مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 14

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 14 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 14
سخت‌سرخرگی
arteriosclerosis
یائسگی مصنوعی
artificial menopause
مردمک بازساخته
artificial pupil
سخت‌سرخرگی آترومی
atherosclerosis
ضرباهنگ فراری دهلیزی
atrial escape rhythm
تندتپشی دهلیزی
atrial tachycardia
حالت
attitude
ضدبارداری انسدادی
barrier contraceptive
ضربان
beat
نبض دوگانه
bigeminal pulse/ pulsus bigeminus
دوبینی دوچشمی
binocular diplopia
میدان بینایی دوچشمی
binocular visual field
پلک‌آماس زاویه‌ای
blepharitis angularis
پلک‌آماس حاشیه‌ای
blepharitis marginalis/ blepharitis ciliaris/ marginal blepharitis
پلک‌آماس زخمناک
blepharitis ulcerosa
پلک‌آماس
blepharitis/ palpebritis
کندتپشی
bradycardia
کندتپش
bradycardiac/ bradicardic
نمای ته
breech presentation
ایست قلبی
cardiac arrest
میدان بینایی مرکزی
central visual field
نمای سر
cephalic presentation/ head presentation
پیچاندن سر
cephalic version
جمجمه‌نگاره
cephalogram
جمجمه‌نگاری
cephalography
جمجمه‌سنج
cephalometer
جمجمه‌سنجشی
cephalometric
جمجمه‌سنجی
cephalometry
سخت‌سرخرگی مغزی
cerebral arteriosclerosis
دش‌زایی گلوی زهدانی
cervical dystocia
ضدبارداری شیمیایی
chemical contraceptive
سبزبینی
chloropsia/ chloropia
برون‌شامه پرزدار
chorion frondosum/ villous chorion
برون‌شامه بی‌پرز
chorion laeve
بازسازی زهدان‌راه
colpoplasty
زهدان‌راه‌دوزی
colporrhaphy
نمای کامل ته
complete breech presentation
نمای مرکب
compound presentation
کژآهنگی پیوسته
continuous arrhythmia
ضدبارداری
contraceptive
سخت‌سرخرگی اکلیلی
coronary arteriosclerosis
شبکیه‌آماس دیابتی
diabetic retinitis
قاعدگی دردناک
difficult menstruation
دوبینی
diplopia/ double vision/ ambiopia/ binocular polyopia
دوبینی‌سنج
diplopiometer
دوبینی‌نما
diplopioscope
میدان بینایی مستقیم
direct visual field
ضربان افتاده
dropped beat
بیماری‌زایی دارویی
drug pathogenesis
دش‌دشتانی
dysmenorrhea
دش‌آهنگی
dysrhythmia
دش‌زایی
dystocia
ضرباهنگ نابجا
ectopic rhythm
نسبت تخلیه
ejection fraction
روده‌رهشی
enteric-coated
ضربان فراری
escape beat
ضرباهنگ فراری
escape rhythm
دش‌دشتانی اولیه
essential dysmenorrhea/ primary dysmenorrhea
به‌زایی
eutocia
دش‌زایی جنینی
fetal dystocia
مردمک ثابت
fixed pupil
نمای آشکار ته
frank breech presentation
ضرباهنگ چهارنعل
gallop rhythm
رخوت‌زای معدی
gastric sedative
پزشک زنان
gynecologist
پزشکی زنان
gynecology
خون‌ساز
hematinic
هماتین‌سنج
hematinometer
خون‌سازی
hematopoiesis/ hematogenesis/ hemogenesis/ hemopoiesis
هموگلوبین‌سنج
hemoglobinometer
آب زهدان‌راهی
hydrocolpos
آب‌تخمدانی
hydrovarium
زهدان‌درد
hysteralgia/ hysterodynia/ metralgia/ uteralgia
ناگشودگی زهدان
hysteratresia
زهدان‌برداری
hysterectomy
زهدان‌بین
hysteroscope/ uteroscope/ metroscope
زهدان‌بینی
hysteroscopy
نمای ناقص ته
incomplete breech presentation
میدان بینایی غیرمستقیم
indirect visual field
دش‌دشتانی آماسی
inflamatory dysmenorrhea
ضربان میان‌فزوده
interpolated beat
عنبیه‌برداری
iridectomy
عنبیه‌لرزی
iridodonesis
عنبیه‌شکافی
iridotomy
مردمک‌تنگی تحریکی
irritative miosis
بی‌دشتانی شیردهی
lactation amenorrhea
سپیددشتان
leukorrhoea/ leukorrhea
قرار
lie
نبض ضعیف
low-tension pulse/ pulsus parvus/ pulsus vacuus/ formicant pulse/ soft pulse/ pulsus formicans/ pulsus mollis
آرام‌بخش قوی
major tranquilizer
پستان‌برداری
mastectomy/ mammectomy
دش‌زایی مادری
maternal dystocia
نخست‌دشتان
menarche
یائسگی
menopause
یائسگی پیش‌رس
menopause praecox/ premature menopause/ premature ovarian failure/ climacterium praecox
دشتان
menstruation
ماما
midwife
مامایی
midwifery
آرام‌بخش ضعیف
minor tranquilizer
مردمک‌تنگی
miosis/ myosis
تنگ‌کننده مردمک
miotic
میدان بینایی تک‌چشمی
monocular visual field
مردمک‌گشادی
mydriasis
گشادکننده مردمک
mydriatic
تخدیر
narcosis
مخدر
narcotic
دردزدای مخدر
narcotic analgesic/ opiate analgesic/ opioid analgesic
رخوت‌زای عصبی
nervous sedative
کژآهنگی گرهی
nodal arrhythmia
کندتپشی گرهی
nodal bradycardia
دردزدای ضدالتهاب غیراستروئیدی، مسکن ضدالتهاب غیراستروئیدی
nonsteroidal antiinflammatory analgesic/ NSAIA
داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی
nonsteroidal anti-inflammatory drug/ NSAID
پلک‌آماس بی‌زخم
nonulcerative blepharitis/ seborrhic blepharitis/ squamous blepharitis
شبکور
nyctalope
شبکوری
nyctalopia/ night blindness/ noctural amblyopia
قرار مایل
oblique lie
زایمان‌پزشک
obsterterician
زایمان‌پزشکی
obstetrics
وضعیت پس‌سری قدامی
occipitoanterior position/ occiput anterior position
وضعیت پس‌سری خلفی
occipitoposterior position/ occiput posterior position
وضعیت پس‌سری عرضی
occipitotransverse position/ occiput transverse position
کم‌دشتانی
oligomenorrhea
ماده افیونی
opiate
افیون‌واره
opioid
افیون
opium
ضدبارداری خوراکی
oral contraceptive
بی‌دشتانی تخمدان‌زاد
ovarian amenorrhea
مردمک‌تنگی فلجی
paralytic miosis
مردمک‌گشادی فلجی
paralytic mydriasis
بیماری‌زایی
pathogenesis
بیماری‌زا
pathogenic
عنبیه‌شکافی محیطی
peripheral iridotomy/ basal iridotomy/ buttonhole iridotomy/ stenopeic iridotomy
میدان بینایی محیطی
peripheral visual field
نوردردی
photalgia/ photodynia
چشم‌آماس تابشی
photophthalmia
روزبینی
photopia
درخش‌بینی
photopsia/ photopsy
جفت سرراهی مرکزی
placenta praevia centralis/ placenta previa centralis/ total placenta praevia/ total placenta previa/ central placenta praevia/ central placenta previa
جفت سرراهی جانبی
placenta praevia marginalis/ placenta previa marginalis/ lateral placenta praevia/ lateral placenta previa/ marginal placenta praevia/ marginal placenta previa
جفت سرراهی ناقص
placenta praevia partialis/ placenta previa partialis/ incomplete placenta praevia/ incomplete placenta previa/ partial placenta praevia/ partial placenta previa
جفت سرراهی
placenta praevia/ placenta previa/ placental presentation
ضربان پیش‌رس
premature beat/ extrasystole
بی‌دشتانی پیش‌یائسگی
premenopausal amenorrhea
نما
presentation/ fetal presentation
بی‌دشتانی اولیه
primary amenorrhea
پیش‌دارو
prodrug
روان‌تنی
psychosomatic
اختلال روان‌تنی
psychosomatic disorder
نبض‌دار
pulsatile
ضربان نبض
pulsation
نبض
pulse
مردمک
pupil
مردمکی
pupillary
بازتاب مردمک
pupillary reflex/ whyts’s reflex/ light reflex/ photopupil reflex
شبکیه‌آماس
retinitis
شبکیه‌آماس رنگیزه‌ای
retinitis pigmentosa
شبکیه‌بین
retinoscope/ skiascope
شبکیه‌بینی
retinoscopy/ pupilloscopy/ skiascopy/ skiametry/ shadow test/ umberascopy
ضرباهنگ
rhythm
ضرباهنگ‌دار
rhythmical
لوله‌نگاری
salpingography
شب‌بینی
scotopia/ scotopic vision/ night vision
بی‌دشتانی ثانویه
secondary amenorrhea
دش‌دشتانی ثانویه
secondary dysmenorrhea
رخوت‌زایی
sedation
رخوت‌زا
sedative
سخت‌سرخرگی پیرانه
senile arteriosclerosis
کژآهنگی سینوسی
sinus arrhythmia
برون‌شامه صاف
smooth chorion
دش‌دشتانی تنجشی
spasmodic dysmenorrhea
مردمک‌گشادی تنجشی
spasmodic mydriasis/ spastic mydriasis
مردمک‌تنگی تنجشی
spastic miosis
رخوت‌زای نخاعی
spinal sedative
تندتپشی فوق بطنی
supraventricular tachycardia
تندتپشی
tachycardia
تندتپش
tachycardiac/ tachycardic
عنبیه‌برداری درمانی
therapeutic iridectomy
عنبیه‌برداری کامل
total iridectomy/ sector iridectomy/ complete iridectomy
آرام‌بخش
tranquilizer
قرار عرضی
transverse lie
نمای عرضی
transverse presentation
سه‌رنگ‌بین
trichromatic/ trichromic
سه‌رنگ‌بینانه
trichromatic/ trichromic
سه‌رنگ‌بینی
trichromatic vision/ trichromasy
زهدان‌نگاری
uterography/ hysterography
زهدان ـ لوله‌نگاری
uterosalpingography
تندتپشی بطنی
ventricular tachycardia
نمای تارک
vertex presentation
حدت بینایی
visual acuity
میدان بینایی
visual field/ field of vision
تخفیف
abatement
نابهنجار
abnormal
نابهنجاری
abnormality/ abnormity
نقص اکتسابی
acquired defect
طب فشاری
acupressure
طب سوزنی
acupuncture
ناهنجار
anomalous
ناهنجاری
anomaly
رایحه‌درمانی
aromatherapy
تشخیص زیست‌شناختی
biological diagnosis
ورزمان قلبی
cardiac massage/ heart massage
تشخیص بالینی
clinical diagnosis
پزشکی مکمل و جایگزین
complementary and alternative medicine/ CAM/ complementary medicine
نقص مادرزادی
congenital defect/ birth defect
علاج‌کننده
curative
علاج
cure
معالجه
cure
تشخیص یاخته‌شناختی
cytologic diagnosis/ cytohistologic diagnosis
رقص‌درمانی
dance therapy
ناقص
defective
تشخیص
diagnosis
تشخیص افتراقی
differential diagnosis
بیماری
disease/ malady/ illness
اختلال
disorder
دژکارکرد
dysfunction
دژکارکردی
dysfunctional
سبب‌شناختی
etiologic/ etiological
سبب
etiology
سبب‌شناسی
etiology
تشدید
exacerbation
نارسایی
failure
اختلال کارکردی
functional disorder
ورزمان لثه
gingival massage
التیام
healing
بهبود
healing
طب گیاهی
herbal medicine/ herbalism
آب‌ورزمان
hydromassage
آب‌درمانی
hydrotherapy/ hydropathy
بدحال
ill
بدحالی
illness
بروز
incidence
میزان بروز
incidence rate
تشخیص آزمایشگاهی
laboratory diagnosis
ورزمان
massage
ورزمان‌درمانی
massage therapy
مراقبه
meditation
حرکت‌درمانی
movement therapy
طبیعت‌درمانگر
naturopath
طبیعت‌درمانی
naturopathy/ naturopathic medicine
استخوان‌آسیبی
osteopathy
استخوان‌درمانی
osteopathy
درمان تسکینی
palliative treatment/ palliative care/ palliative therapy
دنیاگیر
pandemic
دنیاگیری
pandemicity
تشخیص جسمانی
physical diagnosis
شیوع
prevalence
میزان شیوع
prevalence rate
پیشگیری
prevention
پیشگیرانه
preventive
پیشگیری اولیه
primary prevention
پیش‌آگهی
prognosis
درمان پیشگیرانه
prophylactic treatment/ preventive treatment/ prophylaxis/ protective therapy
برگشت
recrudescence
برگشتی
recrudescent
عود
recurrence
عودکننده
recurrent
طب بازتابی
reflexology
بازگشت
relapse
بازگشتی
relapsing
تب بازگشتی
relapsing fever
رهایی
relief
فروکش
remission
فروکش موقت
remittence
فروکش‌کننده
remittent
پیشگیری ثانویه
secondary prevention
ناخوش
sick
ناخوشی
sickness
درمان حمایتی
supportive treatment/ supporting treatment
درمان با جراحی
surgical treatment
علامت
symptom
علامتی
symptomatic
درمان علامتی
symptomatic treatment/ expectant treatment
علامت‌شناسی
symptomatology
پیشگیری سومین
tertiary prevention
درمان
treatment
برسازه
prosthesis
پیوند
graft/ transplant
دارو
drug/ medicine/ medication
سنگال
concretion
زهرواره
anatoxin/ toxoid
پس‌روده
colon/ segmented intestine
درون‌شامه قلب
endocardium
برون‌شامه قلب
epicardium
استخوان‌بندی
skeleton
برون‌شامه رویان
chorion
برون‌شامه‌ای
chorionic
تهی‌روده
jejunum/ intestinum jejunum
پیراشامه قلب
pericardium
سیاهرگ گردن
jugular vein
دوازدهه
duodenum
درازروده
ileum/ intestinum ileum
راست‌روده‌آماس
rectitis/ proctitis
خم‌روده
sigmoid colon/ sigmoid
برف‌کوری
snow blindness/ nivialis ophtalmia
سترون‌سازی
sterilization
سترون کردن
sterilize
عدسک
contact lens
وضعیت
position
نقص
defect

 

لغات پزشکی بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.