/curve
نشان ها
benchmarks
آزمون برنولی
Bernoulli trials
بهترین زیرمجموعه رگرسیون
best subset regression
بهترین زیرمجموعه رگرسیون چند گانه
best subset regression  multiple regression
بهترین زیرمجموعه رگرسیون انتخاب متغیر رگرسیون چندگانه
best subset regression  selecting multiple regression variable
هم خطی و انتخاب متغیرها
best subset regression selecting variables
برآورد بهترین حدس
best-guess estimation
بتا، خطای نوع دوم احتمال
beta, probability of type II error
واریانس بین نمونه‌ها
between samples  variance
مجموع مربعات بین نمونه‌ها تحلیل وریانس یكطرفه
between-samples sum of squares analysis of variance ,one-way
نمونه‌های اریب
biased samples
نمونه‌های اریب
Biased samples
نمونه‌های اریب موانع ارتباطات
biased samples communication hurdles
توزیع دومدی
bimodal distribution
توزیع دو جمله‌ای
binomial distribution
جدول توزیع دوجمله‌ای
binomial distribution table
آزمایش دوجمله‌ای
binomial experiment
فرمول دوجمله‌ای
binomial formula
پارامترهای دوجمله‌ای
binomial parameters
توزیع احتمال دو جمله‌ای و میانگین
Binomial probability distribution and mean
توزیع احتمال دو جمله‌ای و انحراف معیار
binomial probability distribution and standard deviation
توزیع احتمال دو جمله‌ای
binomial probability distributions
متغیر تصادفی دوجمله‌ای
binomial random variable
توزیع زمان هدر رفته دوجمله‌ای
binomial waiting time distribution
دوجمله ‌ای ‌ها
binomials
دوجمله‌ایها و توزیع احتمال
binomials and probability distributions
آزمایش دو جمله‌ای
binominal experiment
توزیع نرمال دو متغیره
bivariate normal distribution
بلوك
block
طرح بلوكی
block design
متغیرهای بلوكی شده
blocking variables
نامعادله بونفرونی و كنترل نرخ خطا
Bonferroni inequality and error rate control
نرخ خطای نوع اول مقایسة شخصی
Bonferroni inequality and error rate control and multiple-comparison procedures
معادله بونفرونی و نرخ خطای آزمایشی
Bonferroni inequality and experiment wise error rate
نامعادله بونفرونی و نرخ خطای شخصی
Bonferroni inequality and individual error rate
خطاهای نوع اول نامعادله بونفرونی
Bonferroni inequality type I errors
خطاهای نوع دوم نامعادله بونفرونی
Bonferroni inequality type ii errors
شیوه بونفرونی
Bonferroni procedure
تكنیك‌های بند چكمه‌ای و توزیع نمونه گیری
bootstrap techniques and sampling distribution
تكنیك‌های بند چكمه‌ای، برای توزیع نمونه گیری
bootstrap techniques, for sampling distribution
كرانه‌ها، طبقه
boundaries, class
طرح باكس و ویسكر
box-and-whisker plot
طرح جعبه
boxplot
طرح جعبه‌ها در مقابل طرح ساقه و برگ
boxplots  Vs. stem-and-leaf plot
آمار C
c statistics
محاسبه احتمالات نرمال مفروضات خم نرمال
calculating normal probabilities normal curve
محاسبة آمار مجموع رتبه
calculating rank sum statistics
محاسبة آماری مجموع رتبة آزمون مجموع رتبة ویل كاكسون
calculating rank sum statistics wilcoxon rank sum test
تحلیل داده با ماشین حساب‌ها
calculators, data analysis with
تنظیم بعنوان مشكلات رگرسیون معكوس
calibration as inverse regression problems
رگرسیون معكوس و تنظیم
calibration, inverse regression and
بررسی موضوعی طرح‌های نامتعادل، تحلیل واریانس
case study analysis of variance ,unbalanced designs
بررسی موضوعی داده‌های طبقه‌بندی شده
case study categorical data
بررسی موضوعی مقایسه میانگین‌های رفتار
case study comparing treatment means
بررسی موضوعی كنتراست خطی
case study linear contrasts
بررسی موضوعی رگرسیون چندگانه
case study multiple regression
بررسی موضوعی مقادیر مركزی جامعه
case study population central values
بررسی موضوعی واریانس جامعه‌ای
case study population variances
بررسی موضوعی واریانس مجهول
case study unknown variance
روابط اتفاقی در مقایسه با پیوندها
casual relationships, compared with associations
داده‌های طبقه‌بندی شده
categorical data
فرمولهای داده‌های طبقه‌بندی شده
Categorical data formulas
متغیر طبقه‌بندی شده
categorical variable
متغیر طبقه‌بندی شده
categorical variable
دلایل خطای آزمایشی
causes of experimental error
خانه
cell
نقطه مركز خانه
cell mid-points
احتمالات خانه‌ای
cell probabilities
سرشماری
census
نظرات سرشماری
census polls
مركز جاذبه
center of gravity
قضیه حد مركزی
central limit theorem
قضیه حد مركزی
Central limit theorem
قضیه حد مركزی توزیع نمونه گیری
central limit theorem sampling distribution
قضیه حد مركزی توزیع نمونه‌ای و توزیع احتمال
central limit theorem sampling distribution and probability distributions
اندازه‌گیری گرایش مركزی
central tendency, measure of
مقادیر مركزی و پارامترهای جامعه
central values and population parameters
آزمایش تصادفی
chance experiment
متغیر تصادفی
chance variable
مشخصات توزیع احتمال
characteristics of a probability distributions
مشخصات میانگین
Characteristics of mean
مشخصات میانه
Characteristics of median
ویژگیهای مد
Characteristics of mode
مشخصات توزیع نرمال
characteristics of the normal distribution
قضیه چبیشف
Chebyshev’s theorem
چك كردن تحلیل كواریانس با طرح مانده‌ای
checking analysis of covariance with residual plots
چك كردن شرایط تحلیل واریانس
checking AOV conditions
چك كردن شرایط AOV با تحلیل مانده‌ای
checking AOV conditions with residual analysis
معرفی چك كردن مفروضات
checking assumptions introduction
چك كردن مفروضات مدلهای رگرسیون چندگانه
Checking assumptions Multiple regression models
چك كردن مفروضات خم نرمال
checking assumptions normal curve
چك كردن واریانس ثابت
checking constant variance
چك كردن واریانس ثابت با طرح مانده‌ای
checking constant variance with residual plots
چك كردن مستقل بودن
checking independence
چك كردن استقلال مدلهای رگرسیون چندگانه
Checking independence Multiple regression models
چك كردن كمبود تناسب مدلهای رگرسیون چندگانه
Checking lack of fit Multiple regression models
چك كردن كمبود تناسب با طرح مانده‌ای
checking lack of fit with residual plots
چك كردن مفروضات مدل
checking model assumptions
چك كردن مدل‌ها با SAS
Checking models with SAS
چك كردن رگرسیون چندگانه طرح مانده‌ای
checking multiple regression residual plots
چك كردن نرمال بودن
checking normality
چك كردن نرمال بودن مدلهای رگرسیون چندگانه
Checking normality Multiple regression models
چك كردن نرمال بودن طرحهای احتمال
checking normality probability plots
چك كردن نرمال بودن چولگی
Checking normality skewness
چك كردن نتایج با طرح‌های مانده
checking results with plots of residuals
چك كردن امید صفر
checking zero expectation
چك كردن امید صفر مدلهای رگرسیون چندگانه
Checking zero expectation Multiple regression models
توزیع مربع خی
chi-square distribution
تقریب توزیع مربع خی
chi-square distribution  approximation
توزیع مربع  خی واریانس جامعه‌ای برای جامعه تك
chi-square distribution population variances  for single population
آزمون نیكویی بر ارزش مربع خی
chi-square goodness-of-fit test
آزمون مربع خی استقلال
chi-square test of independence
انتخاب تبدیلات
choosing transformations
معرفی انتخاب تبدیلات
choosing transformations introduction
طبقه
class
كرانه‌های طبقه
class  Boundaries
فراوانی طبقه
class  Frequency
حدود طبقه
class  Limits
نقطه مركزی طبقه
class  Midpoint/mark
انتهای باز طبقه
class  Open-ended
پهنای / اندازة طبقه
class  Width/size
فراوانی طبقه
class frequency
ساخت بازه‌های طبقه
class intervals, constructing
تفسیر كلاسیك
classical interpretation
تفسیر كلاسیكی
classical interpretation
احتمال كلاسیكی
classical probability
مفهوم احتمال كلاسیكی
classical probability  concept
قاعده احتمال كلاسیكی
classical probability  rule
طبقه‌بندی اثر تصادفی و ثابت برهم كنش عوامل
classifying as fixed or random effect
طبقه‌بندی بر هم كنش ها
classifying interactions
آزمون بالینی
clinical trials
نمودار میله‌ای خوشه ای
cluster bar graphs
نمودار میله‌ای خوشه‌ای و متغیرهای چندگانه
cluster bar graphs and multiple variables
نمودارهای میله‌ای خوشه‌ای نمودار میله‌ای
cluster bar graphs bar charts
اثر خوشه‌ای داده
Cluster effect of data
اثر خوشه‌ای داده و برآورد میانگین
cluster effect of data and estimating mean
اثر خوشه‌ای داده و میانگین نمونه‌های مستقل
Cluster effect of data and Mean Independent samples
اثر خوشه‌ای داده
cluster effect, of data
نمونه گیری خوشه‌ای
cluster sampling
نمونه گیری خوشه‌ای تكنیك‌های نمونه گیری
cluster sampling,  sampling techniques
تابع تولید كاب – داگلاس
cobb-Douglas production function
ضریب تعیین
coefficient of determination
ضریب تعیین برای رگرسیون چندگانه
coefficient of determination  for multiple regression
ضریب تعیین برای رگرسیون خطی ساده
coefficient of determination  for simple linear regression
ضریب معین و همبستگی
coefficient of determination and correlation
ضریب تعیین و استنباط رگرسیون چندگانه
coefficient of determination and inferences in multiple regression
ضریب تعیین رگرسیون چندگانه
coefficient of determination multiple regression
ضریب تعیین رگرسیون
coefficient of determination regression
ضریب همبستگی خطی
coefficient of linear correlation
ضریب تغییر
coefficient of variation
ضریب تغییر بعنوان اندازه تغییرات
coefficient of variation  as measure of variability
ضریب تغییر اندازه‌های پراكندگی برای داده طبقه‌بندی نشده
coefficient of variation measures of dispersion for ungrouped data
ضریب تغییر اندازة تغییر
coefficient of variation measures of variability
ضریب رگرسیون خطی
coefficient, linear regression
برآورد میانگین ضرایب
coefficients, estimating mean
ضرایب رگرسیون چندگانه
coefficients, multiple regression
همخطی و استنباط رگرسیون چندگانه
collinearity and inferences in multiple regression
هم خطی و رگرسیون چندگانه
collinearity and multiple regression
تكنیك‌های گردآوری
Collection techniques
تكنیك‌های گردآوری مشاهده مستقیم
Collection techniques Direct observation
تكنیك‌های گردآوری مصاحبه شخصی
Collection techniques Personal interviews
تكنیك‌های گردآوری پرسشنامه خود اداره‌ای
Collection techniques Self-administered questionnaire
تكنیك‌های گردآوری مصاحبه تلفنی
Collection techniques Telephone interviews
همبستگی
collinearity
نگرش داده شكافی انتخاب متغیرها
collinearity and selecting variables
تركیبات
combinations
میانگین مركب
combined mean
میانگین مركب شده
Combined mean
میانگین مركب اندازه‌های گرایش مركزی برای داده‌های طبقه‌بندی نشده
combined mean measures of central tendency for ungrouped data
ارتباطات و مستند كردن
communication and documentation
دگرشكلی ارتباطات با روش‌های نموداری
communication distortion with graphical methods
موانع ارتباطات
communication hurdles
موانع ارتباطات و اندازه نمونه
communication hurdles and sample size
مقایسه مدل اثر تصادفی و ثابت
comparing fixed-and random-effects model
مقایسه مطالعات مشاهداتی با آزمایشات طرح شده
comparing observation studies with designed experiments
مقایسه پارامترها و آمارها
comparing parameters and statistics
معرفی مقایسه پیشگویی و توصیف
comparing prediction and explanation introduction
مقایسه شیب
Comparing slope
مقایسه شیب‌ها و قسمت جدا شده
Comparing slopes and intercept
مقایسه شیب‌های كنتراست خطی
comparing slopes linear contrasts
مقایسه شیب‌ها با سه یا بیشتر  از سه خط
comparing slopesا extending to three or more lines
مقایسه میانگین‌های رفتار
comparing treatment means
مقایسه میانگین‌های رفتار طرحهای استاندارد
comparing treatment means    standard designs
استفاده از شیوه LSD فیشر مقایسه میانگین‌های رفتار
comparing treatment means    using fisher’s lsd procedure
مقایسه میانگین رفتار طرح بلوكی ناقص متعادل
comparing treatment means balanced incomplete block designs
مقایسه میانگین‌های رفتار طرح مربع لاتین
comparing treatment means Latin square design
مقایسه میانگین رفتار داده‌های گمشده ، طرح مربع لاتین
comparing treatment means Latin square design, missing data
مقایسه میانگین‌های رفتار تصادفی كردن
comparing treatment means randomization
مقایسه میانگین‌های رفتار طرح بلوكی تصادفی شده
comparing treatment means randomized block design
مقایسه میانگین‌های رفتار طرحهای نامتعادل
comparing treatment means unbalanced designs
آزمون فرض در مقایسه با برآورد
comparing with estimation hypothesis testing
متمم یك پیشامد
Complement of an event
پیشامدهای متمم
complementary events
متمم‌گیری
complementation
متمم پیشامدها
complements of events
مدل كاهش یافته و كامل آزمون ضرایب رگرسیون
Complete and reduced model for Regression coefficients tests

 

لغات مهندسی صنایع بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.