مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 1

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 1
مسیرهای مجزای – گره
node-disjoint paths
پایگاه داده، بانک اطلاعات
Database
سرآیند
Header
گره مخاطره آمیز
compromised node
N لایه (چند لایه)
N-tier
بدون لایه یا لایه صفر
Zero tier
بردار فاصله
distance- vector
حمله عدم سرویس دهی
Denial of service attack
كنشی، كنش گرا
Proactive
واكنشی، واكنش گرا
Reactive
جدول مدار
table-driven
بردار – فاصله
distance- vector
بر حسب تقاضا
on-demand
مش
Mesh
چند بخشی
انتشار همزمان (به چندین ایستگاه كاری)
Multicast
پروتكل مسیریابی چند بخشی بر حسب تقاضا
on Demand Multicast Routing Protocol (ODMRP)
پروتكل اقتضایی چند بخشی بردار فاصله برحسب تقاضا
Multicast Ad hoc On Demand Distance Vector (MAODV)
پروتكل چند بخشی باز نمودن كوتاه ترین مسیر در ابتدا / پروتكل چند بخشی مسیریابی برای دروازه‌های درونی
Multicast Open Shortest Path First
)MOSPF(
مسیریابی درون- ناحیه‌ای
intra-area routing
مسیریابی بین- ناحیه‌ای
inter-area routing
دیدگاه مش ارسال ارتجاعی یا واگشتی
resilient forwarding mesh approach
یك درخت واحد چند بخشی با حداقل هزینه
single minimal cost multicast tree
پروتكل مسیریابی چند بخشی مبتنی بر تقاضای انطباقی
ADMR
Adaptive Demand-Driven Multicast Routing protocol
پروتكل مسیریابی چند بخشی ادهاک / اقتضایی  با بهره گیری از اعداد شناسایی
AMRIS
Ad Hoc Multicast Routing protocol utilizing idnumberS
پروتكل بردار فاصله بر حسب تقاضای ادهاک / اقتضایی
MAODV
Multicast Ad hoc On Demand Distance Vector
پروتكل مسیریابی وضعیت لینك بهینه شده چند بخشی
MOLSR
Multicast Optimized Link State Routing
پروتكل مش با مشاركت هسته
CAMP
Core Assisted Mesh Protocol
پروتكل چند بخشی گروه ارسال
FGMP
Forwarding Group Multicast Protocol
مجموعه چندتایی
Tuple
سیلاب حوزه‌ای
scoped flooding
هایپر سیلاب ، ابر سیلاب
hyper flooding
بین لایه‌ای
cross layer
چند جهشی، چند گامه
multihop
بهینه سازی محدب
Convex optimization
تخصیص قدرت
power allocation
تئوری بازی(ها)
game theory
الگوریتم اولیه – دوگان
primal-dual algorithm
مجزا
disjoint
پذیرش
accept
پذیرنده
accepter
ماشین تورینگ پذیرنده
accepting Turing machine
تابع اکرمن
Ackermann’s function
ابهام
ambiguity
نظریه آتاماتا
automata theory
اصول موضوعه
axiom
بازگشت به عقب
backtrack
مساله توقف پذیری روی نوار خالی
Blank-tape halting problem
فاکتور انشعاب
branch factor
جزء
clause
سلسله مراتب چامسكی
Chomsky Hierarchy
فرم نرمال چامسکی
Chomsky normal form
مسأله کلیک
Clique Problem
بستاری
closure
مکمل
complement
پیچیدگی
Complexity
ترکیب
composition
محاسبه پذیر
computable
محاسبه
computation
نظریه محاسبات
computation theory
الحاق
concatenation
پیکربندی
configuration
تداخل
conflict
فرم نرمال عطفی
Conjunctive Normal Form (CNF(
متوالی
consecutive
سازگار
consistent
برهان ساختاری
constructive proof
مصرف کردن
consume
گرامر مستقل از متن
context –free grammar
حساس به متن
Context-Sensitive
برهان خلف
Contradiction
واحد کنترل
control unit
قضیه کُک
Cook’s theorem
قابل شمارش
countable
دور
cycle
پیکربندی مرده
dead configuration
تصمیم پذیر
decidable
الگوریتم تصمیم گیری
decision algorithm
گراف وابستگی
dependency  graph
کاهش
decrease
اشتقاق
derivation
درخت اشتقاق
derivation tree
قطعیت
determinism
پذیرنده متناهی قطعی
deterministic finite accepter
اتاماتای پشته ای قطعی
deterministic pushdown accepter (dpda)
قطری سازی
diagonalization
کامپیوتر های رقمی
digital computer
ادغام ناپذیر
distinguishable
کارآیی
Efficiency
رشته تهی
empty string
رمز گشایی
encoding
انتهای فایل
End of file
تمام عبارت
entire expression
روال فهرست کردن
enumeration procedure
فهرست کننده
enumerator
هم ارز
equivalence
کلاسهای هم ارزی
equivalence classes
گرامر های معادل
equivalent grammars
جستجوی جامع
exhaustive search
عامل
factor
حالت پایانی
final state
مجموعه متناهی
finite set
مصور سازی
Formalism
زبان های صوری
formal language
دستگاه صوری
formal system
گراف انتقال عمومی
generalized transition graph
همه منظوره
general purpose
فرم نرمال گرینباخ
Greenback normal form
حالت توقف
halt state
مسأله مسیر هامیلتونی
Hamiltonian  Path Problem
تصویر هومومورفیسم
homomorphism image
قضیه ناتمامیت
Incompleteness theorem
ادغام پذیر
Indistinguishable
استقرا
induction
فرض استقراء
induction  assumption
پایه استقرا
inductive basis
برهان با استقرا
inductive proof
حلقة نامتناهی
infinite loop
ذاتا مبهم
inherently ambiguous
الفبای ورودی
input alphabet
توصیف   لحظه ای
instantaneous description
حالت داخلی
internal state
اشتراک
intersection
رام شدنی
intractable
برگ
leaf
خطی چپ
left linear
چپ ترین اشتقاق
leftmost  derivation
اتاماتای محدود خطی
linear bounded automata
گرامر خطی
linear grammar
زبان خطی
linear language
پویشگر زمان خطی
linear _ time parser
لیترال
literal
حلقه
loop
گرامر های ماتریسی
Matrix grammars
الگوریتم عضویت
membership algorithm
کمینه
minimal
کمینه سازی
Minimization
مسأله تناظر پست تغییر یافته
modified post correspondence problem
چند بعدی
multidimensional
چند شیاره
multiple tracks
ماشین تورینگ چند شیاره
multiple tracks Turing machine
حالت بعد
next-state
غیر انقباضی
no contracting
غیر قطعی
nondeterministic
حالت تله غیر پایانی
non final trap state
عدم توقف
Nontermination / non-termination
با معنی، مهم  (نا بدیهی)
Nontrivial
قانون تولید غیر  یکه
non -unit-production
فرم نرمال
normal form
NP – کامل
NP- Complete
میرا
Nullable
ماشین تورینگ برون خطی
off-line Turing machine
ماشین درون خط
on-line machine
پرسش مفتوح
open problem
عملگر
operator
مرتبه بزرگی
order of magnitude
درخت مرتب
order tree
والد
parent
درخت پویش
parse tree
پویش بالا به پایین
parsing top _ down
درخت اشتقاق جزیی
partial derivation tree
تابع جزئی
partial function
افراز
Partition
مسیر
path
الگو
pattern
تطبیق الگو
pattern matching
گرامر های ساختار – عبارت
Phrase-structure grammar
اصل لانه کبوتری
pigeonhole argument
زمان- چند جمله ای کاهش پذیر
Polynomial-time reducible
بستار مثبت
positive closure
مساله تناظر پست
Post correspondence problem
پسوند
postfix
سیستم پست
Post system
مجموعة توانی
Powerset / power-set
پیشین
Predecessor
پیشوند
prefix
بازگشت اولیه
Primitive recursion
توابع بازگشتی اولیه
Primitive Recursive functions
عبارتهای منظم اولیه
primitive regular expression
روال
procedure
حاصل ضرب
product
قانون تولید
production
توابع تصویر
Projector functions
برهان
proof
ترتیب سره
proper order
زیر مجموعه سره
proper subset
خصوصیات
properties
لم تزریق
pumping lemma
اتاماتای پشته ای
pushdown automata
اتاماتون صف
queue automaton
خارج قسمت
quotient
عدد گویا
rational
هد خواندن و نوشتن
read-write head
بازگشتی
recursive
بازگشتی فهرست پذیر
recursively enumerable
توابع بازگشتی
Recursive functions
زبان های بازگشتی
recursive languages
کاهش
reduction
عبارتهای منظم
regular expression
گرامر منظم
regular grammar
اشتراک منظم
Regular intersection
زبان منظم
regular language
معکوس
reverse
بازنویسی
rewrite
سیستم های باز نویسی
Rewriting systems
خطی راست
right linear
راست ترین اشتقاق
rightmost derivation
قضیه رایس
Rice Theorem
ریشه
root
دنباله
run
متغیر شروع
start variable
مسأله صدق پذیری
Satisfiability problem (SAT)
نوار نیمه نا متناهی
semi – infinite tape
جمله
Sentence
فرم جمله ای
sentential form
نشانه گذاری مجموعه ای
set notation
همزاد
sibling
ساده
simple
گرامر ساده
simple grammar
مسیر ساده
simple path
ساده سازی
simplification
شبیه سازی
simulation
شرایط
situation
پیچیدگی فضایی
Space complexity
تجزیه
split
پشته
stack
الفبای پشته
stack alphabet
نشانه شروع پشته
stack start symbol
بستار ستاره ای
star-closure
حاصل
yield
مسأله ورود به حالت
State-entry problem
قانون جانشینی
substitution rule
متوالی
successive
تابع پسین
Successor function
نشانه
symbol
تفاضل متقارن
symmetric difference
نوار
tape
الفبای نوار
tape alphabet
ذخیره گاه موقت
temporary storage
پایانه
terminal
رشته پایانی
terminal string
پایان یافتن
terminate
شرایط توقف
termination condition
پیچیدگی زمانی
Time complexity
نشانه بالایی پشته
top stack
تابع کامل
total function
شیار
track
تراگزار
transducer
تابع انتقال
transition function
گراف انتقال
transition graph
تله
trap
مقدار آزمایشی
trial value
ماشین تورینگ
Turing machine
ماشین‌های تورینگ دارای گزینه ) بی‌حرکت ماندن(
Turing machines with a stay – option
تز تورینگ
Turing  thesis
ماشین تورینگ قطعی دو نواره
two-tape deterministic Turing machine
یکانی
unary
نشانه گذاری  یکانی
unary notation
غیر قابل شمارش
Uncountable
اجتماع
union
قانون تولید یکه
unit-production
مجموعه جهانی
universal set
ماشین تورینگ عمومی
universal Turing machine
گرامرهای نامحدود
unrestricted grammars
حد بالا / كران بالا
upper bound
كران پایین
lower bound
مفید
useful
بی فایده
useless
قانون تولید بی فایده
useless production
محاسبه معتبر
Valid computation
متغیر
variable
برهان قابل بررسی
Verifiable  Proof
گام
walk
خوش تعریف
well defined
درخت پوشا
spanning tree
واهلش لاگرانژی – آزاد سازی لاگرانژی
Lagrange relaxation
ترجمه نشانی شبكه
network address translation
محو شدگی یا فیدینگ لاگ- نرمال
fading  lognormal
بودجه توان
power budget
واقعیت افزوده
augmented reality
شبكه افزوده
Augmented Network
انتشار یافته
advertised
انتشار
Advertisement
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.