مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هوا فضا بخش 6

در این قسمت  لغات هوا فضا بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات هوا فضا صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هوا فضا / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هوا فضا - ایران ترجمه

لغات هوا فضا بخش 6
Navigation
ناوبری
Inertial Navigation
ناوبری اینرسی
Inertial Sensors
سنسورهای اینرسی
Inertial Guidance
هدایت اینرسی
Accelerometers
شتاب سنج
Inertial Platform
پایه ثبات اینرسی
Local Navigation Frame
دستگاه مرجع ناوبری محلی
Body Frame
دستگاه مرجع متصل به بدنه
Roll Axis
محور رول
Pitch Axis
محور پیچ
Yaw axis
محور یاو
Earth frame
دستگاه مختصات متصل به زمین
Tow Degree Of Freedom Grro (2DF Gyro)
جایروسکپ دو درجه آزادی
Two Axis Gyro –TAG
جایرو دو محوره
Tree Frame Gyro
جایرو سه بدنه ای
Gimbaled Gyro
جایروهای طوقه ای
Free-Rotor Gyro
جایروی روتور آزاد
Position or Displacement Gyro
جایروی جابجائی
Free Gyro
جایروی آزاد
Single Degree of Freedom Gyro – SDF gyro
جایروهای یک درجه آزادی
Single Axis Gyro
جایروی تک محوره
Two Frame Gyro
جایروی دو بدنه ای
Rate Gyro
جایروهای سرعتی
Integrating Gyro
جایروهای انتگرالی
Unrestrained Gyro
جایروهای نا مقید
SDF Displacement Gyro
جایروی یک درجه آزادی از نوع جابجائی
Strap Down Gyro
جایروهای متصل به بدنه
Stable PlatForm Mounted Gyro
 جایروهای نصب شده بر روی پایه ثابت
Guidance and Navigation
 جایروهای هدایت و ناوبری
Stabilization and Control
 جایروهای كنترل و پایداری
Tracking and Pointing
 جایروهای ردگیری و هدف یابی
Flight Data Analysis
 جایروهای آنالیز اطلاعات پروازی
Floated Gyroscopes
 جایروسكپ های شناور
Fluid Suspension Gyro
 جایرو با تعلیق سیالی
Electrostatic Gyro
 جایروسكپ با تعلیق الكترواستاتیكی
Aviation Turbine Fuels
سوخت برای هواپیمای توربینی
Aviation Gasoline
 سوخت برای هواپیمایی پیستونی
Tanker
تانکر
Hydrant
سیستم لوله کشی
Mobile Apron Tanker
تانکر سوخت سیار
over wing  or  under wing
روی بال و زیر بال
single-point or under wing
 زیر بال
jet fuel
سوخت جت
Fuel tanks
مخازن سوخت هواپیما
Rigid tanks
 تانکهای غیر قابل انعطاف یا تانکهای محکم و سفت
Integral tanks
 مخازن اصلی
Flexible tanks
 مخازن قابل انعطاف
Auxiliary tanks
 مخازن سوخت کمکی
Fire risk
 آتش سوزی
static electricity
 الكتریسیته ساكن
bonded
 باندینگ كردن
ground earthing points
نقاط اتصال زمین
browser
 تانكرهای سوخت رسانی
fire extinguishers
وسایل اطفاء حریق
Fueling vehicles
 وسایل نقلیه سوختگیری
ARFF Department
 واحد ایمنی
Movement Area
 منطقه مانور فرودگاه
Rod
 میله برق گیر
refueling trucks
 وسایل موتوری سوخت گیری
FUEL DUMPING
 تخلیه عمدی سوخت در پرواز
vertical separation
 جدایی عمودی
FUEL SIPHONING
 تخلیه غیر عمدی سوخت
Upward
بالا برنده
Downward
 به سمت پایین
Forward
 جلو برنده
Backward
 رو به عقب
For every action there is an equal and opposite reaction
 هر عملی را عکس العملی است مساوی و در خلاف جهت
Airfoil
 سطحی همچون بال هواپیما
Parasite Drag
مقاومت مزاحم
Induced Drag
مقاومت القایی
PITCH
پیچ
Horizontal Stabilizer
 ثابت کننده افقی
AERO DYNAMIC
 آیروداینامیک
Venturi
 لوله ونتوری
STATIC
 فشار ایستایی
Relative Wind
 باد نسبی
Pitot Static
 پیتواستاتیک
Pitot Dynamic
 پیتوت دینامیک
Altimeter  Indicator
 ارتفاع‌سنج
Air Speed Indicator
 سرعت‌سنج
Vertical Speed Indicator
 سرعت‌سنج عمودی
Air Speed
 سرعت‌سنج هواپیما
Indicator Air Speed
 سرعت نشان‌دهنده
True Air Speed
 سرعت واقعی هواپیما
Round Speed
 سرعت زمینی هواپیما
Thrust
 نیروی رانش
Drag
 نیروی مقاومت (پسا)
Lift
 نیروی برا
Gravity
 نیروی وزن (جاذبه)
Stall
 نقطه واماندگی
Induce Drag
 نیروی مقاومت بوجود آمده
Skin Fraction Drag
 نیروی مقاومت بوجود آمده در اثر اصطکاک با هواپیما
Longitudinal Axis
 محور طولی
Horizontal Axis
 محور عرضی
Vertical Axis
 محور عمودی
Center of Gravity – C/G
 مرکز ثقل هواپیما
YAW
 گرایش
Primary Flight Control
 سطوح فرامین پروازی اولیه
Secondary Flight Control
 سطوح فرامین پروازی ثانویه
Ailerons
 شهپرها
Elevator
 سکان افقی
Rudder
 سکان عمودی
Stabilizer
 ثبات‌دهنده‌ها
Flap
 فلپ‌ها
mono plane
هواپیماهای تک بال
BI plane
هواپیماهای دو بال
single engine
 تک موتوره
velocity
 افزایش سرعت
Inter-pressure
 فشار داخلی
leading edge
 لبه ی حمله
trailing edge
 لبه ی فرار
chord line
 وتر بال
camber
 انحنا
Relative wind
 باد نسبی
Angle of attack
 زاویه حمله
plan form
 شکل ظاهری بال
aspect ratio
 نسبت منظری
wing area
 مسافت بال
Types of wing
 انواع بال
Straight
 مستطیل شکل
Elliptical
 بیضی شکل
Tapered
 مخروطی
sweptback – delta
 متمایل به عقب
drag
 نیروی پسا
Aeroplane, airplane
 هواپیما
Vortex
 جریانات حلقوی سر بال
Lift
 نیروی برآ
level flight
 حالت افقی
continuity
 پیوستگی
venturi tubes
 لوله های ونتوری
Lift
 نیروی بالابر
Weight
 نیروی جاذبه زمین (وزن)
Longitudinal Stability
 پایداری طولی
Directional Stability
 پایداری جانبی
Anhedral
زاویه هفتی
Roll control
سیستم کنترل غلت
Thrust
کشش
Reaction Engines
 موتورهای عکس العملی
ROTOR CRAFT
 هواگرد بال چرخان
Stall
 واماندگی یا استال
Flapping
  حرکتها و تکانها
Horizontal
 افقی
Lift
 نیروی بالا برندگی یا همان نیروی برا
Flapping
 بال زدن
Saver
 بالهای خود مهار
Cierva Autogiro Company
 اتو جایرو سیروا
Gross Weight
 وزن كلی هواپیما
Basic Empty Weight
 وزن هواپیما قبل از بارگیری و سوختگیری و سوار شدن مسافر
Payload
 وزن اقتصادی
Usefulload
 وزنی را كه شامل وزن مسافر و سوخت و بار باشد
Zero Fuel Weight
 وزن هواپیما به همراه بار و مسافر بدون سوخت
ROLL
 حرکت چرخش
AILERONS
بالهای هواپیما
YAW
 حرکت حول محور عمودی
RUDDER
 سکان متحرک عمودی دم هواپیما
PITCH
 حرکت حول محور عرضی
G
نیروهای مثبت و منفی جاذبه
STALL
وضعیت واماندگی
Flight Control
 سطوح محترک هدایت هواپیما
Nose Wheel Steering
 چرخش چرخ جلو
Gross Weight
 به وزن کلی هواپیما گفته میشود
Basic Empty Weight
 وزن هواپیما قبل از بارگیری و سوختگیری و سوار شدن مسافر
Licensed Empty Weight
 در هواپیماهای قدیمی تر این وزن به کار میرفته که شامل B.E.W ی است که وزن روغن موتور هواپیما از آن کم شده باشد که باید در زمان پرواز با چنین هواپیمایی دقت کرد که وزن روغن را جداگانه در محاسبات لحاظ گردد
Payload
 اصطلاحا به این وزن وزن اقتصادی میگویند به این معنی که وزن آیتمهای سود آور پرواز هستند که شامل مسافر و بار میباشد
Usefulload
 وزنی را که شامل وزن مسافر و سوخت و بار باشد را میگویند که به بیان دیگر همان اختلافT.O.W با B.E.W میباشد .
Usable Fuel
 مقدار سوختی که بر اساس Flight Plan پروازی در هواپیما موجود میباشد که معمولا قانون Fueling هواپیما چه برای هواپیماهای Propeller و چه برای هواپیماهای Jet در Annex 6 تعریف شده است
Unusable Fuel
 مقدار سوخت باقی مانده داخل هواپیما بعد از آنکه یک Run-Out-Test تکمیل گردد را گویند . این تست معمولا توسط سازنده هواپیما انجام میشود و مقدار سوخت باقی مانده همان Unusable Fuel میباشد که در POH هر هواپیما وجود دارد .
Zero Fuel Weight
 وزن هواپیما به همراه بار و مسافر بدون سوخت
Ramp Weight
 وزن هواپیما به همراه بار و مسافر و سوخت
Take Off Weight
 اگر وزن سوخت مصرفی برای روشن کردن موتور و سوخت مصرفی برای رسیدن هواپیما تا سر باند را از Ramp Weight هواپیما کم کنیم این وزن حاصل میشود
Landing Weight
 وزن هواپیما هنگامی که سوخت مصرفی پرواز را از T.O.W کم کنیم .
Basic Operation Weight
 مبدا اندازه گیری محاسبات وزنی در هواپیماهای سبک Basic Empty Weight می باشد که در این وزن وزن Crew پروازی همراه با وزن مسافرین محاسبه میگردد
Datum Line
 خطی فرضی است که معیار محاسبه مسائل وزن و تعادل است این خط معیار محاسبه گشتاور هر وزن داخل هواپیما میباشد . این خط همیشه از طرف سازنده تعریف میشود که معمولا جلوی هواپیما فرض میشود .
Arm
 فاصله هر جسم تا Datum Line را Arm میگویند
Moment
 حاصل ضرب وزن یک جسم را در Arm آن Moment یا گشتاور می نامند
Speed Brake
 سرعت شکن
Spoiler
 کاهنده برا
Fixed Spoiler
 کاهنده برا از نوع ثابت
Drag Parachute
 چتر ترمز
Reverse Thrust
 معکوس کردن نیروی رانش موتور
Reverse Pitch
 معکوس کردن گام ملخ
Flap
 بر افزاها
Ramp
محوطه پارک، بارگیری، تخلیه بار، سوختگیری و سوار و پیاده کردن مسافر و خدمه هواگردها در فرودگاه است.
facilities
تاسیسات
equipment
تجهیزات
Safety Management System
سامانه مدیریت ایمنی فرودگاه
Runway
باند فرودگاه، منطقه ای مستطیل شکل در فرودگاه که برای نشست و برخاست هواپیما و وسایل پرنده تعیین شده است.
Threshold
آستانه باند، قسمت شروع باند که قابل نشستن برای هواپیما وسایل پرنده می باشد.
Runway Strip
حریم باند، ناحیه ای مستطیل شکل شامل باند و منطقه شتاب گیر که به منظور کاهش خطر آسیب دیدن وسایل پرنده ای که از باند خارج می شوند و محافظت از وسایل پرنده در هنگام عملیات نشست و یا برخاست هواپیما به کار می رود.
Taxiway
تاکسی وی، مسیر خزش، مسیر تعیین شده برای خزش وسایل پرنده در فرودگاه برای ارتباط بین قسمت های مربوط فرودگاه.
Access Road
مسیر دسترسی، مسیر مخصوص وسایل نقلیه در منطقه محوطه جابجایی.
Apron
اپرون، پارکینگ وسایل پرنده، بخشی از فرودگاه که عملیات سوار و پیاده کردن مسافران، بارگیری و تخلیه بار و محموله های پستی، سوختگیری، توقف و تعمیر و نگهداری وسایل پرنده بر اساس مقررات در آن انجام می گیرد.
Aircraft stand
استند هواپیما، محوطه ای از پیش تعیین شده در یک اپرون که به منظور پارک یک هواپیما استفاده می شود.
Maneuvering Area
سطوح پروازی، محوطه مانور پروازی، بخشی از فرودگاه (به غیر از محوطه پارکینگ) که برای نشست، برخاست و خزش وسایل پرنده استفاده می شود.
Movement Area
مناطق عملیاتی، محوطه جابجایی، بخشی از فرودگاه (شامل محوطه مانور پروازی و پارکینگ وسایل پرنده) که برای نشست و برخاست و خزش وسایل پرنده به کار می رود.
Airside
ایرساید، منطقه هوایی، محدوده ای تحت کنترل در فرودگاه از قبیل باند پرواز، مسیرهای خزش، پارکینگ وسایل پرنده، راه های دسترسی و ساختمان های و تجهیزات مربوطه می باشد.
Landside
لندساید، منطقه زمینی، کلیه محوطه ها و اماکن موجود در حریم زمینی فرودگاه به جز منطقه هوایی را گویند.
Visual Navaids
دستگاه های کمک ناوبری بصری، کلیه چراغ ها، علائم نقاشی سطحی (مارکینگ)، مارکر، علائم راهنمایی و بادنمای مربوط به باند، مسیرهای خزش و توقف گاه را شامل میشود.
Marker
مارکر، علائم عمودی، علامت هایی است که بالای سطح زمین که به صورت عمود به سطح زمین قرار گرفته و به منظور نشان دادن یک مانع یا یک محدوده مورد استفاده قرار می گیرد.
Marking
مارکینگ، علائم نقاشی سطحی، علائمی است که بر روی سطح محوطه جابجایی وسایل پرنده به منظور ارائه اطلاعات هوانوردی ایجاد می شود.
Signing
علائم راهنما، علائمی است که بیانگر پیام یا پیام هایی (به صورت متغیر یا ثابت) به منظور راهنمایی می باشد.
Obstacles
موانع، کلیه اشیا متحرک و ثابت (دائمی یا موقف) و یا بخشی از آنها که در محوطه ای قرار گرفته اند که برای جابجایی وسایل پرنده در سطح زمین در نظر گرفته شده است یا بالاتر از سطح ی قرار دارند که برای محافظت از پرواز تعیین شده است و یا خارج از سطوح تعیین شده است که برای ناوبری هوایی مخاطره آمیز باشد.
Obstacle limitation surfaces (OLS)
سطوح محدودیت مانع، مجموعه ای از سطوح در داخل و یا اطراف باندهای پروازی است که به منظور حصول اطمینان از ایمنی پرواز، باید از ایجاد موانع در بالای سطوح مذکور خودداری نمود.
Obstacle free zone (OFZ)
ناحیه بدون مانع، محوطه ای از فضا بالای سطح تقرب داخلی، سطح گذر داخلی یا سطح فرود یکپارچه که در آن هیچ مانع ثابتی وجود ندارد.
لغات هوا فضا بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.