مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نظامی – بخش 5

در این قسمت  لغات نظامی بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات نظامی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نظامی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نظامی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات نظامی بخش 5
آتش‌ به ‌اختیار
weapons free
آتش ‌به ‌فرمان
weapons hold
آتش ‌به ‌احتیاط
weapons tight
سامانه خوشان
AFIS
ناو تمام‌برقی
all-electric ship/ AES
زاغه مهمات
ammunition lot
پوشش صوت‌گیر
anechoic tile
یگان منطقه‌محور
area oriented unit
جنگ‌افزار
armament
ثبت رهاسازی جنگ‌افزار
armament delivery recording
وارسی ایمنی جنگ‌افزار
armament safety check
تسلیح‌گاه
arming area
نفربر زرهی
armoured personnel carrier/ APC
خودرو زرهی
armoured vehicle,armoured fighting vehicle
زرادخانه
armoury/ arsenal
اسلحه
arms
سامانه خودکار شناسایی اثرانگشت
automated fingerprint identification system
انبار پای‌کار
bench stock
مرزگذر
border crosser
لیزرتابی خودی
buddy lasing
آزمون‌افزار داخلی
built-in test equipment/ BITE
فون
C
حفاظت فون
C2protection
سافون
C2system
جنگ فون
C2W
فونا
C
اقدامات ضدفونا
C3CM
فونات
C3I
خنثی‌سازی فونات
C3I-erasing
حفاظت فونا
C3protection
فونار
C
فونارا
C4I
فونارامش
C4ISR
فون راس
CC
تغییریابی
change detection
تلفات جانبی
collateral damage
صدمات جانبی
collateral damage
جنگ مرکب
combined warfare
فرماندهی و نظارت
command and control
حفاظت فرماندهی و نظارت
command and control protection
سامانه فرماندهی و نظارت
command and control system
جنگ فرماندهی و نظارت
command and control warfare
حفاظت فرماندهی و نظارت و ارتباطات
command/ control and communications protection
فرماندهی و نظارت و ارتباطات
command/ control/ and communications
اقدامات ضد فرماندهی و نظارت و ارتباطات
command/ control/ and communications countermeasures
فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات
command/ control/ communications and intelligence
فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه
command/ control/ communications/ and computer
خنثی‌سازی فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات
command/ control/ communications/ and intelligence erasing
فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه و اطلاعات
command/ control/ communications/ computer/ and intelligence
فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه و اطلاعات و مراقبت و شناسایی
command/ control/ communications/ computer/ intelligence/ surveillance/ and reconnaissance
آثار پیدا
contaminated-visible prints
بارگیری کاروانی
convoy loading
ضدفون
counter-C
ضدفونا
counter-C
ضد فرماندهی و نظارت
counter-command and control
ضد فرماندهی و نظارت و ارتباطات
counter-command/ control/ and communications
بارگیری توزیعی
cross loading
فرماندهی و نظارت رایاسپهر
cyberspace command and control
دیدکاهش
dazzling
انضباط
discipline
منضبط
disciplined
حوضچه
dock
تعمیرآزمایی
dock trials
حوض‌نشینی
docking
نقشه حوض‌نشینی
docking plan
گزارش حوض‌نشینی
docking report
مسئول حوضچه
dockmaster/ dock master
مهمات کاذب
dummy
مهمات مشقی
dummy
میدان مین کاذب
dummy minefield
حفاظینه
dunnage
مین میدان انفجاری
explosive field mine
تسلیحات انفجاری
explosive ordnance
روش‌های خنثی‌سازی تسلیحات انفجاری
explosive ordnance disposal procedures
یگان خنثی‌سازی تسلیحات انفجاری
explosive ordnance disposal unit
خنثی‌سازی تسلیحات انفجاری
explosive ordnance disposal/ EOD
ماده منفجره
explosive/ explosive material
محافظ چشم
eye-safe
مهندسی رزمی
field engineering
میدان تیر صحرایی
field firing range
استحکامات صحرایی
field fortifications
توپ صحرایی
field gun
تعمیرگاه صحرایی
field shop
مهمات‌گاه صحرایی
field storage unit
ماسک ضدگاز
gas mask
سافون جهانی
GCCS
سامانه فرماندهی و نظارت جهانی
global command and control system
ناکارسازی هدف سخت
hard target functional defeat
بال‌گروه
heli team/ helicopter team
محموله انفجاری پرقدرت
high explosive cargo
ماده منفجره قوی
high explosive/ HE
سامانه یکپارچه خوشان
integrated automated fingerprint identification system/ IAFI system
سطح جزئیات
level of details
سطح تدارک
level of supply
یگان ترارزمی
mechanized unit
جنگ مین
mine warfare/ MW
گزارش میدان مین
minefield report
مین‌یابی
minehunting
ریزاثر
minutiae
خودروگاه
motor pool
یگان موتوری
motorized unit
مهمات
munitions/ ammunitions
تسلیحات
ordnance
فریب غیرمجاز
perfidy
خلبان
pilot
اتاق سکان
pilothouse
حسگرجا
pod/ nacelle
تحقیق مقدماتی
preliminary investigation
یگان تکاوران
rangers
لرزه‌گیر
resilient mounting
بمب دیرافت
retarded bomb
ساماپ
SAMS
ضربه‌گیر
shock mounting/ shock absorber
پرتابگاه زیرزمینی
silo/ missile silo/ launch facility/ LF
سامانه مدیریت استفاده خاص فضای پرواز
special use airspace management system
جنگ ویژه
special warfare
جنگ تثبیت‌شده
stabilised warfare
مرکز مدیریت هوایی راهکنشی
tactical air direction centre
مه‌راه
TADC
هدف‌جو
target seeker
ابزارگاه
tool room/ toolroom
فریبگر دنباله‌ای
towed decoy
سلاح
weapon
تخصیص سلاح
weapon allocations
منطقه درگیری سلاح
weapon engagement zone/ WEZ
وضعیت آمادگی سلاح
weapon readiness state
تسلیحات
weaponry
رادار
radar/ radio detection and ranging
آشیانه
hangar
جهت‌یابی رادیویی
radio direction finding
آوند
boom/ flying boom/ refuelling boom
اختلال
jamming/ parasite
اختلال صوتی
acoustic jamming
اصالت‌بخشی عامل
agent authentication
افسر راه
conn officer
باتوم
baton/ cudgel/ club
باتوم برقی
electrical baton/ stun baton/ shock baton
باتوم جمع‌شو
expandable baton/ extensible billyclub
باتوم چراغ‌دار
straight flashlight baton
باتوم چراغ‌دار ضدشورش
flashlight-riot control agent baton
باتوم دسته‌دار
side-handle baton
باتوم ضدشورش
riot control agent baton
پهلوپری
chase ride
پی‌پری
tail chase
تحلیل شواهد رفتاری
behavioural evidence analysis/ BEA
تشخیص شاهد عینی
eyewitness identification/ eye-witness identification
تماس کوتاه
brief encounter
تلفات
casualty
توپ سلام
gun salute/ 21-gun salute/ 21 guns/ twenty-one guns
خام
NFL
خدمه نگهداری
maintenance crew
خط آتش‌ممنوع
no fire line
درصد بازداشتی
arrest rate
راست‌باتوم
straight baton/ nightstick/ billyclub
زاویه کج‌پری
crab angle
شعله‌پر
flame-out/ flameout
شناوک
pontoon/ pontoon bridge
طلق‌کلاه
visor/ vizor
فهرست آماج‌ممنوع
no-strike target list
کارور آوند
boom operator
قیف
drogue
کروکی
sketch/ sketch map
کلاه ایمنی
helmet/ cask/ casquette/ helm
کلاه‌خود
helmet/ helm
مادگی آوند
boom receptacle
مجروح جنگی
wounded in action/ wounded-in-action/ WIA
مفقودالاثر جنگی
missing in action/ missing-in-action/ MIA
مهار بلایا
disaster control
نقطه بی‌بازگشت
point of no return/ PNR
نقطه جرم‌خیز
hot spot/ high crime area
نمایشگر کلاه محافظ
helmet-mounted display/ HMD
وارسی فنی
technical survey
هدف ناشناس
bogey/ bogie/ bogy
هدف انهدامی ویژه
reserved demolition target
هم‌سنجی صوتی
acoustic parity
رادار تصویربرداری
imaging radar
عارضه‌کاوی
terrain analysis
عارضه‌تمرین
terrain exercise
ژنرال
General
سرهنگ
Colonel
سرگرد
Major
سروان
Captain
ستوان
Lieutenant
ستوانیار
Warrant Officer
گروهبان
Sergeant
سرجوخه
Corporal
سرباز
Private
لغات نظامی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.