مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نظامی – بخش 3

در این قسمت  لغات نظامی بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات نظامی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نظامی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نظامی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات نظامی بخش 3
ناظر پرتاب
dropmaster
پرانش
ejection
صندلی‌پران
ejection system
توان‌افزا
enabler
تاب‌آوری
endurance
نابودگر برون‌جو
exoatmospheric kill vehicle/ EKV
تصرف قهرآمیز
forcible entry
کلاهک ترکش‌زا
fragmentation warhead
پاس‌ناو
frigate
همرنگ‌سازی
garnishing
جنگ عمومی
general war
وضعیت‌آگاهی جهانی
global situation awareness
تبلیغات خاکستری
grey propaganda
انهدام سخت
hard kill/ firm kill
پایگاه موشکی مقاوم
hard missile base
ایستگاه مقاوم
hardened site
ناو بالگردبر
helicopter carrier
مهمات اصابتی
hit-to-kill
عامل انسانی
human factor
انسان‌فرمان
human-in-control
سلاح‌های گیرکرده
hung weapons
فراجنگ
hyper war
موشک پرسرعت
hypervelocity missile
اطلاعات تصویری
imagery intelligence
انهدام آنی
immediate kill
تک اطلاعاتی
information attack
نشت اطلاعات
information compromise
تخریب اطلاعات
information destruction
اشتراک اطلاعات
information sharing
محیط اشتراک اطلاعات
information sharing environment
راهبرد اشتراک اطلاعات
information sharing strategy
چشم‌انداز اشتراک اطلاعات
information sharing vision
ترابری اطلاعات
information transport
نشانگرهای اطلاعاتی
intelligence indicators
گیرنده شنود
intercept receiver
رهگیری‌پذیری
interceptibility
رهگیری
interception
رهگیر
interceptor
عملیات نفوذ
intruder operations
ناظر پرش
jumpmaster
زنجیره انهدام
kill chain
انهدام‌افزا
kill enhancement device
نابودگر
kill vehicle
نابودگر با انرژی جنبشی
kinetic kill vehicle/ KKV
هواگرد پیشرو
lead aircraft
جنگ محدود
limited war
جنگ محلی
local war
سامانه پدافند هوایی همراه
man portable air defense system
رزمایش
maneuver
کلاهک بازآی جولان‌پذیر
maneuverable reentry vehicle/ MaRV
نهان‌سازی
masking
وضعیت نظامی
military posture
موشک‌فریب
missile magnet
وامانده‌سازی
mobility kill
کلاهک بازآی مستقل چندگانه
multiple independent reentry vehicle/ MIRV
نابودگر چندگانه
multiple kill vehicle/ MKV
انهدام غیرهسته‌ای
no nuclear kill
پنهان‌ساز
obscurant
اقلام آماده
off-the-shelf item
عملیات
operation
معماری عملیات
operational architecture
هنر عملیات
operational art
ویژگی‌های عملیاتی
operational characteristics
مستندسازی عملیات
operational documentation/ OPDOC
محیط عملیات
operational environment
ارزیابی آمادگی عملیاتی
operational readiness evaluation
آمادگی عملیاتی
operational readiness/ OR
آزمایش عملیاتی
operational testing
عملیات آشکار
overt operation
ناوچه گشتی
patrol craft
عملیات صلح
peace operations/ PO
جنگ حاشیه‌ای
peripheral war
اطلاعات عکسی
photographic intelligence
بازی‌سازی سیاسی‌ـ نظامی
politico-military gaming
تک پیش‌دستانه
pre-emptive attack
حمله پیش‌دستانه
preemptive strike
جنگ پیشگیرانه
preventive war
رادار اصلی
primary radar
اطلاعات اولویت‌دار
priority intelligence
رسانه عملیات روانی
psychological media
وضعیت روانی
psychological situation
درون‌مایه عملیات روانی
psychological theme
پژواک راداری
radar echo
شبکه‌بندی راداری
radar netting
دیده‌ور راداری
radar picket
گیرنده هشدار راداری
radar warning receiver
پدافند پرتوی
radiological defense
محیط پرتوزده
radiological environment
عملیات پرتوی
radiological operation
کلاهک بازآ
reentry vehicle/ RV
ستبرافزار
ruggedized equipment
گهر
RWR
خرابکاری
sabotage
خرابکار
saboteur
رادار فرعی
secondary radar
حسگرآمیزی
sensor fusion
وضعیت‌آگاهی مشترک
shared situation awareness
شلیک متقابل
shoot back
مهمات مجاورتی
shoot-to-kill
وضعیت‌آگاهی
situation awareness
سلاح خفته
sleeper weapon
انهدام نرم
soft kill/ functional kill
منبع
source
سرمایه فضایی
space asset
فضابانی
space control
پدافند فضایی
space defense
نیروی فضایی
space force
تقویت نیروی فضایی
space force enhancement
برابری فضایی
space parity
توان فضایی
space power
فضاکارا
space qualified
وضعیت‌آگاهی فضایی
space situation awareness
رهگیر فضاپایه
space-based interceptor/ SBI
عملیات فضابانی
space-control operations
فضاردیاب
spacetrack
نیروهای ویژه
special forces
شناساگریزی
stealth
نهان‌نگاری
steganography
زیردریایی
submarine
مانایی
survivability
پایایی
sustainability
هم‌تازی
swarming
تخصیص هدف
target allocation
گیراندازی هدف
target capture
هدف‌گزینی
target designation
تفکیک هدف
target discrimination
عنصر رزمی
task element
نیروی رزمی
task force
گروه رزمی
task group
سازمان رزمی
task organization
یگان رزمی
task unit
سامانه عارضه‌گریز
terrain-avoidance system
سامانه عارضه‌پای
terrain-following system
پایه آزمایش
test stand
سلاح گرمایی
thermal gun
ناتوان‌سازی گرمایی
thermal kill
انهدام گرمایی
thermal kill
شناخت تهدید
threat characterization
تهدیدسنجی
threat evaluation
رادار دیوارگذر
through-wall-radar
هدف‌های زمان‌حساس
time-sensitive targets/ time-critical targets
کلاهک‌گذاری
warhead mating
تبلیغات سفید
white propaganda
حرکت اداری
administrative movement
پایگاه رده جلو
advanced base
پایگاه عملیاتی رده جلو
advanced operations base
واحد آماده‌سازی پرواز
air staging unit
برتری هوایی
air superiority
سلطه هوایی
air supremacy
باند اضطراری
airstrip
ناو مهمات‌بر
ammunition ship
نیروی آب‌خاکی
amphibious force
گروه آب‌خاکی
amphibious group
عملیات آب‌خاکی
amphibious operation
ناوگروه آب‌خاکی
amphibious squadron
ارزیابی منطقه
area assessment
منطقه توجه
area of interest
مسلح کردن
arming
طرح آتش
artillery fire plan table
منطقه تجمع
assembly area
زیست‌جرم
biocrime
محل بمباران
bomb site/ bombing site/ bombarded site
تله انفجاری
booby trap
ماسوره ضامن‌دار
boresafe fuse/ boresafe fuze
خیز
bound
خط حد
boundary
شنودافزار
bug
تحت شنود
Bugged
شنودگذاری
bugging
زیرپناه
bunker
خودرو دوربین‌دار
cam-car
سنگر توپ
casemate
سلسه‌مراتب فرماندهی
chain of command
دفاع غیرنظامی
civil defense
فشار روانی رزمی ـ عملیاتی
combat and operational stress
سامانه انهدام به‌فرمان
command destruct
حیطه‌بندی
compartmentation
مین ضربه‌ای
contact mine
آتش پایدار
continuous fire
قیف انفجار
crater
پیشگیری جرم
crime prevention
اقلام حیاتی
critical item
شناوه نشان‌گذار
dan buoy
تاریکسازی ناو
darken ship
غیرمسلح کردن
de-arming/ safing
شنودزدایی
debugging
اطلاعات سازمانی
departmental intelligence
آتش پخشیده
distributed fire
ناودسته
division
دوگانه‌گویی
doublespeak
مهمات عمل‌نکرده
dud
واپایش تابش
emission control
گیرانداز
entanglement
مانع
entanglement
گریز و فرار
evasion and escape
زنجیره انفجار
explosive train
برگ انگشت‌نگاری
fingerprint card
آتش مؤثر
fire for effect/ FFE
سوخت‌رسان ناوگان
fleet oilers
ناوتیپ
flotilla
سنگر حفره‌روباه
foxhole
مراقبت نامحسوس
ghost surveillance
آتش تراش
grazing fire
چریک
guerrilla
خط قبضه ـ هدف
gun-target line/ GTL
واگذاری هواگرد
handover/ aircraft handover/ handoff
وقفه در آتش
hang fire
جرم نفرت‌محور
hate crime
بال‌برد
heliborne
هدف پرارزش
high-payoff targets
رادار شناخت دوست از دشمن
identification friend or foe
سرقت هویت
identity theft
رشداد
IFF
بمب دست‌ساز
improvised explosive device/ hand-made bomb
شیرفلکه توازن
kingstone valve
شناوه نجات
life buoy
حلقه نجات
life ring
خط چراغ‌جنگی
light line
خط نشانه‌روی
line of aim
خط عزیمت
line of departure
خط فرود
line of fall
خط عقب‌روی
line of retirement
انگشت‌نگاری خودکار
live scan
روزنه
loophole
مین مغناطیسی
magnetic mine
ناو جنگی
man of war/ fighting ship/ armed naval ship/ warship
هواگرد باسرنشین
manned aircraft
مین‌گذار
mine layer/ mine planter ship
مین‌روب
mine sweeper
مین‌روبی
mine sweeping
مأموریت‌پذیر
mission capable
تحرکنما
moving target indicator
توانمندی انهدام چندگانه
multiple kill capability
خط دیدبان ـ هدف
observer-target line
آتش درخواستی
on-call fire/ on-call
خاکریز
parapet
نشان‌فرست همراه
personal locator beacon
خط خیز
phase line
آتش طرح‌ریزی‌شده
prearranged fire
فاصلهیابی
ranging
جیره فشرده
ration dense
سنگر جنگ‌افزار
rifle trench
آتش غلتان
searching fire
ماسوره خودانهدامی
self-destroying fuse/ self-detonating fuse
حسگرریزی
sensor seeding
سنگر گروهی
slit trench
شناوه صوتی
sonobuoy
گردان هوایی
squadron
ناوگروه
squadron
آتش سرکوب
suppressive fire
راهکنشی
tactical
راهکنش‌شناس
tactician
لغات نظامی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.