مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 27

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 27 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 27
میزان تعدیل‌یافته
adjusted rate
تعدیل
adjustment
سوگیری میزان بستری
admission rate bias
مطالعة تحلیلی
analytic(al) study
سوگیری اثبات
ascertainment bias
Berksonian bias → Berkson’s bias
سوگیری بركسونی
Berkson’s bias
syn. Berksonian bias
سوگیری
bias
مراقبت1
care
مورد
case
مطالعة موردهم‌گروهی
case cohort study
مطالعة موردشاهدی
case control study
مجموعة موردها
case series
مطالعة موردی
case study
CCU → coronary care unit
هم‌گروه
cohort
مطالعة هم‌گروهی
cohort study
سوگیری مخدوش‌كننده
confounding bias
سرایت
contagion
مسری
contagious
گروه شاهد
control group
شاهدها
controls
بخش مراقبت‌های قلبی
coronary care unit
abbr. CCU
مطالعة مقطعی
cross-sectional study
میزان خام
crude rate
مطالعة توصیفی
descriptive study
سوگیری طراحی
design bias
مطالعة بوم‌شناختی
ecological study
مطالعة تجربی
experimental study
مطالعة پیگیر
follow-up study
سلامت
health
رفتار سلامت‌محور
health behaviour
مراقبت‌های سلامت
health care
آموزش سلامت
health education
سیاست سلامت
health policy
ارتقای سلامت
health promotion
علوم سلامت
health sciences
خدمات سلامت
health services
پیمایش سلامت
health survey
سالم
healthy
مطالعة هم‌گروهی تاریخی
historical cohort study
بهداشت
hygiene
بهداشتی
hygienic
بهداشت‌كار
hygienist
ICU → intensive care unit
عفونت
infection
بیماری عفونی
infectious disease
آلودگی بیرونی
infestation
سوگیری اطلاعات
information bias
سوگیری ابزار
instrument bias
بخش مراقبت‌های ویژه
intensive care unit
abbr. ICU
مطالعة مداخله‌ای
intervention(al)study
intervention study  → intervention(al)study
سوگیری مصاحبه‌گر
interviewer bias
مطالعة طولی
longitudinal study
غیرمسری
non-contagious
علوم سلامت ـ علوم سیاسی
nonexperimental study   → observational study
مطالعة مشاهده‌ای
observational study
syn. nonexperimental study
سوگیری مشاهده‌گر
observer bias
pilot investigation → pilot study
مطالعة راهنما
pilot study
syn. pilot investigation
مطالعة شیوع
prevalence study
مطالعة هم‌گروهی آینده‌نگر
prospective cohort study
سوگیری انتشار
publication bias
سلامت همگانی
public health
سوگیری یادآوری
recall bias
سوگیری گزارشی
reporting bias
سوگیری پاسخ
response bias
مطالعة هم‌گروهی گذشته‌نگر
retrospective cohort study
سوگیری نمونه‌گیری
sampling bias
سوگیری انتخاب
selection bias
سوگیری خودانتخابی
self-selection bias
میزان ویژه
specific rate
مراقبت2، فرابینی
surveillance
سامانة مراقبت، سامانة فرابینی
surveillance system
پیمایش
survey
ابزار پیمایش
survey instrument
قابل ‌انتقال
transmissible
انتقال
transmission
آسایش
well-being
تمیز شنیداری
auditory discrimination
تربیت شنوایی
auditory training
دستگاه تربیت شنوایی
auditory training unit/ auditory trainer
شنوایی‌نگاره پایه
baseline audiogram
شنوایی‌نگاره رفتاری
behavioural audiogram
شنوایی‌سنجی رفتاری
behavioural audiometry
شنوایی‌سنجی رفتارنگر
behavioural observation audiometry/ BOA
شنوایی‌سنجی پاسام
BRA
شنوایی‌سنجی پاسخ ساقه مغز
brainstem response audiometry
شنوایی‌شناسی بالینی
clinical audiology
آستانه کشف
detection threshold
شنوایی‌شناسی تشخیصی
diagnostic audiology
گستره پویایی
dynamic range/ DR
شنوایی‌شناسی آزمایشگاهی
experimental audiology
شنوایی‌شناسی قانونی
forensic audiology
شنوایی‌شناسی سالمندان
geriatric audiology
شنوایی‌سنجی دستی
manual audiometry
گوش میانی
middle ear
عصب‌شنوایی‌شناسی
neuroaudiology
شنوایی بهنجار
normal hearing
گسیله
OAE
گسیله صوتی گوش
otoacoustic emission
گوش‌بین
otoscope
معاینه با گوش‌بین
otoscopic examination
گوش‌نگری
otoscopy
شنوایی‌شناس کودکان
pediatric audiologist
شنوایی‌شناسی کودکان
pediatric audiology
شنوایی‌سنجی بازی‌مدار
play audiometry
گوش‌نگری بادی
pneumatic otoscopy
شنوایی‌سنج تک‌بسامدی
pure-tone audiometer
شنوایی‌سنجی تک‌بسامدی
pure-tone audiometry
گستره شنوایی بهنجار
range of normal hearing
شنوایی‌شناسی تفریحات
recreational audiology
شنوایی‌سنج غربالگری
screening audiometer
شنوایی‌سنجی غربالگری
screening audiometry/ identification audiometry/ sweep check-test
شنوایی‌نگاره زنجیره‌ای
serial audiogram
گسیله تک‌بسامد
SFOAE
گسیله خودانگیخته
SOAE
شنوایی‌سنج گفتاری
speech audiometer
شنوایی‌سنجی گفتاری
speech audiometry
آستانه گفتارآگاهی
speech awareness threshold/ SAT
آستانه کشف گفتار
speech detection threshold/ SDT
گسیله صوتی خودانگیخته گوش
spontaneous otoacoustic emission
گسیله تک‌بسامد گوش
stimulus frequency otoacoustic emission
گسیله گذرا
TEOAE/ TOAE
گسیله صوتی برانگیخته گذرای گوش
transient evoked otoacoustic emission
گسیله صوتی گذرای گوش
transient otoacoustic emission
حفره گوش میانی
tympanic cavity
صماخ‌سنجی
tympanometry
تبیره
tympanum
شنوایی‌سنجی دیدارپاداشی
visual reinforcement audiometry
شنوایی‌سنجی دیداپا
VRA
رسای مطلق
absolute BC
رسانش استخوانی مطلق
absolute bone conduction
رسه
AC
افت شنوایی اکتسابی
acquired hearing loss/ adventitious hearing loss
رسانش هوایی
air conduction
سمعک راه هوایی
air-conduction hearing aid
کمک‌افزار شنوایی
assistive listening device/ ALD
نوتوان‌بخشی شنوایی
auditory habilitation/ aural habilitation
بازتوان‌بخشی شنوایی
auditory rehabilitation/ AR/ aural rehabilitation
رسا
BC
سمعک پشت‌گوشی
behind-the-ear hearing aid/ BTE hearing aid/ over-the-ear hearing aid/ OTE hearing aid/ postauricular hearing aid
سمعک جیبی
body-worn hearing aid/ body hearing aid
رسانش استخوانی
bone conduction
سمعک راه استخوانی
bone-conduction hearing aid
ناشنوایی مرکزی
central deafness
پیرگوشی رسانش حلزونی
cochlear conductive presbycusis
شنوایی‌سنجی بازتاب‌شرطی جهتی
conditioned orientation reflexa audiometry/ conditioned orientation reflex
افت شنوایی رسانشی
conductive hearing loss
ناشنوایی مادرزاد
congenital deafness
افت شنوایی مادرزاد
congenital hearing loss
شنوایی‌سنجی جهتی
COR audiometry
ناشنوا
deaf
ناشنوا
deaf
فرهنگ ناشنوایان
Deaf culture
ناشنوایی
deafness/ anacusis
دوشنوی
diplacusis/ aracusis duplicate/ double hearing
محافظ گوش
ear protector
گوش‌پوش
earmuff
گوش‌گیر
earplug
شنوایی‌شناس آموزشی
educational audiologist
شنوایی‌شناسی آموزشی
educational audiology
حلزون‌نگاره
electrocochleogram
الکتروحلزون‌نگاری
electrocochleography/ ECochG/ ECoG/ cochleography
الکترودودوک‌نگار
electronystagmograph
الکترودودوک‌نگاری
electronystagmography/ ENG
پراشنوی کاذب
false paracusis
افت شنوایی کارکردی
functional hearing loss
کم‌شنوا
hard-of-hearing/ HOH/ hearing impaired
کم‌شنوا
hard-of-hearing
سمعک
hearing aid/ HA
شنیدافزار
hearing device/ HD
کم‌توانی شنوایی
hearing disability
معلولیت شنوایی
hearing handicap
آسیب شنوایی
hearing impairment/ HI
درجه‌های کم‌شنوایی
hearing impairment degrees/ degrees of hearing loss
شنیدیار
hearing instrument
افت شنوایی
hearing loss/ HL
کم‌شنوایی
hearing loss/ hearing impairment/ hypoacusis/ hypacusis
حفاظت شنوایی
hearing protection
گوش‌بان
hearing protection device/ HPD/ ear defender
محافظ شنوایی
hearing protector
سمعک درون‌گوشی
in-the-ear hearing aid/ ITE hearing aid
پیرگوشی مکانیکی
mechanical presbycusis
پیرگوشی سوخت‌وسازی
metabolic presbycusis
کم‌شنوایی ملایم
mild hearing loss/ mild hearing impairment
افت شنوایی کمینه
minimal hearing loss
افت شنوایی آمیخته
mixed hearing loss
کم‌شنوایی متوسط
moderate hearing loss/ moderate hearing impairment
کم‌شنوایی نیمه‌شدید
moderately severe hearing loss/ moderately severe hearing impairment
پیرگوشی عصبی
neural presbycusis
نوفه‌گیری
noise exposure
تراز نوفه‌گیری
noise exposure level
افت شنوایی نوفه‌زاد
noise-induced hearing loss/ NIHL
افت شنوایی غیرعضوی
nonorganic hearing loss
افت شنوایی نانشانگانی
nonsyndromic hearing loss
دودوک
nystagmus
نوفه‌گیری شغلی
occupational noise exposure
افت شنوایی عضوی
organic hearing loss
پراشنوی مکانی
paracusis loci/ paracusis localis
پراشنوی ویلیس
paracusis Willisi/ paracusis Willisiana,Willis’paracusis
پراشنوی
paracusis/ paracousis
ناشنوایی پسازبانی
postlingual deafness/ postlinguistic deafness
ناشنوایی پیشازبانی
prelingual deafness/ prelinguistic deafness
پیرگوشی
presbycusis/ prebyacusis
کم‌شنوایی عمیق
profound hearing impairment/ profound hearing loss
شنوایی‌شناسی توان‌بخشی
rehabilitative audiology
رسای نسبی
relative BC
رسانش استخوانی نسبی
relative bone conduction
افت شنوایی پس‌حلزونی
retrocochlear hearing loss
شنوایی‌شناسی آموزشگاهی
school audiology
افت شنوایی حسی ـ عصبی
sensorineural hearing loss/ sensory-neural hearing loss/ SNHL
پیرگوشی حسی
sensory presbycusis
کم‌شنوایی شدید
severe hearing loss/ severe hearing impairment
کم‌شنوایی خفیف
slight hearing loss/ slight hearing impairment
پیرگوشی نواری
strial presbycusis
افت شنوایی نشانگانی
syndromic hearing loss
دودوک‌نگاری تصویری
videonystagmography/ VNG
سمعک دوشاخه
Y-cord hearing aid
نشانه صوتی
acoustic cue
میرانه صوتی
acoustic damper
بهره صوتی
acoustic gain
تراکم سازگار
adaptive compression
محرومیت شنیداری بزرگسالی
adult-onset deprivation
پابش
AER
فزونداد
ampclusion
پایاش
ASSR
شنیدپذیری
audibility
شاخص شنیدپذیری
audibility index/ AI/ articulation index/ intelligibility index
آستانه شنیدپذیری
audibility threshold
نشانه شنیداری
auditory cue
محرومیت شنیداری
auditory deprivation
پاسخ برانگیخته شنوایی
auditory evoked response
پی‌آسیب شنوایی
auditory neuropathy
پاسخ حالت پایای شنوایی
auditory steady-state response
رویکرد شنیداری ـ شفاهی
auditory-oral approach/ aural-oral approach
رویکرد شنیداری ـ کلامی
auditory-verbal approach/ aural-oral approach
روش شنیداری‌ـ کلامی
auditory-verbal method
روش شنیداری‌ـ شفاهی
aural-oral approach
روش شنیداری ـ شفاهی
aural-oral method
میزانه خودکار بهره
automatic gain control/ AGC/ automatic volume control/ AVC
پوشش پسایند
backward masking
شنوایی دوشیوه‌ای
bimodal hearing
مزیت دوگوشی
binaural advantage
تقویت دوگوشی
binaural amplification
هم‌آمیزی دوگوشی
binaural fusion
یکپارچه‌سازی دوگوشی
binaural integration/ binaural resynthesis
برهم‌کنش دوگوشی
binaural interaction
پوشش‌رهی دوگوشی
binaural release from masking
جداسازی دوگوشی
binaural separation
خفه‌سازی دوگوشی
binaural squelch
برافزایی دوگوشی
binaural summation
پوشش مرکزی
central masking
کودک توان‌خواه
child with a disability
راهبرد ارتباطی
communication strategy
آموزش راهبرد ارتباطی
communication strategy training
پوشش دگرسو
contralateral masking
دگرسوشنوی
contralateralization
تراشنوی
cross hearing/ cross over
گفتار نشانه‌ای
cued speech
گفتار انگشتی
dactyl speech/ dactylology
میرانه
damper
محرومیت شنیداری تأخیری
delayed-onset auditory deprivation
پوشش فروگستر
downward spread of masking
بهره مؤثر
effective gain
پوشش مؤثر
effective masking/ EM
الکتروپی‌نگاری
electroneuronography/ ENOG
واتراکم
expansion
راهبرد ترمیمی بیانی
expressive repair strategy
راهبرد ترمیمی گسترده
extended repair strategy
راهبرد تسهیلی
facilitation strategy
هجی انگشتی
fingerspelling
تماب
FOG
پوشش پیشایند
forward masking
تمام‌بهره
full-on gain
بهره کارکردی
functional gain/ FG
میزانه بهره
gain control/ acoustic gain control
نشانه دستی
hand cue
سرماند
headroom
شنیدافزار دوگانه
hybrid hearing device/ hybrid device
باف
IEP
برخان
IFSP
برنامه فردی گذار
individual transition plan
برنامه آموزش فردی
individualized educational plan
برنامه خدمات خانواده‌ویژه
individualized family service plan
پوشش آغازین
initial masking
بهره جای‌گذاری
insertion gain/ etymotic gain
پوشش هم‌سو
ipsilateral masking
بافگ
ITP
محرومیت شنیداری دیرآغاز
late-onset auditory deprivation
آموزش لب‌خوانی
lipreading training
لب‌خوانی
lipreading/lip reading
مکان‌یابی
localization
مشینه
MAF
الفبای دستی
manual alphabet
ارتباط دستی
manual communication
دستی‌گرایی
manualism
دستی‌گرا
manualist
فشینه
MAP
آستانه پوششی
masked threshold
پوشانه
masker
پوشانه
masker
پوشش
masking
تنگنای پوشش
masking dilemma
کارایی پوشش
masking efficiency
اختلاف تراز پوشش
masking level difference
نشانک پوششی، سیگنال پوششی
masking signal
صوت پوششی
masking sound/ masking tone
پوشش بیشینه
maximum masking
مکان‌یابی میانی
median plane localization
میدان شنیدپذیری کمینه
minimum audible field
فشار شنیدپذیری کمینه
minimum audible pressure
پوشش کمینه
minimum masking
اتراپ
MLD
تقویت یک‌گوشی
monoaural amplification
تاد نوفه‌زاد
NIPTS
تام نوفه‌زاد
NITTS
کف نوفه
noise floor
تغییر آستانه دائم نوفه‌زاد
noise induced permanent threshold shift
تغییر آستانه موقت نوفه‌زاد
noise induced temporary threshold shift
راهبرد ترمیمی ناویژه
nonspecific repair strategy
گوش غیرآزمایشی
non-test ear
وزوز دگرشنو
objective tinnitus
اثر انسداد
occlusion effect/ OE
ارتباط شفاهی
oral communication/ OC
شفاهی‌گرایی
oralism
شفاهی‌گرا
oralist
پوشش زیاد
overmasking
پوشش محیطی
peripheral masking
تغییر آستانه دائم
permanent threshold shift
کفه
plateau
روش کفه‌ای
plateau method
زمان کفه
plateau time
میزانه پیش‌تنظیم بهره
preset-gain control
تاد
PTS
وزوز تپشی
pulsatile tinnitus
راهبرد ترمیمی دریافتی
receptive repair strategy
پوشش‌رهی
release from masking
دورپوشش
remote masking
راهبرد ترمیمی
repair strategy
باقی‌مانده شنوایی
residual hearing
اندازه‌گیری بازآوایش
reverberation measurement
ارمان
SimCom
ارتباط هم‌زمان
simultaneous communication
میدان صوتی
sound field/ SF
راهبرد ترمیمی ویژه
specific repair strategy
آموزش گفتارخوانی
speechreading training
گفتارخوانی
speechreading/speech reading
گسترش پوشش
spread of masking
تغییر آستانه معیار
standard threshold shift
تار
STS
وزوز خودشنو
subjective tinnitus
پوشش زمانی
temporal masking
تغییر آستانه موقت
temporary threshold shift/ auditory fatigue
گوش آزمایشی
test ear/ TE
تغییر آستانه
threshold shift
وزوز
tinnitus
پوشانه وزوز
tinnitus masker
آموزش‌درمانی وزوز
tinnitus retraning therapy
فرونشانی وزوز
tinnitus suppression
ارتباط تام
total communication/ TC
آوز
TRT
تام
TTS
پوشش کم
undermasking
پوشش فراگستر
upward spread of masking
تراکم تغییرپذیر
variable compression
پتام
VEMP
مکان‌یابی عمودی
vertical localization
پتانسیل ماهیچه‌ای دهلیزانگیخته
vestibular evoked myogenic potential
نشانه دیداری
visual cue
سویابی
lateralization
بازآوایش
reverberation
میدان آزاد
free field
تصویر برداری عصبی
Neuroimaging
استفاده کنندگان سیستم مدیکر
Medicare beneficiaries
بخش اورژانس
emergency department (ED)
پرداخت هزینه برای خدمات
Fee for service
چکیده فایل های اصلی پروسه تامین پزشک مدیکر
Medicare Physician Supplier Procedure Summary Master Files
توموگرافی کامپیوتری سر
head computed tomography (CT)
رزونانس مغناطیسی
magnetic resonance (MR)
سونوگرافی کاروتید دابلکس
carotid duplex ultrasound (CDUS)
انسداد شریان کاروتید داخلی
Occluded Internal Carotid Artery
آنژیوگرافی
angiography
عروق
vasculature
درمان نورولوژیک
neurologic workup
لغات پزشکی بخش 27
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.