مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 10

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 10
تساوی مجانبی
asymptotically equal to
کران دقیق مجانبی
asymptotically tight bound
مسیر افزایشی
augmenting path
اتوماتون (ماشین خودکار)
automaton
شبیه ‌سازی اتوماتون
automaton simulation
حالت متوسط
average-case
هزینه‌ حالت متوسط
average-case cost
درخت اِی‌وی‌اِل
AVL tree
درخت بی‌پلاس
B+-tree
پس‌گرد
backtracking
گردایه (مجموعه‌ چندگانه)
bag
توازن
balance
درخت دودویی جست‌وجوی متوازن
balanced binary search tree
درخت دودویی متوازن
balanced binary tree
مرتب ‌ساز ادغامی k-راهی متوازن
balanced k-way merge sort
مرتب ‌ساز ادغامی متوازن
balanced merge sort
ادغام چندراهی متوازن
balanced multiway merge
گره‌ متوازن
balanced node
مرتب‌ ساز سریع متوازن
balanced quicksort
مرتب ‌ساز ادغامی دوراهی متوازن
balanced two-way merge sort
الگوریتم بلمن-فورد
Bellman-Ford algorithm
قانون بن‌فورد
Benford’s law
بهترین حالت
best-case
هزینه‌ بهترین حالت
best-case cost
جست‌وجوی بهتراوّل
best first search
مؤلفه‌ دوهمبند
biconnected component
گراف دو همبند
biconnected graph
مرتب ‌ساز حبابی دو جهته
bidirectional bubble sort
نماد اُیِ بزرگ
big-O notation
مرتب‌ ساز سطلی
bin sort
تابع دودویی
binary function
الگوریتم ب‌م‌م دودویی
binary GCD algorithm
مرتب ‌ساز درجی دودویی
binary insertion sort
صف اولویت دودویی
binary priority queue
رابطه‌ دودویی
binary relation
جست‌وجوی دودویی
binary search
تِرای دودویی
binary trie
مرتب ‌ساز بینگو
bingo sort
گراف دوبخشی
bipartite graph
تطابق دوبخشی
bipartite matching
نیم‌ساز
bisector
آرایه‌ بیتی
bit vector
بلوک
block
شاره‌ انسدادی
blocking flow
شکوفه
blossom
بولی
Boolean
عبارت بولی
Boolean expression
تابع بولی
Boolean function
فروشنده‌ دوره‌گرد با گلوگاه
bottleneck traveling salesman
مرتب‌ ساز مبنایی پایین به بالا
bottom-up radix sort
اتوماتون درختی پایین به بالا
bottom-up tree automaton
نمایش مبتنی بر کرانه
boundary-based representation
صف کران‌دار
bounded queue
پشته‌ کران‌دار
bounded stack
انشعاب و حد
branch and bound
انشعاب
branching
جست‌وجوی سطحی
breadth first search
الگوریتم برزنهام
Bresenham’s algorithm
مرتب‌ ساز خشتی
brick sort
پل
bridge
الگوریتم موزه‌ انگلیسی
British Museum algorithm
کورکورانه
brute force
درخت بی‌اس‌پی
BSP-tree
مرتب‌ساز حبابی
bubble sort
سطل
bucket
آرایه‌ سطلی
bucket array
مرتب‌ساز سطلی
bucket sort
روش سطل‌بندی
bucketing method
مسئله‌ معاهده‌ی رومی
Byzantine Agreement Problem
ژنرال‌های رومی
Byzantine generals
حسابان سیستم‌های ارتباطی
Calculus of Communicating Systems
رده‌ پیچیدگی متعارف (کانونی)
canonical complexity class
مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود
capacitated facility location
ظرفیت
capacity
قید ظرفیت
capacity constraint
حسابان سیستم‌های ارتباطی
CCS (Calculus of Communicating Systems)
مدل وارسی سلول
cell probe model
اتوماتون سلولی
cellular automaton
مرکز ثقل
centroid
گواهی
certificate
زنجیره
chain
فرزند
child
مسئله‌ پستچی چینی
Chinese postman problem
قضیه‌ باقی‌ مانده‌ چینی
Chinese remainder theorem
الگوریتم کریستفاید
Christofides algorithm
مکاشفه‌ کریستفاید
Christofides heuristic
شاخص رنگی
chromatic index
عدد رنگی
chromatic number
تز چرچ-تورینگ
Church-Turing thesis
مدار
circuit
پیچیدگی مدار
circuit complexity
مسئله‌ ارزش مدار
circuit value problem
لیست حلقوی
circular list
مسیر دوری
circular path
صف حلقوی
circular queue
خوشه
clique
مسئله‌ خوشه
clique problem
بازگشت تجمعی
collective recursion
تصادم
collision
مرتب ‌ساز شانه‌ای
comb sort
فرآیندهای ترتیبی ارتباطی
Communicating Sequential Processes
جابه‌جایی
commutative
مرتب‌ساز مقایسه‌ای
comparison sort
تحلیل رقابتی
competitive analysis
نسبت رقابتی
competitive ratio
مکمل
complement
درخت دودویی کامل
complete binary tree
گراف کامل
complete graph
درخت کامل
complete tree
پیچیدگی
complexity
رده‌ پیچیدگی
complexity class
محاسبه‌پذیر
computable
تابع محاسبه‌پذیر
computable function
تابع مقعر
concave function
شاره‌ هم‌زمان
concurrent flow
پیکربندی
configuration
ترکیب عطفی
conjunction
مؤلفه‌های همبند
connected component
گراف همبند
connected graph
هم NP
coNP
تابع ثابت
constant function
مسئله‌ کوله‌پشتی پیوسته
continuous knapsack problem
قضیه‌ کوک
Cook’s theorem
کاهش کوک
Cook reduction
مرتب‌ساز شمارشی
counting sort
مسئله‌ مسیر بحرانی
critical path problem
برش
cut
رأس برشی
cut vertex
صفحه‌ برشی
cutting plane
قضیه‌ برشی
cutting theorem
دور
cycle
گراف بی‌دور جهت‌دار
DAG (directed acyclic graph)
کوتاه‌ترین مسیرها در گراف بی‌دور جهت‌دار
DAG shortest paths
گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت‌دار
DASG (directed acyclic subsequence graph)
داده‌ساختار
data structure
داده‌پایگاه
database
تصمیم‌پذیر
decidable
زبان تصمیم‌پذیر
decidable language
مسئله‌ تصمیم
decision problem
درخت تصمیم
decision tree
مسئله‌ جست‌وجوی تجزیه‌پذیر
decomposable searching problem
درجه
degree
حذف
delete
گراف متراکم
dense graph
عمق
depth
جستجوی عمقی
depth first search
صف دو سر
deque
پریش
derangement
اولاد
descendant
قطعی
deterministic
الگوریتم قطعی
deterministic algorithm
اتوماتون متناهی قطعی
deterministic finite automaton
اتوماتون حالت ‌متناهی قطعی
deterministic finite state automaton
ماشین حالت ‌متناهی قطعی
deterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی قطعی
deterministic finite tree automaton
اتوماتون پشته‌ای قطعی
deterministic pushdown automaton
اتوماتون درختی قطعی
deterministic tree automaton
الگوریتم دویچ-جوزا
Deutsch-Jozsa algorithm
اتوماتون متناهی قطعی
DFA (deterministic finite automaton)
جستجوی عمقی
DFS (depth first search)
جنگل جست‌وجوی عمقی
DFS forest
اتوماتون درختی متناهی قطعی
DFTA (deterministic finite tree automaton)
قطری کردن
diagonalization
قطر
diameter
فرهنگ داده‌ای
dictionary
تفاضل
difference
گراف جهت‌دار
digraph
الگوریتم دایسترا
Dijkstra’s algorithm
مرتب ‌ساز شانه‌ای
diminishing increment sort
شام فلاسفه (فلاسفه‌ی گرسنه)
dining philosophers
گراف بی‌دور جهت‌دار
directed acyclic graph
گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت ‌دار
directed acyclic subsequence graph
گراف جهت ‌دار
directed graph
p- مرکز گسسته
discrete p-center
داده ‌ساختار مجموعه‌ مجزا
disjoint-set data structure
جنگل مجموعه‌ مجزا
disjoint-set forest
مجموعه‌ مجزا
disjoint set
ترکیب فصلی
disjunction
مرتب ‌ساز توزیعی
distribution sort
پیچیدگی توزیعی
distributional complexity
تقسیم ‌و حل
divide and conquer
تقسیم و ترکیب پیش از حل
divide and marriage before conquest
دامنه
domain
قانون روز رستاخیز (روزشمار)
Doomsday rule
مرتب‌ساز حبابی دو جهته
double-direction bubble sort
درهم‌سازی مضاعف
double hashing
دوران مضاعف
double rotation
صفِ دوسر
doubly-ended queue
لیست پیوندی دوطرفه
doubly linked list
اتوماتون پشته ‌ای قطعی
DPDA (deterministic pushdown automaton)
دوگان
dual
پویا
dynamic
آرایه‌ پویا
dynamic array
درهم‌ سازی پویا
dynamic hashing
برنامه‌ ریزی پویا
dynamic programming
درخت پویا
dynamic tree
تبدیل پویاسازی
dynamization transformation
یال
edge
رنگ‌آمیزی یالی
edge coloring
همبندی یالی
edge connectivity
تقاطع یالی
edge crossing
کارایی
efficiency
یکتایی اعضا
element uniqueness
داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی
EM data structure
الگوریتم اقلیدس
Euclid’s algorithm
الگوریتم اقلیدسی
Euclidean algorithm
فاصله‌ اقلیدسی
Euclidean distance
درخت اشتاینر اقلیدسی
Euclidean Steiner tree
مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد اقلیدسی
Euclidean traveling salesman problem
دور اویلری
Euler cycle
تور اویلری
Euler tour
گراف اویلری
Eulerian graph
مسیر اویلری
Eulerian path
مرتب‌ ساز تعویضی
exchange sort
یای انحصاری (مانع‌الجمع)
exclusive or
حالت وجودی
existential state
گراف توسعه‌ دهنده
expander graph
نمایی
exponential
الگوریتم اقلیدس گسترش ‌یافته
extended Euclid’s algorithm
الگوریتم حافظه‌ خارجی
external memory algorithm
داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی
external memory data structure
ادغام خارجی
external merge
مرتب‌ ساز ادغامی خارجی
external merge sort
مرتب ‌ساز سریع خارجی
external quicksort
مرتب ‌ساز مبنایی خارجی
external radix sort
مرتب ‌ساز خارجی
external sort
نقطه‌ کُنج
extreme point
مکان ‌یابی تسهیلات
facility location
فاکتوریل
factorial
ناحیه‌ امکان‌پذیر
feasible region
جواب امکان‌پذیر
feasible solution
یال بازخور (پس‌خورد)
feedback edge
الگوریتم فرگوسن-فُرکید
Ferguson-Forcade algorithm
عدد فیبوناچی
Fibonacci number
اعداد فیبوناچی
Fibonacci numbers
اولین ورودی- اولین خروجی
FIFO
اتوماتون متناهی
finite automaton
تبدیل فوریه‌ متناهی
finite Fourier transform
اتوماتون حالت‌ متناهی
finite state automaton
ماشین حالت‌ متناهی
finite state machine
کمینه ‌سازی ماشین حالت‌ متناهی
finite state machine minimization
مبدل حالت‌متناهی
finite state transducer
اولین ورودی- اولین خروجی
first-in, first-out
روش توریِ ثابت
fixed-grid method
مرتب ‌ساز پرتویی
flash sort
شاره
flow
بقای شاره
flow conservation
تابع شاره
flow function
شبکه‌ شاره
flow network
الگوریتم فلوید-وارشال
Floyd-Warshall algorithm
فورد-بِلمن
Ford-Bellman
روش فورد-فاکرسن
Ford-Fulkerson method
جنگل
forest
زبان رسمی (صوری)
formal language
روش‌های رسمی
formal methods
درستی‌یابی رسمی
formal verification
فرکتال
fractal
مسئله‌ کوله‌پشتی تقسیم ‌پذیر
fractional knapsack problem
جواب کسری
fractional solution
یال آزاد
free edge
رأس آزاد
free vertex
آرایه‌ پر
full array
درخت دودویی پر
full binary tree
مسئله‌ گرافِ کاملاً پویا
fully dynamic graph problem
داده‌ ساختار تمام‌ ماندگار
fully persistent data structure
شمای تقریب کاملاً چند جمله‌ای
fully polynomial approximation scheme
تابع
function
یال فازی
fuzzy edge
گراف فازی
fuzzy graph
گره‌ فازی
fuzzy node
تابع فازی
fuzzy set
تابع گاما
gamma function
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک
GCD
مسئله‌ بهینه‌ سازی هندسی
geometric optimization problem
بهینه‌ سراسری
global optimum
گراف
graph
رنگ‌آمیزی گراف
graph coloring
ترسیم گراف
graph drawing
یک‌ریختی گراف‌ها
graph isomorphism
افراز گراف
graph partition
بزرگ‌ترین مخرج مشترک
greatest common denominator
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک
greatest common divisor
الگوریتم حریصانه
greedy algorithm
مکاشفه‌ حریصانه
greedy heuristic
ترسیم شبکه‌ای
grid drawing
الگوریتم گراوِر
Grover’s algorithm
مسئله‌ توقف
halting problem
دور همیلتنی
Hamiltonian cycle
درهم ‌سازی
hash
تابع درهم ‌ساز
hash function
جدول درهم ‌سازی
hash table
فاصله‌ هاسدورف
Hausdorff distance
سر
head
مرتب ‌ساز هرمی
heapsort / heap sort
اژدهای هرتر-هیوِی
Herter-Heighway Dragon
مکاشفه‌ای
heuristic
مدل مارکوف مخفی
hidden Markov model
مرتب ‌ساز نمودار ستونی
histogram sort
مدل مارکوف مخفی
HMM (hidden Markov model)
همسان ‌ریخت
homeomorphic
هم ‌ریخت
homomorphic
نقشه‌ دید افقی
horizontal visibility map
قانون هورنر
Horner’s rule
الگوریتم آمیخته
hybrid algorithm
ابریال
Hyperedge / hyper-edge
ابرگراف
Hypergraph / hyper-graph
توصیف آنی
ID (instantaneous description)
ادغام ایده‌آل
ideal merge
استلزام
implication
نتیجه می‌دهد
implies
انشعاب ورودی
in-branching
درجه‌ ورودی
in-degree
پیمایش میان‌ترتیب
in-order traversal
ادغام درجا
in-place merging
مرتب‌ ساز درجا
in-place sort
اصل ردّ و شمول
inclusion-exclusion principle
یای منطقی
inclusive or
رشته فشرده ‌نشدنی
incompressible string
مجموعه‌ مستقل
independent set
کران نظریه اطلاعاتی
information theoretic bound
پیمایش میان‌ترتیب
inorder traversal
مرتب‌ ساز درجی
insertion sort
توصیف آنی
instantaneous description
شاره‌ چندکالایی صحیح
integer multi-commodity flow
چند وجهی صحیح
integer polyhedron
سیستم اثبات محاوره‌ای
interactive proof system
نمایش مبتنی بر درون
interior-based representation
گره‌ داخلی
internal node
مسیر داخلی
internal path
مرتب ‌ساز داخلی
internal sort
مرتب ‌ساز درون ‌یابی
interpolation sort
اشتراک
intersection
درخت بازه
interval tree
حل نشدنی
intractable
مرتب ‌ساز خودآزما
intro sort
مرتب ‌ساز خودآزما
introsort
مرتب ‌ساز خودآزما
introspection sort
مرتب ‌ساز خودآزما
introspective sort
نابازتاب
irreflexive
یکریخت
isomorphic
تکرار
iteration
مرتب‌ ساز j
j sort
الگوریتم جانسون
Johnson’s algorithm
مرتب‌ ساز j
jsort
k- رنگ‌آمیزی
k-coloring
 k-بعدی
k-dimensional
ادغام k-راهی
k-way merge
مرتب‌ساز ادغامی k-راهی
k-way merge sort
نقشه‌ کارنو
Karnaugh map
کاهش کارپ
Karp reduction
کلید
key
پل‌های کونیگسبرگ
Koenigsberg bridges
پیچیدگی کالموگروف
Kolmogorov complexity
نامساوی کرافت
Kraft’s inequality
ساختارِ کریپک
Kripke structure
الگوریتم کروسکال
Kruskal’s algorithm
اعداد فیبوناچی مرتبه‌ kاُم
kth order Fibonacci numbers
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.