مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 23

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 23 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 23
آموزش فن‌بنیاد
 technology-based training
آزمایه
 test case
داده‌های آزمایشی
 test data
طراحی بالابه‌پایین
 top-down design
زمان به‌کار
 uptime
نرم‌افزار کاربردپذیر
 usable software
اعتبار و درستی‌سنجی
 verification & validation/ V&V
نرم‌افزار درستی‌سنجی‌شده
 verified software
بازشناسی صدا
 voice recognition
مدل آبشاری
 waterfall model
آوب
 WBT
یادگیری وب‌بنیاد
 web-based learning/ WBL
کارآموز وب‌بنیاد
 web-based trainee
آموزش وب‌بنیاد
 web-based training/ Internet-based training
وب‌افزار
 webware
آزمون درباز
 white-box testing/ glass-box testing/ clear-box testing
نویسه جانشین
 wildcard
فعالگری
 actuation
فعالگر
 actuator
زیرسامانه فعالگری
 actuator subsystem
انبوهشی
 aggregate
انبوهه‌سازی
 aggregate
رده انبوهشی
 aggregate class
داده‌های انبوهشی
 aggregate data
تابع انبوهشی
 aggregate function
تخصیص‌پذیر
 allocatable
تخصیص
 allocation
واحد تخصیص
 allocation unit
فن صاف‌سازی
 antialiasing technique
صاف‌سازی
 antialiasing/ dithering
نسبت دادن
 assign
نسبت‌دهی
 assignment
حکم نسبت‌دهی
 assignment statement
حافظه تداعی‌گر
 associative memory/ associative storage
مرحله پسین
 back end
واکج‌خط
 backslash/ reverse slash
کلاه‌سیاه
 black hat
شاخه
 branch
نشانی شاخه
 branch address
شاخه‌گزینی و پرش
 branch and jump
دستور شاخه‌گزینی
 branch instruction
نقطه شاخه‌گزینی
 branch point
شاخه‌گزینی
 branching
نقطه گسست
 breakpoint
سوزاندن
 burn
شرکت‌به‌شرکت
 business-to-business/ B2B
شرکت‌به‌فرد
 business-to-consumer/ B2C
شرکت‌به‌کارمند
 business-to-employee/ B2E
شرکت‌به‌دولت
 business-to-government/ B2G
شرکت‌به‌دستگاه
 business-to-machines/ B2M
شبکه پروانه‌ای
 butterfly network
صادرکننده گواهی
 certificate authority/ CA
گواهی
 certificate/ digital certificate
شهروندبه‌دولت
 citizen-to-government/ C2G
هم‌روی
 concurrency
واپایش هم‌روی
 concurrency control
هم‌رو
 concurrent
پردازش هم‌رو
 concurrent processing
فردبه‌شرکت
 consumer-to-business/ C2B
فردبه‌فرد
 consumer-to-consumer/ C2C
زدوخورد رایانه‌ای
 cyberbash
ارعاب رایانه‌ای
 cyberbullying
لاف‌زن رایانه‌ای
 cyberbunny
رایابرگری
 cyberburger joint
رایاشرکت
 cyberbusiness
رایاکارت
 cybercard/ e-card
رایاگپ
 cyberchat
رایاگپ‌سرا
 cyberchatroom
رایابیم
 cyberchondriac
رایاوند
 cybercitizen
مجرم رایانه‌ای
 cybercriminal
فرهنگ رایانه‌ای
 cyberculture
رایامردم‌نگاری
 cyberethnography
باج‌گیری رایانه‌ای
 cyberextortion
باج‌گیر رایانه‌ای
 cyberextortionist
رایانش قانونی
 cyberforensics/ computer forensics
دستکش رایانه‌ای
 cyberglove
رایاجهان
 cyberlife
رایانورد
 cybernaut
رایانیکی
 cybernetic
رایانیک‌دان
 cyberneticist
دانش رایانیک
 cybernetics
رایاهراسی
 cyberphobia
اعتراض رایانه‌ای
 cyberpicketing
رایابنگاه
 cyberprise
انقلاب رایانه‌ای
 cyberrevolution
امنیت رایانه‌ای
 cybersecurity
خرید رایانه‌ای
 cybershopping/ e-shopping
رایاسپهر
 cyberspace
رایااحتکار
 cyber-squatting
آزارگر رایانه‌ای
 cyberstalker
رایاآزاری
 cyberstalking
رایاجراحی
 cybersurgery
وحشت‌افکنی رایانه‌ای
 cyberterrorism/ cyberterror
وحشت‌افکن رایانه‌ای
 cyberterrorist
خرابکاری رایانه‌ای
 cybervandalism
رایاافزار
 cyberware
دستبرد رایانه‌ای
 cyberwoozling
اندامگان رایانه‌ای
 cyborg/ CYBernetic ORGanism
ای ـ صورت‌حساب
 e-bill
ای ـ کارگزاری
 e-brokerage
کسب‌وکار الکترونیکی
 e-business
ای ـ کالانما
 e-catalogue
ای ـ چک
 e-cheque
ای ـ رونوشت
 e-copy
ای ـ مؤسسه
 e-corporation
ای ـ اکتشاف
 e-discovery
ای ـ بازار
 e-hub/ e-marketplace/ e-market
ای ـ شکاف‌زدایی
 e-inclusion
ای ـ مصاحبه
 e-interview
صورت‌حساب الکترونیکی
 electronic bill
کارگزاری الکترونیکی
 electronic brokerage
کالانمای الکترونیکی
 electronic catalogue
مرکز تماس الکترونیکی
 electronic contact centre/ electronic call centre/ e-contact centre
رونوشت الکترونیکی
 electronic copy
مؤسسه الکترونیکی
 electronic corporation
بازیافت قطعات الکترونیکی
 electronic cycling/ e-cycling
مردم‌سالاری الکترونیکی
 electronic democracy/ e-democracy
اکتشاف الکترونیکی
 electronic discovery
پرونده‌بندی الکترونیکی
 electronic filing/ e-filing
بازار الکترونیکی
 electronic hub
شکاف‌زدایی الکترونیکی
 electronic inclusion
مصاحبه الکترونیکی
 electronic interview
بازاریابی الکترونیکی
 electronic marketing
پزشکی الکترونیکی
 electronic medicine
هدایت الکترونیکی
 electronic mentoring
بینی الکترونیکی
 electronic nose/ e-nose
کاغذ الکترونیکی
 electronic paper
هزینه پست الکترونیکی
 electronic postage/ e-postage
تدارکات الکترونیکی
 electronic procurement
کیف پول الکترونیکی
 electronic purse/ e-purse/ electronic wallet/ e-wallet/ digital wallet
خرده‌فروش الکترونیکی
 electronic tailer/ e-tailer
خرده‌فروشی الکترونیکی
 electronic tailing/ electronic tail/ e-tailing/ e-tail
بلیت الکترونیکی
 electronic ticket
رأی‌گیری الکترونیکی
 electronic voting
پسماند الکترونیکی
 electronic waste
ای ـ بازاریابی
 e-marketing
ای ـ پزشکی
 e-medicine
ای ـ هدایت
 e-mentoring
ای ـ کاغذ
 e-paper
ای ـ تدارکات
 e-procurement
ای ـ امنیت
 e-security
ای ـ خدمات
 e-services
ای ـ بلیت
 e-ticket
ای ـ رأی‌گیری
 e-voting
ای ـ پسماند
 e-waste
مرحله پیشین
 front end
دولت‌به‌شرکت
 government-to-business/ G2B
دولت‌به‌شهروند
 government-to-citizen/ G2C
دولت‌به‌کارمند
 government-to-employee/ G2E
دولت‌به‌دولت
 government-to-government/ G2G
وقفه
 Interrupt
وقفه‌گردانی
 interrupt handling
روال وقفه‌گردانی
 interrupt handling routine
درخواست وقفه
 interrupt request
پرش
 jump
تخصیص حافظه
 memory allocation
چندپردازی
 multiprocessing
نت‌وند
 netizen
کج‌خط
 slash
جعل
 spoofing
دورپزشکی
 tele-medicine
وقفه زمانی
 timer interrupt
کلاه‌سفید
 white hat
هم‌گیری دسترسی
 access contention
هم‌گیری
 contention
کلید جریانی
 running-key
کاربری دست‌آزاد
 handsfree operation
واگردانی
 conversion
همخوان‌سازی رهبندی
 impedance matching
همخوان‌سازی
 matching
فناوری اطلاعات و ارتباطات
 information and communication technology/ ICT
امنیت اطلاعات
 information security/ INFOSEC
انباشتگر
 accumulator
بیت
 bit
کدگذاری
 coding
تقلب رایانه‌ای
 computer fraud
رمزنگار
 cryptographer
رمزنگاری
 cryptography
رمزشناختی
 cryptological
داده
 data
حفاظت داده‌ها
 data protection
امضای الکترونیکی
 electronic signature
پرسشگان
 frequently-asked questions/ FAQ
برون‌خط
 off-line
برخط
 on-line
داده‌های حفاظت‌شده
 protected data
پرسمان
 query
در پشتی
 backdoor/ trapdoor
زیست‌سنجشی
 biometric
زیست‌سنجه
 biometrics
زیست‌سنجی
 biometrics
بار
 load
بدافزار
 malware/ malicious ware
ثبات
 register
حمله فعال
 active attack
کارایی
 efficiency
کارا
 efficient
تجارت الکترونیکی
 electronic commerce/ e-commerce
پیاده‌سازی
 implementation
بویش
 sniffing
جرم رایانه‌ای
 cybercrime
ای ـ
 e-
دولت الکترونیکی
 e-government/ digital government/ online government/ Internet-based government
ای ـ باجه
 e-kiosk
الکترونیکی
 electronic
چک الکترونیکی
 electronic cheque
باجه الکترونیکی
 electronic kiosk
پول الکترونیکی
 electronic money/ electronic cash/ cybermoney/ cybercash/ DigiCash/ digital money/ digital cash
پرداخت الکترونیکی
 electronic payment
امنیت الکترونیکی
 electronic security
خدمات الکترونیکی
 electronic services
ای- پول
 e-money/ e-cash
ای ـ پرداخت
 e-payment
رمزآوایی
 ciphony
استحکام رمزنگاشتی
 cryptographic strength
رمزگذاری خوارزمی، رمزگذاری الگوریتمی
 encryption algorithm
رمزنگاشت
 cryptogram
رمزشناس
 cryptologist
رمزشناسی
 cryptology
رمزگذاری داده‌ها
 data encryption
استاندارد رمزگذاری داده‌ها
 data encryption standard/ DES
رمزگذاری کردن
 encipher/ encrypt
کد رمزگذاری‌شده
 enciphered code
رمزگذاری‌شده
 enciphered/ encrypted
رمزگذاری
 enciphering/ encryption
داده‌های رمزگذاری‌شده
 encrypted data
متن اصلی
 plain text/ clear text
پردازنده
 processor
امنیت داده
 data security
کلید
 key
پیش‌سو
 forward
متن رمزگذاری‌شده
 encrypted text
واپایش دسترسی
 access control
سطح دسترسی
 access level
آبشاره
 cascade
پودمانی
 modular
پودمان
 module
اطمینان‌پذیری
 reliability
اطمینان‌پذیر
 reliable
تحلیلگر سامانه
 system analyst
تهدید
 threat
آسیب‌پذیری
 vulnerability
بازخورد
 feedback
حفاظت دسترسی
 access protection
حمله فعال
 attack
افزونگی
 redundancy
رمزگشایی داده‌ها
 data decryption/ decryption
رمزگشایی کردن
 decipher/ decrypt
رمزگشایی
 deciphering/ decrypting
رمزگشایی‌شده
 decrypted
غلاف
 Cladding
شبکه
 network
انبوهش
 aggregation
محیط اطلاعاتی
 information environment
سامانه اطلاعاتی
 information system
کارشناس ارشد اطلاعات
 chief information officer/ CIO
منبع اصلی اطلاعات
 chief source of information
ضداطلاعات
 counter information/ contra information/ anti-informatio
آگاهی‌رسانی جاری
 current awarenes
دژاطلاعات
 disinformation
دژاطلاع‌رسان
 disinformer
دژاطلاع‌رسانی
 disinforming
اطلاعات نادرست
 false information
آزادی اطلاعات
 freedom of information/ FOI
اطلاعات
 information
عصر اطلاعات
 information age
معماری اطلاعات
 information architecture
واسطه اطلاعات
 information broker
واسطه‌گری اطلاعات
 information brokerage
مرکز اطلاعات
 information centre
مشاور اطلاعاتی
 information consultant
اقتصاد اطلاعات
 information economics/ economics of information/ infonomics
مهندسی اطلاعات
 information engineering
اخلاق اطلاعاتی
 information ethics/ ethics of information/ info-ethic
پرونده اطلاعات
 information file
کالای اطلاعاتی
 information goods/ information product
صنعت اطلاعات
 information industry
قوانین اطلاعات
 information law
سواد اطلاعاتی
 information literacy/ IL/ information skills
مدیریت اطلاعات
 information management
نیاز اطلاعاتی
 information need
شبکه اطلاعات
 information network
کارشناس اطلاعات
 information officer
سرریز اطلاعات
 information overload/ information flood
آلودگی اطلاعات
 information pollution
علم اطلاعات
 information science
راهبرد اطلاعاتی
 information strategy
نظریه اطلاعات
 information theory
کژاطلاعات
 misinformation
کژاطلاع‌رسان
 misinformer
کژاطلاع‌رسانی
 misinforming
شبه‌اطلاعات
 pseudo-information/ quasi-information
اشاعه گزینشی اطلاعات
 selective dissemination of information/ SDI
برنمود رقمی
 digital object
شناسانه برنمود رقمی
 digital object identifier/ DOI
رساسازی اطلاعات
 information articulation/ articulation of information
اطلاع‌افزار
 information artifact/ information ware/ infoware
نامتقارنی اطلاعاتی
 information asymmetry
رفتار اطلاعاتی
 information behaviour/ IB
مجرای اطلاعاتی
 information channel
طراحی اطلاعات
 information design
بوم‌شناسی اطلاعات
 information ecology
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 23
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.