مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هوا فضا بخش 3

در این قسمت  لغات هوا فضا بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات هوا فضا صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هوا فضا / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هوا فضا - ایران ترجمه

لغات هوا فضا بخش 3
کوادروتور، چهار ملخه
Quad-rotor / quadrotor
سیستم توپ و صفحه
Ball and Plate system
پس گام
Back-stepping / Backstepping
مد – لغزشی
sliding-mode
ناقص عملگر (عدم دستور پذیری یک سیستم مکانیکی جهت دنبال نمودن یک خط سیر)
under actuator / Under-actuated / underactuated
عملگر
actuator
عدم دستور پذیری، نقص عملگر
Underactuation
چرخه حدی
Limit cycle
گشتاور راکتیو، گشتاور واکنشی
reactive torque
حرکت چرخشی (حول محور عرضی)
pitch
زاویه قرارگیری
pitch angle
یاو، چرخش هواپیما حول محور عمودی
yaw
محور یاو
Yaw Axis
سرعت دیفرانسیل
differential speed
تعیین مسیر خط سیر
trajectory tracking
تفکیک مقیاس زمانی
time scale separation
بازیاب پویای ولتاژ
Dynamic Voltage Restorer (DVR)
محدود کننده جریان خطا
Fault Current Limiter (FCL)
فروافتادگی ولتاژ، افت ولتاژ
Voltage Sag
ثبات لیاپونوف
Lyapunov stability
فیلتر فرمان
Command filtered / command-filtered
تکنیک پس گام فیلتر شده – فرمان
command-filtered backstepping technique
حلقه گردابی
vortex ring
حرکت تیغه هاى گردنده هلیکوپتر حول لولاى افقى
blade flapping
جریان لغزشی، جریان پسرو (هوایی که توسط ملخ هواپیما به عقب زده میشود)
slip stream
ممان اینرسی
moment of inertial
مقاومت هوا
air drag
جسم ایرودینامیکی، مقطع ایرودینامیکی
Airfoil
بردار موقعیت فرمان
position commanded vector
ماتریس دوران
rotation matrix
پیچ، حرکت دماغه هواپیما به بالا و پایین حول محور عرضی
pitch
وضعیت پیچ
pitch attitude
وضعیت رول
roll attitude
وضعیت یاو
yaw attitude
زاویه پیچ
Pitch angle
زاویه رول
Roll angle
زاویه یاو
yaw angle
مشتق زمانی
time derivative
میدان برداری
Vector field
نظریه اختلال تکین
singular perturbation theory
تابع بازه ای
interval function
پروتکل کنترل انتقال مدباس
Modbus Transmission Control Protocol
فیلتر فرمان
command filter
فرمان سرعت زاویه ای
angular velocity command
فرمان خروجی سرعت
velocity command
تست استواری
Robustness test
وقتی یك هلیكوپتر یا اتو‌جایرو در حال حركت به جلو باشد بعضی از پره ها هم جهت با مسیر و بعضی خلاف جهت مسیر پرواز ، حركت می‌كنندكه آن پره ای كه در جهت مسیر پرواز حركت می‌كند را پره پیشرو می‌گویند.
Advancing Blade
دینامیك سیالات علمی است كه حركت سیالات را مورد مطالعه قرار می‌دهد و به دو قسمت هیدرودینامیك و آیرو دینامیك تقسیم می‌شود. هیدرودینامیك‌ که حركت سیالات تراكم ناپذیر( مثلأ مایعات ) و آیرودینامیك که حركت سیالات تراكم پذیر هوا را مورد بررسی قرار می‌دهد .
Aerodynamics
جسم ایرودینامیکی، از اشكال مورد پسند آیرودینامیك مانند مقطع بال هواپیما كه اگر در جریان هوا قرار داده شود نیروی برا و متناسب با آن پسا تولید می‌كند اما مزیت آن نسبت به شكلهای دیگر این است كه نیروی برای زیادی نسبت به پسا ایجاد می‌كند .
Airfoil
وسیله پرنده ای است كه همانند هواپیما ، موتورِ پیشرانه داشته اما نیروی برا یا بالا برنده را از چرخش پره هایی كه در بالای آن به طور تقریبأ افقی می‌چرخند ( همانند هلیكوپتر ) تأمین می‌كند .
Autogyro
وقتی هوا از روی پره های یك اتو جایرو حركت می‌كند باعث چرخش پره ها می‌شود و چون پره ها از موتور نیرو نمی‌گیرد این چرخش را چرخش خودكار می‌گویند در هلیكوپترها مخصوصأ هلیكوپترهای مدل نیز هنگام از كار افتادن موتور از این حالت برای جلوگیری از سانحه و یا كم كردن خسارت استفاده می‌شود .
Autorotation
بارپره روتور، عبارت است از نسبت وزن اتو جایرو یا هلیكوپتر به مجموع مساحت پره های موتور. ( در رابطه بار پره روتور مساحت دیسك پره ملاك نیست بلكه بایستی مساحت یك پره از نمای بالا ضربدر تعداد پره در رابطه قرار داده شود )
Blade Loading
بالانس یعنی بر قرار كردن تعادل. در وسایل پرنده دو نوع بالانس مطرح است.
Balance
قسمتی از پرواز كه یك وسیله پرنده به یك طرف می‌چرخد و گردش انجام می‌دهد .
Bank
ارتفاع یا سقف پرواز یك وسیله پرنده است كه به دلایلی از جمله كم شدن فشار هوا و محدودیتها ی موتور نمی‌توان ازآن ارتفاع بالاتر رفت.
Ceiling
مركز ثقل یك جسم است و برایند نیروهای جاذبه به تك تك مولكولهای آن جسم در آن نقطه اعمال می‌شود. تعیین CG در یك وسیله پرنده یكی از الزامات بالانس وزنی می‌باشد.
Center of Gravity
نیروی گریز از مركز؛ هنگام چرخش پره ها نیروی گریز از مركز به پره ها وارد می‌شود كه همگی به نگهدارنده پره ها انتقال داده می‌شود و نگهدارنده و لولاها بایستی این مقاومت را داشته باشند كه پره را نگهدارند و از رها شدن پره جلوگیری كنند .
Centrifugal Force
وتر ایرفویل پره یا خطی كه لبه حمله ایرفویل را به لبه فرارآن متصل می‌كند .
Chord
بالانس پره در جهت وتر ایرفویل آن
Chord wise Balance
هنگامی كه سرعت نوك پره به سرعت صوت نزدیك می‌شود نیرویی بر آن اعمال می‌شود كه ناشی ازتراكم پذیری هوا در سرعتهای نزدیك صوت است .
Compressibility
وقتی پره ها در حال ایجاد برا هستند تمایل دارند به سمت بالا خم شوند و زاویه بگیرند، این حالت را Coning گویند .
Coning
سرعتی است كه در آن مصرف سوخت نسبت به مسافت و زمان پرواز اقتصادی است و معمولأ در این حالت قدرت موتور در محدوده مینیمم منحنی توان کل است .
Cruise Speed
دایره ای است كه نوك پره ها برآن منطبقند .
Rotor Disc
 عبارت است از نسبت وزن اتوجایرو به مساحت دیسك ملخ . هرچه Disk loadingبیشتر شود شیب سرش بیشتر می‌شود
Disc Loading
 نیروی برای نامتقارن، چون ملخ پیشرو نیروی برای بیشتری نسبت به در حال عقب نشینی، تولید می‌كند.
Dissymmetry of Lift
ایجاد رول بر روی زمین به علت عدم فلپینگ پره. پره ها بایستی بتوانند حول محور لولای خود تا زوایای محدوده آزادانه حركت كنند و این حالت به هنگام پروازكمك می‌كندكه ممان غلطشی دیسك ملخ به بدنه منتقل نشود.
Dynamic Roll Over
 حركت هم‌جهت باد، كه در نزدیكی زمین می‌تواند خطرناك باشد.
Downwind
 ماكزیمم زمانی كه با یك تانك سوخت پر می‌توان پرواز كرد.
Endurance
حركت به بالا و پایین پره های روتورحول لولا
Flapping
 مانوری است هنگام نشستن هواپیما یا اتوجایرو كه باعث می‌شود كمترین ضربه به ارابه های فرود وارد شود و بدین صورت است كه اتوجایرو با یك شیب ثابت به زمین نزدیك می‌شود و در یك ارتفاع خیلی كم دماغه بالا می‌رود و در همین ارتفاع ثابت می‌ماند تا سرعتش كم شده و به نرمی ارابه های فرود را بر روی زمین می‌گذارد.
Flare
 حركت ارتعاشی نا منظم كه ممكن است در پره ها یا كل هلیکوپتر و اتوجایر پدید آید .
Flutter
 هوای روی سطح زمین هنگام نشستن هواپیما همانند بالشتكی عمل می‌كند كه از نشستن هواپیما ممانعت می‌كند كه آن را تأثیر زمین می‌گویند . این تأثیر در مورد اتوجایروها و هلیکوپترها وقتی‌حس می‌شود كه ارتفاع آن از سطح زمین كمتر از شعاع دیسك ملخ باشد .
Ground Effect
 از خانواده اتوجایرو؛ وسیله پرنده ای است كه نیروی برای خود را از یك پره چرخنده هرز گرد همانند هلیكوپتر و یك بال كوچك تأمین می‌كند .
Gyroplane
 نسبت وزن خالص به قدرت موتور بر حسب اسب بخار
Horsepower Loading
 سرعت القایی جریان هوایی كه از روی پره های اتوجایرو حركت می‌كند و می‌تواند اثرات مهمی بر كارآیی پره ها بگذارد .
Induced Velocity
جریان آرام
Laminar Flow
جریان مغشوش
Turbulent Flow
 پره های صیغلی معمولا از جنس فایبرگلاس یا فایبر کربن هستند كه هنگام چرخش نیروی درگ خیلی كمی ایجاد می‌كنند و هوا از روی سطح آنها به صورت كاملأ آرام عبور می‌كند.
Laminar Flow Blades
هواپیما، وسائل پرنده جوی
Aircraft
فضاپیماها، وسائل پرنده غیر جوی
Spacecraft
هواپیماهای مادون صوت
Subsonic Aircraft
هواپیماهای نزدیك سرعت صوت
Transonic Aircraft
هواپیماهای مافوق صوت
Supersonic Aircraft
هواپیماهای ماوراء صوت
Hypersonic Aircraft
هواپیما با بال ثابت
Fixed wing Aircraft
هواپیما با بال چرخنده
Rotary wing Aircraft
هواپیماهای با سرنشین
Manned Aircraft
هواپیماهای بدون سرنشین
Unmanned Aircraft
هواپیما یا وسیله پرنده كنترل از راه دور
Remote Piloted Vehicle (RPV)
هواپیماهای سنگین تر از هوا
Heavier than Air Aircraft
هواپیماهای سبك تر از هوا
Lighter than Air Aircraft
هواپیماهای غیر مانوری
Normal (Non-Aerobatic) Aircraft
هواپیماهای نیمه مانوری
Utility (Semi-Aerobatic) Aircraft
هواپیماهای مانوری
Aerobatic Aircraft
هواپیماهای بسیار مانوری
High Maneuverability Aircraft
هواپیماهای نظامی
Military Aircraft
هواپیماهای سیویل
Civil Aircraft
به چرخ های هواپیمایی گفته می شود که قابلیت جمع شدن و باز شدن را داشته باشد
Retract
تیغه سکان ،سکان عقب هواپیما سکان  هواپیما که به صورت عمودی می باشد.
Rudder
قسمت متحرک بال های هواپیما
Aileron
سکانی که به صورت افقی نصب شده و در قسمت عقب هواپیماست و عمل بالا بردن و پایین آوردن هواپیما را انجام می دهد ( عملش مثل الاکلنگ می مونه که وقتی به یک طرف فشار بیاد طرف دیگه می ره بالا)
Elevator
اهرم گاز هستش که با باز و بسته کردن آن دریچه کاربراتور موتور باز و بسته شده و دور موتور رو کم و زیاد میکند.
Throttle
به گردن آویز گفته می شه که یک سرش هم به قلاب وصل شده جهت نگه داشتن رادیو.
strap
وسیله ای که به روی سروو بسته می شه تا توسط آن سیم های سخت را که بالچه ها و گاز موتور و غیره وصل شده اند را به حرکت در آورد.
Servo Arm
ملخ یا پروانه هواپیماهای ملخی که پروپلر گفته می شود
Propeller
وسیله است که در موتور های نایترو اگر به علت طراحی خاص دسترسی به شمع  نداشته باشید. این وسیله بر روی شمع وصل می شود و توسط سیم به یک سوکت در بدنه وصل می شود و شما به راحتی میتوانید موتور را استارت بزنید.
Remote glow plug
کابین خلبان یا اتاقک خلبان
Cockpit
دماغه به شکل دوک هست که روی ملخ هواپیما نصب می شه
Spinner
این اصطلاح در هواپیماهای دو موتوره به کار برده می شود که به معنی دو تایی هست
Twin
دو موتوره
twin engine
دو زمانه
2 Stroke
چهار زمانه مخفف سیكل چهار زمانه است
4 Stroke
حروف اول كلمات Aluminum (آلومینیوم) و Brass (برنج) و Chrome (كروم) است. این كلمه به موتورهائی اطلاق میشود كه از پیستون آلومینیومی و سیلندر برنجی كه روكش كرومی دارد ساخته شده اند. این موتورها از راندمان بالاتری برخوردارند.
ABC
حروف اول كلمات Aluminum (آلومینیوم) و Brass (برنج) و Nickel (نیكل) است. این كلمه به موتورهائی اطلاق میشود كه از پیستون آلومینیومی و سیلندر برنجی كه روكش نیكلی دارد ساخته شده اند. این موتورها از راندمان بالاتری برخوردارند.
ABN
زاویه اكرمن. این زاویه كه بنام رودولف اكرمن نامیده شده است، عبارتست از كه باید چرخهای متحرك داشته باشند تا بطور موثری دور زدن انجام گیرد. در دورهای استاندارد، چرخی كه به درون پیچ نزدیكتر است باید یك خط منحنی شدیدتری را نسبت به چرخ بیرونی دنبال كند. با تنظیم بازوهای فرمان میتوان زاویه پیچش را بخوبی طوری تنظیم نمود كه چرخ داخلی با زاویه بزرگتری نسبت به چرخ بیرونی دور بزند. این كار باعث بهتر باقی ماندن ماشین در مسیر پیچ میشود.
Ackerman Angle
توانائی یك گیرنده رادیو برای حذف كردن فركانسهائی كه بالاتر یا پائینتر از فركانس كاری كریستالش هستند را میگویند
Adjacent Channel
به الران پائینی گفته میشود كه نیروی پسای بیشتری ایجاد میكند و هواپیما را به جهت : مخالف جهت مورد انتظار میكشاند. مثلا با دادن دسته به سمت چپ، الران سمت راستی پائین می آید و دماغه هواپیما بسمت راست منحرف میشود مگر اینكه رادر صحیح داده شود. یك مثال خوب برای این مسئله، هواپیمای Cub است. برای تصحیح این مسئله، اكثر رادیوهای كامپیوتری امروزی به كاربر این امكان را میدهند كه رادیو را طوری برنامه ریزی كنید كه الران را به سمت بالا بیشتر از پائین حركت دهد.
Adverse Yaw
بخش یا سطحی مانند بال، ملخ هواپیما، ملخ هلیكوپتر یا رادر كه شكل و جهت آن، پایداری، جهت، : نیروی بالا برندگی، تراست یا نیروی پیش برندگی را كنترل میكند.
سطح مقطع بال كه معمولا شبیه به قطره آب است.
Air Foil
ارتفاع
Altitude – ALT
این اصطلاح بیانگر میزان لقی و فاصله بین دو چرخ دنده است. لقی زیاد بین چرخ دنده ها موجب : سر خوردن آنها بر روی هم و شكستن لبه آنها میشود و سفتی بیش از حد آنها هم موجب سایش شدید و خوردگی سریع دندانه ها خواهد شد. فاصله چرخ دنده ها بطور معمول باید به اندازه ضخامت دو ورق كاغذ باشد.
Backlash
باد كرده، متورم این اصطلاح اشاره به باتریهای لیتیوم-پلیمری دارد كه بیش از حد شارژ شده یا: بیش از حد زیر فشار قرار گرفته اند و بخاطر ایجاد گاز در درون سلولهای آن، متورم شده است. اینگونه باتریها باید بدرستی معدوم شوند و هیچگاه نباید مورد استفاده مجدد قرار بگیرند.
Ballooned
اگر به یك هواپیمای با نسبت لیفت بالا (مانند یك هواپیمای ترینر یا آموزشی) اجازه داده شود : كه سرعت زیادی بگیرد (مانند شیرجه یا فرود با زاویه زیاد)، و آنگاه به حالت افقی قرار داده شود، سرعت اضافی به نیروی بالا برنده تبدیل خواهد شد كه باعث بالا رفتن هواپیما خواهد شد كه به آن Ballooning میگویند.
Ballooning
بالسا- چوب سبك وزنی كه برای ساخت هواپیماهای مدل و سایر سرگرمیها بكار میرود. این چوب ارزان بوده و كار با آن بسیار آسان است.
Balsa
یك آنتن كوتاه شلاقی بطول حدود شش اینچ كه بجای آنتن درازی كه بر روی: گیرنده ها نصب است، بكار میرود
Base Load Antenna
اصلاح و تغییر یك كیت هواپیما برای ساختن یك مدل دیگر یا ورژن دیگری از آن هواپیما
Bash
مداری است كه باعث میشود بتوان از باتری مورد استفاده برای راه : اندازی موتور، برای راه اندازی گیرنده و سروو ها نیز استفاده نموده و بدین شكل نیاز به استفاده از یك باتری مجزا برای گیرنده و سرووها را ازبین میبرد.
Battery Eliminator Circuitry
به موقعی میگویند كه پیستون در پائینترین نقطه حركتش در درون سیلندر قرار دارد.
Bottom Dead Center  BDC
یك حالت بد در سرووها كه در آن تنظیمات لینكهای سروو نمیتوانند به اندازه حركت بازوی سروو: حركت كنند. این كار باعث تحمیل بار بسیار زیادی بر روی سروو میشود و میتواند سروو را در مدت كوتاهی نابود كند.
Binding
هواپیمای دوباله
Bipe Biplane
بدنه
Fuselage
بال
Wing
فاصله دو نقطه انتهایی بال از یکدیگر
Wing Span
شهپرها (دو بالچه کوچک در انتهای دو بال هواپیما که در جهت عکس هم حرکت می کنند)
Aileron
سکان افقی متحرک
Elevator
لغات هوا فضا بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.