مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 23

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 23 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 23
میل
 affinity
ثابت میل
 affinity constant
زی‌هم‌ارزی
 bioequivalence
زی‌هم‌ارز
 bioequivalent
شیمی‌درمانی
 chemotherapy
داروشناسی بالینی
 clinical pharmacology
داروپزشکی بالینی
 clinical pharmacy
کارآزمایی بالینی
 clinical trial/ clinical investigation/ clinical study
قرص پوشش‌دار
 coated tablet
بازکننده
 disintegrant
شکل دارویی
 dosage form
قطره‌چکان
 dropper/ instillator
دارورسانی
 drug delivery
سامانه دارورسانی
 drug delivery system
ریزدانه‌سازی خشک
 dry granulation
اثرگذار
 effector
اکسیر
 elixir
قرص پوشش‌دار روده‌ای
 entric-coated tablet/ gastroresistant tablet
ماده جانبی
 excipient
پیام‌رسان اول
 first messenger
غرغره
 gargle
دارو با نام عمومی
 generic drug
نام عمومی
 generic name
سردهنده
 glidant
ریزدانه‌سازی
 granulation
تزریق
 injection
درون‌شریانی
 intra-arterial/ endarterial
درون‌مفصلی
 intra-articular
درون‌قلبی
 intracardiac
تزریق درون‌پوستی
 intradermal injection/ intradermic injection/ intracutaneous injection
درون‌پوستی
 intradermal/ intracutaneous/ intradermic
درون‌عضلانی
 intramuscular
تزریق درون‌عضلانی
 intramuscular injection
درون‌چشمی
 intraocular
درون‌صفاقی
 intraperitoneal
تزریق درون‌صفاقی
 intraperitoneal injection
درون‌نخاعی
 intraspinal
درون‌رحمی
 intrauterine
درون‌وریدی
 intravenous/ IV
مکیدنی
 lozenge/ troche/ morsulus/ rotula/ trochiscus
روان‌ساز
 lubricant
دهان‌شویه
 mouthwash/ mouth-rinse
مخاط‌چسب
 mucoadhesive/ mucosa-adhesive
تزریقی
 parenteral
گرددانه
 pellet
گرددانه‌سازی
 pelletization
پوستی
 percutaneous
جذب پوستی
 percutaneous absorption/ cutaneous absorption
مراقبت دارویی
 pharmaceutical care
داروسازی
 pharmaceutics/ pharmacy
داروساز
 pharmaceutist/ pharmacist/ apothecary/ drugist
داروپزشک
 pharmacist
داروپویایی‌شناختی
 pharmacodynamic
داروپویایی‌شناسی
 pharmacodynamics
اقتصاد دارویی
 pharmacoeconomics
داروهمه‌گیرشناسی
 pharmacoepidemiology
داروژن‌شناختی
 pharmacogenetic
داروژن‌شناسی
 pharmacogenetics
داروژنگان‌شناختی
 pharmacogenomic
داروژنگان‌شناسی
 pharmacogenomics
گیاه‌داروشناس
 pharmacognosist
گیاه‌داروشناسی
 pharmacognosy/ pharmacognostics
داروجنبش‌شناختی
 pharmacokinetic
داروجنبش‌شناسی
 pharmacokinetics
داروشناختی
 pharmacologic/ pharmacological
داروشناس
 pharmacologist
داروشناسی
 pharmacology
داروسنجی
 pharmacometrics
دارودوستی
 pharmacophilia
داروهراسی
 pharmacophobia
دارونامه
 pharmacopoeia/ pharmacopeia
دارودیدبانی
 pharmacovigilance
داروپزشکی
 pharmacy
داروخانه
 pharmacy
حب
 pill
دارونما
 placebo
مشمع
 plaster/ adhesive plaster
نظارت پسابازاریابی
 post-marketing surveillance/ PMS
آماده‌سازی
 preparation
فراورده
 preparation
گیرنده3
 receptor
رهش
 release
پیام‌رسان دوم
 second messenger
نیمه‌جامد
 Semisolid
تزریق زیرجلدی
 subcutaneous injection/ hypodermic injection
زیرجلدی
 subcutaneous/ SQ/ hypodermic
قرص
 tablet
پوشش‌دهی قرص
 tablet coating
پوشش قرص
 tablet coating
شاخص درمانی
 therapeutic index
کارآزمایی درمانی
 therapeutic trial
تراپوستی
 transdermal/ transcutaneous
ریزدانه‌سازی مرطوب
 wet granulation
رابطه کمی ساختار ـ اثر سه‌بعدی
 3-D quantitative structure activity relationship
رساک سه‌بعدی
 3-DSAR
جذب‌افزا
 absorption enhancer
واناد
 ADR
اثر ناخواسته دارویی
 adverse drug effect
واکنش ناخواسته دارویی
 adverse drug reaction
هم‌ساختار
 analogue/ analog
هورمون موضعی
 autocoid
خودگیرنده
 autoreceptor
زیست‌فعال
 bioactive
تعیین مقدار زیستی
 bioassay/ biological assay
تنگ‌کننده نایژه
 bronchoconstrictor
نایژه‌گشا
 bronchodilator
سرطان‌زا
 carcinogen
سرطان‌زایی
 carcinogenicity
چنگالنده
 chelating agent/ chelator
زمان‌داروشناسی
 chronopharmacology
پیروی
 compliance
طراحی رایانه‌ای دارو
 computer-assisted drug design
آرادارو
 cosmeceutical
آرایشی
 cosmetic
طراحی نوپدید
 de novo design
موبر
 depilatory
نسخه‌پیچی
 dispensing
مطالعات جورشوندگی
 docking studies
پیش‌داروی دومرحله‌ای
 double prodrug/ pro-prodrug
طراحی دارو
 drug design
هدفمندسازی دارو
 drug targeting
داروی دوکاره
 dual action drug
اثربخشی
 efficacy
دفع
 elimination
القای زی‌مایه
 enzyme induction
خلط‌آور
 expectorant
اثر گذر اول
 first-pass effect
راهنمای دارویی
 formulary
راهنمای دارویی بیمارستانی
 hospital formulary
کم‌اکسیژنی
 hypoxia
فردویژگی
 idiosyncrasy
واکنش فردویژه
 idiosyncratic reaction
پاسخ فردویژه
 idiosyncratic response
زی‌مایه القاپذیر
 inducible enzyme
لایه‌برداری
 keratolysis
لایه‌بردار
 keratolytic
الگوسازی مولکولی
 molecular modeling
راهنمای دارویی ملی
 national formulary
غذادارو
 nutraceutical
داروی کم‌کاربرد
 orphan drug
رساک
 QSAR
رابطه کمی ساختار ـ اثر
 quantitative structure-activity relationship
طراحی منطقی دارو
 rational drug design
رسا
 SAR
اثر جانبی
 side effect/ side-effect
رابطه ساختار ـ اثر
 structure-activity relationship
عفونت ثانویه
 superinfection/ secondary infection
دستگاه قرص‌زنی
 tablet press
تندکاهی
 tachyphylaxis
پنجره درمانی
 therapeutic window
رگ‌گشا
 vasodilator/ vasodilative
پیال
 vial/ phial
مطالعه دوسوکور
 double blind study
ارزشیابی
 evaluation
کارآزمایی میدانی
 field trial
مطالعه شبه‌تجربی
 quasi-experimental study
کارآزمایی تصادفی‌شده شاهددار
 randomised controlled trial/ RCT
تکرارپذیری
 repeatability/ reproductability
مطالعه یک‌سوکور
 single blind study
کارآزمایی
 trial
دوره پاک شدن
 washout period/ washout phase
برون‌تنی
 in vitro
درون‌تنی
 in vivo
نمانام
 brand name/ trade name/ brand
پزشکی شواهدبنیاد
 evidence-based medicine/ EBM
پرونده پزشکی
 medical record/ MR
آزمون انحلال
 dissolution test
آزمون فروپاشی
 disintegration test/ tablet disintegration test
آنی‌رهش
 immediate release/ instant delivery
آهسته‌رهش
 slow release
استفراغ
 vomit/ vomiting/ emesis
استفراغ
 vomit/ vomitus
استفراغ‌آور
 emetic/ vomitive
استفراغ جهنده
 projectile vomiting
انحلال
 dissolution
اوج
 peak
اوج غلظت خونابی
 peak plasma concentration/ Cmax/ peak plasma drug concentration
بازبرداشت
 reuptake
بازدارندگی زی‌مایه
 enzyme inhibition
برداشت
 uptake
پادکنشگر نارقابتی
 noncompetitive antagonist
پادکنشگر برگشت‌پذیر
 reversible antagonist
پاک‌سازی کبدی
 hepatic clearance
پادکنشگر برگشت‌ناپذیر
 irreversible antagonist
پادکنشگر رقابتی
 competitive antagonist
پاک‌سازی تن
 whole body clearance/ total body clearance
پاک‌سازی
 clearance/ CL/ drug clearance
پاک‌سازی کلیوی
 renal clearance
پاک‌سازی خوناب
 plasma clearance/ CLp
پرکننده
 filler
پس‌خوانی
 recall/ product recall
پیوسته‌رهش
 sustained-release formulation/ sustained-release/ SR
تاریخ انقضا
 expiry date/ EXP/ expiration date
تراکم مستقیم
 direct compression/ DC
تضمین کیفیت
 quality assurance/ QA
تنقیه
 enema/ clysma/ clyster
تنقیه
 enema/ clysma/ clyster
ثابت سرعت دفع
 elimination rate constant
تهوع
 nausea
تهوع‌آور
 nauseant
حجم توزیع
 volume of distribution/ V/ Vd
حجم‌افزا
 bulking agent
حق فنی
 dispensing fee
خودالقایی
 autoinduction
داروی خام
 crude drug
داروگذار
 applicator
داروی زیست‌فراهم
 bioavailable drug
داروشناسی قومی
 ethnopharmacology/ pharmacoanthropology
دگررهش
 modified-release/ MR/ modified release formulation
دورریزش دارو
 drug disposition/ disposition of drugs
دیررهش
 delayed-release
رخ‌نمای انحلال
 dissolution profile
زمان فروپاشی
 disintegration time/ tablet disintegration time
زیست‌فراهمی نسبی
 relative bioavailability
زیست‌فراهمی مطلق
 absolute bioavailability
سرعت پاکسازی
 clearance rate
سطح زیر منحنی
 area under the curve/ AUC
سرعت انحلال
 dissolution rate/ rate of dissolution
شیاف مهبلی
 pessary/ vaginal suppository
شیاف
 suppository
ضدتهوع
 antinauseant
ضداستفراغ
 antiemetic
غربالگری دارویی
 drug screening
فرود
 trough/ peak
فروپاشی
 disintegration/ tablet disintegration
گسترده‌رهش
 extended-release/ prolonged release
ماده حجم‌افزا/حجم‌افزا
 bulking agent
مدت انحلال
 dissolution time
مطالعه زیست‌فراهمی
 bioavailability study
مرحله توزیع
 distribution phase
ناهنجاری‌زا
 teratogen
واپاییده‌رهش انحلالی
 dissolution-controlled release
واپاییده‌رهش
 controlled release/ CR
واپاییده‌رهش انتشاری
 diffusion-controlled release
واپاییده‌رهش درجه‌صفر
 zero-order controlled release
هدفمندسازی فعال
 active targeting
هدفمندسازی انفعالی
 passive targeting
هم‌کنشگر وارون
 inverse agonist
هم‌کنشگر تام
 full agonist
همسان‌دارو
 me too drug/ me-again drug
هم‌کنشگر غیرتام
 partial agonist
بهین‌انباری
 good storage practice/ GSP
بهین‌آزمایی
 good laboratory practice/ GLP
بهین‌آزمایی بالینی
 good clinical practice/ GCP/ good clinical research practice/ GCResP/ GCRP
بهین‌پخش
 good distribution practice/ GDP
بهین‌ساخت
 good manufacturing practice/ GMP/ good manufacturing practice principles
لغات پزشکی بخش 23
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.