مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 12

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 12 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 12
سطح مجاور
proximal surface
جواری ـ لپی
proximobuccal
جواری ـ لبی
proximolabial
جواری ـ زبانی
proximolingual
مغز دندان
pulp/ dental pulp/ tooth pulp/ pulpa dentis
مغزه‌پوشی
pulp capping/ pulp cap
حفره مغزه
pulp cavity/ cavitas dentis/ cavity of tooth/ cavum dentis
اتاقک مغزه
pulp chamber
شاخک مغزه
pulp horn
سنگ مغزه
pulp stone/ denticle
دیواره مغزه‌ای
pulpal wall
مغزه‌برداری
pulpectomy
مغزه‌آماس
pulpitis
مغزه‌بری
pulpotomy/ pulp amputation
چارک
quadrant
پوسیدگی پیش‌رونده
rampant caries/ acute dental caries
پوسیدگی عودکننده
recurrent caries
دندانواره تکه‌ای متحرک
removable partial denture
دندان‌پزشکی برسازه‌های متحرک
removable prosthodontics
پوسیدگی باقی‌مانده
residual caries
قوس دندانی باقی‌مانده
residual dental arch
دندان‌پزشکی ترمیمی
restorative dentistry/ restoration dentistry
نگهدارنده
retainer
دندان‌رویی تأخیری
retarded dentition/ delayed dentition
پس‌رفتگی فک
retrognathia/ retrognathism
فک‌پس‌رفته
retrognathic
برآمدگی
ridge
نوک ریشه
root apex/ apex/ apex radicis dentis/ root tip
ریشه‌درمانی
root canal therapy/ pulp canal therapy
ریشه‌ساوی
root planing
آژنگ کامی
ruga palatinae/ palatine rugae
آژنگ
rugae
مجرای غده بزاقی
salivary duct
قلم جرم‌گیر
scaler
جرم‌گیری
scaling
آسیای دوم
second molar
آسیای کوچک دوم
second premolar
پوسیدگی ثانویه
secondary caries
ساروجه ثانویه
secondary cementum
عاج ثانویه
secondary dentin
تیغه
septum
دانگ
sextant
دندانواره نیم‌دست
single denture
آسیای شش‌سالگی
sixth-year molar
جرم زیرلثه‌ای
subgingival calculus
مجرای غده بزاقی زیرزبانی
sublingual duct/ bartholin’s duct
مجرای غده بزاقی تحت‌فکی
submandibular duct/ submaxillary duct
گودی تحت‌فکی
submandibular fossa/ submaxillary fossa
تحت‌فکی
submandibular/ inframandibular/ submaxillary
دندان اضافی
supernumerary tooth/ supplemental tooth
دندانه‌های پشتیبان
supporting cusps
جرم بالالثه‌ای
supragingival calculus
دندان‌درآوردن
teething/ odontiasis
تاجواره موقت
temporary crown
مفصل فکی گیجگاهی
temporomandibular joint/ TMJ
پایه انتهایی
terminal abutment
آسیای سوم
third molar/ dens sapiens/ third molar tooth
دندانواره تکه‌ای بافت‌اتکا
tissue-borne partial denture
زاویه‌های دندان
tooth angles/ angles
رویش دندان
tooth eruption/ eruption
دندانواره تکه‌ای دندان‌اتکا
tooth-borne partial denture
دندانواره تکه‌ای بافت ـ دندان‌اتکا
tooth-borne tissue-borne partial denture
سه‌شاخگی
trifurcation
آسیای دوازده‌سالگی
twelfth-year molar
دستگاه جرم‌گیر
ultrasonic scaler
دندانواره کامل بالا
upper complete denture
هم‌پوشانی عمودی
vertical overlap
دهلیزی
vestibular
سطح دهلیزی
vestibular surfac
دهلیز دهان
vestibule of mouth
بازسازی دهلیز
vestibuloplasty/ sulcuplasty/ vestibular expansion
دندان عقل
wisdom tooth
گونه‌ای
zygomatic
استخوان گونه
zygomatic bone
گونه‌سازه برواره
zygomatic process of maxilla/ malar process
درز گونه‌ای ـ برواره‌ای
zygomaticomaxillary suture
برسازه دندانی
dental prosthesis/ prosthetic restoration
پرداخت
polishing
ریشه
root
تب راجعه
recurrent fever
تب فروکاستی
remittent fever
رخ‌جوش
acne
می‌بارگی
alcoholism
آلرژی‌زا
allergen
آلرژی‌شناس
allergist
آلرژی
allergy
آمپول
ampoule
کالبدشناس
anatomist
تشریح
anatomy
کالبدشناسی
anatomy
درد سینه
angina
گلودرد
angina
رگ‌نگاره
angiogram/ angiograph
رگ‌نگار
angiographist
رگ‌نگاری
angiography
رگ‌بازسازی
angioplasty
پادزیست
antibiotic
پادتن
antibody
ضدهیستامین
antihistamine
بی‌دمی
apnea
آویزه‌برداری
appendectomy
آویزآماس
appendicitis
آویزه
appendix/ appendicis/ appendix vermiformis
کاهیدگی
atrophy/ atrophia
شنوایی‌نگاره
audiogram
شنوایی‌شناس
audiologist
شنوایی‌شناسی
audiology
دستگاه شنوایی‌سنج
audiometer
سنجشگر شنوایی
audiometrician
شنوایی‌آزما
audiometrist
شنوایی‌سنجی
audiometry
کالبدگشایی
autopsy
بافت‌برداری
biopsy
نمونه بافت
biopsy
تاول
blister
کنددمی
bradypnea
نایژک
bronchiole
نایژه‌آماس
bronchitis
نایژه‌بین
bronchoscope
نایژه‌بینی
bronchoscopy
نایژه
bronchus
آبکیسه
bulla
نزار
cachectic
نزاری
cachexia
پوشینه
capsule
کپسول
capsule
آب‌مروارید
cataract
رقصاک
chorea
تشمع کبدی
cirrhosis
درمانگاه
clinic
بالینی
clinical
درمانگاهی
clinical
پزشک بالینی
clinician
پس‌روده‌برداری
colectomy
پس‌روده‌آماس
colitis
فروخوابیدگی
collapse
پس‌روده‌بینی
colonoscopy
سرماخوردگی
common cold
زکام
coryza
چنگه
cramp
تباه
degenerated
تباهی
degeneration
تباهی‌زا
degenerative
تباهی‌زاد
degenerative
روان‌آشفتگی
delirium
روان‌آشفتگی رعشه‌ای
delirium tremens
زوال عقل
dementia
سم‌زدایی
detoxification
دیابت
diabetes
تراکافت
dialysis
کالبدشکافی
dissection
گیجی
dizziness
چنده‌گذاری
dosage
چنده
dose
چنده‌سنجی
dosimetry
دشدمی
dyspnea
پژواک‌نگاره قلب
echocardiogram
پژواک‌نگاری قلب
echocardiography
اگزما
eczema
نشت
effusion
الکتروقلب‌نگاره
electrocardiogram
الکتروقلب‌نگار
electrocardiograph
الکتروقلب‌نگاری
electrocardiography
شوک‌درمانی برقی
electroshock therapy
فوریت‌ها
emergency
بومی
endemic
درون‌بین
endoscope
درون‌بینی
endoscopy
درون‌زهرابه
endotoxin
همه‌گیر
epidemic
همه‌گیرشناسی
epidemiology
همه‌گیری
epidemy
صرع
epilepsy
برون‌چشمی
exophthalmos
برون‌زهرابه
exotoxin
سرخ‌هاله
flare
آب‌سیاه
glaucoma
آنفلوانزا
gripe/ flu
سرپرستار
head-nurse
خون‌پزشکی
hematology
خون‌کافت
hemolysis
خونروی
hemorrhage
خون‌ایستی
hemostasis
خون‌ایستان
hemostatic/ hematostatic/ antihemorhagic
همسان‌درمانی
homeopathy
بیش‌دمی
hyperpnea
خواب‌واره
hypnosis
خواب‌آور
hypnotic
خواب‌گری
hypnotism
کم‌دمی
hypopnea
ناباروری
infertility
چکانش
infusion
هوش‌بهر
intelligence quotient/ IQ
مسمومیت
intoxication
ابزار درون‌زهدانی
intrauterine device/ IUD
کوژپشتی
kyphosis
کاوپشتی
lordosis
لک
macule/ macula
خودآزاری
masochism
پزشکی
medical
تجویز دارو
medication
دانش پزشکی
medicine
شامه‌گان
meninge
شامه‌آماس
meningitis
تصلب پراکنده
multiple sclerosis/ M.S.
بناگوشک
mumps
عصب‌شناختی
neurological
عصب‌پزشک
neurologist
عصب‌پزشکی
neurology
عصب‌شناسی
neurology
خال
nevos
پرستار
nurse
بهیار
nurse-aid
کمان‌پیکری
opisthotonos/ opisthotonus
بینایی‌سنج
optometer
دیدآزما
optometrist
بینایی‌سنجی
optometry
استخوان‌پزشکی
orthopedic
استخوان‌پزشکی
orthopedics
استخوان‌پزشک
orthopedist
نرم‌استخوانی
osteomalacia
پوکی استخوان
osteoporosis
پوک‌استخوان
osteoporotic
ضربان‌ساز
pacemaker
سفت‌دانه
papule
پیرابالینی
paraclinical
کژنه
patch
آسیب‌شناس
pathologist
آسیب‌شناسی
pathology
خونیاری
perfusion
فیزیک‌درمانگر
physiotherapist
فیزیک‌درمانی
physiotherapy
جوشدانه
pimple
مجتمع درمانی
polyclinic
پیش‌درمان
premedication
فروافتادگی زهدان
procidentia
فروافتادگی
prolapse
پیشگیری
prophylaxis
صدفک
psoriasis
چرکدانه
pustule
پرتونگاری
radiography
پرتوشناس
radiologist
پرتوشناسی
radiology
پرتوبینی
radioscopy
پرتودرمانی
radiotherapy
جوش
rash
بازتاب
reflex
پس‌زنش
regurgitation
وازنش
rejection
نرم‌استی
rickets
دگرآزاری
sadism
جوشگاه
scar
سیاتیک
sciatica
کژپشتی
scoliosis
حمله
seizure
شوک
shock
گستره
smear
خوابگردی
somnambulism
صوت‌نگاری
sonography
تنجش
spasm
تنجشی
spasmodic
تنجش‌زدا
spasmolytic
تک‌گیر
sporadic
بحران صرعی
status epilepticus
سترون
sterile
سترون
sterile
سترونی
sterility
سترونی
sterility
سترون‌سازی
sterilization
بهت
stupor
نشانگان
syndrome
تنددمی
tachypnea
دورآگاه
telepathist
دورآگاهی
telepathy
سپردیس
thyroid
سپردیس‌برداری
thyroidectomy
سپردیس‌آماس
thyroiditis
برش‌نگاره
tomogram
برش‌نگار
tomograph
برش‌نگاشتی
tomographical
برش‌نگاری
tomography
کژگردنی
torticollis
زهرناکی
toxicity
سم‌شناسی
toxicology
زهرابه
toxin
زهرواره
toxoid
نای
trachea
رعشه
tremor
میزراه‌پزشک
urologist
میزراه‌پزشکی
urology

 

لغات پزشکی بخش 12
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.