مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نقشه برداری – بخش 1

در این قسمت  لغات نقشه برداری بخش 1  عرضه شده است.

 

لغات نقشه برداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نقشه برداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نقشه برداری - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات نقشه برداری  بخش 1
درستی
accuracy
درست
accurate
سرشکن کردن
adjust
سرشکنی‌پذیر
adjustable
سرشکنی
adjustment
ژرفاسنج
bathymeter
نقشه ژرفایی
bathymetric map
ژرفانگار
bathymetrograph
ژرفاسنجی
bathymetry
نشانه ارتفاعی
bench mark
اشتباه
blunder
نقشه
chart
نقشه‌سازی
charting
عکس‌برداری نوارپیوسته
continuous-strip photography
عکس‌برداری هم‌گرا
convergent photography
صحیح
correct
تصحیح
correction
تصحیحی
corrective
صحت
correctness
عمق‌یاب پژواکی
echo sounder
فاصله‌یاب الکترونیکی
electronic distance measurement/ EDM
تندیاب الکترونیکی
electronic tacheometer
خطادار
erroneous
خطا
error
مقیاس ترسیمی
graphic scale
تصویر
image
تصویرسازی
imagery
تراز
level/ spirit level
ترازیاب
level
سطح تراز
level surface
تراز کردن
levelling
ترازیابی
levelling
نقشه
map
نقشه‌ساز
mapper
نقشه‌سازی
mapping
عدسی زاویه‌بسته
narrow-angle lens
نقشه دریانوردی
nautical chart
عدسی زاویه‌معمولی
normal-angle lens
عکس مایل
oblique photograph
برون‌نهاد
outlier
عکس سراسرنما
panoramic photograph
عکس
photograph/ photo
عکسی
photographic
عکس‌برداری
photography
نگاره‌ای
pictorial
نگاره
picture
میله نقشه‌برداری
pole/ ranging pole
دقیق
precise
دقت
precision
خطای تصادفی
random error/ accidental error
بازتابگر
reflector
دورکاوی
remote sensing
دورکاویده
remotely sensed
مقیاس‌گذاری
scaling
چوبه ترازیابی
staff
عدسی زاویه‌بسیارباز
superwide-angle lens
خطای نظام‌مند
systematic error
تندیاب
tacheometer/ tachymeter
تندیابی
tacheometry/ tachymetry
زاویه‌یاب
theodolite
پیمایش
traverse
عکس قائم
vertical photograph
عدسی زاویه‌باز
wide-angle lens
پاره‌چین عکسی هوایی
aerial mosaic
تصویرسنجی هوایی
aerial photogrammetry
نقشه‌برداری هوایی
aerial surveying
تصویرسنجی قیاسی
analogue photogrammetry
دستگاه تبدیل قیاسی
analogue stereoplotter
تصویرسنجی تحلیلی
analytical photogrammetry
دستگاه تبدیل تحلیلی
analytical stereoplotter
تصویرسنجی معماری
architectural photogrammetry
دستگاه تبدیل خودکار
automatic stereoplotter
نقشه پایه
base map
نقشه‌نگار
cartographer
نقشه‌نگاری
cartography
نسخه وارسی
check plot
نقطه وارسی
check point
تصویرسنجی برد کوتاه
close range photogrammetry
شبکه واپایش
control network/ control net
نقطه واپایش
control point
پاره‌چین واپایش‌شده
controlled mosaic
پاره‌چین عکسی واپایش‌شده
controlled photomosaic
نقشه‌نگاری رقمی
digital cartography/ automated cartography
ایستگاه کاری تصویرسنجی رقمی
digital photogrammetric workstation/ DPW/ soft copy workstation
تصویرسنجی رقمی
digital photogrammetry/ soft copy photogrammetry/ soft copy
دستگاه تبدیل رقمی
digital stereoplotter
نقشه‌برداری مهندسی
engineering surveying
کاذب‌رنگ
false colour
عکس‌برداری کاذب‌رنگ
false colour photography
سامانه اطلاعات مکانی
geospatial information system/ spatial information system/ geographic information system/ geobased information system
سام
GIS
سامانه موقعیت‌یابی جهانی
global positioning system/ GPS
زاویه‌سنج
goniometer
زاویه‌سنجی
goniometry
موقعیت‌یاب جهانی
GPS receiver
نقطه واپایش زمینی
ground control point/ control station
عکس بسیار مایل
high-oblique photograph
شبکه واپایش مسطحاتی
horizontal control network
نقطه واپایش مسطحاتی
horizontal control point
گذرنقطه مسطحاتی
horizontal pass point
نقشه‌برداری آب‌نگاشتی
hydrographic surveying
تصویرسنجی صنعتی
industrial photogrammetry
نقشه‌برداری صنعتی
industrial surveying
سامانه اطلاعات زمین
land information system
نقشه‌برداری زمینی
land surveying
ساز
LIS
عکس کمی مایل
low-oblique photograph
تصویرسنجی پزشکی
medical photogrammetry
نقشه‌برداری معدن
mine surveying
نوار پاره‌چین
mosaic strip
پاره‌چین‌سازی
mosaicking
پاره‌چین راست‌عکس
orthophoto mosaic
نقشه راست‌عکس
orthophotomap
گذرنقطه
pass point
نقطه واپایش عکسی
photo control point/ photogrammetric control point
تصویرسنج
photogrammetrist
تصویرسنجی
photogrammetry
نقشه عکسی
photomap
پاره‌چین عکسی
photomosaic/ photographic mosaic/ mosaic
نقشه پایه مسطحاتی
planimetric base map
نقشه‌برداری مسیر
route surveying
نقشه‌برداری ماهواره‌ای
satellite surveying
تصویرسنجی نیمه‌تحلیلی
semi-analytical photogrammetry
پاره‌چین نیمه‌واپایش‌شده
semi-controlled mosaic
تصویرسنجی فضایی
space photogrammetry/ satellite photogrammetry
دستگاه تبدیل
stereoplotter/ stereoplotting instrument/ restitutive instrument/ stereoscopic plotter/ stereoscopic plotting instrument/ photogrammetric plotter/ photo-grammetric plotting instrument
تبدیل
stereoplotting/ restitution
برجسته‌نما
stereoscope
برجسته‌بینی
stereoscopic vision
برجسته‌نمایی
stereoscopy
پاره‌چین نواری
strip mosaic
نقشه‌برداری
surveying
مهندسی نقشه‌برداری
surveying engineering/ geomatics engineering
نقشه‌بردار
surveyor
دوری‌سنج
telemeter
دوری‌سنجی
telemetry
تصویرسنجی زمینی
terrestrial photogrammetry
نقشه موضوعی
thematic map/ topical map
نقشه‌ساز موضوعی
Thematic Mapper/ TM
گره‌نقطه
tie point
نقشه‌نگاری سنتی
traditional cartography/ conventional cartography
پاره‌چین واپایش‌نشده
uncontrolled mosaic
نقشه‌برداری زیرزمینی
underground surveying
شبکه واپایش ارتفاعی
vertical control network
نقطه واپایش ارتفاعی
vertical control point
گذرنقطه ارتفاعی
vertical pass point
نقشه دید
visibility map
شیء فعال
active object
مثلث‌بندی هوایی
aerial triangulation/ aerotriangulation
پیمایش نجومی
astronomical traverse
عدسی موازی‌ساز
collimating lens
موازی‌سازی
collimation
هم‌راستاسازی
collimation
محور هم‌راستایی
collimation axis
خطای هم‌راستایی
collimation error
همراستاساز
collimator
ارتفاع دینامیکی
dynamic elevation/ dynamic height
نقشه پویا
dynamic map
آشکارسازی لبه
edge detection
آشکارساز لبه
edge detector
خطای بست پیمایش
error of closure of traverse/ misclosure of traverse/ closure of traverse
پیمایش درجه‌یک
first-order traverse
نقطه شناور
floating mark/ floating point
دستگاه مختصات زمین‌مرکز
geocentric coordinate system/ geo-centred coordinate system
دستگاه مختصات خورشیدمرکز
helio centric coordinate system/ sun-centred coordinate system
بخش‌بندی تصویر
image segmentation
نشانگر
index mark/ measuring mark/ half mark/ measuring point/ index point
نقشه خطی
line map
ساده‌سازی خط
line simplification
عملیات خط‌درچندضلعی
line-in-polygon operation
خدمات مکان‌مبنا
location based services
پیمایش بسته
loop traverse/ closed traverse
مخزن
magazine
بازنگری نقشه
map revision
روزآمدسازی نقشه
map updating
پیمایش باز
open-end traverse/ open traverse
شاقول نوری
optical plummet
ارتفاع قائم
orthometric elevation/ orthometric height/ normal height
شیء منفعل
passive object
نقشه مسطحاتی
planimetric map
عملیات نقطه‌درچندضلعی
point-in-polygon operation
چندخطی
polyline
داده شطرنجی
raster data
مدل داده شطرنجی
raster data model
تبدیل شطرنجی به برداری
raster to vector conversion/ R2V/ RtoV
شطرنجی‌سازی
rasterization/ rasterisation
جابه‌جایی ارتفاعی
relief displacement
عارضه‌نگاری سطح دریا
sea surface topography
نقشه‌نما
sketch map
نقشه ایستا
static map
متر نقشه‌برداری
surveyor’s tape
پیمایش سه‌بعدی
three dimensional traverse
کجی
tilt
دایره کجی
tilt cycle
جابه‌جایی کجی
tilt displacement
کجی‌سنج
tilt meter
کج
tilted
ترازیاب انحراف‌پذیر
tilting level
نقشه عارضه‌نگاشتی
topographic map
عارضه‌نگاری
topography
زاویه پیمایش
traverse angle
شبکه پیمایش
traverse network
ایستگاه پیمایش
traverse station
نقطه پیمایش
traverse station
سه‌زاویه‌بندی
triangulation
مثلث‌بندی
triangulation
شبکه مثلث‌بندی
triangulation network/ triangulation net
پیمایش مثلثاتی
trigonometric traverse/ trig traverse
سه‌پهلوبندی
trilateration
شبکه سه‌پهلوبندی
trilateration network
داده برداری
vector data
مدل داده برداری
vector data model
تبدیل برداری به شطرنجی
vector to raster conversion/ V2R/ VtoR
برداری‌سازی
vectorisation/ vectorization
فرازای مطلق
absolute altitude
توجیه مطلق
absolute orientation
ارتفاع سرشکن‌شده
adjusted elevation
برداشت هوایی
aerial survey/ aerosurvey/ air survey
راستایاب
alidade
ابهام
ambiguity
رفع ابهام
ambiguity resolution
فرازای ظاهری
apparent altitude
عارضه سطحی
areal feature/ area feature
برداشت ناحیه‌ای
areal survey/ area survey
برداشت ساخته‌ها
as-built survey
اطلاعات توصیفی
attribute
طبقه اطلاعات توصیفی
attribute class
کد اطلاعات توصیفی
attribute code
ترازیاب خودکار
automatic level/ automatic levelling instrument
دید عقب
backsight/ back sight
ارتفاع فشارسنجشی
barometric elevation
خط پایه
base line/ baseline
سویه
bearing of line/ bearing
عارضه نقشه‌نگاشتی
cartographic feature
مدل‌سازی نقشه‌نگاشتی
cartographic modelling
تراز کروی
circular level/ universal level/ spherical level
حباب انطباقی
coincidence bubble
تراز لوبیایی
coincidence level
پرتی
crab
زاویه پرتی
crab angle/ angle of crab
تراز استوانه‌ای
cylindrical level
برداشت وابسته
dependent survey
برداشت تفصیلی
detailed survey
ترازیابی مستقیم
direct levelling
ترازیاب یکپارچه
dumpy level/ dumpy levelling instrument
مبنای ارتفاعی
elevation datum
برداشت کاوشی
exploratory survey
عارضه
feature
لغات نقشه برداری  بخش 1

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.