مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هوا فضا بخش 5

در این قسمت  لغات هوا فضا بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات هوا فضا صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هوا فضا / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هوا فضا - ایران ترجمه

لغات هوا فضا بخش 5
 Aero-elastic tailoring
ویژه‌ طراحی آئروکشسانی
 Aero-elasticity /
 aero-elastics
آئروکشسانی
 aircraft stability
پایداری هواگرد
 attitude gyro
چرخش ‌نمای وضعیت
 azimuth angle
زاویه سمت
 buzz
ریزلرزه
 cigarette burning
سوختن سیگارگون
 CMG
چنگ
 combustion chamber/ blast chamber
محفظه احتراق
 computational fluid dynamics/ CFD
دینامیک سیالات محاسباتی
 control surface
سطح معیار
 control system
سامانه معیار
 control volume
حجم معیار
 control-moment gyro
چرخش‌نمای گشتاورساز
 direction indicator
نشانگر سمت
 directional gyro
چرخش‌نمای سمت
 eccentric anomaly
بی‌هنجاری خروج‌ازمرکز
 eccentricity
خروج از مرکز
 finite wing
بال محدود
 free gyroscope
چرخش‌نمای آزاد
 gyrocompass
چرخش‌قطب‌نما
 gyrocompass alignment
هم‌راستاسازی چرخش‌قطب‌نما
 gyromagnetic compass
چرخش‌قطب‌نمای مغناطیسی
 gyroscope/ gyro
چرخش‌نما
 inclination angle/ angle of inclination
زاویه میل
 jet assist
جت‌یار
 longitudinal motion
حرکت طولی
 mean anomaly
بی‌هنجاری متوسط
 neutral burning
سوختن ثابت
 orbital mechanics/ astrodynamics
مکانیک مدارها
 orbital parameters
پارامترهای مدار
 phugoid/ long period
وضعیت بلنددوره
 progressive burning
سوختن فزاینده
 propellant
پیش‌رانه
 propellant specific impulse
ویژه‌ ضربه پیش‌رانه‌ای
 rate gyro
چرخش‌نمای آهنگ
 rate integral gyro/ RIG
چرخش‌نمای انتگرال آهنگ
 rate of sideslip
آهنگ کنارسرش
 regressive burning
سوختن کاهنده
 rocket chamber
محفظه احتراق موشک
 short period
وضعیت کوتاه‌دوره
 sideslip
کنارسرش
 sideslip angle/ angle of sideslip
زاویه کنارسرش
 test cell
اتاقک آزمایش
 true anomaly/ anomaly
بی‌هنجاری حقیقی
 tuck
فروکش
 vertical gyro
چرخش‌نمای قائم
 yaw acceleration
شتاب سمت‌گشت
 yaw angle/ angle of yaw
زاویه سمت‌گشت
 yaw axis/ yawing axis/ vertical axis/ normal axis/ Z-axis
محور سمت‌گشت
 yaw damper
میرانه سمت‌گشت
 yaw rate
آهنگ سمت‌گشت
 yaw vane
تیغه سمت‌گشت
 yaw/ yawing
سمت‌گشت
 yawing moment
گشتاور سمت‌گشت
 yawmeter
سمت‌گشت ‌سنج
Apparent Magnitude
 قدر ظاهری
 Conjunction
 مقارنه
 Opposition
 مقابله
 Aristotle
 ارسطو
M. Möstlin
   اِم. ماستلين
 Heidelberg
 هيدلبرگ
 Giovanni Schiaparelli
 جيوواني ِ چياپارلي
 Canali
 كانالي
 Percival Lowell
 پرسيوال ِ لاول
 Perrotin
 پِ ُرتين
 Tollon
 تالون
 Camille Flammarion
 كاميل فلاماريون
 Mariner Missions
 ماموريتهای مارينر
Mars Global Surveyor (MGS)
 نقشه بردار سراسری مريخ  اِم جي اِس
Universal Time (UT)
 وقت جهاني
 Orbiter
 مدارگرد
Lander
 مريخنشين
Rover
 مريخنورد
Earth-Mars Bermuda Triangle
  مثلث برمودای زمين-مريخ
Mars Curse
 نفرين مريخ
Great Galactic Ghoul
 غول بزرگ كهكشان
 Mars
 مارس
Mars Probe Program
 برنامه كاوش مريخ
 Viking Program
 برنامه وايكينگ
Mars Observer
 مارس ِ آبز ِ رور
Mars Pathfnder
  كاوشگر مارس پث فايندر / رهياب مريخ
Sojourne
   كاوشگر سوجورنر
Mars Odyssey Orbiter
 مدارگرد اوديسه مريخ
 European Space Agency (ESA)
 سازمان فضايي اروپا
 Mars Express
 مارس اكسپرس
Beagle
  مريخنشين ِ بيگل
Spirit
  اسپيريت
Opportunity
 آپورچونيتي
 (Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
  ُمدارگرد شناسايي مريخ /  اِم آر ا
 Phoenix Mars Lander
 مريخنشين فونيكس
 Mars Science Laboratory
 آزمايشگاه علمي مريخ
 Phobos-Grunt
 فوبوس-گرانت
ExoMars
  مريخنورد اِگزومارس
 Ure
  يوری
Atacama Desert in Chile
  صحرای آتاكاما واقع در شيلي
MetNet
  مت نت
Lockheed Martin Institute
 موسسه لاكهيد مارتين
 Orion Spacecraft
 فضاپيمای اوريون
 Space Shuttle
 شاتل فضايي
hovering
معلق ماندن
throttle
جابجایی عمودی
Roll, pitch, Yaw
رول، پیچ، یاو
trajectory tracking
رهگیری مسیر / خط سیر
Backstepping  controller
کنترل کننده پس گام
Bang-Bang control
کنترل خاموش روشن کردن
Bang-off-Bang
کنترل روشن – خاموش – روشن
Space Launch Vehicle- upper stage
سامانه کنترل وضعیت بخش نهایی پرتابگر
Ares-I
پرتابگر ارس-1
Attitude Heading Reference System (AHRS)
سامانه جهت – وضعیت مرجع
Line of sight
خط دید
Decentralized integration
تلفیق غیر متمرکز
Centralized integration
تلفیق متمرکز
Transponder
ترانسپوندر (باز ارسال کننده)
Extended Kalman Filter
فیلتر کالمن توسعه یافته
Unscented Kalman Filter
فیلتر کالمن نمونه بردار
Low Earth Orbit
مدار پایین زمین
Actual Orbit
مدار واقعی
Estimated Trajectory
مسیر تخمین زده شده
Correction Process
فرآیند تصحیح
Prediction points
نقاط پیش بینی
Cowell equation
معادله کاول
Oblate Earth Coefficient
ضریب پهن شدگی در قطبین زمین
Gaussian Random Variable
متغیر تصادفی گوسی
Iterative Extended Kalman Filter
فیلتر کالمن توسعه یافته تکرار شده
Unscented Transform
تبدیل نمونه بردار
Sigma vector
بردار سیگما
composite scaling parameter
پارامتر مقیاس دهی مرکب
 secondary scaling parameter
پارامتر مقیاس دهی درجه دوم
Ramjet
رم جت
Ramrocket
رم راکت
Rocket Ducted
داکت راکت ها
Volumetric Energy Density
دانسیته انرژی حجمی
inductively coupled plasma
پلاسمای دوتایی القایی
Self-propagating high-temperature synthesis
سنتز دما بالای خود انتشار
Boron halogenides
هالوژنیدهای بور
Andrieux
آندریوس
Mechanochemical synthesis
سنتز مکانوشیمیایی
Landing gear
ارابه فرود
Landing Simulation
شبیه سازی فرود
Take off roll
پیمودن مسافت برای برخاست
Landing roll
پیمودن مسافت برای فرود
Steering
هدایت
Towing
قابلیت کشش هواپیما توسط کشنده
Air/Ground Logic
سیستم هوا / زمین
Anti-Skid
سیستم ضد لغزش
Three Cycle landing gear
ارابه فرود به شکل سه چرخ
Main Landing gear
ارابه فرود اصلی
Nose Landing gear
ارابه فرود دماغه
Main Fitting
نگهدارنده اصلی
Sliding Tube
لوله لغزنده
Retraction Actuator Cylinder
سیلندر محرک جمع کننده
Slide Stay Assembly
نگهدارنده جانبی
Lock stay Assembly and Actuator
سیستم قفل و عملگر آن
Torque and Slave Links
بازوی گشتاور
Drop test
آزمون سقوط
Simpack
سیمپک (نرم افزار)
Spin Up
اسپین آپ
Federal Aviation Regulation (FAR)
قوانین و مقررات هوایی فدرال (فار)
 Joint Aviation Regulation (JAR)
قوانین و مقررات ملی کشورهای اروپایی (جار)
Defense Standard (Def. Stan)
مقررات هواپیمایی نظامی بریتانیا (استاندارد دفاعی)
Military Standard (MIL)
استاندارد دفاعی
Load Deflection Diagram
نمودار نیرو – تغییر شکل
Oleo-Pneumatic Shock Absorber
ضربه گیرهای نیوماتیک اولئو
Air Spring
فنر هوایی
Oil-Dashpot
ضربه گیر روغنی
Shock Absorber Reaction Factor
ضریب واکنش ضربه گیر
Lift
نیروی لیفت
Landing mass
جرم فرود
Rebound landing
فرود دو مرحله ای
Friction coefficient
ضریب اصطکاک
Stall
واماندگی
Stall angle
زاویه واماندگی
Maximum Roll Angle
بیشترین زاویه رول
Wing Tip
زیر بال
Wing Mounted engines
موتورهای نصب شده زیر بال
Conventional Passenger Aircraft
هواپیمای مسافربر عادی
Roll Angle
زاویه رول
Pitch Angle
زاویه پیچ
State Space
فضای حالت
Rigid
صلب
Thruster Dynamics
دینامیک تراستر
Bang-Bang Controller
کنترلگر بنگ
Schmitt-Trigger
اشمیت تریگر
Pulse Width-Pulse Frequency Modulation
مدولاسیون پهنا و فرکانس پالس
لغات هوا فضا بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.