مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 18

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 18 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 18
تغذیه وریدی تام
total parenteral nutrition/ TPN/ hyperalimentation
حد
UL
کم‌غذایی
undernutrition
حد بالای دریافت
upper tolerable intake level
رژیم بسیار کم‌کالری
very low calorie diet/ VLCD
رژیم بسیار کم‌نمک
very low sodium diet
چاقی احشایی
visceral obesity
بیماری آب‌زاد
waterborne disease
واپایش وزن
weight control
افت‌وخیز وزن
weight cycling
نوسان وزن
weight fluctuation
مدیریت وزن
weight management
بافت چربی سفید
white adipose tissue
رژیم الاکلنگی
yoyo diet
رژیم ذن
zen diet/ macrobiotic diet
یادآوری۴ساعته
24-hour recall
دریافت روزانه پذیرفتنی
acceptable daily intake/ ADI
گستره پذیرفتنی کلان‌مغذی
acceptable macronutrient distribution range/ AMDR
اسیدباری
acidosis
هواخواری
aerophagia/ aerophagy/ gastrospiry
قلیاباری
alkalosis
تن‌سنجی
anthropometry
ضدپوسیدگی
anticariogenic
بنداک
bezoar
ترکیب‌سنجی زیست‌الکتریکی
bioelectrical impedance analysis/ BIA
نماتوب
BMI
نمایه توده بدن
body-mass index/ Quetelet’s index
چگالی سنجی استخوان
bone densitometry
میزان کانی استخوان
bone mineral content/ BMC
چگالی کانی استخوان
bone mineral density/ BMD
بازتنیدگی استخوان
bone remodeling
شکم‌غره
borborygmus
تغذیه جامعه
community nutrition
قلیاباری سوخت‌وسازی جبرانی
compensated metabolic alkalosis
قلیاباری خون‌کاستی
contraction alkalosis
تغذیه وریدی تام دوره‌ای
cyclic total parenteral nutrition
مقادیر روزانه مبنا
daily reference values/ DRVs
مقدار روزانه
daily value/ DV
تجویز رژیم
diet prescription
داده‌های دریافت رژیمی
dietary intake data
تغذیه لوله‌ای قطره‌ای
drip gavage
پوسیدگی خردسالی
early childhood carries/ ECC/ baby bottle tooth decay
انفاب
EEPA
انرژی مصرفی فعالیت بدنی
energy expended in physical activity
غذادهی روده‌ای
enteral feeding
تغذیه روده‌ای
enteral nutrition
غذادهی لوله‌ای روده‌ای
enteral tube feeding
روزاک
ESADDIs
چربی حیاتی
essential fat
روزدریافت برآوردی ایمن و کافی
estimated safe and adequate daily dietary intakes
گرمازایی اختیاری
facultative thermogenesis
کربوهیدرات تخمیرپذیر
fermentable carbohydrate
عدم امنیت غذایی
food insecurity
غذافرینگی
food jag
تغذیه لوله‌ای معده
gastric gavage
ایمن‌انگاشته
generally recognized as safe/ GRAS
فشارخون بارداری
gestational hypertension
بار گلوکوز
glucose load
نمایه قندخونی
glycemic index
بار قندخونی
glycemic load
بارگذاری گلیکوژن
glycogen loading/ glycogen supercompensation
شاخص سالم خوردن
healthy eating index/ HEI
منحنی قد ـ سن
height-for-age curve
خون‌آهن
heme iron
کم‌خونی خون‌کافتی
hemolytic anemia
غنیساز شیر مادر
human milk fortifier
بیش‌کلسیم‌میزی
hypercalciuria
بیشکاروتن‌خونی
hypercarotenemia
کم‌لاکتازی
hypolactasia
آب‌کاست نامحسوس
insensible water loss
غذادهی قطره‌ای متناوب
intermittent drip feeding
کتون‌باری
ketosis
آمینواسید محدودکننده
limiting amino acid
کلانکانی
macromineral/ bulk element
کلان‌مغذی
macronutrient
تغذیه‌درمانی پزشکی
medical nutrition therapy/ MNT
تریگلیسیرید متوسط‌زنجیر
medium-chain triglyceride
اسیدباری سوخت‌وسازی
metabolic acidosis
قلیاباری سوخت‌وسازی
metabolic alkalosis
هم‌ارز سوخت‌وسازی
metabolic equivalents/ MET
نشانگان سوخت‌وسازی
metabolic syndrome
آب سوخت‌وسازی
metabolic water/ water of combustion
خردکانی
micromineral/ trace element
خردمغذی
micronutrient
نقص ستیغ عصبی
neural crest defect
محیط بهینه‌دما
neutral thermal environment
ناخون‌آهن
non-heme iron
دریافت‌سنجی ماده مغذی
nutrient intake analysis/ NIA
همه‌گیرشناسی تغذیه‌ای
nutrition epidemiology
برچسب اطلاعات تغذیه‌ای
nutrition facts label
گرمازایی اجباری
obligatory thermogenesis
اسید چرب امگا3
omega-3 fatty acid
اسید چرب امگا6
omega-6 fatty acid
سطح فعالیت بدنی
physical activity level/ PAL
گیابنداک
phytobezoar
گیامایه
phytochemical
گیاستروژن
phytoestrogen
رژیم گیاه‌پایه
plant-based diet
زی‌مایه پروتئین‌کافتی
proteolytic enzyme
کم‌قندخونی بازگشتی
rebound hypoglycemia
نشانگان بازغذادهی
refeeding syndrome
بار مواد محلول کلیوی
renal solute load
اسیدباری تنفسی
respiratory acidosis
قلیاباری تنفسی
respiratory alkalosis
نسبت تبادل تنفسی
respiratory exchange ratio/ RER
بازکانی‌گیری
rremineralisation/ remineralization
کم‌ماهیچگی
sarcopenia
آب‌کاست محسوس
sensible water loss
سیری حسی
sensory-specific satiety
کوتاه‌قدی
stunting/ stunted growth
ظرفیت کل آهن‌گیری
total iron-binding capacity/ TIBC
اسید چرب ترانس
trans-fatty acid
غذادهی انتقالی
transitional feeding
موبنداک
trichobezoar
موگیابنداک
trichophytobezoar
مراقبت غذادهی لوله‌ای
tube feeding care
غذادهی لوله‌ای
tube feeding/ gavage feeding
اسید چرب بس‌بسیاربلندزنجیر
ultra long-chain fatty acid/ ULCFA
عنصر بسکم
ultra trace element
کم‌وزنی
underweight
اسید چرب بسیاربلندزنجیر
very long-chain fatty acid/ VLCFA
منحنی وزن ـ سن
weight-for-age curve
منحنی وزن ـ قد
weight-for-length curve
پروتئین آب‌پنیر
whey protein
اثر الاکلنگی
yo-yo effect
غذانژندی
sitapophasis
غذابارگی
sitomania/ phagomania
غذاهراسی
sitophobia/ phagophobia
تن‌انگاره
body image
خوردن هیجانی
emotional eating
اسید چرب ضروری
essential fatty acid
اسید چرب استری‌شده
esterified fatty acid/ free fatty acid
بی‌اسیدی معده
achlorhydria,gastric anacidity
بی‌اسیدمعده
achlorhydric
بی‌لاکتازی
alactasia
رژیم ضدالتهاب
anti-inflammatory diet
غذای ضدسرطان
cancer-fighting food
دش‌ریزگانی
dysbiosis
بیش‌کلسیم‌خونی
hypercalcemia
رژیم نشانگان روده تحریک‌پذیر
IBS diet
بیماری‌های التهابی روده
inflammatory bowel diseases/ IBD
مقاومت به انسولین
insulin resistance
نشانگان روده تحریک‌پذیر
irritable bowel syndrome/ IBS
چربی‌افزایی
lipotrophy
چربی‌کاه
lipotropic
چربی‌کاهی
lipotropy/ lipotropism
بدجذبی
malabsorption
نشانگان بدجذبی
malabsorption syndrome
بدگواری
maldigestion
گیامغذی
phytonutrient
بیش‌انسولین‌خونی بعدغذایی
post-prandial reactive hyperinsulinemia
اسهال سفر
traveler’s diarrhea/ TD
نابردباری لاکتوزی مادرزاد
congenital lactose intolerance
نابردباری لاکتوزی تکوینی
developmental lactose intolerance
نابردباری لاکتوزی اولیه
primary lactose intolerance
نابردباری لاکتوزی ثانویه
secondary lactose intolerance/ late onset lactose intolerance/ adult onset lactose intolerance
آب‌چگالی‌سنجی
hydrodensitometry weighing/ underwater weighing
آثار جنینی الکل
fetal alcohol effects/ alcohol-related birth defects/ ARBD/ subclinical fetal alcohol syndrome
آستانه بی‌هوازی
anaerobic threshold/ AT
آستانه لاکتات
lactate threshold/ LT
آستانه هوازی
aerobic threshold/ AeT
آوند غذادهی
feeding container
آهنگ سوخت‌وساز ورزشی
exercise metabolic rate/ EMR
انرژی ظاهری گوارشی
apparent digested energy
انرژی مدفوع
fecal energy
بازآب‌رسانی
rehydration
بازآکنی
repletion
بازتاب روان‌شیری
milk ejection reflex/ let-down reflex/ milk let-down reflex
بازتاب عق‌زنی
gag reflex
بازتاب مکش ـ بلع
suck-swallow reflex
بازتاب دهان‌گردی
rooting reflex
بازتاب شیرآوری
suckling reflex
بازتاب بلع
swallowing reflex/ palatal reflex/ palatine reflex
بازتاب جویدن
chewing reflex
بازتاب مکیدن
sucking reflex
بازتاب برون‌زبانی
tongue thrust reflex
بدجذبی
malabsorption
بی‌چشایی
ageusia
بی‌دندان
edentulous/ agomphious/ edentate
بیش‌دگرگشت
hypermetabolism
بی‌اشتهایی سالمندی
anorexia of ageing
بی‌دندانی
edentulous
بیش‌فروگشت
hypercatabolism
بیشینه حالت پایای لاکتات
maximal lactate steady state
بی‌تشنگی
adipsia
بی‌اشتهایی ورزشی
anorexia athletica/ sports anorexia/ hypergymnasia
پربزاقی
sialorrhea
پروتئین ناکامل
incomplete protein
پروتئین کامل
complete protein
پساغذا
postcibum
پساغذایی
postprandial/ postcibal
پیشاغذایی
preprandial
پیشاغذا
antecibum
تغییرحجم‌سنج
plethysmograph
تغییرحجم‌سنجی هوایی
air displacement plethysmography/ ADP
تغذیه‌ژن‌شناسی
nutrigenetics
تغذیه‌ژنگان‌شناسی
nutrigenomics
تغییرحجم‌سنجی
plethysmography
تن‌کارمایه
activity increment
تهوع صبحگاهی
morning sickness/ nausea gravidarum
چربابه
chyle
چاقی برون‌زاد
exogenous obesity/ alimentary obesity/ simple obesity/ common obesity
چاقی بیش‌انسولینی
hyperinsulinar obesity
چاقی درون‌زاد
endogenous obesity
چربی‌کافت بی‌هوازی
anaerobic lipolysis
چربی‌کافت هوازی
aerobic lipolysis
خیز لاکتات
onset of blood lactate accumulation/ OBLA
دهان‌جنبی
munching
رژیم جانشین‌پذیر
exchange system diet
رفتار گرسنگی
hunger behaviour
رفتار غذاگیری
feeding behaviour
رفتار سیری
satiety behaviour
ریزچربابه
chylomicron
ژن‌شناسی تغذیه‌ای
nutritional genetics
ژنگان‌شناسی تغذیه‌ای
nutritional genomics
سامانه جانشینی غذا
food exchange system
سوءتغذیه درمان‌زاد
iatrogenic malnutrition
سوءتغذیه مزمن
chronic malnutrition
شاخص کیفیت تغذیه‌ای
index of nutritional quality/ INQ
عامل بیفیدی
bifidus factor/ bifidogenic factor
غذادهی ناگوارده
intact feeding
غذادهی دوره‌ای
cyclic feeding
غذادهی پیوسته
continuous feeding
غذادهی یکباره
bolus feeding
غربالگری تغذیه‌ای
nutrition screening
غذای تام
whole food
فرایافت کلیدمغذی
key nutrient concept
فهرست جانشینی
exchange list
قندکافت هوازی
aerobic glycolysis
قندکافت بی‌هوازی
anaerobic glycolysis
کارایی کارمایه‌ای
energetic efficiency
کسری انرژی
caloric deficit
کم‌آبی خواسته
voluntary dehydration
کم‌آبی ناخواسته
involuntary dehydration
کم‌آبی
dehydration
گرمازایی سازشی
adaptive thermogenesis
گستره دستان
arm span/ reach
لوله بینی‌معدی
nasogastric tube/ NG-tube
لب‌چری
snacking
لوله تهی‌روده‌ای
jejunostomy tube
ماده مغذی ناگوارده
intact nutrient
لیپوپروتئین میان‌چگالی
intermediate-density lipoprotein/ IDL
لوله بینی‌روده‌ای
nasoenteric tube
لوله بینی‌تهی‌روده‌ای
nasojejunal tube/ NJ-tube
لوله بینی‌دوازدهه‌ای
nasoduodenum tube/ ND-tube/ nasoduodenal tube
لیپوپروتئین بس‌کم‌چگالی
very low-density lipoprotein/ VLDL
لیپوپروتئین پرچگالی
high-density lipoprotein/ HDL
لیپوپروتئین کم‌چگالی
low-density lipoprotein/ LDL
لوله معدی
gastrostomy tube/ G-tube
ماده مغذی شاخص
indicator nutrient
مهارت غذاگیری
feeding skill
میان‌وعده
between meal
نسبت فعالیت بدنی
physical activity ratio/ PAR
نظریه آمینواسیدپایی
aminostatic theory
نظریه برون‌وزن‌پایی
settling point theory
نظریه چربی‌پایی
lipostatic theory
نظریه قندپایی
glucostatic theory
واحد جانشین میوه
fruit exchange
وزن منطقی بدن
reasonable body weight/ RBW
ویتامین‌همپار
vitamer
ید پروتئین‌وند
protein-bound iodine
بدگواری
maldigestion
زیست‌فراهمی
bioavailability
لغات پزشکی بخش 18
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.