مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 24

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 24 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 24
محیط‌بانی اطلاعات
 information environmentalism
نشانگان خستگی اطلاعاتی
 information fatigue syndrome/ IFS
اطلاع‌پالی
 information foraging
قالب اطلاعاتی
 information format/ information presentation
همجوشانی اطلاعات
 information fusion
شکاف اطلاعاتی
 information gap/ information divide
گردآوری اطلاعات
 information gathering
راهبرد گردآوری اطلاعات
 information gathering strategy
اطلاع‌نگاشت
 information graphics/ infographics
اطلاع‌آمایی
 information handling
شناسانه اطلاعات
 information identifier
یکپارچه‌سازی اطلاعات
 information integration/ II
فلج اطلاعاتی
 information paralysis
حریم اطلاعاتی
 information privacy/ data privacy/ privacy of information
فراهم‌ساز اطلاعات
 information provider/ IP
کیفیت‌سنجی اطلاعات
 information quality assessment
کیفیت اطلاعات
 information quality/ IQ
ربط اطلاعاتی
 information relevance
سرنخ اطلاعاتی
 information scent/ information cue
خدمات اطلاعاتی
 information services
منبع اطلاعاتی
 information source/ information resource
فضای اطلاعاتی
 information space
رفتار کاربری اطلاعات
 information use behaviour
دیداریسازی اطلاعات
 information visualisation/ information visualization
موج اطلاعاتی
 information wave
کلان‌بوم‌شناسی اطلاعات
 macro-ecology of information
خردبوم‌شناسی اطلاعات
 micro-ecology of information
ناوش فضای اطلاعاتی
 navigation of information space
اطلاعات مضبوط
 recorded information
اطلاعات نیم‌ساختمند
 semi-structured information
اطلاعات ساختمند
 structured information
اطلاعات ناساختمند
 unstructured information
ابزار
 tool
افزاره
 device
پرده
 screen
میزبان
 host
صفحه‌کلید
 keyboard
اتصال نقطه‌به‌نقطه
 point-to-point connection
جای درج نشانی
 address field/ champ de l’adresse (fr.)
اجازه
 authorization
کاربر مجاز
 authorized user
مازه
 backbone network/ backbone
زیست‌تراشه
 biochip
تراشه
 chip
رقمی
 digital
رقمی‌سازی
 digitization
رقمی کردن
 digitize
رقمی‌شده
 digitized
رقمی‌ساز
 digitizer
چاپگر سوزنی
 dot matrix printer
فروسو
 Downward
هستار
 entity
چاپگر جوهرافشان
 ink-jet printer
واسط
 interface
چاپگر لیزری
 laser printer
چاپگر سطری
 line printer
ریزتراشه
 microchip
ریزپرداز
 microprocessor
پایشگر
 monitor
چاپگر صفحه‌ای
 page printer
مدار چاپی
 printed circuit
چاپگر
 printer
پردازش
 processing
پشتیبان
 back up
پشتیبان گرفتن
 back up
واسط نوشتاری
 command-line interface/ CLI
ارتباط داده‌ای
 data communication
تجهیزات ارتباط داده‌ای
 data communication equipment
شبکه ارتباط داده‌ای
 data communication network
انتقال داده‌ها
 data transmission
واسط نگاره‌ای کاربر
 graphical user interface/ GUI
فاتا
 ICT
زیرساختی
 infrastructural
تلفن اینترنتی
 internet telephony
پیوند
 link
پیوند دادن
 link
پیوندی
 linkage
پیوندده
 linker
پیونددهی
 linking
پردازش برون‌خط
 off-line processing
پردازش برخط
 on-line processing
رهیاب
 router
واسط کاربر
 user interface
کاربرپسند
 user-friendly
واسط کاربرپسند
 user-friendly interface/ UFI
اصالت‌سنجی
 authentication
هم‌بندی خطی
 bus topology
تأخیر
 delay
شبکه خانگی
 home area network/ HAN
میاناسازی
 interfacing
هم‌بندی توری
 mesh topology
مودم
 modem/ modulator-demodulator
موازی
 parallel
هم‌بندی نقطه‌به‌نقطه
 point-to-point topology
خوداتکا
 stand-alone
هم‌بندی ستاره‌ای
 star topology
تلفن پیام‌نما
 text telephone
هم‌بندی درختی
 tree topology
ارتقا دادن
 upgrade
ارتقایافته
 upgraded
ارتقا
 upgrading
پست صوتی
 voice mail
ناهم‌زمان
 asynchronous
خودکارسازی
 automation
اتصال
 connection
اتصال‌دهندگی
 connectivity
شماره‌گیری
 dialling/ dialing
برون‌سپاری
 outsourcing
صف
 queue
بی‌درنگ
 real-time
آماده‌به‌کار
 stand-by
هم‌زمان‌سازی
 synchronization
هم‌زمان کردن
 synchronize
هم‌زمان‌شده
 synchronized
هم‌زمان‌ساز
 synchronizer
هم‌زمان
 synchronous
امنیت اداری
 administrative security
حصول اطمینان
 assurance
شبکه آبشاره‌ای
 cascade network
آبشاره‌سازی
 cascading
ازکارافتادگی
 crash
ازکارافتادن
 crash
اعتبارنامه
 credential
تخریب
 destruction
هم‌کنش‌پذیری
 interoperability
هم‌کنشی
 interoperation
پودمانگی
 modularity
حریم
 privacy
حریم‌شکنی
 privacy compromise
حق ویژه
 privilege
نیازکاوی
 requirements analysis
ارزیابی خطر
 risk assessment
موافقت‌نامه سطح خدمات
 service level agreement/ SLA
ایمنی سامانه
 system safety
اعمال تهدید
 threat action
ارزیابی آسیب‌پذیری
 vulnerability assessment
پوش‌افزار
 wearables
پالایه صاف‌سازی
 antialiasing filter
ای ـ اطلاعات
 e-information
اطلاعات الکترونیکی
 electronic information
برون‌سپاری الکترونیکی
 electronic outsourcing/ e-outsourcing
پشتیبانی الکترونیکی
 electronic support
ای ـ پشتیبانی
 e-support
کلیدگان
 keypad
هم‌بندی حلقه‌ای
 loop topology/ ring topology
هم‌بندی شبکه
 network topology
گیرنده
 receiver
داده‌های کاربر
 user data
روش واپایش دسترسی
 access control method
فهرست دسترسی
 access list
روش دسترسی
 access method
حساب
 account
ماس
 AuC/AC
مرکز اصالت‌سنجی
 authentication centre
نمودافزار اصالت‌سنجی
 authentication token
اصالت‌سنجی پایه
 basic authentication
تماس
 call
خدمات هدایت تماس
 call forwarding
پس‌خان
 back office
عملیات پس‌خان
 back office operations
پیش‌خان
 front office
لایه شبکه
 network layer
ارتباطات داده‌ای
 data communications
ابرافزار
 cloudware
ابر ترکیبی
 hybrid cloud
ابر جمعی
 community cloud
ابر خصوصی
 private cloud
ابرسپاری
 cloud sourcing
ابر عمومی
 public cloud
ابزارک
 gadget
ابزارک‌ساز
 gadgeteer
ابزارک‌کار
 gadgety
ابزارگان
 gadgetry
ارتباطات ابری
 cloud communications
ارتباطات دستگاه‌به‌دستگاه
 machine-to-machine communications/ M2M communications
افزاره رایانش
 computing device/ computing relay
الگوی کاراندازی
 deployment model
انبارش ابری خصوصی
 private cloud storage
انتقال‌پذیری ابر
 cloud portability
اینترنت اشیا
 internet of objects
اینترنت چیزها
 internet of things
بازی‌وارسازی
 gamification
برافزایش انسان
 human augmentation/ human enhancement
برنامه کاربردی
 application program/ application
برنامه
 app
بن‌سازه یکپارچه‌سازی ابر
 cloud integration platform
بوم‌سازگان ابری
 cloud ecosystem
پایشگری ابر
 cloud monitoring
پشتیبان‌گیری تمام‌سامانه
 full system backup/ image backup
پشتیبان‌گیری فزاینده
 incremental backup
پوست‌کلید
 skinput
پشتیبان‌گیری تفاضلی
 differential backup
پشتیبان‌گیری ابری
 cloud backup
پشتیبان‌گیری مقطعی
 point-in-time backup/ PIT backup/ snapshots
پشتیبان‌گیری پرونده‌باز
 open-file backup
پشتیبان‌گیری تفاضلی بازگشتی
 reverse delta backup
پویشگر سه‌بعدی
 3d scanner
تجرید
 abstraction
ترکیب‌پذیری
 composability
جداشدگی
 isolation
جارزن هم‌بس
 RSS feed
چاپ سه‌بعدی
 3d printing/ additive manufacturing/ AM
چاپگر رسید
 receipt printer
چیزنت
 IOT
خاسا
 HaaS
خان
 STaaS
خدمات ابری انبارش
 storage as a service
خدمات ابری نرم‌افزار
 software as a service
خا ـ
 XaaS
خدمات ابری بن‌سازه
 platform as a service
خاب
 PaaS
خامیز
 DaaS
خاد
 DaaS
خاز
 IaaS
خارا
 CaaS
خانا
 SaaS
خدمات ابری
 cloud services
خدمات ابری امنیت
 security as a service
خام
 SECaaS
خدمات ابری زیرساخت
 infrastructure as a service
خدمات ابری داده
 data as a service
خدمات ابری رایانش
 computing as a service
خدمات ابری
 X as a service
خدمات ابری میز
 desktop as a service
خدمات ابری سخت‌افزار
 hardware as a service
خوانشگر جارزن
 feed reader
خود کمی
 quantified self/ QS/ self-tracking/ auto-analytics/ body hacking/ self-quantifying
داپ
 CDP
داده‌بانی پیوسته
 continuous data protection
دخل
 cash drawer
دستیار مجازی
 virtual assistant/ VA
رایانش طبیعت‌نگر
 computing inspired by nature
رایانک
 tablet computer/ tablet
رایانه پوشیدنی
 wearable computer/ body-borne computers/ wearables
رایانش توزیع‌شده
 distributed computing
رایانش شبکه‌ای
 network computing
رایانش شبکه‌وار
 grid computing
رایانش احساسات
 affective computing
رایانش نمادبنیاد
 computing with symbols
رایانش واژه‌بنیاد
 computing with words
رایانش موازی
 parallel computing
رایانش
 computing
رایانش ابری
 cloud computing/ CC
رایانش خودگردان
 autonomic computing
رایان‌گوشی
 phablet
رمزینه‌خوان
 barcode reader/ barcode scanner
روبات سیار
 mobile robot/ mobile platfrom
رویدادپردازی
 event processing
روباس
 mobot
رویدادپردازی ترکیبی
 complex-event processing/ CEP
زیست‌چاپ
 bioprinting
سامانه عامل ابر
 cloud operating system/ COS
سرعت رایانش
 computing speed
سن‌آزما
 age verification system/ adult verification system/ AVS/ age gate
صندوق
 cash register
فراپاشی ابری
 cloud bursting
فراهم‌ساز ابر
 cloud provider
فراهم‌سازی ابر
 cloud provisioning
کارگزار ابر
 cloud broker
کارت‌خوان
 card reader/ CR
کوچاندن به خدمات ابری
 cloud service migration
کوچاندن ابربه‌ابر
 cloud-to-cloud migration
م. ب. ک.
 API
مجازی‌سازی
 virtualization
معماری ابرگرا
 cloud-oriented architecture/ COA
میانای کارکردی
 functional interface
میارام
 BCI
میانای مغزـ رایانه
 brain-computer interface/ mind-machine interface/ MMI/ direct neural interface/ DNI/ synthetic telepathy interface/ STI/ brain-machine interface/ BMI
میانای مدیریت داده‌های ابر
 cloud data management interface
نمایشگر مشتری
 customer display
نمایشگر حجمی
 volumetric display
نوع خدمات
 service model
واپایش ایمایی
 gesture control
واب
 AR
واپایشگر ابر
 cloud controller
واقعیت برافزوده
 augmented reality/ enhanced reality
واکاوش تجویزی
 prescriptive analytics
واکاوش کسب‌وکار
 business analytics/ BA
واکاوش محتوا
 content analytics
واکاوش پیش‌نگر
 predictive analytics
هسته ابر
 cloud core
هم‌بس
 RSS
هم‌نشری بیش‌ساده
 really simple syndication/ rich site summary
رمزنگاشتی
 cryptographic
حمله با متن رمز منتخب وفقی
 adaptive chosen ciphertext attack
حمله با متن اصلی منتخب وفقی
 adaptive chosen plaintext attack
حمله جبری
 algebraic attack/ algebraic cryptanalysis
گمنامی
 anonymity
گمنام‌ساز
 anonymizer
رمزنگاری نامتقارن
 asymmetric cryptography
رازمانی پس‌سو
 backward secrecy
حمله روز تولد
 birthday attack
امضای کور
 blind signature
کورسازی
 blinding
حمله غیرهوشمندانه
 brute force attack
فهرست ابطال گواهی
 certificate revocation list
صدور گواهی
 certification
مرجع صدور گواهی
 certification authority/ certificate authority/ CA
خط‌مشی گواهی
 certification policy/ CP
شیوه‌نامه صدور گواهی
 certification practice statement/ CPS
حمله با متن رمز منتخب
 chosen ciphertext attack
حمله با متن اصلی منتخب
 chosen plaintext attack
رمز
 cipher
متن رمزی‌شده
 ciphertext/ cipher text
حمله فقط با متن رمز
 ciphertext-only attack
رمزآوا
 ciphony
متن آشکار
 cleartext/ clear text
حمله برخوردی
 collision attack
برخوردتابی
 collision resistance
امنیت محاسباتی
 computational security
تحلیل رمز
 cryptanalysis
تحلیل‌گر رمز
 cryptanalyst
رمزدوره
 crypto period
متن رمز/رمزنگاشت
 cryptogram
تابع چکیده‌ساز
 cryptographic hash function/ hashing algorithm/ hash function
سامانه رمز
 cryptosystem/ cipher system/ cryptographic system
حمله واژه‌نامه‌ای
 dictionary attack
تحلیل تفاضلی رمز
 differential cryptanalysis
حمله تقسیم و حل
 divide-and-conquer attack
حمله الکترومغناطیسی
 electromagnetic attack
کلیدجویی فراگیر
 exhaustive key search
رازمانی پیش‌سو
 forward secrecy
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.