مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 13

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 13 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 13
کهیر
urticaria
سرگیجه
vertigo
آبدانه
vesicle/ vesicula
کهیردانه
wheal/ weal
دمل
abscess
یاور
adjuvant
رویه
adventitia
هم‌کنش
agonist
ایدز
AIDS/ acquired immunodeficiency syndromes
وارویش
anaplasia
رگ‌برآمدگی
aneurysm
بی‌اشتهایی
anorexia
بی‌اشتهایی عصبی
anorexia nervosa
پادکنش
antagonist
گندزدا
antiseptic
بی‌ادراری
anuria/ anuresis
نارویش
aplasia
وقفه بازدم
apneusis
مجرای سرخرگی
arterial duct/ ductus arteriosus
خفگی
asphyxia
آسم
asthma
گوشوار
atrial auricula/ auricula atrialis/ atrial appendage/ auricula/ auricle
لاله گوش
auricle/ auricula/ ala auris/ pinna
باکتری‌خونی
bacteremia
سرخرگ قاعده‌ای
basilar artery/ arteria basilaris
بسترادراری
bed-wetting
زردابراه
bile duct/ biliary duct/ gall duct
زرداب
bile/ gall
نایژه‌فراخی
bronchiectasis
نایژه‌نگاری
bronchography
نایژه‌آوایی
bronchophony
سینه‌پهلوی نایژه‌ای
bronchopneumonia
ماندگی
burnout
کفگیرک
carbuncle
مجرای مچ‌دستی
carpal
مچ‌دستی
carpal
سامان‌بخشی بیمار
case management
لب‌آماس
cheilitis
زردابراه‌نگاری
cholangiography
آماس زردابراه
cholangitis
زهره‌نگاری
cholecystography
زردابسنگ‌سازی
cholelithiasis
زرداب‌ایستی
cholestasia/ cholestasis
صفرامیزی
choluria/ biliuria
پس‌روده‌سنبی
colostomy
چندابتلایی
comorbidity
مادرزادی
congenital
تراکم
consolidation
سه‌خانگی قلب
cor triloculare
تقلیب
denaturation
خوددگربینی
depersonalization
شوینده
detergent
راست‌قلبی
dextrocardia
دیفتری
diphtheria
عفونت‌زدایی
disinfection
موقعیت‌ناآگاهی
disorientation
دورینه
distal
پیشاب‌زا
diuretic
نشانگان ریزش
dumping syndrome
دوازدهه‌سنبی
duodenostomy
دش‌رویش
dysplasia
دش‌میزی
dysuria
بزآوایی
egophony/ bronchoegophony/ egobronchophony/ tragophony
تجربی
empirical/ empiric
چرک‌جنبی
empyema
روده‌سنگ
enterolith/ intestinal calculus
نااختیاری ادراری
enuresis
بالاشکم
epigastrium
مری‌آماس
esophagitis
سنگ‌پیخال
fecalith/ coprolith/ stercolith
پیخال
feces
نفخ
flatulence
کورک
furuncle/ furunculus/ boil
زهره
gall bladder
زردابسنگ
gallstone/ choclith
معده‌سنبی
gastrostomy
لثه
gingiva/ gum
لثه‌برداری
gingivectomy
لثه‌آماس
gingivitis
زبان‌آماس
glossitis
گنده‌دمی
halitosis
علامت بارز
hallmark
درمان‌گریز
hard core
زیانکاهی
harm reduction
استفراغ خونی
hematemesis
خون‌ریسی
hematochezia
خون‌میزی
hematuria
خون‌پیراشامگی
hemopericardium
هوا – خون‌جنبی
hemopneumothorax
خون‌خلطی
hemoptysis
خون‌جنبی
hemothorax
کبدوارگی
hepatization
بزرگ‌کبدی
hepatomegaly
واکا
HIV/ human immunodeficiency virus
آبگون‌پیراشامگی
hydropericardium
آب‌جنبی
hydrothorax
بیش‌رویش
hyperplasia
پایین‌شکم
hypogastrium
کم‌رویشی
hypoplasia
درازروده‌سنبی
ileostomy
تهی‌روده‌سنبی
jejunostomy
سفیدکژنه
leukoplakia
بار
load
مامیزه
meconium
سیاه‌پیخال
melena
دگررویش
metaplasia
کف‌پایی
metatarsal
مرضی
morbid
رنجوری
morbidity
میزان ابتلا
morbidity/ morbidity rate
میزان مرگ‌ومیر
mortality/ mortality rate
بافت‌مردگی
necrosis
نورویش
neoplasia
شب‌ادراری
nocturia
کم‌ادراری
oliguria
موقعیت‌آگاهی
orientation
راست‌دمی
orthopnea
ایستاده
orthostatic
راست‌پیکری
orthotonos/ orthotonus
همه‌گیری محدود
outbreak
سیاری
outreach
کف‌دستی
palmar/ palmaris
انگل‌خونی
parasitemia
شاخص
pathognomonic
سینه‌پژواکی
pectoriloquy
پیراشامه‌دوزی
pericardiorrhaphy
پیراشامه‌سنبی
pericardiostomy
پیراشامه‌شکافی
pericardiotomy
پیراشاماس
pericarditis
کف‌پایی
planter
ترشح جنب
pleural effusion
جنب‌برداری
pleurectomy
جنب‌آماس
pleurisy/ pleuritis
بزل جنب
pleurocentesis
پهلودرد
pleurodynia
جنب‌نگاری
pleurography
جنب‌شکافی
pleurotomy
دم‌نگار
pneumograph
ریه‌برداری
pneumonectomy
سینه‌پهلو
pneumonia
شش‌آماس
pneumonitis
هواجنبی
pneumothorax
پیش‌گام
primer
نزدینه
proximal
چرک‌خونی
pyemia
چرک‌میزی
pyuria
سخت‌درمان
refractory
غربالگری
screening
دریچه هلالی
semilunar valve
گندایی
sepsis
گندخونی
septicemia
بازماند
sequela
بزاق‌سنگ
sialolith/ salivary calculus/ salivary stone/ ptyalolithiasis
بزاق‌سنگ‌سازی
sialolithiasis
خم‌روده‌بینی
sigmoidoscopy
کاوک سیاهرگی
sinus venosus
بزرگ‌طحالی
splenomegaly
خلط
sputum
بحران آسمی
status asthmaticus
چرب‌پیخالی
steatorrhea
داغ
stigma
خفگی
suffocation
مچ‌پایی
tarsal
زورپیچ
tenesmus
نای‌سنبی
tracheostomy
میزنای
ureter
پیشاب‌راه
urethra
تکرر ادرار
urinary frequency
سنگ کلیه
urolith
میزراه‌سنگ‌سازی
urolithiasis
دریچه‌شکافی
valvotomy
رگ‌های عروق
vasa vasorum
ویروس‌خونی
viremia
کفی
volar/ volaris
پیچ‌خوردگی
volvulus
خس‌خس
wheeze
تطابق مطلق
absolute accommodation
نیمه‌کوری مطلق
absolute hemianopia
سیاه‌نقطه مطلق
absolute scotoma
تطابق
accommodation
تطابقی
accommodative
تطابق‌سنج
accommodometer
سازگاری
adaptation
سازگاری‌سنج
adaptometer
پس‌تصویر
afterimage/ aftervision/ negative image/ accidental image
ناسازبینی
ametropia
دامنه تطابق
amplitude of accommodation
ناهمگون‌تصویری کالبدشناختی
anatomical aniseikonia
ناهمگون‌تصویری
aniseikonia
اتاقک پیشین
anterior chamber/ camera anterior bulbi/ camera oculi anterior
نبود عدسی
aphakia/ aphacia
بی‌عدسی
aphakic
ناهمگون‌تصویری محوری
axial aniseikonia
نقطه کور
blind spot
گاوچشم
buphthalmic
گاوچشمی
buphthalmos/ buphthalmus/ buphthalmia/ megophthalmos/ hydrophthalmus
چشم‌گوشه‌ای
canthal
چشم‌گوشه‌کافت
cantholysis
چشم‌گوشه
canthus
سیاه‌نقطه مرکزی
central scotoma
حساس به سبز
chlorolabe
رنگین‌بینی
chromatopsia/ chromopsia
جسم مژگانی
ciliary body
ماهیچه مژگانی
ciliary muscle/ musculus ciliare
یاخته مخروطی
cone cell/ cone/ retinal cone
ملتحمه
conjunctiva/ tunica conjunctiva
ملتحمه‌ای
conjunctival
حساس به آبی
cyanolabe
سازگاری با تاریکی
dark adaptation
سبزکوری
deuteranopia/ deuteranopsia/ green blindness/ deuteranopic vision
سبزکور
deuteranopic
بسازبین
emmetrope/ emmetropic
بسازبینی
emmetropia
حساس به سرخ
erythrolabe
گل‌مژه بیرونی
external hordeolum
گوده مرکزی
fovea centralis/ fovea centralis retinae/ inner fovea
گوشه‌بین
gonioscope
گوشه‌بینی
gonioscopy
گوشه‌شکافی
goniotomy/ Barkans operation
نیمه‌کوری
hemianopia/ hemianopsia
نیمه‌کور
hemianopic
نیمه‌کوری ناهم‌سو
heteronymous hemianopia
ناهمگردی دردناک
heterophoralgia
ناهمگردی
heterophoria/ latent deviation
ناهمگرد
heterophoric
نیمه‌کوری هم‌سو
homonymous hemianopia
گل‌مژه
hordeolum/ stye
دوربین
hyperope
دوربینی
hyperopia
گل‌مژه درونی
internal hordeolum
قرنیه‌برداری
keratectomy
فتق قرنیه
keratocele/ descemetocele
قرنیه‌درشتی
keratoglobus/ megalocornea
قرنیه‌سنج
keratometer
قرنیه‌سنجشی
keratometric
قرنیه‌سنجی
keratometry
سازگاری با روشنایی
light adaptation
لکه زرد
macula lutea/ macula/ macula lutea retinae/ yellow spot/ limbus luteus/ macula flava/ punctum luteum/ Soemmering’s spot/ Soemmering’s foramen
نزدیک‌بین
myope
نزدیک‌بینی
myopia
تطابق منفی
negative accommodation
پس‌تصویر منفی
negative afterimage
سیاه‌نقطه منفی
negative scotoma
چشم‌پارگی
ophthalmorrhexis
صفحه بینایی
optic disc/ discus nervi optici
پرز بینایی
optic papilla
تطابق مثبت
positive accommodation
پس‌تصویر مثبت
positive afterimage
سیاه‌نقطه مثبت
positive scotoma
اتاقک پسین
Posterior chamber/ camera posterior bulbi/ camera oculi posterior
سیاه‌نقطه محیطی
prepheral scotoma
پیرچشم
presbyope
پیرچشمی
presbyopia
سرخ‌کور
protanope
سرخ‌کوری
protanopia/ anerythropsia/ red blindness
گستره تطابق
range of accommodation
سیاه‌نقطه نسبی
relative scotoma
یاخته استوانه‌ای
rod cell/ rod/ retinal rod
سیاه‌نقطه
scotoma
سیاه‌نقطه‌ای
scotomatous
سیاه‌نقطه‌سنج
scotometer
سیاه‌نقطه‌سنجی
scotometry
لوچی
strabismus/ heterotropia/ manifest deviation
آبی‌کور
tritanope
آبی‌کوری
tritanopia
نیمه‌کوری یک‌طرفه
unilateral hemianopia
زهدان‌برداری شکمی
abdominal hysterectomy/ abdominohysterectomy/ celiohysterectomy/ laprohysterectomy
نبض شکمی
abdominal pulse
مردمک‌گشادی متناوب
alternating mydriasis/ bounding mydriasis
نبض متناوب
alternating pulse/ pulsus alternans
مردمک‌گشادی کوری
amaurotic mydriasis
بی‌دشتانی
amenorrhea
درون‌شامه‌ریزش
amniorrhea
درون‌شامه‌بین
amnioscope
درون‌شامه‌بینی
amnioscopy
حفره درون‌شامه‌ای
amniotic cavity
آب درون‌شامه‌ای
amniotic fluid
دردزدایی
analgesia
دردزدا
analgesic
پزشکی مردان
andrology
دشتان بیتخمک
anovular menstruation/ anovulatory menstruation
تب‌بری
antipyresis
تب‌بر
antipyretic/ febrifuge/ febricide/ antifebrile/ antithermic
دش‌دشتانی اکتسابی
aquired dysmenorrhea
کژآهنگی
arrhythmia
کژآهنگی‌زایی
arrhythmogenesis
کژآهنگی‌زا
arrhythmogenic
کژآهنگ
arrhytmic

 

لغات پزشکی بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.