مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ژئوفیزیک – بخش 3

در این قسمت  لغات ژئوفیزیک بخش 3 عرضه شده است.

لغات ژئوفیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات ژئوفیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات ژئوفیزیک - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات ژئوفیزیک  بخش 3
به‌خط
 in-line/ inline direction
زلزله‌شناسی سنج‌افزاری
 instrumental seismology
زمین‌هم‌دما
 isogeotherm/ isotherm/ geoisotherm/ geotherm
نگاره‌برداری
 logging
موج لاو
 Love wave
کوچ
 migration
چیدمان باریک‌سمت
 narrow azimuth geometry
چیدمان نامتعامد
 nonorthogonal geometry
چیدمان متعامد
 orthogonal geometry/ orthogonal acquisition
چیدمان موازی
 parallel geometry
پار
 patch
مدت پیش‌نشانگری
 precursor time
پدیده‌های پیش‌نشانگر
 precursory phenomena
چیدمان کاتوره‌ای
 random geometry
عدم قطعیت کاتوره‌ای
 random uncertainty/ aleatory uncertainty
فاصله گیرنده‌ها
 receiver interval
روش مقاومت‌ویژه
 resistivity method
آرایه شلومبرگر
 Schlumberger array/ Schlumberger electrode array
آرایه لرزه‌سنج‌ها
 seismic array
تصویرسازی لرزه‌ای
 seismic imaging/ seismic migration
چیدمان مایل
 slanted geometry
تابع زمانی چشمه
 source time function
چیدمان راست‌خط
 straight-line geometry
هندسه برداشت
 survey geometry
باریکه
 swath
چیدمان هدف‌نگر
 target-oriented geometry
فراشیب
 updip
آرایه ونر
 Wenner array/ Wenner electrode array
چیدمان گشاده‌سمت
 wide-azimuth geometry
چیدمان زیگزاگی
 zig-zag geometry
مانده‌مغناطش ناپسماندی
 anhysteretic remanent magnetization
پتانسیل بی‌هنجار
 anomalous potential
شاخص ای پی
 AP index/ averaged planetary index
برداشت لرزه‌ای کمانی
 arc shooting
اصل دوقطبی محوری
 axial dipole principle
لرزه‌نگاری قائم سمتی
 azimuthal vertical seismic profiling/ azimuthal VSP
قطبش زمینه
 background polarization
برداشت درون‌چاهی
 borehole survey,drillehole survey
لرزه‌نگاشت پهن‌باند
 broadband seismogram
لرزه‌نگار پهن‌باند
 broadband seismograph
لرزه‌سنج پهن‌باند
 broadband seismometer
ترازوی کاوندیش
 Cavendish balance
مکان مرکزوار
 centroid location
بارپذیری
 chargeability
ضریب ناهمسان‌گردی
 coefficient of anisotropy
برگردان تراکمی
 condensation reduction
نقطه کوری
 Curie point
دمای کوری
 Curie temperature
ثابت فروافت
 decay constant,time constant
خم فروافت
 decay curve
انحراف قائم
 deflection of the vertical,deviation of the vertical
وامغناطشگر
 demagnetizer
میدان وامغناطنده
 demagnetizing field
نگاره‌برداری چگالی
 density logging
پتانسیل نفوذی
 diffusion potential
شیب‌لرزه‌نگاری
 dip shooting
روش پایین‌چاهی
 downhole method
گسل‌پاره زمین‌لرزه‌زا
 earthquake segment
برداشت گرادیان الکتریکی
 electrical gradient survey
داده‌برداری الکتریکی
 electrical profiling
مقاومت الکترودی
 electrode resistance
تپش‌های الکترومغناطیسی
 electromagnetic pulsations/ electromagnetic micropulsations
الکتروجت استوایی
 equatorial electrojet
سطح هم‌زمین‌پتانسیل
 equigeopotential surface
برداشت هم‌پتانسیل
 equipotential survey,equipotential line method
روش گسترشی
 expander method/ sounding/ probing
نگاره‌برداری اکتشافی
 exploration logging/ detection logging
برداشت لرزه‌ای بادبزنی
 fan shooting
میدان دور
 far field
گسل‌پاره
 fault segment
اثر حصار
 fence effect
ضریب سازند
 formation factor
نگاره‌برداری گاما ـ گاما
 gamma-gamma logging
کاوش زمین‌الکتریکی
 geoelectric prospecting
اکتشاف زمین‌الکتریکی
 geoelectrical exploration
محور زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic axis
ژرف‌گمانه‌زنی زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic deep sounding/ GDS
شاخص زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic index/ magnetic index
جهش زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic jerk
ریزتپش‌های الکترومغناطیسی
 geomagnetic micropulsations
مقیاس زمان قطبایی زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic polarity time scale/ GPTS
دنباله زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic tail
ردپای چیدمان
 geometry footprint/ acquisition imprint/ geometry imprint/ acquisition footprint
عدد زمین‌پتانسیل
 geopotential number
سطح زمین‌پتانسیل
 geopotential surface/ level surface
یکای زمین‌پتانسیل
 geopotential unit/ GPU
میدان زمین‌گرمایی
 geothermal field
شارش گرمایی زمین
 geothermal heat flow
نگاره زمین‌گرمایی
 geothermal log/ temperature log
گرانی‌سنج
 gravimeter/ gravity meter
نقشه بی‌هنجاری گرانی
 gravity anomaly map
مبنای گرانی
 gravity base
نقشه گرانی
 gravity map
شبکه گرانی
 gravity network
برداشت گرانی
 gravity survey
کشند گرانی
 gravity tide
بردار گرانی
 gravity vector
برگردان تراکمی هلمرت
 Helmert’s condensation reduction
سست‌شدگی چاه
 hole fatigue
داده‌برداری افقی
 horizontal profiling
دوقطبی مایل
 inclined dipole
نگاره‌برداری قطبش القایی
 induced polarization logging/ IP logging/ IP-resistivity logging
پذیرفتاری قطبش القایی
 induced polarization susceptibility/ IP susceptibility
روش قطبش القایی
 induced polarization/ IP/ membrance polarization/ induced electrical polarization
میدان هم‌فاز
 in-phase field,real component
شدت مغناطش
 intensity of magnetization
شاخص K
 K index
داده‌برداری جانبی
 lateral profiling
پتانسیل پیوندگاه مایعات
 liquid-junction potential,liquid boundary potential
آشفتگی مغناطیسی محلی
 local magnetic disturbance,local attraction
شرایط محلی ساختگاه
 local site condition
تغییر سالانه مغناطیسی
 magnetic annual variation,annual magnetic variation
مؤلفه مغناطیسی
 magnetic element
روش قطبش القایی مغناطیسی
 magnetic induced-polarization method/ MIP
ناهمسان‌گردی مغنابلورین
 magnetocrystalline anisotropy
مغناطیس‌نگاشت
 magnetogram
مغناطیس‌نگار
 magnetograph
روش مقاومت‌ویژه مغناسنجشی
 magnetometric resistivity method
مغناایست
 magnetopause
مغناپوش
 magnetosheath
خردتوفان مغناسپهری
 magnetospheric substorm
مغناچینه‌شناسی
 magnetostratigraphy
مغناطیس‌دم
 magnetotail
بیشینه‌زمین‌لرزه پذیرفتنی
 maximum credible earthquake/ MCE
بیشینه‌زمین‌لرزه محتمل
 maximum probable earthquake/ MPE
ضریب فلزی
 metal factor/ MF
عامل رسانش فلزی
 metallic conduction factor
خردنگاره
 microlog
نگاره خردمقاومت‌ویژه
 microresistivity log
ریزلرزه
 microtremor
اتصال‌به‌جرم
 mise-à-la-masse
قطبایی بهنجار
 normal polarity
مقاومت‌ویژه ظاهری بهنجارشده
 normalized apparent resistivity/ normalized depth investigation
لرزه‌نگاری قائم دورافتی
 offset vertical seismic profiling/ offset VSP
قانون اموری
 Omori’s law
قطب دیرینه‌مغناطیسی
 paleomagnetic pole
چینه‌شناسی دیرینه‌مغناطیسی
 paleomagnetic stratigraphy,magnetic stratigraphy
درصد اثر بسامد
 percent frequency effect
داب
 PFE
دور قطبایی
 polarity epoch
رویداد قطبایی
 polarity event
خط داده‌برداری
 profile line
شبه‌مقطع
 pseudosection
برداشت بازتابی
 reflection survey,reflection shooting
برداشت شکستی
 refraction survey,seismic refraction method,refraction shooting
لرزه‌نگاری قائم معکوس
 reverse vertical seismic profiling/ reverse VSP
جریان حلقوی
 ring current
ولتاژ ثانوی
 secondary voltage
منحنی خطر زمین‌لرزه
 seismic hazard curve
نگاشت لرزه‌ای
 seismic profile/ profile
لرزه‌سازی
 seismic shooting/ shoot
سرشت‌نمایی چشمه زمین‌لرزه
 seismic source characterization
برداشت لرزه‌ای
 seismic survey/ seismic surveying/ shoot1/ seismic shooting1
ایالت لرزه‌زمین‌ساختی
 seismotectonic province
خودوارونی
 self-reversal
انفجار
 shot
تکان اتاقک
 shot bounce
لحظه انفجار
 shot break,shot instant/ time break
عمق چشمه
 shot depth
ارتفاع چشمه
 shot elevation
چال انفجار
 shot hole/ shothole
چشمه لرزه
 shot2
ارتفاع چال انفجار
 shot-hole elevation
نگاره چال انفجار
 shot-hole log
سیم لحظه انفجار
 shot-moment line
فاصله میان‌چشمه‌ای
 shotpoint interval
نقطه انفجار
 shotpoint/ source point/ SP
اثر ساختگاه
 site effect
سامانه جریان آرام خورشیدی
 solar quiet current system
تغییرات روز آرام خورشیدی
 solar quiet day variation
کاف چشمه‌گاهی
 source-point gap/ shotpoint gap
پتانسیل خودبه‌خودی
 spontaneous potential/ self potential
خردلرزه توفان
 storm microseism
پتانسیل جریانی
 streaming potential
خردتوفان
 substorm/ magnetic substorm
زمین‌لرزه چکانشی
 triggered earthquake
برداشت لرزه‌ای زیرگذری
 undershooting/ shooting under
لرزه‌یاب بالای چاه
 uphole geophone/ shotpoint seis/ bug/ uphole seis
روش بالاچاهی
 uphole method
برداشت بالاچاهی
 uphole survey/ uphole shooting
زمان بالاچاهی
 uphole time/ bugtime
لرزه‌نگاری قائم
 vertical seismic profiling/ VSP
قطب زمین‌مغناطیسی مجازی
 virtual geomagnetic pole/ VGP
لرزه‌نگاری قائم بالاسری
 walkabove vertical seismic profiling/ walkabove VSP
لرزه‌نگاری قائم دورشونده
 walkaway vertical seismic profiling/ walkaway VSP
پس‌لرزه
 aftershock
پیش‌لرزه
 foreshock
تنش‌آواری
 cataclastic
قطبش مغناطیسی
 magnetic polarization
مهاجرت
 migration
کرنش
 strain
گرانیگاه
 centre of gravity
گرانی
 gravity
سامانه رادیوگمانه
 radiosonde system
الکتریسیته جو
 atmospheric electricity
نوسان جو
 atmospheric oscillation
کشند جو
 atmospheric tide
نیم‌عمر
 half-life
رازن
 GPR
رادار زمین‌نفوذ
 ground-penetrating radar/ ground penetrating radar/ georadar/ ground probing radar/ surface penetrating radar
شکننده
 brittle
پذیرفتاری مغناطیسی
 magnetic susceptibility
پذیرفتاری
 susceptibility
فشارمغناطیس
 piezomagnetism
تنش
 stress
عمق‌یابی
 sounding
سمت مغناطیسی
 magnetic azimuth
هسته
 core
توفان مغناطیسی
 magnetic storm/ geomagnetic storm
آرایه بهنجار
 normal array

 

لغات ژئوفیزیک  بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.